EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


4. VYSOKÁ ÚROVEŇ BOŽÍ - Věrná výchova v našich církvích

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

4. VYSOKÁ ÚROVEŇ BOŽÍ - Věrná výchova v našich církvích

Duše způsobilá ke službě

„Zákon Hospodinův jest dokonalý, občerstvující duši“. Žalm 19,8. „Blahoslavení ti, kteříž jsou ctného obcování, kteříž chodí v Zákoně Hospodinově. Blahoslavení, kteříž ostříhají svědectví Jeho a kteříž Ho celým srdcem hledají. Nečiní zajistí nepravosti, ale kráčejí po cestách Jeho. Ty jsi přikázal, aby pilně ostříhali rozkazů Tvých. Ó, by spraveny byly cesty mé k ostříhání ustanovení Tvých.Tehdáž nebudu zahanben, když budu patřiti na všechna přikázání tvá“. Žal 119,1-6.

Vezměme si z toho poučení. Studujme pozorně každé slovo. Přímé zásady a čisté cítění zušlechtěné tvoří charakter k Boží podobě. Svědomí prosté urážky Boha a člověka, srdce, cítící nejněžnější sympatii k lidským bytostem zvláště proto, aby mohly býti získány pro Krista, budou pak vlastnostmi,které měl Kristus. Všichni takoví budou naplnění Jeho Duchem. Budou vlastnit pokladnici přesvědčení a prosté výmluvnosti.

Jako křesťané musíme nyní pracovat co nejvážněji, abychom přivedli duše ke Kristu. Žádné laciné zkušenosti nesmí býti vetkány v náš křesťanský život. Každá pravá zkušenost stojí každou duši úsilí a to pro satanova pokušení. Bůh vidí, jak duše hladoví po poznání Boha, po spasení skrze Krista a zaslíbení zní: „Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasycení budou“. Mat. 5,6.

Svědectví pro církev v Battle Creek, 11.1.1897.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy