EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Sjednocené úsilí v knižní evangelizaci

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Sjednocené úsilí v knižní evangelizaci

6T 326 Mezi pracovníky prodávajícími knihy, které mají světlem zaplavit svět, by měla být dokonalá jednota. Kdekoliv jde o kolportáž mezi naším lidem, měly by se prodávat zdravotní i náboženské knihy spolu, jako součást jednotného díla. Vztah náboženských a zdravotních knih mi byl zobrazen spojením tkalcovské osnovy a tkaniva, z něhož se vytváří krásný vzor a dokonalé dílo.

Zdravotní knihy v minulosti nebyly prodávány s tím zájmem, jaký vyžaduje jejich důležitost. Ačkoliv si je veliká třída lidí vysoce cenila, přece je mnozí nepokládali za podstatně důležité pro rozšiřování ve světě. Co však může být lepší přípravou pro příchod Páně a pro přijetí pravd důležitých pro přípravu lidu na jeho příchod, než probudit lid, aby viděl zlo tohoto věku a podnítit je aby učinili nápravu a vzdali se sebeuspokojování a nezdravých zlozvyků? Což svět nepotřebuje být probuzen, aby si začal všímat zdravotní reformy? Nepotřebují lidé pravdy obsažené ve zdravotních knihách? Mnozí z našich kolportérů v poli by měli mít jiný názor na zdravotní knihy, než jaký dosud převládá.

Mezi našimi kolportéry a ostatními prodavači literatury by nemělo být rozdělení a odlišné skupiny. Všichni by se měli zajímat o prodej knih pojednávajících o zdravotních otázkách jakož i o prodej náboženských knih. Pozornost kolportérů nemáme obracet jen na některé knihy; ve všech částech se musí dílo vyvíjet jednotně, rovnoměrně a přiměřeně. 6T 327

Lhostejnost, jakou mnozí projevovali ke zdravotní literatuře, je urážkou Boha. Oddělovat zdravotní zvěst od celého díla není podle Jeho vůle. Přítomná pravda spočívá právě tak ve zdravotní reformě jako v jiných odvětvích evangelizačního díla. Žádné odvětví odděleno od ostatních není dokonalým celkem.

Zdravotní evangelium má schopné obhájce, ale jejich dílo bylo velice ztíženo, protože mnozí kazatelé, konferenční předsedové a jiní vlivní činitelé zapomněli zdravotní reformě věnovat náležitou pozornost. Neuznali její souvislost s poselstvím, jež je vyjádřeno vztahem pravé ruky k tělu. Zatímco mnozí naši lidé i někteří kazatelé projevili málo úcty k tomuto odvětví, Pán mu prokázal svou pozornost tím, že ho žehnal úspěchem. Správně vedené zdravotní dílo je vstupní branou jiných pravd k srdci. Je-li třetí andělské poselství přijato ve své plnosti, zdravotní reformě bude dáno její místo na konf. poradách, ve sboru, v domově, u stolu i ve všech domácích záležitostech. Pravá ruka pak bude sloužit a chránit tělo.

I když má zdravotní dílo své místo při šíření třetího andělského poselství, jeho obhájci nesmí nijak dopustit, aby zaujalo místo této ústřední zvěsti. Zdravotní knihy by měly zaujímat své vlastní postavení, ale šíření těchto knih je pouze jediným z mnoha způsobů, které mají být ve velkém díle vykonány. Svěží dojmy dané kolportérovi ohledně zdravotních knih nesmí mít za následek nevšímavost k ostatním knihám, z nichž má lid také dostat. Ti, kdo mají na starosti kolportáž, 6T 328 by měli být lidé, kteří chápou vztah každého odvětví díla k velikému celku. Měli by věnovat patřičnou pozornost šíření zdravotních knih, ale ať toto odvětví neupřednostňují natolik, aby odvedli lidi od jiných životně důležitých pravd, vylučujíce knihy, které světu přinášejí zvláštní poselství pravdy. Šíření náboženských knih potřebuje právě tolik vzdělání jako šíření zdravotní a abstinentní literatury. Právě tolik nutno říci ohledně práce s knihami duchovního obsahu, jako by mělo být řečeno pro povzbuzení a vzdělání pracovníků šířících knihy s obsahem třetího andělského poselství a právě tolik učiněno i pro rozvoj pracovníků šířících zdravotní knihy.

Jeden druh knih vždy připraví místo druhému. Obojí je podstatně důležité a obojí by se mělo šířit současně. Jedna kniha doplňuje druhou a nemůže ji žádným způsobem nahradit. Obojí pojednává o předmětech vrcholně důležitých a obojí musí vykonat své poslání v přípravě lidu Božího pro tyto poslední dny. Obojí by mělo stát jako přítomná pravda, osvěcovat, probouzet a přesvědčovat. Obojí by mělo působit svým posvěcujícím a očišťujícím vlivem ve sborech vyhlížejících a očekávajících příchod Syna Božího v moci a veliké slávě.

Ať každý vydavatel a kolportér pracuje nadšeně pro povzbuzení nynějších pracovníků v poli a získává a vychovává další pracovníky. Každý ať co nejvíce posiluje a buduje dílo, aniž by oslaboval práci jiných. Všechno ať se koná v bratrské lásce a bez sobectví.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy