EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


14. Vyhýbat se konfliktům s dělníky

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

14. Vyhýbat se konfliktům s dělníky

(Vyskytuje se v pojednání, Contry Living, pp. 7.9.10-12).

Rychle se blíží doba, kdy budeme silně pociťovat řídící moc dělnických svazů. Pán přikazoval vždy znovu, aby náš lid odvedl své rodiny z měst na venkov, kde si mohou sami pěstovat potraviny, neboť problém koupě a prodeje bude v budoucnu velmi tíživý. Měli bychom už začít dbát napomenutí, které se nám stále opakuje: Jděte z měst na venkov, kde nejsou domy natlačeny na sebe a kde vás nepřátelé nebudou rušit.

- Letter 5, 1904.

Vyhýbejte se stranickým sporům

Lidé se sdružovali, protože byli vedeni snahou stavět se na odpor Hospodinu. Toto vytváření spolku bude pokračovat až do chvíle, kdy Kristus opustí své přímluvné místo před slitovnicí a oblékne se v roucho pomsty. Satan má v každém městě své lidi, kteří horlivě organizují zástupy z těch, kdo se stavějí proti Božímu zákonu. Teď není doba na to, aby se z Božího lidu stávali slaboši, teď nemůžeme ani na chvíli povolit ve své bdělosti. - (8T 42, 1904).

Odborové svazy budou jedním z činitelů, který způsobí na této zemi soužení, jakého nebylo od počátku světa.

- Letter 200, 1903.

Konflikty mezi sdruženími a dělnickými svazy

Úkolem Božího lidu je, aby se připravil na budoucí události, které jej brzy přepadnou s oslepující silou. Ve světě budou vznikat mamutí monopoly. Lidé se budou spojovat ve svazy, které je budou tlačit do satanových ovčinců. Někteří se budou spojovat, aby se všemi možnými prostředky dostali do určitých obchodních odvětví. Budou se vytvářet odborové svazy a ti, kdo budou odpírat do nich vstoupit, budou poznamenáni.

- Letter 26, 1903.

Příprava na konec

Odborové svazy a světské sdružení jsou pastí. Vystupte z nich a varujte se jich, bratři. Nemějte s nimi nic společného. Kvůli těmto svazům a sdružením bude brzy pro naše instituce velmi obtížné pokračovat v městech ve své práci. Mám pro vás tuto výstrahu: Zdržujte se mimo města, ani v nich nestavějte žádná sanatoria. Působte na náš lid, aby z měst odcházeli na venkov, kde mohou dostat kousek půdy a vytvořit si domov pro sebe a své děti....

Naše zařízení musí být ve městech, neboť jinak by se jejich pracovníci nedostali blíž k lidem, aby jim vštěpovali zásady správného života. Pro přítomnou dobu budeme muset využít modliteben ve městech. Zakrátko však nastanou ve městech takové spory a zmatky, že ti, kdo budou chtít z nich odejít, nebudou už moci. Na tyto konce se musíme připravovat. Toto mi bylo zjeveno.

- General Conference Bulletin, 6.4.1903.

Zachovejme si svou individualitu

Už celá léta se mi dostává zvláštního světla o tom, že nemáme svou práci soustřeďovat ve městech. Vřava a zmatek, které tato města naplňují, okolnosti vyvolané dělnickými svazy a stávkami, by znamenaly pro naše dílo velkou překážkou. Lidé se snaží přivést ty, kteří pracují v různých oborech, do područí určitých svazů. Toto není Boží plán, ale plán moci, kterou bychom v žádném případě neměli uznávat. Boží Slovo se naplňuje. Bezbožní se sami svazují do snopků připravených ke spálení.

Nyní musíme využít všech svých schopností, abychom předali světu poslední varovné poselství. Při této práci si máme zachovat svou individualitu. Nemáme se připojovat k tajným společnostem ani k odborovým svazům. Máme setrvávat svobodní v Bohu a hledat neustále poučení u Krista. Všechno, co děláme, se má dít u vědomí, že dílo, které má být pro Boha vykonáno, je důležité.

- 7T 84, 1902.

Nevážnost k Desateru

Tyto svazy jsou jedním ze znamení posledních dnů. Lidé jsou svazováni ve snopky hotové ke spálení. Mohou být údy církve, ale pokud jsou členy těchto svazů nemohou zachovávat Boží přikázání, neboť jejich vedení má v nevážnosti celé Desatero.

„Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého“ (Lk 10,27). Tato slova v sobě zahrnují celou povinnost člověka. Znamenají zasvěcení celé bytosti, těla, duše i ducha službě Boha. Jak mohou lidé poslouchat tato slova a zároveň se zaručit, že budou zastávat to, co zbavuje jejich bližné svobody jednání? A jak mohou být lidé poslušní těchto slov a vytvářet svazy, které olupují chudší třídy o výhody, které jim právem náleží tím, že jim umožňují kupovat nebo prodávat pouze za určitých podmínek?

- Letter 26, 1903.

Svazy, které již byly nebo teprve budou vytvořeny

Ti, kteří tvrdí, že jsou Božími dětmi, se nemají v žádném případě vázat na dělnické svazy, které již jsou nebo teprve budou vytvořeny. Pán to zakazuje. Nedovedou ti, kdo zkoumají proroctví, vidět a chápat, co je před námi?

- Letter 201, 1902

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy