EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 25 - Důležitost díla

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 25 - Důležitost díla

3T 468 3. ledna 1875 mi bylo ukázáno mnoho věcí ohledně velikých a důležitých zájmů v Battle Creeku v díle nakladatelské společnosti, školy a zdravotního institutu. Kdyby tyto ústavy byly správně vedeny, velice by prospěly k rozmachu Božího díla při šíření pravdy a pro záchranu duší. Žijeme uprostřed nebezpečenství posledních dnů. Jedině posvěcení Bohu může uzpůsobit každého z nás, aby vykonal svůj díl v slavném závěrečném díle přítomnosti. Je jen málo cele posvěcených, nesobeckých lidí, kteří dovedou zastat zodpovědná místa - málo těch, kteří se bez výhrady odevzdali Bohu, aby slyšeli Jeho hlas a studovali Jeho Slovo. Je jen málo těch, kteří by v případě potřeby obětovali svůj život pro dílo Boží. A přece Bůh žádá jen takovou odevzdanost.

Lidé žijí v klamném domnění, že slouží Bohu, zatímco slouží jen sami sobě a zájmy díla Božího jsou pro ně druhořadé. Jejich srdce není posvěceno. V službě takových lidí nemá Pán zalíbení. Bůh ve své prozřetelnosti povolal někdy podle pokroku svého díla lidi, kteří mají zaujmout určitá místa v Battle Creeku. Tito lidé mohli zastávat důležitá místa, kdyby se byli posvětili Bohu a své síly odevzdali Jeho dílu. Tito lidé podle Božího vyvolení potřebovali právě tu kázeň, kterou měli získat, kdyby se byli posvětili Jeho práci. Pán by je byl poctil tím, že by byl s nimi svou přítomností a svým Duchem, který by je uzpůsobil pro zodpovědné postavení, k němuž byli povoláni. 3T 469 Nemohli by získat tu zkušenost a to poznání vůle Boží, dokud nebyli připraveni nést břímě a zodpovědnosti.

Nikdo by si neměl mylně myslet, že když začne v Battle Creeku pracovat, bude mít méně starostí, méně těžké práce a méně zkoušek. Satan je nejčilejší tam, kde se nejvíc pracuje pro pokrok pravdy a záchranu duší. On pozná lidskou přirozenost a nenechá tyto lidi o samotě, má-li nějaký výhled, že by se v Božím díle mohli stát Kristu podobnějšími a užitečnějšími pracovníky. Satan útočí svými pokušeními na ty, které Bůh povolal do svého díla. Všemožně chce mařit Boží záměry. Zná slabosti jakož i silné stránky lidské povahy. Pracuje zákeřně se vším svodem nepravosti, aby zvrátil Boží záměry a útočí na slabé stránky lidského charakteru a když to dosáhne, pak může zaútočit i na silnější stránky a zvítězit. Získává převahu nad myslí člověka a zaslepuje chápání. Svádí ty, kteří jsou zmateni a přemoženi jeho svody k sebedůvěře a soběstatečnosti právě tehdy, když jsou mravně nejslabší. Podléhají sebeklamu a domnívají se, že jsou v dobrém duchovním stavu.

Nepřítel se chopí všeho možného aby zničil duše. Svědectví bylo přineseno ve prospěch jednotlivců zastávajících významná postavení. Začínají dobře zvedat břemena a pracovat v díle Božím. Ale satan je pronásleduje svými pokušeními a nakonec jsou přemoženi. Když jiní hledí na jejich nesprávné jednání, satan jim našeptává, že nějaký omyl musí být ve svědectvích, týkajících se těchto lidí; jinak by se tito lidé nemohli projevit nehodnými konat dílo Boží.

3T 470 Právě to chtěl satan. Chtěl vzbudit pochybnosti ohledně světla, které Bůh dal. Tito lidé mohli obstát v náporu satanských pokušení, kdyby byli pozorně bděli a uvědomili si svou nedostatečnost, kdyby si byli uvědomovali, že svým povinnostem věrně dostojí jen tehdy, budou-li důvěřovat jménu Ježíšovu a Jeho síle. Stále by se mělo pamatovat na ty podmínky, které vždy souvisely s povzbuzením daným těmto lidem, že zachovají-li si nesobeckého ducha, pak v slabé chvíli, budouli spoléhat na Boha a ne na vlastní moudrost, a budou-li v Něm hledat svou sílu, mohou být velikým požehnáním v Jeho díle a práci. Satan však přišel se svými pokušeními a téměř vždy zvítězil. Okolnosti tak zařídil, aby napadl slabé stránky charakteru těchto lidí a oni byli přemoženi. Jak těžce poškodili dílo Boží! Jak úplně byli od něho odloučeni, když následovali svá porušená srdce! Den Boží však ukáže pravou příčinu všech našich zklamání v člověku. Bůh se nemýlí. Dal jim povzbudivá zaslíbení pod určitými podminkami; oni však tyto podmínky nesplnili. Spoléhali na vlastní sílu a podlehli pokušení.

Co lze říci o lidech za určitých okolností, nelze o nich říci za okolností jiných. Lidé jsou mravně slabí, tak svrchovaně sobečtí a soběstační a tak snadno propadají marným myšlenkám, že Bůh nemůže s nimi spolupracovat. Pak si počínají jako slepí a projevují tak velkou slabost a pošetilost, že mnozí žasnou, že takoví jednotlivci byli kdy přijati a uznáni za hodné mít spojení s Božím dílem. Právě to chtěl satan. To bylo jeho cílem od chvíle, kdy je poprvé pokoušel, aby haněli dílo Boží a útočili na svědectví. Kdyby byli zůstali tam, kde jejich vliv v Božím díle mohl zvláště znamenat, satan by je nebyl tak snadno ovládl; neboť by nebyl mohl dosáhnout svého záměru použít jich za své nástroje pro zvláštní dílo.

3T 471 Co lze při pokroku Božího díla právem říci o jednotlivcích v určitém čase, nelze o nich říci jindy. Důvod toho je, že jeden měsíc mohli žít bezvadně podle získaného světla, zatímco druhý měsíc je satan snadno svedl a plni sebedůvěry padli do vážných hříchů a byli nezpůsobilí pro dílo Boží.

Lidská mysl pod vlivem nepozorovaných satanských pokušení podléhá změně a není dobře, když můj manžel nebo já bereme odpovědnost za vyjádření svých názorů o schopnostech osob pro různá postavení, protože pak jsme zodpovědni za jednání takových lidí. Přesto všechno, kdyby si byli zachovali pokoru a pevnou důvěru v Boha kterou měli, když byli pro určité místo doporučeni, mohli být pravými lidmi na pravém místě. Tito lidé se mění a přece si neuvědomují změnu, která se v nich děje. Podléhají pokušení, slevují ze své zásadnosti a odcházejí od Boha. Pak je ovládá nepřítel a oni konají a mluví to, co zneuctívá Boha a je pohaněním pro dílo. Satan pak jásá, vidí-li, jak naši bratři a sestry o nás pochybují, protože jsme takové lidi povzbudili a ovlivnili.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy