EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


58. „Že jsi tu první lásku svou opustil“ (1SM 369)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

58. „Že jsi tu první lásku svou opustil“ (1SM 369)

(Část kázání v Otsego, Michigan 10.10.1890, otištěno v The Review and Herald 3.2.1891).

Hovořila jsem k lidu z Otsega na verše ze Zjevení 2,4-5. „Mám proti tobě to, že jsi tu první lásku svou opustil. Protož pomni, odkud jsi vypadl, a čiň pokání, a první skutky. Pakliť toho nebude, přijdu na tebe rychle, a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti." Lid, k němuž jsou tato slova pronesena, má vynikající kvality, které jsou uznány Věrným Svědkem; „Ale mám proti tobě to, že jsi tu první lásku svou opustil." Je zde nedostatek, který je třeba vykrýt. Všechny ostatní milosti selhávají a nemohou nahradit nedostatek. Církvi je dána rada: „Protož pomni, odkud jsi vypadl, a čiň pokání, a první skutky. Pakliť toho nebude, přijdu na tebe rychle, a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti.... Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož zvítězí, dám 1SM 370 jísti z dřeva života, kteréž jest u prostřed ráje Božího." (Zj 1,4-7)

V těchto slovech jsou obsaženy varovné výtky, hrozby, sliby Věrného Svědka, který drží sedm hvězd ve své pravici. „Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi zborů, a sedm svícnů, které jsi viděl, jest sedm sborů." (Zj 1,20)

Při vážení na vahách v nebeské svatyni je shledáno, že církvi se něco nedostává, upustila totiž od své první lásky. Věrný Svědek prohlašuje: „Známť skutky tvé, a práci tvou, i trpělivost tvou, a že nemůžeš trpěti zlých; a zkusil jsi těch, kteříž se praví býti apoštolé, ale nejsou, a shledals je, že jsou lháři. A snášel jsi, a trpělivost máš, a pro jméno mé pracovals a neustal." (Zj 2,2-3) Přes toto všechno je na církvi shledán nedostatek. Jaká je to osudová chyba? - „Že jsi tu první lásku svou opustil". Není to i náš případ? Naše učení může být správné. Můžeme mít odpor k falešným učením a nemusíme přijímat ta, která nejsou správná ve své podstatě, můžeme neúnavně pracovat, ale i to není dostačující. Jaká je naše pohnutka? Proč jsme voláni k pokání? - „Upustil jsi od své první lásky."

Ať každý člen církve studuje toto důležité varování a jeho hloubku. Každý ať uváží, zda při svých bojích o pravdu či teoretických debatách neztratil něžnou lásku Kristovu. Nebyl snad Kristus opomenut v projevech či v srdcích? Není nebezpečí, že mnozí jednotlivci se dostávají do popředí při hlásání pravdy a při konání misijní práce, zatímco jejich práce není protkána láskou Kristovou? Toto vážné varování Věrného Svědka má hodně co říci, požaduje, abyste si uvědomili, odkud jste klesli, činili pokání i z minulých skutků „nebo", praví Věrný Svědek, „přijdu na tebe rychle, a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti." (Zj 2,5) Ó, kéž by církev mohla prožít svou potřebu, svůj první žár lásky! Je-li toto potřebné, pak ostatní přednosti nejsou tak podstatné. Je si nutno uvědomit, že je možné činit pokání v nebezpečném postavení. Teoretická víra v pravdě neposvěcuje. Předkládání této teorie nevěřícím vás 1SM 371 ještě neustanovuje za svědky Kristovy. Světlo, které potěšilo vaše srdce, když jste poprvé poznali poselství pro tuto dobu, to je základní součástí vašeho křesťanského obrácení i úsilí, které se vytratilo z vašeho srdce i života. Kristus se dívá na tento nedostatek horlivosti, že jste poklesli a jste v nebezpečném postavení.

Nekonečná láska spolu se zákonem

Při poukazování na závaznost požadavků zákona, mnozí přestali živě popisovat nekonečnou lásku Kristovou. Ti, kteří poznali tak velké pravdy a chtějí předkládat lidem tak závažné reformy, nezískali živou představu o ceně smírčí oběti, jako projev velké lásky Boží k člověku. Láska k Ježíši a Ježíšova láska k hříšníkovi se pomalu vytratila z náboženského vyznání těch, kteří byli pověřeni hlásat evangelium a vyvýšili sebe místo Spasitele lidstva. Hříšníkovi nemá být ukazován zákon jako něco odděleného od Boha, ale jako projev Jeho myšlení a povahy. Jako sluneční světlo nemůže být odděleno od slunce, tak ani Boží zákon nemůže být správně podán člověku odděleně od Božského Tvůrce. Posel by měl říci: „V zákoně je Boží vůle. Pojď a přesvědč se, že zákon je, jak praví Pavel: “svatý, spravedlivý a dobrý". Kárá hřích, odsuzuje hříšníka, ale poukazuje mu i na potřebu Krista, který je dárcem milosti, dobra i pravdy. Zákon nemůže prominout trest za hřích, ale obviňuje hříšníka ze všech jeho hříchů. Kristus přislíbil hojnou milost těm, kteří činí pokání a uvěří v Jeho milost. Láska Boží se vztahuje svou hojností na ty, kteří činí pokání a uvěří. Znamení hříchu může být omyto jedině krví smírčí oběti. Byla však požadována oběť ne menší oběti Toho, který byl rovný s Otcem. Dílo Kristovo, - Jeho život, ponížení, smrt i prostřednictví pro ztraceného člověka - oslavuje zákon a vzdává mu čest.

Mnohá kázání o požadavcích zákona byla hlásána bez Krista a tento nedostatek způsobil neúčinnost pravdy na srdce těch, kteří 1SM 372 se měli vírou obrátit. Bez milosti Kristovy je nemožné učinit jediný krok v poslušnosti zákona Božího. Jak je nezbytné, aby hříšník slyšel o lásce i moci svého Spasitele a Přítele. Pokud vyslanec Krista bude jasně vysvětlovat požadavky zákona, učiní ho pochopitelným. Vždyť nikdo nemůže být ospravedlněn bez smírčí oběti Kristovy. Bez Krista je jen zatracení, hrozné očekávání plamenného rozhorlení a konečné oddělení od přítomnosti Boží. Avšak ti, kteří měli otevřené oči k poznání lásky Kristovy, poznali povahu Boží v plnosti lásky a soucitu. Bůh se nechce ukázat jako tyranský a neúprosný, ale jako Otec toužící obejmout syna, který činí pokání. Hříšník zvolá s Žalmistou. „Jakož se slitovává otec nad dítkami, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kteříž se ho bojí." (Ž 103,13) Všechno zoufalství je z duše odstraněno, vidíme-li Krista v Jeho pravé podobě

Pravdivost trojandělského poselství

Někteří z našich bratří vyslovili obavy, že až příliš mnoho se zabýváme ospravedlněním z víry, ale já se domnívám a také kážu, že nikdo není zbytečně burcován. Neboť v předkládání tohoto učení, není žádné nebezpečí, jak je psáno v Písmu. Jestliže v minulosti neochabovalo poučování lidu Božího, je zapotřebí i nyní věnovat volání zvláštní pozornost... Nesmírně velká a vzácná zaslíbení, která jsme dostali v Písmu Svatém, se ztratila do značné míry z dohledu přesně tak, jak přál si nepřítel. Rozestřel svůj temný mrak mezi nás a našeho Boha, abychom nepoznali pravou povahu Boží. Pán o sobě prohlásil, že je „milostivý a laskavý, trpělivě vyčkávající a plný dobroty a pravdy."

Někteří se mě v dopisech dotazovali, zda poselství o ospravedlnění z víry je trojandělským poselstvím a já jim odpověděla: „Opravdu je to trojandělské poselství."

- The Review and Herald 1.4.1890.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy