EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


37. „I já posílám vás“ (1SM 263)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

37. „I já posílám vás“ (1SM 263)

(Tento článek se objevil v The Review and Herald 25.6.1895)

„Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás." (J 20,21) Máme nést konečné svědectví pravdy tak, jak je v Ježíši podle skutků Kristových i Jeho apoštolů. Opírajíce se o moc Ducha Svatého máme dosvědčovat milost, dobrotu a lásku ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele a stát se tak posly, kteří rozptýlí temno z mnohých myslí a tím z mnohých srdcí budou stoupat díkůvzdání i modlitby k Bohu. Každý ze synů a dcer Božích má před sebou velké poslání. Ježíš řekl: „Milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte. A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky." (J 14,15-16) Ve své modlitbě za učedníky říká: „Ne za tyto pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne." (J 17,20) A opět říká: „Slyšeli jste, že já řekl jsem vám: Jdu, a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, radovali byste se, že jsem řekl: Jdu k Otci; nebo Otec větší jest nežli já." (J 14,28) Vidíme tedy, že Kristus se modlí za 1SM 264 svůj lid a slibuje jim zajištění úspěchů, jako svým spolupracovníkům. Říká, že skutky „větší nad ty činiti bude; nebo já jdu k Otci svému." (J 14,12).

Ó jak velké zaslíbení těm, kteří uvěřili a konají skutky podle slov Kristových. Je to poznání Krista, Toho, který nesl naše hříchy jako smírnou oběť za naše nepravosti a umožňuje nám žít svatým životem. Toto poznání je zárukou štěstí lidské rodiny. Satan ví, že bez tohoto poznání budeme vrženi do zmatku a zbaveni naší síly. Naše víra v Boha pomine a budeme ponecháni jako kořist každému úskoku nepřítele. Nastražil důmyslné plány, jak člověka zničit. Jeho záměrem je rozestřít pekelný stín jako plášť mezi Bohem a člověkem a skrýt Ježíše z našeho dohledu, abychom tak zapomněli na službu lásky a milosti, oddělit nás od dalšího poznávání velké Boží lásky a moci k nám a zadržet každý paprsek světla z nebe.

Jedině Kristus mohl zastupovat Božství. On byl v přítom-nosti Otce od počátku. On byl jasným obrazem neviditelného Boha, jako jediný byl schopný k dosažení díla. Žádné slovní vyjádření nemůže zjevit Boha světu. Bůh sám se musel zjevit v lidství čistým životem, životem v dokonalé důvěře a podrobení se do vůle Boží, životem pokory, před níž se i nejvyšší Serafín v nebi zhrozil. Za tímto účelem náš Spasitel zaměnil své Božství s lidstvím. Použil lidské schopnosti, neboť jen jejich přijetím mohl lidstvo pochopit. Jen lidství mohlo dosáhnout lidství. Žil v lidském těle, které mu Bůh připravil, avšak měl Boží povahu. Požehnal světu tím, že v lidském těle prožil život Boží, a tak ukázal, že má moc spojit lidství s Božstvím.

Naše poslání pro Krista

Kristus řekl: „Žádný nezná Syna, jedině Otec, aniž Otce kdo 1SM 265 zná, jedině Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti." (Mt 11,27) Ó, jak mlhavě chápeme vznešené dílo Syna Božího. Měl spásu světa ve svých rukou. Zaslíbení dané apoštolům jsou dána i pro tuto dobu jeho následovníkům. „A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma." (Lk 24,47) Náš Spasitel má „všelikou moc na nebi i na zemi" (Mt 28,18), a tato moc je zaslíbena i nám. „Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.“ (Sk 1,8)

I kdyby se církev skládala z chudých, nevzdělaných a neznalých lidí, budou-li živými, modlícími se členy, jejich vliv dopadne na přítomnost i věčnost. Zachovají-li prostou víru, spolehnou se na přísliby Božího Slova, vykonají mnoho dobrého. Dají-li svému světlu zazářit, je v nich oslaven Kristus a věc Jeho království pokročí. Mají-li jako jednotlivci smysl pro odpovědnost k Bohu, budou vyhledávat příležitosti k šíření díla a zazáří jako světla ve světě. Stanou se vzorem upřímnosti a nadšené horlivosti na dokončení Božího plánu spásy duší. Chudí, neučení, budou-li vybráni, stanou se studenty ve škole Kristově a On je naučí pravé moudrosti. Život v pokoře, dětská, opravdová důvěra, pravá zbožnost, i vyznání budou tím působivým vlivem na ostatní. Ty osoby, které mají vyšší vzdělání se asi více spoléhají na knižní znalosti, než na Boha. Často nevyhledávají Boží cestu s Ním v upřímném boji v skrytu modlitby, aby se chopili vírou Božích zaslíbení. Ti, kteří obdrželi nebeský balzám, budou se vzmáhat Duchem Kristovým a hledat možnost navázání konverzace s druhými, aby jim zjevili poznání Boha a Ježíše Krista, kterého seslal Bůh a jeho poznáním je nabídnout člověku život věčný. Stanou se živými epištolami, zjevujícími světlo světa lidstvu.

1SM 266 Kristus dal „každému práci jeho." (Mk 13,34) Očekává, že každý člověk ji poctivě vykoná. Vysoce postavený i neurozený, bohatý i chudý, všichni mají konat svou práci pro Krista. Každý je povolán. Nejste-li však poslušní hlasu Páně, nekonáte-li jím určené poslání v pevném spojení s Kristem podle svých schopností, nenásledujete-li jeho příkladu, bude k vašemu jménou připsáno „nevěrný a líný služebník." Dokud vám dané světlo nepředáte, neosvítí druhé, pokud nedáte svému světlu vysvitnout, zajde do tmy a vaše duše bude vystavena velkému nebezpečí. Ke každému, kdo zná pravdu, Bůh praví: „Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích." (Mt 5,16) Sdělte poznání pravdy druhým. Osvícení světa je Božím plánem. Nezůstanete-li na místě vám určeném a nedáte-li zasvitnout svému světlu, budete zahaleni temnotou. Bůh volá ke všem členům nebeské rodiny, aby byli plně vyzbrojeni a kdykoliv se mohli postavit do šiku připraveni k boji. Srdce, které láskou Kristovou se stalo něžné a soucitné, nalezne vzácné perly určené pro pokladnici Pána Ježíše.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy