EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


20. Náš postoj k věroučným sporům (1SM 164)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

20. Náš postoj k věroučným sporům (1SM 164)

„Ustavičná“ z Daniele osmé kapitoly

Promlouvám ke svým bratřím na východě, západě, severu i jihu, a žádám je, aby mé spisy nepoužívali jako hlavní argumenty k vyřešení problémů, o nichž se nyní vede tolik sporů. Žádám starší H, I, J a jiné naše vedoucí bratry, aby se neodvolávali na mé spisy a nepodporovali jimi své názory týkající se slova „ustavičná".

Bylo mi ukázáno, že to není životně důležitá otázka. Byla jsem poučena, že když naši bratři zveličují význam rozdílných náhledů, dopouštějí se omylu. Nemohu souhlasit s tím, aby jakékoliv mé spisy byly používány k vyřešení této záležitosti. Pravý význam „ustavičná" se nemá stát klíčovou otázkou.

Požaduji, aby moji spolubratři nepoužívali mé spisy pro zdůvodnění svých tvrzení ve vztahu k této otázce „ustavičná", protože jsem nedostala žádné poučení, týkající se tohoto problému a nevidím žádnou potřebu vést o tom spor. V současné době je lépe mlčet.

Nepřítel našeho díla je potěšen, když méně důležité záležitosti může použít k tomu, aby obrátil mysl našich bratří od 1SM 165 důležitých otázek, které by měly být hlavním tématem našeho poselství. Jelikož to není zkušební otázkou naší víry, žádám naše bratry, aby tímto jednáním neposkytli nepříteli možnost zvítězit.

Pravé zkušební otázky

Naším posláním, které nám Pán svěřil v této době, je poukázat lidem na pravé světlo ve vztahu ke zkušebním otázkám poslušnosti a spasení - Boží přikázání a svědectví Ježíše Krista.

V některých našich důležitých knihách, které vyšly před léty, a které přivedly mnohé k poznání pravdy, je možno nalézt některé maličkosti, které si vyžadují pečlivé studium a opravu. Měli by se jimi zabývat ti, kteří mají na starosti naše publikace. Ať však tito bratři, ani kolportéři, ani naši kazatelé nezveličují tyto věci způsobem, který by zmenšoval vliv těchto dobrých knih, pomocí nichž byly duše zachráněny pro pravdu. Kdybychom začali zlehčovat naši literaturu, tím bychom dali zbraně do rukou těch, kteří opustili pravdu a matou mysl duší, které nedávno přijaly poselství pravdy. Čím menší bude úsilí, vynaložené na změnu našich publikací, tím to bude pro nás lepší.

V noci se mi zdá, že svým bratřím, postaveným na odpovědných místech, opakuji slova První epištoly Janovy. (Citace 1. Kapitoly).

Každodenní obrácení

Naši bratři by měli pochopit, že vlastní já se musí pokořovat a přivádět pod kontrolu Ducha Svatého. Hospodin napomíná ty z nás, kteří vlastní veliké světlo, aby se denně obraceli na víru. To je poselství, které musím přinést našim vydavatelům a předsedům všech sdružení. Musíme chodit ve světle, pokud jej máme, aby nás nezachvátila temnota.

Všichni, kteří jsou vedeni svatým Božím Duchem, budou mít pro tuto poslední dobu poselství. S celou svou myslí a srdcem ponesou poselství duším, a ponesou nebeské poselství Kristovo 1SM 166 těm, se kterými se stýkají. Ti, kdož ve svých projevech jednají jako pohané, nemohou být uvedeni do nebeských příbytků. Moji bratři, přijměte světlo, vykupujíce čas, neboť dnové zlí jsou.

Satan pracuje neúnavně se všemi, kdo mu k tomu dají nějaký podnět. Ti, kdo mají světlo, ale odmítají v něm chodit, budou zmateni, až temnota zachvátí jejich duši a jejich jednání bude zcela podle toho přizpůsobeno. Avšak duch moudrosti a Boží dobroty, jak je zjeven v Jeho Slově, stává se stále zřetelnější pro ty, kteří půjdou po stezce pravé poslušnosti. Všechny Boží spravedlivé požadavky se setkají s pravým posvěcením Svatého Ducha....

Velké přednosti a požehnání jsou připravena pro všechny, kteří se pokoří a plně posvětí svá srdce Bohu. Bude jim dáno veliké světlo. Když jsou lidé ochotni podrobit se změně, pak budou jejich životy vykazovat zbožnost.

„A z plnosti Jeho my všichni vzali jsme, a to milost za milostí." (J 1,16) „Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se." (2K 12,9). A Spasitel říká: „Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa." (Mt 28, 18-20)

Bude toto bohatství milosti a síly k službě pokračovat mezi námi tak, že je nedoceníme a odvrátíme se od něho bez zájmu a znechuceni? Poučení, které mám dát nyní našemu lidu je stejné, jaké jsem dala během pobytu ve Washingtonu. Bůh požaduje osobní úsilí. Člověk nemůže dělat práci druhého. Bylo dáno veliké světlo, ale ono nebylo plně pochopeno ani přijato.

Jestliže se naši bratři nyní odevzdají bez výhrad Bohu, On je přijme. On působí změnu mysli, aby se mohli stát vůní života k životu. Probuďte se, bratři a sestry, abyste mohli docílit vašeho vysokého povolání skrze Pána našeho Ježíše Krista.

1SM 167 Není to zkušební otázka

Mým bratřím v díle služby:

Drazí spolupracovníci,
hovořím k vám ... ke všem, kteří aktivně zastávali své názory na význam „ustavičná" z Daniele osmé kapitoly. Toto se nemá stavět jako zkušební otázka a diskuze, jež z toho vznikla, nebyla šťastným krokem. Vznikl z toho zmatek a mysl některých našich bratří byla odvrácena od toho, aby pečlivě uvažovali tak, jak si to zaslouží dílo, které jim Pán svěřil, co by se mělo udělat v této době v našich velkoměstech. Nepřítel našeho díla měl z toho velikou radost.

Světlo, které mi bylo dáno, říkalo že by se nemělo nic dělat, co by ještě zvyšovalo diskuzi o tomto problému. Nehovořte o tom a nepojednávejte o tom jako o otázce velikého významu. Před námi je veliká práce a my nesmíme ztrácet ani hodinu z důležitého díla, jež má být vykonáno. Soustřeďme náš veřejný zájem na předkládání řady důležitých pravd, v nichž jsme jednotní a v nichž máme jasné světlo.

Chtěla bych obrátit vaši pozornost na poslední modlitbu Kristovu jak je zaznamenána v sedmnácté kapitole Jana. Nalézá se tam mnoho námětů, o kterých můžeme pohovořit; jsou to svaté zkušební pravdy, krásné ve své prostotě. Těmito pravdami se můžeme soustavně zabývat. Ale nevnášejte mezi bratry v této době problém „ustavičná" nebo jiná témata, která by vyvolávala spory mezi bratřími, neboť to oddaluje a překáží dílu, na které, jak si Pán přeje, se má mysl našich bratří soustředit právě nyní. Nezabývejte se otázkami, které by zjevovaly značný rozdíl v názorech, ale vynášejme z Božího Slova svaté pravdy, týkající se závažných požadavků Božího zákona.

Naši kazatelé by měli usilovat o nejvhodnější předkládání pravdy. Pokud je to možné, ať všichni hovoří o tomtéž. Vaše kázání, ať jsou jednoduchá a ať pojednávají o životních pravdách, které mohou být snadno pochopeny. Když všichni naši kazatelé pochopí 1SM 168 nutnost pokoření sebe, pak Hospodin bude moci s nimi spolupracovat. Potřebujeme se nyní opět obrátit, aby andělé Boží mohli spolupracovat s námi, aby zapůsobili svatým vlivem na mysl těch, pro které pracujeme.

Semkněte své řady

Musíme se spojit pouty křesťanské jednoty, pak naše práce nebude daremná. Semkněte své řady a nedovolte, aby do nich pronikly nějaké spory. Zjevujte sjednocující moc pravdy a to způsobí mocný vliv na lidské myšlení. V jednotě je síla.

Toto není doba zveličovat různé bezvýznamné otázky. Jestliže někteří služebníci, kteří neměli opravdové spojení se svým Mistrem zjeví světu slabost své křesťanské zkušenosti, nepřátelé pravdy, kteří nás bedlivě pozorují, toho dokonale využijí ve svůj prospěch a naše práce bude bržděna. Všichni ať pěstují pokorného ducha a ať se poučí od Toho, který je tichý a pokorný srdcem.

Předmět „ustavičná" by neměl vyvolávat takový rozruch, jaký způsobil. Výsledkem takového jednání lidí na obou stranách tohoto problému bylo, že povstaly spory a zmatek.... Dokud přítomný stav názorového tříštění na tento předmět trvá, nestavějte jej do popředí. Všechny spory ať jdou stranou. V takovéto době je mlčení výmluvné.

Povinností Božích služebníků v této době je kázat Boží slovo ve velkoměstech. Kristus sestoupil s nebeských příbytků na tuto zem, aby zachránil duše a my jakožto služebníci Jeho milosti máme vštěpovat obyvatelům velkoměst známost Jeho zachraňující pravdy.

- Letter 62, 1910.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy