EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nemohu odejít

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Nemohu odejít

Nehemiáš pravil: „Takž jsem poslal k nim posly, řka: Dílo veliké dělám, protož nemohu odejít. Což se má meškati dílo, když bych je opustě, k vám sjíti měl?“ Neh. 6,3.

3. ledna 1875 ( S radostí tu dosvědčuje projev moci svatého Ducha při sestře E.G.White krátce před 3.1.1875. Sestra White měla prudkou chřipku, pro kterou musela celý týden ležet doma. Lékaři ze zdravotnického ústavu měli o ni starost. V tomto rozpoložení se řídila slovy 5. kap. Jakuba a po rozhodném projevu víry /k jakému se odvážil i onen muž z evangelia, když zvedl svou odumřelou ruku/ byla vysvobozena z utrpení a nemoci a měla vidění, které trvalo asi 10 minut. Připravila se a odešla do shromáždění, kde 20 minut mluvila k velkému počtu shromážděných. Potom se vrátila domů. Od té doby mnoho psala a přednášela. Nyní se připravuje na dlouhou cestu k pacifickému pobřeží. - Jakub White.) mi bylo ukázáno, že Boží lid by ani na chvíli neměl ochabovat ve své ostražité bdělosti. Satan je nám v patách. Je rozhodnut svými pokušeními zničit ty, kteří zachovávají Boží přikázání. Když ho nepřipustíme k sobě a pevní u víře odoláme jeho svodům, budeme mít sílu vyhnout se každé nepravosti. Ti, liteří zachovávají Boží přikázání, budou pevností v zemi, žijí-li podle světla a zaslíbení, které dostali. Mohou být příkladem v zbožnosti, mohou být posvěceni v srdci i v řeči. Nikdy nebudeme mít takový pokoj, abychom mohli povolit v bdělosti a přestali se modlit. Čím více se blíží čas Kristova přichodu, satanovo pokušení bude stále palčivěji doléhat na ty, kteří zachovávají Boží přikázání, neboť satan ví, že má krátký čas.

3T 571 Satanovo dílo budou konat jeho duchovní pomocníci, kteří nenávidí zákon Boží. Užijí každého prostředku, aby odvedli duše od věrnosti k Pánu. Nejprudší nepřátele najdeme mezi adventisty prvého dne. Jsou plně rozhodnuti bojovat proti těm, kteří zachovávají Boží přikázání a mají víru Ježíšovu. Tato skupina cítí, že je důležité kázat, psát a vyvinout co nejprudší nenávist proti nám. Nemusíme od nich očekávat žádné poctivé a spravedlivé jednání. Mnohé z nich ovládl satan a usměrnil je proti těm, kteří zachovávají Boží přikázání. Budou nám škodit a překrucovat naše stanovisko, všechny naše pohnutky a činy budou falešně posuzovat a budou napadat i náš charakter. Ve všem tom bude zřejmý hněv draka. Viděla jsem však, že bychom neměli být ani nejméně znechuceni. V Ježíši, našem obhájci, máme svoji sílu. Důvěřujeme-li pokorně v Boha a držíme-li se pevně Jeho zaslíbení, dá nám milost a nebeskou moudrost obstát a zvítězit nad všemi satanovými nástrahami.

V posledním vidění jsem poznala, že náš vliv by nerostl a ani bychom u Pána nezískali přízeň, kdybychom těmto lidem chtěli odplácet, anebo sestoupit na jejich úroveň a vyvracet jejich urážky. Jsou i takoví, kterým je každý klam a hrubá lež dobrá, jen aby dosáhli svého cíle, svedli duše a potupili Boží zákon i ty, kteří jej zachovávají. Budou opakovat nejpodleší lži znovu a znovu, až sami uvěří, že oni mají pravdu. Lži jsou jejich nejmocnější důkazy, které mohou použít proti 4. přikázáni. Neměli bychom se dát ovládat rozladěním a nechat se vyrušit ze šíření varovného poselství světu.

Byla jsem upozorněna na Nehemiáše. Začal stavět Jeruzalémské zdi a Boží nepřátelé se rozhodli, že zdi vystavěny nebudou. 3T 572 „Což když uslyšel Sanbalat a Tobiáš a Arakští, Amonitšti a Azotští, že se spravují zdi Jeruzalémské a že se byly počaly mezery zavírati, rozpálili se hněvem velice. Protož spikli se všickni společně, aby táhli k boji proti Jeruzalému a aby jemu překážku učinili“. Neh 4,7.8.

V tomto případě duch nenávisti a nepřátelství k Židům vytvořil svazek vzájemného porozumění mezi rozličnými skupinami, které by jinak jedna druhou potíraly. Toto je vhodným zobrazením toho, čeho jsme svědky dnes, když vidíme, jak někteří lidé z některých církevních společností vyvíjeji společné úsilí proti přítomné pravdě. Jako by spojovala tyto lidi dračí prudkost a nenávist proti ostatkům, zachovávajícím přikázáni Boží. To zvlášť dobře vidíme při adventistech „prvního dne“, „žádného dne“, a „každého dne“, kteří se proslavili svou nenávistí (a vzájemným obviňováním), když si dávají čas násilně překrucovat, urážet a tupit adventisty sedmého dne.

„Proto jsme se modlili k svému Bohu a postavili jsme stráž proti nim ve dne i v noci, bojíce se jich“. v.9. Jsme v ustavičném nebezpečí, že se stanene soběstačnými, že budeme spoléhat na vlastní moudrost a nebudeme očekávat sílu od Boha. Satana nic tak nemýlí jako to, že jeho úmysly nám nejsou neznámé. Když poznáme své nebezpečenství, pocítíme též potřebu modlitby, jak ji cítil i Nehemiáš. Jako on i my budeme bezpečně ohraženi. Jsme-li bezstarostní a lhostejní, jistě nás satan svými svody přemůže. Musíme bdít, zatímco se všemi svými nesnázemi a těžkostmi se jako Nehemiáš, v modlitbách budeme utíkat k Bohu. Neměli bychom si myslet, že nemáme co činit. Musíme bdít a modlit se. Měli bychom pozorovat co činí naši protivníci, aby nezískali převahu ve svádění duší. V Kristově moudrosti měli bychom usilovně křížit jejich úmysly, přitom se však nedat odvést od svého velkého díla. Pravda je mocnější než blud. Spravedlnost zvítězí nad nepravostí.

3T 573 Boží lid se snaží překlenout trhlinu, která byla v Božím zákoně stálá. „A vzdělají od tebe zplození pustiny starodávné, základy od národů do pronárodů vyzdvihneš i slouti budeš vzdělavatel zbořeniny a napravovatel stezek k bezpečnému bydlení. Jestliže, pravím, odvrátíš od soboty nohu svou, abys nevykonával libosti své v den svatý můj, anobrž nazůveš-li sobotu rozkoší a svatou Hospodinu slavnou, a budešli ji slaviti tak, abys nečinil cest svých, ani vykonával, co by se líbilo, ani nemluvil slova. Tehdy rozkoš míti budeš v Hospodinu a uvede tě na vysoká místa země, a způsobím to, abys užíval dědictví Jákoba otce svého, nebo ústa Hospodinova mluvila“.

Toto mýlí nepřátele našeho vyznání, proto se všemožně snaží překážet nám v práci. A přesto zbořená zeď se neustále zdvihá. Varujeme svět a mnozí přestávají znesvěcovat sobotu Hospodinovu. Bůh vede toto dílo a člověk ho nemůže zastavit. Boží andělé spolupracují s věrnými Božími služebniky a dílo stále pokračuje. Setkáme se s nejrozmanitějším protivenstvím jako stavitelé Jeruzalémských zdí; bdíme-li však, modlíme se a pracujeme-li, Bůh bude bojovat za nás a dá nám vzácná vítězství.

Nehemiáš se pevně držel Hospodina, aniž se kdy uchýlil od Něho a ostříhal přikázání jeho, kteráž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi. A byl Hospodin s ním: k čemuž se koli obrátil, šťastně se mu vedlo. Zprotivil se králi Asyrskému a nesloužil jemu“. 2.Kr. 18,6,7. Poslové přicházeli vždy znovu a naléhavě žádali schůzku s Nehemiášem, on však odmítl jít s nimi. Vyhrožovali mu násilím. Poslali posly, aby mluvili s lidem, který pracoval při výstavbě. Poslové přicházeli s lichotivými nabídkami a budovatelům slibovali větší volnost a všeliká privilegia, kdyby svůj zájem spojili s nimi a přestali s budovatelským úsilím.

Lid však dostal rozkaz nepouštět se do sporu se svými nepřátely a neodpovědět jim, aby ani z jejich slov nemohli záškodníci těžit. 3T 574 Nepřátelé se tehdy uchýlili k hrozbám a k výsměchu. Pravili: „Nechať stavějí, avšak liška přiběhnouc, prorazí tu zeď jejich kamennou“. Sanbalat se rozpálil hněvem a rozlobiv se velmi, posmíval se Židům. Nehemiáš se modlil: „Slyš o Bože náš, že jsme v pohrdání a obrať pohaněni na hlavu jich“. Neh.4,3.1.4.

„Takž jsem poslal k nim posly, řka: Dílo veliké dělám, protož nemohu odejíti. Což se má meškati dílo, když bych je opustě, k vám sjiti měl? I posílali ke mně na týž způsob čtyřikrát, a odpověděl jsem jim týmiž slovy. Potom poslal ke mně Sanbalat na tentýž způsob po páté služebníka svého s listem otevřeným“. Neh 6,3-5.

Střetneme se s nejprudším protivenstvím od těch adventistů, kteří odporují Božímu zákonu. Avšak, jako budovatelé Jeruzalémských zdi, neměli bychom se nechat rozptylovat a dát si překážet v práci. Poslům, kteří chtějí debatovat, hádat se a umlčovat hrozbami, veřejnou lží, které satan může proti nám podnítit, měli bychom odpovědět: „Konáme veliké dílo a nemůžeme odejít“. Někdy budeme v rozpacích a nebudeme vědět co si počít, abychom zachovali čest Boží a obhájili Jeho pravdu.

Nehemiášovo jednání by nám mělo být návodem, jak čelit takovým opozičníkům. Všechno toto bychom měli na modlitbách předložit Pánu a tak jako Nehemiáš v pokoře srdce volat k Bohu. Přilnul k Bohu neochvějnou vírou. Tak bychom si měli počínat i my. Čas je příliš vzácný, než aby Boží služebníci jej propásli. Místo, aby služebníci Boží očišťovali svou povahu, nechají ji očernit těmi, co nenávidí sobotu Hospodinovu. Měli bychom pokračovat s neochvějnou důvěrou, věříce, že Bůh dá pravdě velká a vzácná vítězství. V poníženosti, pokoře a čistotě života, v spoléhání na Ježíše, měli bychom být mocně přesvědčeni, že máme pravdu.

3T 575 Nerozumíme - i když bychom mohli - jakou víru a důvěru bychom měli mít v Boha a nechápeme ani ona velká požehnání, jež nám skýtá víra. Důležité dílo je před námi. Pro nebesa musíme být mravně uzpůsobeni. Naše slova a náš příklad má mluvit k světu. Boží andělé účinně slouží dítkám Božím. Vzácná zaslíbení se splní pod podmínkou poslušnosti Božích požadavků. Nebesa jsou plná nejbohatších požehnání. Všechno to čeká na nás. Pociťujeme-li svou nedostatečnost a přicházíme-li k Bohu v upřímnosti a opravdové víře, dostaneme se do úzkého spojení s nebem, a budeme potrubím světla tomuto světu.

Toto napomenutí musí často zaznít: „Střízliví buďte, bděte, neboť protivník váš ďábel, jako lev řvoucí obchází, hledaje koho by sežral“. 1.Pt 3,8.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy