EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


39. Rada k volbám

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

39. Rada k volbám

Naše práce záleží na tom, abychom bděli, čekali a modlili se. Studujte Písmo. Kristus vám dal výstrahu, abyste nebyli jako lidé ze světa. Máme se od nich vzdálit a zůstat odděleni, „a nečistého se nedotýkejte a já přijmu vás a budu vám za Otce a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí“ (2K 6,17,18). Ať máte jakékoliv mínění o hlasování v politických otázkách, nemáte to prohlašovat ústně ani písemně. K otázkám, které nemají žádný vztah k trojandělskému poselství, se nemá náš lid vyjadřovat. Náš adventní lid již velmi potřeboval, aby se přiblížil k Bohu. Některých našich mužů a žen se zmocnila žhavá touha po politické činnosti. Chtěli něco hlásat, být s něčím spojeni, ale přitom sami dobře nevěděli, s čím. Ale to, že Kristus se k mnoha věcem nevyjádřil, je dostatečně výmluvné ….

Milí bratře, jistě si vzpomenete, že Pán po nikom nechce, aby v našich novinách oznamoval své politické názory nebo o nich mluvil, když se lid shromáždí, aby slyšel slovo Páně….

My - lid Boží - se nemáme míchat do politických otázek. Všem by bylo ku prospěchu, kdyby dbali na Boží Slovo: „Netáhněte jha s nevěřícími“ (2K 6,14) nečiňte to tedy ani v politice, ani s nimi nesdílejte jejich oddanost světským věcem. To není bezpečný základ, na němž by bylo možno stát a společně pracovat. Věřící nemá s nevěřícím nic společného.

Ten, kdo porušuje jedno z Božích přikázání, přestupuje celý zákon. Nehlasujte; ani nepokládejte za svou povinnost nutit každého, aby dělal to, co vy.

- Letter 4, 1898.

Naši průkopníci dospívají k důležitému rozhodnutí (Stránka z diáře sestry Whiteové, 1859).

Byla jsem na večerním shromáždění. Bylo docela nenucené a poutavé. Ke konci se uvažovalo o volbách a hovořilo se o nich. Nejprve mluvil Jakub, pak bratr J.N.Andrews a usoudili, že bude nejlepší použít svého vlivu ve prospěch práva a proti zlu. Pokládali za správné hlasovat ve prospěch umírněných lidí, kteří zastávali svůj úřad v našem městě než aby svým mlčením riskovali, že se na to místo dostanou neuvážliví. Bratr (David) Hewitt sděluje několika denní zkušenost a je rozhodnut, že je správné dát svůj hlas. Bratr (Josiáš) Hart souhlasí, bratr (Jindřich) Lyon odporuje. Nikdo už proti volbám nic nenamítá, ale dokonce i bratr (J.P) Keliogg se začíná přiklánět k mínění, že účast ve volbách je správná. Jinak vládne mezi bratry shoda. Ach, kéž by všichni jednali v bázni Boží.

Neuvážliví lidé se už dnes v kanceláři vyjadřují lichotivě o adventistech, že nehlasují a vyjádřili naději, že budou i nadále postupovat stejně, podobně jako kvakeři, že nebudou volit. Satan a jeho zlí andělé mají nyní hodně práce a mnozí lidé na zemi s ním spolupracují. Modlím se, aby se satan zklamal.

- Deník E.G.Whiteové, neděle, 6.3.1859.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy