EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Studium knih Danielových a Zjevení

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Studium knih Danielových a Zjevení

Duch Boží osvítil každou stránku Písma svatého. Na někoho to však působí jen malým dojmem, poněvadž tomu pouze nedokonale porozuměl. Když přijde otřes a to zaváděním falešných teorií, jsou tito povrchní čtenáři, jež nejsou nikde zakotveni, podobní sypkému písku. Sklouznou do jakéhokoliv postoje, jen když souhlasí s jejich pocitem a hořkostí… Daniel a Zjevení musí býti studovány tak, jako ostatní proroci Starého i Nového Zákona. Nechť je světlo, ano, světlo ve vašich příbytcích. Za to se musíme modliti. Duch svatý, svítící na svaté stránky, otevře naši mysl, abychom mohli poznati, co je pravda….

Je potřeba studovat důkladněji Slovo Boží. Zvláště pak bychom měli věnovat pozornost Danielovi a Zjevení více, než kdykoliv dříve v dějinách našeho díla. Můžeme však méně říci v několika řádcích o moci římské a o papežství, ale měli bychom obrátit plnou pozornost na to, co napsali proroci a apoštolové pod vlivem Ducha Božího. Duch svatý vše zformoval tak, jak ve vydávání svědectví a v popisových událostech, tak i v poučení, že má býti lidský nástroj skryt za Kristem a že má býti Pán Bůh nebeský a Jeho Zákon vyvýšen. Čtěme jen knihu Danielovu. Vyvolávejte si bod za bodem dějiny království, o nichž je zde pojednáváno. Pozorujte státníky, koncily, mocné armády a vizte, jak Bůh ponižoval pýchu člověka a lidskou slávu do prachu...

Světlo, které Daniel od Boha obdržel, bylo dáno zvláště pro tyto poslední dny. Vidění, které měl na břehu Ulai a Hidekel, velkých to řek Sinearu, jsou nyní ve stadiu naplňování a všechny předpověděné události budou se brzy díti.

Povšimněte si událostí a okolností, ve kterých Židé žili, když byla tato proroctví Danielovi dána.

Udělejme si více času pro studium Bible. Nerozumíme Slovu tak, jak bychom měli. Kniha Zjevení se pro nás otevírá s výslovným poukazem, abychom porozuměli naučením, které obsahuje. „Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slovo proroctví tohoto“, praví Bůh, „a ostříhají toho, což napsáno jest v něm, neboť čas blízko jest“. Zj. 1,3. Porozumíme-li jako lid tomu, co pro nás tato kniha chová, ukáže se mezi námi velké probuzení. Nechápeme plně lekce, jimiž nás učí, přes výzvu nám danou, abychom hledali a je studovali.

V minulosti prohlašovali učitelé Daniele a Zjevení za knihy zapečetěné a lid se od nich odvracel. Vlastí ruka Boží odhrnula clonu této části Jeho Slova, jejíž zdánlivé tajemství zadržovalo tak mnohému, aby ji odhalil. Již samotné jméno „Zjevení“ znamená, že je odhaleno něco důležitého. Pravdy této knihy jsou adresovány oněm živoucím v těchto posledních dnech.

Stojíme s odhalenou clonou na svatém místě posvěcených věcí. Nemůžeme se bez nich obejít. Musíme vstupovat s úctou a bázní Boží a nikoli s lehkomyslnými, neuctivými myšlenkami, prudkými a hlučnými kroky. Blížíme se době, kdy se proroctví knihy Zjevení mají naplnit….

Máme přikázání Boží a Svědectví Ježíše Krista, což jest Duch proroctví. Neocenitelné klenoty mají býti ve Slově Božím nalezeny. Ti, kdo hledají ve Slově, mají si uchovat jasnou mysl. Nikdy nemají hovět převráceným chutím v jídle a pití.

Činí-li tak, zatemňuje se jejich mozek, budou neschopní snášeti námahu a napětí, spojené s hlubokým bádáním, aby rozpoznali význam oněch věcí, které se vztahují na konečné události dějin tohoto světa.

Bude-li knihám Danielovým a Zjevení lépe rozuměno, získají věřící zcela jiné náboženské zkušenosti. Budou otevřené takové pohledy do bran nebeských, že se do srdce i mysli všech vryje charakter, jaký musí všichni vyvinout, aby se jim dostalo požehnání, které má být odměnou pro čisté srdce.

Pán požehná vám všem, kteří se budou pokorně a mírně snažit o pochopení toho, co je odhaleno ve Zjevení. Tato kniha obsahuje tolik toho, co je nasyceno nesmrtelností a plné slávy tak, že všichni, kdo je čtou a hledají se vší upřímností a vážností, obdrží požehnání těch, „kdo slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno je v něm“.

Výsledek opravdového bádání

Jedné věci bude jistě v bádání Zjevení porozuměno, - že spojení mezi Bohem a Jeho lidem je úzké a rozhodné.

Předivné spojení je možno pozorovat mezi Vesmírem, nebem a světem. Věcí, odhalené Danielovi, byly později doplněny Zjevením, Janovi na ostrově Patmos. Tyto dvě knihy by měly býti pečlivě probádány. Dvakrát se Daniel tázal, jak dlouho bude do konce času?

„A když jsem já slyše, nerozuměl, řekl jsem: Pane můj, jaký konec bude těch věcí? Tedy řek: Odejdi Danieli, nebo zavřína jsou a zapečetěna slova ta až do času jistého. Přečisťování a bílení a prubování budou mnozí, bezbožní zajisté bezbožnost páchati budou, aniž co porozumějí kteří z nich, ale moudří porozumějí. Od toho pak času, v němž odjata bude oběť ustavičná a postavena ohavnost hubící, bude dnů tisíc, dvě stě a devadesát. Blahoslavený, kdo dočeká a přijde ke dnům tisíci, třem stům, třicíti a pěti. Ty pak odejdi k místu svému a odpočiň, avšak stůj v losu svém až do skonání dnů“. Dan. 12,8-13.

Byl to Lev z kmene Juda, kdo rozpečetil knihu a zjevil Janovi, co bude v těchto posledních dnech. Daniel stál v losu svém, ve svém svědectví, které bylo zapečetěno až do konce času, kdy poselství prvního anděla má býti hlásáno našemu světu. Tyto záležitosti mají nekonečný význam v těchto posledních dnech, poněvadž „přečisťování a bíleni a prubování budou mnozí, bezbožní zajisté bezbožnost páchati budou, aniž co porozumějí kteří z nich“. Jak je to pravdivé!

Hřích je přestoupení Zákona Božího. A ti, kdož nebudou chtít přijat světlo o Zákoně Božím neporozumí poselství prvního, druhého, ani třetího anděla. Kniha Danielova je rozpečetěna ve Zjevení Janově a přivádí nás až k posledním událostem dějin tohoto světa.

Uloží bratři v srdci svém, že žijeme uprostřed nebezpečenství posledních dnů? Čtěte Zjevení v souvislosti s Danielem! Vyučujte těmto věcem.

Nepřemožitelné síly čekají

Ti, kdo jedí tělo a pijí krev Syna Božího, vyzískávají z knih Danielových a ze Zjevení pravdu, inspirovanou Duchem svatým. Uvedou v pohyb síly, jež nemohou býti potlačeny. Otevrou se rty dětí, aby hlásaly tajemství, jež byla skryta rozumu lidskému.

Stojíme na prahu velkých a slavnostních událostí. Mnoho proroctví se již téměř naplnilo a rychle za sebou se i ostatní naplňují. Každý živel moci je zasazován do práce. Dějiny minulosti se budou opakovat, staré spory znovu ožijí a nebezpečí bude obklopovat lid Boží na každém kroku. Napětí se zmocní rodiny lidské. Proniká vším na zemi.

Bádej ve Zjevení ve spojení s Danielem, neboť dějiny se budou opakovat. My se všemi svými náboženskými přednostmi měli bychom dnes znát mnohem více, než známe.

Andělé si přejí pohlížet na pravdy odhalované lidu, který se zkoušeným srdcem hledá Slovo Boží a modlí se za větší délku, šířku, hloubku a výšku moudrosti, již jedině On může dát.

Jelikož se blížíme k zakončení dějin tohoto světa, vyžadují si proroctví o posledních dnech zvláštního našeho bádání. Poslední kniha Nového Zákona je plná pravd, jež potřebujeme znáti. Satan zaslepil ducha mnohých, takže byli vděční za každou výmluvu, jen aby nemuseli bádat ve Zjevení. Ale Kristus zde prohlásil skrze svého služebníka Jana, jak tomu bude ve dnech posledních. On praví: „Blahoslavený, kdož čte i ti, kteříž slyší slova proroctví a ostříhají toho, což napsáno jest v něm“. Zjevení 1,3. Knihy Danielovy a Zjevení by měly býti společně svázány a uveřejněny. Mohlo by se přijati několik málo vysvětlení jistých statí, ale nejsem si jista, že by toho bylo zapotřebí.

Tento návrh jsem učinila staršímu Haskellovi a výsledek toho byla vydána knížka. Ale touto knihou není potřeba kryta. Bylo to mým nápadem, aby byly tyto knihy dohromady svázány. Zjevní za Danielem, aby bylo jasněji osvětleno, o čem pojednává Daniel. Jde o to, aby byly tyto knihy chápány jako jeden celek, aby bylo vidno, že se obě vztahují na tutéž věc.

Musí býti hlásáno poselství, které probudí církev. Musí býti vyvinuto všechno úsilí dáti světlo nejen našemu lidu, ale celému světu. Byla jsem poučena, že by měla býti proroctví Danielova a Zjevení vytištěna v malých knížkách s nutnými vysvětlivkami a rozeslána po celém světě. I náš lid potřebuje, aby viděl světlo v jasnějších liniích.

Vidění, které dal Kristus Janovi, přestavující Boží přikázání a víru Ježíšovu musí býti hlásáno s konečnou platností všem národům, všemu lidu a všemu jazyku. Církve, představované Babylonem, jsou představovány jako padlé ve svém duchovním stavu, aby se staly pronásledující mocí těch, kdo zachovávají přikázání Boží a mají svědectví Ježíše Krista. Janovi je ukázána tato pronásledující moc jako mající rohy podobné Beránkovým, ale mluvící jako drak.

Čím více se blížíme ke konci času, tím větší bude zevnější okázalost pohanské moci, pohanská božstva budou signalizovat svou moc a budou ji stavět na obdiv městům tohoto světa a tento plán se již počal naplňovat. Množstvím různých obrazů představoval Pán Ježíš Janovi zlé charaktery a svádivé vlivy těch, kteří byli vyznamenáni za své pronásledování lidu Božího. Všichni mají zapotřebí moudrosti, aby mohli vniknout do tajemství hříchu, který tak mocně figuruje v koloběhu dějin tohoto světa. Právě v tom čase, ve kterém žijeme, povolal Bůh svůj lid a dal mu hlásati poselství. Povolal je, aby obnažil špatnost člověka hříchu, který učinil nedělní zákon rozpoznávací mocí, který si umyslel změniti časy a zákona a utiskovati lid Boží, vytrvávající pevně v jeho uctívání zachováváním jediné pravé Soboty, Soboty stvoření, jako svaté Pánu.

Nebezpečí posledních dnů visí již nad našimi hlavami a my musíme ve své práci varovat lid před nebezpečím, ve kterém se nalézá. Nedopusťme, aby slavnostní události, odhalené v proroctvích zůstaly nepovšimnuty. Kdyby byl náš lid jen zpola probuzen, kdyby si uvědomil blízkost událostí, vylíčených ve Zjevení, došlo by k velké nápravě v našich církvích a mnohem více duší by uvěřilo poselství. Nesmíme ztrácet čas. Bůh nás vyzývá, abychom bděli nad dušemi jako takoví, kteří musí vydat počet. Podporuj nové principy a vyjádři ostrou pravdu. Bude to jako meč na obě strany broušený. Ale nebuď příliš ochoten polemizovat. Nastane čas, kdy budeme muset stát tiše a vidět spasení Boží. Nech mluvit Daniele, nech mluvit Zjevní a řekni, co je pravda“. Ale ať jsi v jakémkoli stadiu, vyvýšuj Ježíše, jako střed veškeré naděje, „kořen a rod Davidův a hvězda jasná a jitřní“. Zj. 22,16.

Pro další studium: GW 311-315, 297-305, FE 305-307, 5T 706-708.

Nejdeme dosti hluboko ve svém hledání pravdy. Každá duše věřící přítomné pravdě bude přivedena do situace, kdy bude od ní požadováno, aby dala důvod své naděje. Lid Boží bude postaven před krále, vladaře, zákoníky a velké muže tohoto světa a ti musí vidět, že věříme a víme, co je pravda. Musí býti obrácenými muži a ženami. Bůh vás může v jednom okamžiku Duchem svým svatým více naučiti, než se můžete naučit od velkých tohoto světa. Vesmír hledí na spor, jenž pokračuje na zemi. Za nezměrnou cenu poskytl Bůh každému člověku příležitost poznat to, co ho učiní moudrým, až ke spasení. Jak horlivě přihlíží andělé, kdo pro sebe využije této příležitosti. Když je dáno poselství lidu Božímu, nemají se stavěti proti němu, mají jíti k Bibli, porovnat je se Zákonem a Svědectvím a nesnese-li tuto zkoušku, není pravé. Bůh si přeje, aby náš rozum rostl. Přeje si dát nám svou milost. Můžeme hodovati na dobrých věcech každého dne, neboť Bůh nám může otevřít celou nebeskou pokladnici. - Review and Herald, 18.2.1890.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy