EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


DODATEK III. – VŠICHNI LIDÉ JSOU BRATŘI

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

DODATEK III. – VŠICHNI LIDÉ JSOU BRATŘI

Všichni lidé jsou bratři

Kristus neznal žádné rozdíly

Kristus neznal žádné rozdíly v národnosti, hodnostech nebo v přesvědčení …. On přišel, aby odstranil jakoukoli dělicí zeď. Přišel, aby ukázal, že Jeho daru milosrdenství a lásky se nám dostává neomezeně, stejně jako vzduchu, světlo nebo deště, který osvěžuje zemi.

Kristovým životem bylo ustaveno náboženství, v němž není žádných kast, náboženství, v němž Žid či pohan, svobodný či poddaný jsou spojeni spolu v bratrství, rovni před Bohem. Jeho chování nebylo ovlivněno žádnou otázkou politickou. On nedělal rozdíl mezi sousedy a cizinci, přáteli a nepřáteli. Jeho srdce bylo dojato jen voláním duše žíznící po vodách života….

On se snažil vlévat naději těm, o něž svět nestál, od nichž nic nečekal. Ukazoval jim, že promění-li svou povahu tak, aby bylo na nich vidět, že jsou Božími dětmi, budou z nich lidé nevinní a bezstarostní.

- MH 25.26.

Jediné bratrství

Kristus přišel na tuto zemi s poselstvím milosrdenství a odpuštění. Položil základ pro náboženství, jímž jsou Žid i pohan, černý či bílý, svobodný či poddaný spojeni spolu v jediném bratrství, v němž jsou si před tváří Boží všichni rovni. Spasitel miluje bezmeznou láskou každou lidskou bytost a ví, že každý člověk je schopen stát se lepším. V božské síle a naději vítá ty, za něž dal svůj život. V Jeho síle mohou oni žít život bohatý dobrými skutky, naplněný mocí Ducha.

- 7T 225.

Všichni byli stvořeni a vykoupeni jako jedna rodina

Bůh nečiní žádné rozdíly, pokud se týče národnosti, rasy nebo kasty. On je Tvůrcem všeho lidstva. Všichni lidé jsou skrze své stvoření a vykoupení jednou jedinou rodinou. Kristus přišel, aby zbořil každou dělicí zeď, aby dokořán otevřel každou část chrámu, aby duše každého člověka měla volný přístup k Bohu…. V Kristu není nikdo Židem ani Řekem, poddaným ani svobodným. Jeho drahocenná krev všechny sblížila.

- COL 386.

Pán shlížel se smutkem na nejžalostnější podívanou ze všech, barevnou zotročenou rasu. Přeje si, abychom my si prací pro ně připomínali jejich zaslíbené osvobození z otroctví, jejich příbuzenství s námi skrze stvoření a vykoupení i jejich právo na svobodu.

- 7T 223.

Náboženství Bible nezná kasty ani rozdíly v barvě pleti

Náboženství Bible neuznává žádné kasty ani rozdíly v barvě pleti. Nevšímá si společenského postavení, bohatství ani světských poct. U Boha je každý člověk stejně cenný. O jeho ceně rozhoduje jeho charakter a my máme rozpoznávat Ducha Kristova v každém člověku.

- 9T 223.

Tak se Kristus snažil učit učedníky té pravdě, že Boží království nezná žádné územní hranice, žádné kasty, žádnou šlechtu a že oni musí tedy jít ke všem národům a přinést jim poselství Spasitelovy lásky.

- AA 20.

Nestranná láska odstraňuje předsudky

Když do srdce lidí vstoupí skutečný misijní duch, padnou zdi sektářství, rozdíly kast a rasy. Předsudky se rozplynou v Boží lásce.

- RH 2+.1.1896; The Southern Work, 1966 str. 55

Mezi bělochy a černochy byly zbudovány dělicí zdi. Tyto zdi předsudků se zhroutí samy od sebe, jako kdysi zdi Jericha, budou-li křesťané poslušní slova Božího, které jim ukládá svrchovanou lásku k jejich Tvůrci a nestrannou lásku k jejich bližním. - RH 17.12.1895. Přetištěno v The Southern Work, 1966, str. 43.

Až bude Duch svatý vylit, zvítězí při hledání spásy duší lidských bytostí lidskost nad předsudkem. Bůh ovládne myšlení lidí a v lidských srdcích zavládne láska Kristova. Také barvu pleti budou mnozí lidé posuzovat docela jinak než nyní. Láska, jakou miluje Kristus, pozvedá mysl do čistého, nebeského, nesobeckého ovzduší.

- 9T 209.

Blížit se Bohu jako jediné bratrstvo

Až Duch svatý ovládne mysl lidí, budou odstraněny všechny malicherné žaloby a obviňování mezi člověkem a jeho bližním. Jasné paprsky Slunce spravedlnosti budou ozařovat mysli a srdce. Při svém uctívání Boha nebudeme rozlišovat mezi bohatým a chudým, bílým a černým. Všechny předsudky se rozplynou a my se budeme přibližovat Bohu spojeni všichni v jedno, jediné bratrstvo. Jsme poutníci a cizinci putující do lepší země, do nebes, kde navždy skončí veškerá pýcha, všechno obviňování, všechen sebeklam. Všechny masky budou odloženy a my „Ho uvidíme takového, jaký je“. Tam teprve zapějeme své nejkrásnější písně a chvála a díkuvzdání budou stoupat k Bohu.

- RH 24.10.1899, str, 677.

Výňatky z naléhavé prosby ze 20.3.1891

Pán Ježíš přišel na náš svět, aby spasil muže a ženy všech národností. Ježíš přišel, aby nad celým světem rozlil světlo a aby zemřel za barevné lidi stejně jako za bělochy. Na počátku svého působení oznámil, jaké je jeho poslání: „Duch Páně nade mnou, protože pomazal mne kázati evangelium chudým poslal mne, a uzdravovati zkroušené srdcem, zvěstovati jatým propuštění a slepým vidění, a propustiti soužené ve svobodu, a zvěstovati léto Páně milostivé“ (Lk 4,18.19). …

Apoštol Pavel říká: „Kdo tě soudí“? (Lk 4,7). Bůh bílého člověka je Bohem i pro černocha a Pán říká, že Jeho láska pro nejmenší z Jeho dětí předčí lásku matky k jejímu milovanému dítěti….

Oko Boží spočívá na každém z Jeho stvoření. On je miluje všechny a nerozlišuje mezi bílými a černými, jedině tehdy, když má zvláštní něžný soucit s těmi, kdo jsou povoláni nést větší břímě než jiní. Ti, kdo milují Boha a věří v Krista jako svého Vykupitele - i když musí čelit zkouškám a nesnázím, které jim leží v cestě - by měli přece jen vesele přijímat svůj život takový, jaký je, s vědomím, že Bůh na nebesích toto vše vidí a Sám jim bohatě splatí za vše, co jim svět odepřel.

Když se hříšník obrátí, přijme Ducha svatého a stane se skrze něj dítětem Božím, Duch svatý ho také uzpůsobí pro společenství andělských zástupů, i těch, kteří byli vykoupeni. Stává se z něho spoludědic Kristův. Každý člověk, který se odevzdá Kristu, každý, kdo slyší pravdu a uposlechne jí, stává se dítětem jedné jediné rodiny. Ježíš zaplatil výkupné za nevědomé i moudré, bohaté i chudé, za pohany i otroky, bílé i černé. Všichni, kdo v Něho věří, jsou očištěni Jeho krví. Jméno černocha je napsáno v knize života vedle jména bělocha. Všichni jsou jedno v Kristu. Původ, postavení, národnost nebo barva pleti nemůže člověka snižovat, Ježíš ho pro jeho barvu pleti nemiluje o nic méně a nazývá ho svým milovaným bratrem.

Lidé mohou mít dědičné zatížení i vypěstované předsudky, ale když láska Ježíšova naplní jejich srdce a oni se stanou jedno s Kristem, budou mít téhož ducha, jako měl On. Když se k nim posadí barevný bratr, nebudou uraženi, ani jím nebudou opovrhovat. Vždyť putují do téhož nebe a budou sedět u téhož stolu, aby jedli chléb v království Božím. Jestliže Ježíš přebývá v našich srdcích, nemůžeme pohrdat barevným člověkem, v jehož srdci přebývá tentýž Spasitel.

- MS 6, 1891. Vyšlo v The Southern Work, 1966, str. 9-14.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy