EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


8. Setkání s tvrzením falešných proroků

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

8. Setkání s tvrzením falešných proroků

Co můžeme očekávat

Pán mi ukázal, že mnozí budou tvrdit, že jsou Bohem obzvlášť poučeni a budou se pokoušet vést druhé. Ovlivnění mylnými představami o povinnosti začnou konat dílo, které jim Bůh nikdy nesvěřil a výsledkem bude zmatek. Ať každý sám hledá Boha co nejopravdověji, aby mohl jako jednotlivec porozumět jeho vůli.

- Letter 54, 1893.

Najdou se takoví lidé, kteří budou tvrdit, že mívají vidění. Jestliže vám Bůh dá jasný důkaz, že vidění je od Něho, smíte je přijmout; nepřijímejte je však pod vlivem žádného jiného důkazu, protože lidé v cizích zemích i v Americe jsou víc a víc zaváděni na scestí.

- RH 25.5.1905.

Vidění podvedeného dítěte

(Ve sděleních zmíněných panem Garmirem v kap. 7. Je rada i informace, které mohou posloužit v jednání s těmi, kteří tvrdí, že se jim dostalo zvláštního světla. - Sestavovatelé.)

Jsem nucena konstatovat, že jsem neměla ani nejmenší důvěru v Pana (J.M.) Garmira nebo jeho práci. Pojednání, které vyšlo minulý podzim v době našeho táborového shromáždění v Jacksonu, nemělo ani nejmenší podporu u našeho lidu. Svá prohlášení šířili, protože se jim podařilo lstivě získat inventář Review and Herald.

Dcera pana Garmira tvrdí - nebo on tvrdí za ni - že mívá vidění. Ta však nenesou pečeť Boží. Jsou stejná jako mnohá jiná, s nimiž jsme se ve své zkušenosti setkali - je to satanův podvod.

Já jsem na táborovém shromáždění v Jacksonu jasně prohlásila k těmto skupinám fanatiků, že konají satanovo dílo a že chodí ve tmě. Tvrdili, že jim bylo zjeveno, že zkouška skončí v říjnu 1884.

Veřejně jsem tam prohlásila, že Pán ze své laskavosti zjevil že v poselství, která On dává od r. 1844, nebude už oznámena žádná určitá doba. Řekla jsem, že vím, že toto poselství, které 4 nebo 5 lidí velmi horlivě hájí, je kacířství a že vidění tohoto ubohého dítěte není od Boha. Toto světlo nepřichází z nebe. Času je málo, ale není ještě konec. Řekla jsem také, že se má ještě vykonat velké dílo, totiž připravit lid, aby byl označen pečetí živého Boha. - An Exposure of Fanaticism and Wickedness (Pamphlet). pp. 9.10.1885.

Poselství J. M. Garmirovi

Satan zařídil věci tak, abys byl chycen do pasti. Jsi v zajetí fanatismu, podvodu a velikého klamu. Ve své rodině jsi sděloval své myšlenky tak, že jsi nesprávně vykládal Písmo, překrucoval pravý výklad Božího Slova a přiměl je tak k tomu, aby věřili, že názory, které zastávají a hájí naší lidé, nejsou správné. Tvoje výklady Písma se neshodují se stanovisky, která zaujímají adventisté sedmého dne....

Vzor, který jsi dal svým dětem, zavání bludy, které zkazily tvoje vlastní myšlení. Vychovával jsi své děti tak, aby viděly na špínu druhých a aby je posuzovali. Svými slovy i příkladem, když jsi takto mluvil proti svým bratřím a vyzdvihoval jejich chyby, jsi uvedl do pohybu řadu okolností, která skrze tvou vlastní sílu spojenou se satanským působením vyústila ve vidění tvé dcery. Všechno toto malicherné posuzování a obviňování tvých bratří pochází od satana....

Boží pověření

To, že vyjadřuješ tolik důvěry ve svědectví a ceníš ho tak vysoko, pro mne ani pro mé dílo neznamená žádnou pomoc, protože ty stavíš falešné vidění své dcery na stejnou úroveň s těmi, která Pán dává mně a snižujete tak posvátnost a vyvýšenost díla, ke kterému mě Bůh povolal.

Pán mi jasně zjevil, že to, co ty pokládáš za pojení mezi Bohem a tebou i jinými skrze tvé dítě Annu, není od něho. Toto spojení nenese pečeť božského pověření. Je to jiný duch, který to dítě ovládá. V něm působí satan. Takové úkazy budou v těchto posledních dnech čím dál obvyklejší. Nevedou k jednotě, do veškeré pravdy, ale pryč od ní.

Jeden rozhodný důkaz, který máme, že tyto projevy nejsou od Boha, je ten, že se shodují s tvými názory, o kterých víme, že jsou mylné. Věci, které ona - jak říká - spatřuje ve vidění, nejsou potvrzeny Božím Slovem, ale jsou jeho opakem. Satan se ji neustále snaží naplnit svým vlastním duchem, aby pod pláštěm spravedlnosti mohl skrze ni rozšířit kacířství, poskvrnění a zevšeobecnění pravdy. Poněvadž pokládáš její výroky za Boží výroky, je tvá víra v pravá svědectví bezcenná. Takto satan doufá, že oddělí všechny, kteří mají nějakou důvěru ve tvé nápady, od Božího působení, abyste byli ponecháni své víře v lež. Písmo mluví o těch, kteří jsou v blud uvedeni a v blud uvádějí. To je tvůj případ. Uvádíš v blud dceru, ona uvádí v blud tebe. Slepý vede slepého. Satan se snaží dosáhnout svých cílů způsoby a mezi nejlepšími je asi ten, že seznamuje své děti s okolnostmi a postavením těch, u nichž vidí, že je může svést pokušením.

Říkám ti jasně, že poselství tvé dcery nejsou od Boha. Pán mi to zjevil a On nelže. Ona může říci leccos dobrého, může sdělit mnohou pravdu, ale tak to satan dělá. Padělek se bude v mnohém ohledu podobat pravdě. Teprve ovoce svědčí o charakteru.....

Dějiny se opakují

Při díle, k němuž Boží prozřetelnost vyzvala mého muže i mě, abychom se ho zúčastnili už od samého jeho začátku v r. 1843 a 1844, byl to Pán, který za nás myslel a plánoval a skrze své živé pomocníky své plány prováděl. Při všem podnikání, které je spojené s dílem, které jsme měli konat, nám byly často ukazovány falešné cesty ale také cesty pravé a bezpečné. Ty byly definovány tak jasně, že mohu po pravdě říci, že znám satanovy úmysly i Boží cesty a skutky. Když jsme museli kriticky posuzovat rozmanitá učení, na něž jsme byli upozorněni, nato, že při našem zkoumání nás vede Boží moudrost, zvažovali jsme jejich přednosti a nedostatky ve světle zářícím Božího Slova a z věcí, které mi Bůh odhalil své Slovo a svědectví, abychom nebyli uvedeni v blud, ani do něho neuváděli jiné. Nechali jsme na Bohu, aby vedl naši vůli i cestu a prosili jsme se vší opravdovostí o Jeho pomoc. Nikdy naše úsilí nebylo marné. Mnohá léta bolestné zkušenosti ve spojení s Božím dílem mi dala poznat všechny druhy falešných hnutí. Mnohokrát jsem byla vyslána na různá místa s poselstvím: „Mám pro tebe na určitém místě práci. Budu s tebou.“ Když nastala vhodná příležitost, dal mi Pán poselství pro ty, kteří měli falešné sny a vidění a v Kristově síle jsem vydávala své svědectví tak, jak mi to Pán přikázal. Vyslovovali proti mně ta nejhroznější obvinění a říkali o nich, že jsou od Pána, protože se prý stavím proti Jeho dílu. Říkali, že mě stihnou strašné pohromy, jak prorokovala i tvá žena. Já sem si však byla vědoma toho, že mně ochraňují nebeští andělé a tak jsem šla stále kupředu.

Po celých minulých 45 let jsem se musela setkávat s lidmi, kteří tvrdili, že mají od Boha poselství, výtky pro jiné. Tato fáze náboženského fanatismu se od roku 1844 stále znovu objevovala. Satan působil mnoha způsoby, aby upevnil bludy. Některé věci, o nichž se v těchto viděních mluvilo, se udaly, ale mnohé věci, týkající se doby Kristova příchodu, konce zkoušky a událostí, které měly nastat, se ukázaly naprosto falešné, stejně jako tvé a Anniny. Oni se však dál pokoušeli omlouvat omyly tím, že překrucovali výroky a dávali jim jiný význam a stejným způsobem pokračovali dál i tak, že klamali a dávali se klamat.

Kdy na mne poprvé sestoupil Duch Páně, bylo mi zjeveno, že přijdu do styku s těmi, kteří tvrdí, že mívají vidění, ale že Pán mi nedovolí, abych byla oklamána. Mým úkolem je odhalovat lež a ve jménu Páně ji kárat. Protože se blíží konec, uvidím takových projevů více.

„Neposlal jsem jich“

Došly mi dopisy od různých lidí se správami o viděních, která jim - jak říkají dal Bůh. Ale Pán Ježíš mi říká: „Nevěř jim, já jsem je neposlal.“ Někteří mi píší, že Bůh jim ukázal, že sestra Whiteová žije v bludu, že je ovlivňována vedoucími církve, aby věřila některým věcem, které nejsou pravdivé a aby zavrhovala některé věci, které pravdivé jsou. Ale slovo přichází znovu: „Nehleď na něj; já jsem nemluvil skrze ně, ani jsem nedal žádné slovo nebo poselství. To je jejich vlastní lživá řeč, sestavená podle satanova návrhu.“

Někteří přišli ke mně a prohlašovali, že oni jsou Kristus a že konali zjevně zázraky. Říkali, že mě sice v mnohém vede Pán, ale že sobota není zkušebním kamenem, že Boží zákon není pro lidi závazný. Jediné, co musíme dělat, je přijmout Krista - a Kristus že jsou oni sami. Měla jsem již svou zkušenost se všemi těmito „důležitými“ tvrzeními a nevěřila jsem jim. „K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedle slovo toho, v němž není žádné záře“ (Iz 8,20).

V jednom místě prohlašovaly čtyři osoby v jedné rodině, že mají sdělení od Pána kárající špatnost, a předpovídali věci, které se skutečně přihodily. Tím si získali důvěru. Ale ty věci, které se neudaly, vysvětleny nebyly nebo se pokládaly za něco tajemného, čemu se prý porozumí později. Odkud měli tito lidé své vnuknutí? Od satana. Pán mi řekl, abych se s těmito věcmi seznámila a vydala proti nim rozhodné svědectví....

Viděla jsem už několik lidí, jak se octli ve vidění. Když jsem však kárala ducha, který je ovládal, vidění od nich ihned odstoupilo a oni byli silně zklamáni.

Laciné, obecné, pozemské záležitosti

Takové zkušenosti, jako tyto, bývaly velmi časté. V jedné rodině podléhalo tomuto druhu klamu několik členů... Různým členům sboru se dostávalo poselství, v němž se některé ubohé, ustrašené duši sdělovalo: „Jsi pyšný“, a jinému: „Nevěříš, zahyneš.“ Od Pána mi bylo dáno světlo, abych v takovém případě pronesla slova útěchy a povzbuzení. Vydala jsem oněm svedeným lidem své svědectví, ať je chtěli slyšet, nebo je zavrhli. Jejich vidění byla dílem satanova. Zjevené věci byly často jen obecného rázu, světské záležitosti, jako třeba: kdo by měl příštího dne dostat snídaní, kdo by měl připravit večeři, nebo umývat nádobí. Tyto pošetilosti byly promíchány s posvátnými pravdami, které našli v Bibli a ve svědectvích. V tom všem měl prsty satan, aby lidi znechutil a přiměl je zamítnout všechno, co se týká vidění. Takto se týká vidění. Takto by byl zamítnut klam i pravda zároveň. Dokonce i ti, kteří se tohoto podvodu účastnili, by byli nakloněni pochybovat o viděních vůbec.

Po jedné velmi vážné schůzi s těmito podvedenými lidmi se ukázalo, že jejich názory stojí velmi blízko sestry Whiteové. Byla to všecko fraška, podvod. Ovšem mnohé věci, které říkali, se udaly, jak předpověděli.

Někteří se mně ptali, jak se to mohlo stát, jestliže všechna vidění byla falešná. Řekla jsem, že satanovým cílem je mísit pravdu s bludem, aby tyto podvody znehodnotily pravé Boží dílo. Od té doby všechna jejich četná vidění ustala. Co se stalo s těmi, kteří je povzbuzovali? Někteří z nich, kteří ještě žijí, jsou skeptiky bez důvěry v dary církve, nemají víru v pravdu ani v žádné náboženství. Bylo mi zjeveno, že toto je nevyhnutelným výsledkem falešných vidění.

Projevy tvé dcery jsou podobným podvodem a tvá podpora těchto věci zničí jí i jiné, jestliže tento podvod nebude něčím odhalen. Ty jsi tato falešná vidění a bezvýznamné sny nazýval podivuhodným Božím světlem, ale to je jako bys srovnával plevy s pšenicí. Toto je vážná věc, která bude mít rozhodný vliv na tvou rodinu., Protože věříš, že slova tvé dcery jsou pronášena pod vlivem Božího Ducha, znamená to, že je pokládáš za pravdivé. Jsi pod vlivem mocného satanova klamu. Budeš tvrdit, že jim věříš a tak pozbudeš veškeré důvěry ve skutečná a pravá Boží poselství. A tak tomu bude se všemi, kteří věří stejně jako ty. Aby satan odváděl od pravdy, proto tak vytrvale vnucuje padělek.

Posledním satanovým podvodem bylo to, že bude popřeno svědectví Božího Ducha. „Když nebývá vidění, rozptýlen bývá lid“ (Př 29,18). Satan bude důmyslně, různými cestami a skrze různé pomocníky působit v tom smyslu, aby narušil důvěru ostatku Božího lidu v pravé svědectví. Způsobí falešná vidění, aby sváděl z cesty, smísí falešné s pravdivým a znechutí lid do té míry, že budou pohlížet na všechno, co bude nazýváno viděním, jako na druh fanatismu. Ale poctivé duše budou schopny rozlišovat mezi nimi tím, že budou proti sobě stavět faleš a pravdu.

Dávejte pozor, co posloucháte

Ach, jak převrácené je lidské srdce! Jak je lehké souhlasit s tím, co je zlé! Není nic zhoubnějšího pro duši, její čistotu, pro její pravdivé a svaté pojetí Boha i posvátných a věčných věcí, než poslouchat neustále to, co není od Boha a vyvyšovat to. To působí na srdce jako jed a snižuje chápavost. Ryzí pravda svědčí o svém božském prameni tím, že povznáší, očišťuje a posvěcuje povahu toho, kdo ji přijímá. Původce vší pravdy se modlil ke svému Otci: „Ne za tyto pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne, aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal“ (J 17,20,21). Věci, které působí rozkol a odvádějí od pravdy, se budou vyskytovat stále. Toto pochybování, kritizování, udávání, posuzování jiných, není důkazem Kristovy milosti v srdci. To nepůsobí jednotu. Takové dílo provozovali v minulosti lidé, kteří tvrdili, že mají podivuhodné světlo a přitom vězeli hluboko v hříchu. Prolínalo se v nich vše - kacířství, nepoctivost a lež.

Současná doba je pro Boží lid velmi nebezpečná. Bůh si vede lid, nikoliv jednotlivce. On má na zemi církev, která setrvává v pravdě. A když vidíme, že nejen muži, ale i mladé dívky protestují proti církvi, bojíme se jich. Víme, že je neposlal Bůh, oni však přece běželi, a všichni, kdo nepřijímají jejich zbloudilé nápady, jsou označováni za lidí, kteří bojují proti Duchu Páně. Toto všechno se děje podle satanova plánu, ale dílo Páně bude pokračovat, i když jsou a vždycky budou takoví, kteří působí přímo proti Kristově modlitbě. Dílo bude pokračovat a ti, kteří jsou plni satanových výmyslů, zůstanou pozadu....

„Protož vizte, jak slyšíte“ (Lk 8,18), Kristovo napomenutí zní dobře poslouchat abychom poznali pravdu a v ní také žili. A opět: „Vizte co slyšíte“ (Mk 4,24). Poctivě zkoumejte, „Všeho zkuste“ (1Te 5,21), „ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět“ (1J 4,1). Toto je Boží rada. Budeme se jí řídit?

- Letter 12, 1890.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy