EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rozmach v budování našich ústavů

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Rozmach v budování našich ústavů

6T 440 V celém světě musí být vykonáno veliké dílo a ať se nikdo nedomnívá, že pro blízkost konce nemusíme vynakládat zvláštní úsilí a nebudovat různé ústavy podle potřeby díla. Nevíme den ani hodinu příchodu Páně, neboť to nebylo zjeveno a nikdo nemá spekulovat o tom, co mu nebylo dáno pochopit. Každý ať pracuje na tom, k čemu byl povolán, ať si cení svých povinností, které dostal od Boha.

Když nám Pán naznačí, abychom již nestavěli modlitebny a nezakládali školy, sanatoria a vydavatelství, pak bude čas složit ruce a Pán ať sám dílo ukončí. Dnes však máme příležitost horlit pro Pána a projevit svou lásku k lidem.

Máme být účastníky díla Božího na celém světě, kdekoli je třeba zachraňovat duše, máme poskytovat pomoc, aby mnozí synové a dcery mohli být přivedeni k Bohu. Konec je blízko, a proto máme co nejlépe využít každou nám svěřenou schopnost a každý nástroj, který dílu pomůže.

Musíme vybudovat školy, aby mladí lidé mohli být vzděláváni, aby kazatelé mohli dosáhnout vyššího stupně poznání Písma a vědeckého rozhledu. Musí být postaveny ústavy pro výchovu nemocných v cizích zemích a nutno vyzvat zdravotní misionáře, kteří budou sebezapíraví, vezmou kříž, budou připraveni zastat zodpovědná místa a budou schopni vzdělávat jiné. Kromě toho všeho Bůh vyzývá domácí misijní pracovníky. Boží pracovníci v polích anebo doma 6T 441 mají být sebezapíraví, nést kříž, omezovat svá osobní přání, aby mohli přinášet hojné a dobré ovoce.

Víra, která požaduje méně než toto, zapírá svůj křesťanský charakter. Evangelijní víra má pečeť Boží moci a milosti. Kristovo přebývání v nás projevíme tím, že přestaneme vydávat peníze za drahý oděv, za zbytečné věci, zatímco jeho dílo trpí nedostatkem prostředků, dluhy tíží naše shromáždění a pokladna je prázdná. Nepěstujme zálibu v drahém odívání nebo nábytku. Dílo ať pokračuje jak započalo, prostým sebezapíráním a vírou.

Použijte své prostředky na vytváření nástrojů dobra a svým vlivem je neničte. Ať nikdo neposlouchá našeptávání, že vírou můžeme odstranit všechny nemoci, a proto nepotřebujeme mít zdravotní ústavy. Víra a skutky nejsou odděleny. Jelikož má Pán brzy přijít, jednejte se vší rozhodností a rozvahou. Rozhojňujte pomocné ústavy, aby veliké dílo mohlo být dokončeno v krátké době.

Jelikož Pán brzy přijde, je čas, abychom své peníze dali penězoměncům, je čas, abychom každou korunu, kterou můžeme ušetřit, vložili do Boží pokladny, aby byly zřízeny ústavy pro výchovu pracovníků, kteří budou vzděláni, jako byla mládež ve školách proroků. Když Pán přijde a najde vás konat toto dílo, řekne: „Dobře, služebníče dobrý, vejdi v radost Pána svého!”

°°°°

Přišel čas, kdy žádná tělesná, duševní nebo morální síla nemá být promarněna nebo nesprávně použita. Pán chce, aby Jeho lid v Americe 6T 442 ze svých velkých možností nebudoval pomocné ústavy pro mravní a duchovní rozvoj jen na několika málo místech doma. Ti, jimž dal mnoho, jsou povoláni podle toho jednat. Obětujte nyní své prostředky tam, kde pomohou šířit světlo v pozemských temnotách.

°°°°

Práce, která má být vykonána. Kdyby se rodiny usadily na temných místech země, na místech, kde je lid v duchovní tmě a pomohly by šířit světlo Kristova života, mohlo by se vykonat veliké dílo. Své dílo by měli započít klidným nenápadným způsobem, bez nároků na konferenční fondy, dokud zájem nebude tak rozsáhlý, že ho sami bez kazatelské pomoci nebudou moci zvládnout.

°°°°

Ústavy a podobná zařízení bychom neměli budovat vedle našich velikých ustálených sborů. Ať charakterizují dílo a šíří známost pravdy na místech, kde ji lidé málo znají. Snad to není pohodlné. Ptám se však: Bylo to pro Krista pohodlné, aby opustil královské příbytky? Bylo mu to pohodlné opustit čest, slávu, vznešené postavení, ponížit se a stát se jedním z nás? Nešel k nepadlým bytostem, ale k těm, kteří ho nejvíc potřebovali. My, kterým svěřil své dílo, máme napodobovat jeho příklad.

°°°°

Máme přinášet slovo života těm, které snad můžeme pokládat za tak beznadějné případy, jako by již byli mrtví. Ačkoliv se může zdát, že nejsou ochotni slyšet nebo přijmout světlo pravdy, svou povinnost máme splnit bez pochybování a váhání. 6T 443

Existuje nebezpečí z prodlení; duše, kterou jste mohli najít nebo vyhledat a otevřít jí Písmo, odchází do nenávratna. Satan připravil pro její nohy léčku a zítra může plnit plány Božího nepřítele. Proč odkládat na zítřek? Proč nepracovat hned?

°°°°

Co musí asi cítit andělé, když vidí blížící se konec a pozorují, že mnozí z těch, jimž bylo svěřeno poslední poselství milosti, jsou stále pospolu, navštěvují shromáždění pro vlastní užitek a projevují nespokojenost, není-li kázání, málo se však starají o záchranu jiných a málo pro to konají. Všichni, kdo jsou s Kristem spojeni skutečně živou víru, budou účastníky božské přirozenosti. Budou od něho stále přijímat duchovní život a nemohou mlčet.

Život se vždy projevuje v činnosti. Žije-li srdce, pak vysílá životodárnou krev do každé části těla. Ty, jejichž srdce je naplněno duchovním životem, není nutno vybízet, aby to projevili. Božský život bude vytékat z nich v bohatých proudech milosti. Modlitbou, svědectvím slova a prací je Bůh oslaven.

°°°°

Pracovníci. Úsilí nejskvělejších a nejtalentovanějších jednotlivců nepřináší vždy největší a nejtrvalejší ovoce. Kdo jsou nejplodnější pracovníci? Ti, kteří odpoví na výzvu: „Vezměte jho mé a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.”

Když lidé, jimž Bůh svěřil rozumové hřivny, odmítají použít tyto dary k Jeho slávě, pak po zkoušce a soužení je pustí jejich vlastním představám a přijme lidi zdánlivě méně zdatné, 6T 444 kteří nemají velikou sebedůvěru a slabé učiní silnými, neboť doufají, že Bůh vykoná to, co sami nemohou vykonat. Bůh přijímá službu celého srdce a nedostatky napraví sám.

°°°°

Pán Ježíš přijímá ty, o nichž ví, že je možno formovat a používá je pro slávu svého jména podle svých duchovních záměrů. Používá materiál, který by jiní pominuli a opracovává ty, kdo chtějí být opracováni. Nebeské dveře se otevírají velice prostými prostředky a prostotu člověka používá Pán, aby se zjevil jiným lidem.

°°°°

Okusili jste moc budoucího věku? Jedli jste tělo a pili krev Syna Božího? Pak nezáleží, že jste nebyli vysvěceni vzkládáním rukou kazatelů, Kristus sám vložil své ruce na vás a řekl: „Vy svědkové moji jste.”

°°°°

Ty, které Bůh používá za své služebníky, mohou být některými pokládáni za neschopné, mohou-li se však modlit a se vší prostotou svědčit o pravdě, protože ji milují, mohou oslovit lid mocí Ducha svatého. Překládají-li pravdu prostě, čtou ze Slova a vyprávějí události ze zkušenosti, Duch svatý působí na mysl a povahu. Vůle je podřízena vůli Boží a pravda dosud nepochopena, proniká do srdce s lživým přesvědčením a stává se duchovní zkušeností.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy