EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pýcha a marnomyslnost

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Pýcha a marnomyslnost

Drahé děti P a Q: Sami se dostáváte na scestí. Nejste praví křesťané. Být pravými křesťany, znamená podobat se Kristu. V tomto směru jste daleko od cíle; doufám však, že se nedáte natolik svést a že nebude příliš pozdě, abyste si vytvořili povahy pro nebesa.

Váš příklad nebyl dobrý. Nedospěli jste k bodu, abyste poslouchali slova Kristova: „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následuj mne.“ (Mat 16,24.) Toto se musíte naučit. Sebezapření nebylo součástí vaší výchovy. Zanedbali jste studium Slova života. Nebeský učitel řekl: „Zkoumejte Písma“. On věděl, že to všichni potřebují, mají-li se stát pravými Kristovými následovníky. Rádi čtete povídky; nezajímá vás však Boží Slovo. Měli byste omezit svoji četbu a dát přednost Božímu Slovu. 3T 82 Číst knihy s duchovním obsahem je užitečné pro budování charakteru. Zavřete tím dveře pokušení a budete požehnáním.

Kdybyste zužitkovali světlo, které jste dostali v Battle Creeku, byli byste nyní v duchovním životě mnohem dál, než jste. Oba jste marniví a pyšní. Neuvědomili jste si, že musíte vydat počet ze svého šafářství. Jste odpovědní Bohu za všechny své přednosti a za všechny prostředky, které procházejí vašima rukama. Hledali jste své vlastní pobavení a sobecké uspokojení na úkor svědomí a Boží vůle. Nepočínáte si jako Kristovi služebníci, kteří jsou zodpovědní Spasiteli, který je vykoupil svou předrahou krví. „Zdaliž nevíte, že komuž se vydáváte za služebníky ku poslušenství, toho jste služebníci, kohož posloucháte, buďto hříchu k smrti, buďto poslušenství k spravedlnosti? Ale díky Bohu, že byvše služebníci hřícha, uposlechli jste z srdce způsobu učení toho, v kteréž uvedeni jste. Vysvobozeni jsouce pak od hříchu, učiněni jste služebníci spravedlnosti.“ (Řím 6,16-18.)

Vyznáváte, že jste Kristovými služebníky. Posloucháte Ho tedy pohotově a ochotně? Ptáte se s celou vážností, jak byste se co nejlépe zalíbili Tomu, který vás povolal za vojíny Kristova kříže? Zdviháte oba - tento kříž a slávu, která je v něm? Odpovězte Bohu na tyto otázky. Všechny vaše nynější činy, podle vás sebeskrytější, jsou zjevné vašemu nebeskému Otci. Nic není skryto, nic utajeno. Všechny vaše skutky a pohnutky, které k nim vedou, jsou Mu zjevné. Plně ví o všech vašich slovech a myšlenkách. Máte povinnost bdít nad svými myšlenkami. Snad si myslíte, že myšlenky můžete pustit, kam se jim zlíbí a že to přece nemůže být hříchem. Není to však pravda. Bohu jste zodpovědní za své marnivé myšlenky, protože hříchy jsou následkem marného přemýšlení, skutečným výsledkem toho, o čem mysl přemítá. Ovládnete-li své myšlenky, pak mnohem snadněji ovládnete i činy. 3T 83 Vaše myšlenky musí být posvěcené. Pavel píše Korinťanům: „Podvracejíce rady i všelikou vysokost, povyšující se proti umění Božímu, a majíce všelikou mysl v poddanost Kristu.“ (2.K 10,5.) Když sem dospějete, oba lépe pochopíte dílo posvěcení. Vaše myšlenky budou čisté, ušlechtilé a vznešené vaše skutky, ryzí a bezhříšné. Vaše těla budou zachována v posvěcení a cti, abyste je mohli vydat jako „oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou“. (Ř. 12,1.) Požaduje se od vás, abyste zapřeli sebe, jak v malých tak i velkých věcech. Měli byste se cele podřídit Bohu; protože v takovémto stavu, v jakém nyní jste, nemůže být Bůh s vámi spokojen.

Měli jste neposvěcující vliv na mládež ve ---. Vaše láska k okázalosti vede k utrácení prostředků, což není správné. Neuvědomujete si požadavky, které má Pán vůči vám. Nepoznáte příjemné důsledky sebezapírání. Jeho ovoce je svaté. Cílem vašeho života byla služba sobě a samolibosti. Byli jste zvyklí utrácet prostředky a ukájet pýchu. Ó, jak mnohem lépe by bylo pro vás, kdybyste byli ukázali své touhy a přinesli určitou oběť pro Boží pravdu a takto zapírali žádost očí, žádost těla a pýchu života a kdybyste měli co vložit do Boží pokladny! Místo abyste kupovali pochybné věci, vložte to málo, co máte, do nebeské banky, aby když Mistr přijde, obdrželi jste vklad i s úroky.

Studovali jste oba, kolik byste mohli vykonat pro čest svého Vykupitele na zemi? Jistě ne! Dbali jste o vlastní čest a úctu od jiných; avšak studovat Boží vůli nebylo úkolem vašeho života. Náboženství čisté a neposkvrněné se svými pevnými zásadami bylo by se osvědčilo u vás jako kotva. Když máte splnit velké životní poslání, nesmíte jít za příklady těch, kteří následují jen své vlastní potěšení a zábavy a Boha se nebojí. 3T 84 Pán pro vás připravil veliké možnosti. Když splníte podmínky obsažené v Jeho Slově a oddělíte se od světa, můžete obdržet od Něho sílu, kterou přemůžete každý ponižující vliv a rozvinete to, co je ušlechtilé, dobré a povznášející. Kristus vám bude „studnicí vody prýštící se k životu věčnému“. (J 4,14.) Když náboženství ovládne rozum a cit, pak má moc změnit charakter.

„Protož buď že jíte, neb pijete, aneb cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte“. (1K 10,31). Zde je uvedena zásada, která má být podkladem každého činu, každé myšlenky i pohnutky: Zasvěcení celé tělesné i duševní bytosti vládě Ducha Božího. Neposvěcená vůle a vášně musí být ukřižovány. Na toto musíme pohlížet jako na závažnou a neodkladnou povinnost. Ta musí být splněna, neboť jinak z Ježíšových úst uslyšíte strašný soud: „Odejděte“. Všechno můžete skrze Krista, který vás posiluje. Jste ve věku, když vůle, chuť a vášně dožadují se svých práv. Ale Bůh je vštípil do vaší přirozenosti pro vyšší a svatější záměry. Není nutné, aby se vám staly kletbou a ponížením. Tím by se vám staly, odmítnete-li se podřídit kontrole rozumu a svědomí. Zadržte, zapřete se, to jsou slova a skutky, které neznáte z vlastní zkušenosti. Přemohla vás pokušení. Neposvěcená mysl nepřijímá onu sílu a potěšení, kterou jí Bůh připravil. Je nepokojná a má silnou touhu po něčem novém - po nějakém ukojení, líbit se a podněcovat mysl; a tomu se říká radovánky. Satan má svůdná kouzla, jimiž poutá zájem a probouzí představivost obzvlášť mladých, aby je mohl polapit do svého osidla. Budujete na písku. Se vší vážností musí každý z vás prosit: „Změn celé mé nitro.“ Můžete mít blahodárný vliv na jiné mladé lidi, ale můžete žít ke škodě jiným. Kéž Bůh pokoje vás posvětí celé, duši, tělo i ducha.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy