EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


13. Svědectví pro církev

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

13. Svědectví pro církev

Vidění uveřejněné v prvním svědectví r. 1855. - Když jsem se 20. Listopadu 1855 modlila, sestoupil na mne náhle a mocně Duch Páně a dostalo se mi vidění, v němž jsem poznala, že Duch Páně v církvi zaniká. - 1T 113. (O zveřejňování vidění ze 20.11.1855 a 27.5. 1856 - pojednání o 16 stranách, nazvané „Svědectví pro církev“ - se zasloužili očití svědkové ze sboru v Battle Creeku, jak je poznamenáno v každém pojednání: „Protože jsme my, níže podepsaní, byli očití svědky, když se výše jmenované vidění odehrálo, považujeme za nejvýš potřebné, aby bylo zveřejněno k prospěchu církve, kvůli důležitým pravdám a výstrahám, které obsahuje. Podepsaní: Jos. Bates, J.H. Waggones, G.W. Amadon, M.E. Cornell, J. Hart, Uriah Smith.“

- Testimony for the Churh /No.1.1855/ p.8.).

Rozesílaný autorkou beze změny. - Rozeslala jsem (vyplacené) bratřím v různých státech asi 150 výtisků „Svědectví pro církev“. Je k dostání na mou adresu v Battle Creek ve státě Michigan. Budu šťastná, slyším-li o těch, kteří je dostali. Ti, kteří by chtěli rozšiřovat takové věci, mohou se přihlásit k pomoci při jejich vydávání.

- RH 18.12.1855.

Zestručněné pojednání o prvních deseti svědectvích, znovu vydaných r. 1864. - Za posledních 9 let, od r. 1855 - 1864, jsem napsala 10 malých pojednání, nazvaných „Svědectví pro církev“, která byla vydána. Obíhala mezi adventisty sedmého dne. Protože vydání většiny těchto pojednání je rozebráno a poptávka po nich stoupá, uznalo se za nevhodnější znovu je vytisknout, jak jsou podána na následujících stránkách, s vypuštěním místních a osobách jmen, a podat jen části praktického a všeobecného zájmu a důležitosti. Většinu ze svědectví číslo 4 je možno nalézt ve 2.svazku „Duchovních darů“, proto je v tomto svazku vypuštěno.

- SG 4a, str. 2.

Uveřejnění osobních svědectví. - Od té doby, co výstrahy a pokyny, dané ve svědectvích pro jednotlivé případy, platí stejně pro mnohé jiné, na něž nebylo takto zvlášť ukázáno, zdálo se mi, že je mou povinností, abych zveřejňovala osobní svědectví k užitku církve…

Nevím o žádném lepším způsobu, jak podat své názory o hlavních nebezpečích a omylech i o povinnostech všech, kteří milují Boha a zachovávají Jeho přikázání, než podat tato svědectví. Není asi žádné přímější a důraznější cesty ke zjevení toho, co mi Pán ukázal.

V mém vidění 12.6.1868 mi bylo zjeveno to, co plně ospravedlňovalo můj postup při zveřejňování osobních svědectví. „Když Pán vybírá jednotlivé případy a odhaluje jejich chyby, pak jiní, kteří nebyli uváděni, ve vidění často pokládají za samozřejmé, že jsou bez chyby, nebo téměř bez chyby. Je-li někdo za zvláštní chybu, měli by bratři a sestry zkoumat sami sebe, aby viděli, v čem chybili a v čem se provinili stejným hříchem.“

- 5T 658, 659.

Vydávání zveřejněných svědectví v r. 1884. - Drahý bratře Smithe: Poslala jsem ti dnes poštou dopis, ale z Battle Creeku došla zpráva, že práce na Svědectví není přijata.

Chci vyložit některé věci, s nimiž můžeš naložit, jak je ti libo. Toto vysvětlení jsi ode mne předtím slyšel, že mi totiž před lety bylo ukázáno, že bychom neměli zadržovat zveřejnění důležitého světla, které mně bylo dáno jen proto, že jsem nemohla věc dokonale připravit. Můj manžel byl občas velmi nemocen, nebyl schopen poskytnout mi pomoc, jakou jsme potřebovala, a jakou by mi mohl poskytnout, kdyby byl zdráv. Kvůli tomu jsem odkládala se zveřejněním toho, co mi bylo dáno ve vidění.

Bylo mi však ukázáno, že bych měla nejlepším možným způsobem zjevit lidu světlo, jež jsme přijala; když jsem potom přijala větší světlo a když jsem užívala daru, který mi Bůh dal, měla jsem větší schopnost psát i mluvit. Měla jsem zlepšovat všechno, dovést to k co největší dokonalosti, aby to mohli přijímat vzdělaní lidé.

Pokud je to možné, ze všech našich publikací by měl být odstraněna každá vada. Poněvadž pravda by měla být odhalena a rozšířena, všechna péče by se měla zaměřit na zdokonalení vydávaných děl.

U „Dějin soboty“ od bratra Andrews jsem viděla, že věc odkládala příliš dlouho. Jiná oklamávající díla zaplavila zemi a zatarasila cestu, takže mysl lidí byla zaujata protikladnými prvky. Viděla jsem, že takto bylo mnohé zatraceno. Když první bylo vydání rozebráno, mohl je opravit; on se však příliš snažil o dokonalost. Tento odklad nebyl takový jaký ho chtěl mít Bůh.

Ellen Whiteová si přála spisovný jazyk

Teď bratře Smithe, dělám pečlivý, kritický průzkum práce, vykonané na „Svědectvích“ a vidím několik věcí, které by se myslím, měly opravit v materiálu, který jsi dostal ty i jiní na Generální konferenci (listopad 1883). Jak však zkoumám látku pečlivěji, vidím stále méně a méně, chyb. Kdy užití jazyk není nejlepší, aby se opravil a byl gramaticky správný, jak by se, myslím, mělo udělat v každém případě, ke je to možné, aniž by se porušil smysl. Tato práce je zpožděna, což se mi nelíbí…

Byla jsem zneklidněna kvůli „Svědectví“, která bylo opraveno. Přehlédli jsme je kritičtěji. Nedovedu vidět věci tak, jak ji vidí moji bratři. Myslím, že změny knihy zlepší. Berou-li jí naši nepřátelé do rukou, nechte je…

Myslím, že cokoliv, co má jít kupředu, bude vždy posuzováno, překrucováno, měněno i špiněno, ale my musíme jít dál s čistým svědomím a dělat vše, co můžeme a výsledek ponechat Bohu. Práci nesmíme dlouho odkládat.

Moji bratři, co tedy navrhujete udělat? Nechci, aby se tato práce táhla ještě déle, chci, aby se něco udělalo, a to hned.

- Letter 11, 1884. (Psáno z Healsburgu v Kalifornii 19.2.1884).

Vybírání látky pro „Svědectví“. - Musím vybírat nejdůležitější věci pro „Svědectví“ (sv. 6), pak přehlédnout všechno, co je pro připraveno a být svým vlastním kritikem. Nesouhlasila jsem totiž se zveřejněním některých pravdivých věcí, protože se bojím, že někteří by jich využili, aby zraňovali jiné.

Když už je rukopis pro „Svědectví“ připraven, musím každý článek přečíst. Musím je číst sama, protože cizí hlas, ať při čtení nebi při zpěvu, mi nevyhovuje.

Pokouším se vynaložit hlavní zásady a vidím-li nějakou větu, která - jak se obávám . by někomu poskytla omluvu, aby mohl někomu ublížit, vypustím ji, i kdyby byla celá naprosto pravdivá. Cítím, že to smím udělat.

- Letter 32, 1901.

Dopisy, jako pomoc jiným

Předvídané užití dopisů. - S pomocí Boží se snažím psát takové dopisy, které budou nápomocny nejen pro ty, kterým jsou adresovány, ale mnohým jiným, kteří je potřebují.

- Letter 79, 1905.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy