EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oživení díla knižní evangelizace

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Oživení díla knižní evangelizace

6T 329 Důležitost knižní evangelizace mi stojí stále před očima. Této práci od nějaké doby chybí život, jež jí kdysi propůjčili muži, kteří si ji učinili svým hlavním úkolem. Mnozí knižní evangelisté byli odvoláni od své práce evangelizační, aby konali práci jinou. Tak by tomu nemělo být. Mnozí opravdu obrácení a posvěcení knižní evangelisté mohou na tomto poli vykonat více než na jiném, když nosí mezi lidi přítomnou pravdu.

Ze slova Božího dokazujeme, že konec je blízko. Svět má být varován, jako nikdy dříve; máme být spolupracovníky Kristovými. Služba varování nám byla svěřena. My máme vydávat světu světlo a jiným sdělovat světla, jež jsme obdrželi od velikého Nositele světla. Slova a skutky všech lidí mají být souzeny. Nebuďme leniví. Musíme bez váhání svět varovat. Knižní evangelizace nesmí zakrnět. Knihy, jež obsahují světlo o přítomné pravdě mají být neseny takovému množství lidí, jak je jen možné.

Představení našich sdružení a jiní bratři na odpovědných místech zde musí konat povinnost, aby se různým odvětvím díla dostávalo rovnoměrné pozornosti. Knižní evangelisté se musí vzdělat a školit, aby dovedli vykonávat potřebnou práci, prodávat lidem knihy s přítomnou pravdou. Nedostává se mužů s hlubokou křesťanskou zkušeností, mužů s vyrovnanou myslí, silných vzdělaných lidí, kteří vykonávají tuto práci. Pán si přeje, aby se takoví lidé oddávali knižní evangelizaci, vychovávali jiné a u slibných mladých lidí dovedli vzbudit zájem pro tento obor, 6T 330 který je podnítí k tomu, aby převzali knižní práci a úspěšně ji vykonávali. Mnozí mají nadání, vzdělání a zkušenost, aby mladé lidi pro knižní evangelizaci tak dobře vzdělali, že by se mohlo vykonat víc než dosud.

Kdo je zkušený v tomto oboru, má zvláštní povinnost, aby jiné poučoval. Vychovávejte mladé muže a ženy stůj co stůj k tomu, aby prodávali knihy, k jejichž napsání podnítil Pán své služebníky Duchem svatým. Bůh si přeje, abychom ty, kteří přijímají pravdu, věrně vychovali tak, že budou duchaplně věřit a rozumně podle vzoru Páně pracovat. Nezkušení lidé mají pracovat se zkušenými pracovníky, aby se naučili, jak se pracuje. Mají Boha se vší vážností hledat. Mohou mnoho vykonat v knižní evangelizaci, budou-li se řídit slovy: „Buď pozorný na sebe i na učení.” (1Tm 4,16) Kdo dokazuje, že je opravdu obrácen a přijme knižní evangelizaci, zjistí, že je to nejlepší příprava pro jiná odvětví misijní činnosti.

Kdyby ti, kteří znají pravdu ji také uvedli ve skutek, vymyslely by se prostředky a cesty, abychom se s lidmi setkali právě tam, kde jsou. To byla Boží Prozřetelnost, která v počátcích křesťanské církve rozptýlila svaté do ciziny a vyslala je z Jeruzaléma do mnohých dílů světa. Učedníci Kristovi nezůstali v Jeruzalémě nebo v blízkých městech, ale překročili zemské hranice a odebrali se na velké průchodní silnice, kde hledali ztracené, aby je přiváděli zpět k Bohu. Dnes by chtěl Pán vidět, aby jeho dílo postupovalo na mnoha místech. Nesmíme své pracovní úsilí omezit na málo míst.

Nesmíme své bratry zmalomyslnět a oslabit jejich ruce, aby dílo, jež by chtěl Bůh skrze ně vykonat, 6T 331 nezůstalo neobděláno. Nemělo by se ztrácet mnoho času, aby se muži připravili pro misijní práci. Poučení je sice nutné, všichni mají ale pamatovat na to, že Kristus je ten velký Učitel a pramen vší moudrosti. Staří i mladí by se měli zasvětit Bohu, přijmout práci, jít vpřed a přitom v pokoře pracovat pod vedením Ducha svatého. Kdo navštěvoval školu, měl by vyjít ven do pole a znalosti, které nabyl by měl používat prakticky. Když to knižní evangelisté dělají a používají dary, které jim Bůh daroval, dávají si Jím radit a odbyt knih spojují s osobním úsilím pro lidi, bude jim cvikem přibývat způsobilosti a dostanou mnohá praktická naučení, kterým se na škole nemohli naučit. Touto praktickou cestou nabyté vzdělání se může právem nazvat - vyšší vzdělání.

Není žádného vznešenějšího díla, než je knižní evangelizace, neboť ono zahrnuje naplnění nejvyšších mravních povinností. Kdo se účastní tohoto díla, musí být neustále pod vedením Ducha Božího. Nesmí velebit své já. Co jen máme, co bychom neobdrželi od Krista? Naše láska musí být bratrská a máme ji dokazovat tím, že si navzájem pomáháme. Musíme být soucitní a zdvořilí. Musíme být jednotní a táhnout za jeden provaz. Jen ten, kdo prožívá Kristovu modlitbu a uplatňuje ji v praktickém životě, obstojí ve zkoušce, která má postihnout celý svět. Kdo velebí své já, ubírá se do oblasti satanovy moci, takže jím může být sveden. Příkaz Páně jeho lidu zní, aby stále zvyšoval úroveň. Uposlechneme-li jeho hlasu, pak bude pracovat s námi a naše námaha bude korunována úspěchem. Potom budeme při své práci hojně požehnáni a budeme skládat poklad u trůnu Božího.

Kdybychom jen věděli, co je před námi, 6T 332 pak bychom dílo Páně nedělali tak váhavě. Žijeme v době tříbení - otřesů, v době, kdy všechno, co se může otřást se chvěje. Kdo sice zná pravdu, ale slovem a skutkem neposlouchá Boží přikázání, tomu Pán nepromine. Nenamáhá-li se, aby duše pro Krista získal, pak je odpovědný za opomenutou práci, jestliže ji zanedbal z duchovní liknavosti. Kdo náleží ke království Božímu, musí vážně pracovat pro záchranu duší. Musí spolupracovat na obnovení zákona a upevnit jej mezi učedníky Ježíšovými.

Pán si přeje, aby světlo, jež dal v Písmu, svítilo v čistých, jasných paprscích. Je povinností našich knižních evangelistů, aby se společně a silně namáhali, aby se Boží plán vykonal. Čeká nás veliké a důležité dílo. Nepřítel duší to jasně poznal a používá všeho, co je v jeho moci, aby přiměl knižního evangelistu, aby přijal jinou práci. Vyzývá dobrovolníky, aby celou svou činnost a vědění vynaložili pro práci a pomáhali všude tam, kde k tomu mají příležitost. Mistr žádá od každého, aby svůj díl konal podle nejlepšího umění. Kdo uposlechne volání? Kdo chce vyjít, aby v moudrosti, v milosti a lásce Kristově pracoval pro ty, kteří se nacházejí blízko nebo daleko od nás? Kdo chce obětovat své pohodlí a své zábavy, vstoupit na místa bludu, pověry a temnoty a tam vážně a vytrvale pracovat tak, že přednáší prostě a jednoduše pravdu, modlí se ve víře a vyhledává lidi v jejich domovech? Kdo je ochoten opustit dnes ležení a v síle Ducha svatého pro Krista trpět pohanění, vysvětlovat lidem Písmo svaté a volat je k pokání?

Bůh má ve všech dobách své pracovníky. Když člověk přijde k Bohu, uposlechne volání doby. 6T 333 Bude-li tedy božský hlas volat: „Koho pošlu a kdo tam půjde?“ bude odpověď znít: „Tady jsem, pošli mne!” (Iz 6,8) Každý, kdo je činný jako knižní evangelista má cítit srdcem, že koná dílo Boží, když slouží lidem, kteří ještě neznají přítomnou pravdu. Hlásá varovné poselství na zemských cestách u plotu, aby připravil lid na ten veliký den Hospodinův, který se brzy snese na tento svět. Nesmíme ztrácet čas a musíme podporovat toto dílo. Kdo chce nyní vyjít s našimi spisy? Pán každého, ať muže nebo ženu, učiní schopnými pro tuto práci, jestliže chce použít Boží síly. Všechny potřebné dary - odvaha, vytrvalost, víra a jemnocit se dostaví, když si obléknou výzbroj. Veliké dílo se musí vykonat na zemi a lidé ochotni k pomoci uposlechnou jistě vyzvání. Svět musí slyšet varování. Když zazní volání: „Koho pošlu? A kdo nám půjde?” tedy na to odpovězte jasně a zřetelně: „Tady jsem, pošli mne!”

°°°°

„Hned z jitra rozsívej símě své a u večer nedávej odpočinutí ruce své, nebo ty nevíš, co jest lepšího, to-li či ono, čili obé jednostejně dobré jest.” (Kaz 11,6)

°°°°

Volba knižních evangelistů. Někteří lidé jsou pro určitou práci schopnější než druzí, proto není správná myšlenka, že každý může být knižním evangelistou. Někteří nejsou zvlášť nadaní pro tuto práci, proto je ale nesmíme považovat za malověrné nebo zlomyslné. Pán nežádá nic nerozumného. Církev je jako zahrada, v níž se nacházejí různé květiny, 6T 334 z nichž má každá svou zvláštnost. Ačkoliv se různí v mnohém ohledu, přece má každá svou vlastní cenu.

°°°°

Bůh neočekává, že jeho dítky se svými různými povahami jsou schopny pro každý úřad. Pamatujme na to, že jsou různé povinnosti. Nikomu nepřísluší, aby někomu předpisoval pracovní obor, když se neshoduje s jeho pojetím povinnosti. Správné je, když se udílí rady a podněcující plány, každý by měl ale hledat pokyn Boží, kde má sloužit.

°°°°

Příprava na kazatelský úřad. Někteří lidé, jež Bůh povolal k tomu, aby působili v kazatelském úřadu, vycházeli jako knižní evangelisté. Byla jsem poučena, že toto je znamenitá příprava pro jejich touhu šířit poznání a pravdy Božího slova nosit bezprostředně do rodinného kruhu. Při svých rozhovorech budou mít často příležitost mluvit o pravdě Bible. Koná-li se tato práce tak, jak by se měla konat, pak budou rodiny navštěvovány a pracovníci budou dávat najevo křesťanskou něžnost a křesťanskou lásku pro duše. Z toho vzejde mnoho dobrého. To bude pro každého znamenitá zkušenost, kterou chce kazatel mít.

Kdo se ke kazatelskému úřadu hodí, nemůže v žádném jiném zaměstnání nashromáždit tak obsáhlé zkušenosti, jako při knižní evangelizaci.

°°°°

Snášení obtíží. Kdo je při svém působení vystaven pokušením a zkouškám, měl by využívat těchto zkušeností a učit se rozhodněji spoléhat na Boha. Měl by v každém okamžiku cítit svou závislost.

Neměl by ve svém srdci chovat stížnost, tím méně o ní mluvit. Má-li úspěch, pak by se neměl sám velebit, protože za svůj úspěch vděčí působení Božích andělů na srdce. Má myslet na to, že nebeští poslové stojí vedle něho, když je zmužilý i když je malomyslný. Měl by uznávat Boží dobrotu a radostně velebit Boha.

Kristus obětoval svou slávu a přišel na tuto zemi, aby trpěl za hříšníky. Potkají-li nás obtíže v naší práci, pak pohlédněme na toho, který je vůdcem a dokonavatelem naší víry. Pak nebudeme ani unaveni ani malomyslní. Jako dobří Ježíšovi vojíni budeme snášet obtíže. Pomysleme na to, co říká o všech opravdových věřících: „Boží jsme zajisté spolupracovníci, Božím polem, jste Boží budova.” (1Kor 3,9)

°°°°

Nádherná zkušenost. Kdo přijme práci knižní evangelizace, tak jak by měl, musí být zároveň učitelem i žákem. Když se odhodlá jiné poučovat, musí se sám učit, jak vykonávat práci evangelisty. Když knižní evangelisté s pokornými srdci a naplněni pravou touhou po činnosti vyjdou do pracovního pole, pak často naleznou příležitost v pravý čas promluvit slovo s dušemi, které se již chtějí zhroutit. Jestliže pro tyto ubohé něco učinili, mohou říci: „Byli jste zajisté někdy v temnosti, ale nyní jste světlo v Pánu. Jakožto synové světla choďte.” (Ef. 5,8) Vidí-li hříšný život jiných, pak mohou říct: „A takoví jste někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista, a skrze Ducha Boha našeho.” (1Kor 6,11)

Ti, kdo pracují pro Boha, se setkají s malomyslností, ale stále jim platí zaslíbení: „A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa.” (Mt 28,20) Bůh dá nádhernou zkušenost těm, 6T 336 kteří tu říkají: „Věřím tvému zaslíbení, nezeslábnu a nezmalomyslním.”

°°°°

Zprávy. Kdo při práci pro Pána učiní takovou zkušenost, měl by o tom napsat zprávu do našich časopisů, aby jiní byli povzbuzeni. Knižní evangelista by měl vypravovat o radosti a požehnání, které přijímá při své službě jako evangelista. Pro tyto zprávy by mělo být vždy místo v našich časopisech, neboť ony působí dalekosáhlým vlivem. Ony budou jako sladká vůně v církvi, libou vůní života k životu. Z toho možno poznat, že Bůh pracuje s těmi, kteří spolupracují s ním.

°°°°

Buďte příkladem ve zdravotní reformě. Netrpte, stýkáte-li se s nevěřícími, aby vás někdo odvrátil od pravých zásad. Sedíte-li s nimi u stolu, tedy buďte střídmí v jídle a berte si jen z toho jídla, jež nemate vašeho ducha. Vystříhejte se nestřídmosti. Vy si nemůžete dovolit, abyste své duchovní a tělesné síly oslabovali, neboť nakonec nebudete schopni přemýšlet o duchovních věcech. Zachovávejte svého ducha v takovém stavu, aby mu Bůh mohl vtisknout vzácné pravdy svého Slova.

Takovým způsobem můžeme jiné ovlivňovat. Mnozí chtějí napravovat život jiných tak, že útočí na to, co považují za nesprávné. Přicházejí sice k těm, kteří podle jejich mínění bloudí, poukazují také na chyby, ale opravdově a jemnocitně se nenamáhají, aby bloudící přivedli ke správným zásadám. Pokoušíme-li se jiné napravovat, velmi často vydráždíme jen jejich odpor a způsobíme takto více škody než užitku. Nepozorujte jiné, abyste ukázali na jejich chyby nebo bludy. Učte svým příkladem. Vaše sebezapření a vaše vítězství nad žádostivostmi ať jsou znázorněním poslušnosti správných zásad. 6T 337 Váš život má dosvědčovat posvěcující a zušlechťující vliv pravdy.

Ze všech darů, které Bůh propůjčil lidem, není žádný cennější než dar řeči. Je-li posvěcen Duchem svatým, pak působí dobro. Jazykem přesvědčujeme a přemlouváme, jím se modlíme k Bohu a velebíme ho, jím sdělujeme bohaté myšlenky o lásce Vykupitele. Správným používáním daru řeči může knižní evangelista rozsévat vzácné símě pravdy do mnoha srdcí.

°°°°

Poctivost v podnikání. Dílo vázne, protože ti, kteří předstírají, že jsou Kristovými následovníky, neposlouchají zásady spasitelného poselství. Nedbalost, s jakou někteří staří a mladí knižní evangelisté vykonávali svou práci ukazuje, že se musí ještě mnohému důležitému učit. Viděla jsem mnoho povrchní práce. Mnozí si osvojili chybné návyky a do díla Božího byly zavedeny různé vady. Misijní spolky zabředly hluboko do dluhů proto, že knižní evangelisté neplnili své závazky. Knižní evangelisté si mysleli, že se s nimi špatně zachází, když byli vyzváni, aby přesně zaplatili knihy, jež obdrželi od nakladatelství. Podnikání se může vést jen když se vše přesně platí.

°°°°

Mělo by se všechno zařídit tak, aby knižní evangelisté měli dost k životu a nemuseli ze svého konta vybírat více, než činí vklad. Tyto dveře pokušení musí být uzamčeny na závoru. I když je knižní evangelista poctivý, stále se v jeho práci naskýtají okolnosti, jež jsou pro něho citelným pokušením.

°°°°

Zahálka a lhostejnost nejsou plody křesťanství. Nikdo nemůže použít překrucování 6T 338 nebo nepoctivosti ve správě statků Páně a přitom být nevinný před Bohem. Ti, kteří tak jednají, zapírají Krista skutkem. I když vyznávají, že zachovávají Boží zákon a vyučují jej, přece nedbají jeho zásad.

Majetek Páně by měl být spravován věrně. Pán svěřil lidem život, zdraví a rozumové síly. On jim propůjčil tělesnou a duchovní sílu, aby ji používali. Neměly by být tyto dary používány věrně a pilně ke cti Jeho jména? Neuvažují naši bratři, že ze všech duchovních darů, které mají, se musí zodpovídat? Spravovali moudře statky svého Pána, nebo lehkomyslně promarnili jeho majetek, a proto jsou v nebi zapsáni jako nevěrní služebníci? Mnozí promrhávají peníze svého Pána v hlučné takzvané radosti, nenabývají zkušeností sebezapření, ale promrhávají peníze za nicotnosti a opomíjejí nést kříž za Ježíšem. Mnozí, kteří dostali od Boha vzácné příležitosti, prohýřili svůj život a snášejí nyní utrpení a nedostatek.

Bůh si přeje rozhodné opravy, jež se mají vykonat v různých odvětvích díla. Obchodní část díla Božího se musí vyznačovat větší přesností a dochvilností. Tu nebylo pevné a rozhodné úsilí, aby se zavedla důkladná reforma.

°°°°

Znalost nabízených knih. Knižní evangelisté by měli být důkladně obeznámeni s knihou, se kterou pracují, aby mohli ihned poukázat na důležité kapitoly.

°°°°

Práce kolportéra. Knižní evangelista by měl mít s sebou traktáty, letáky a malé knížky, aby je přenechal těm, kteří si nemohou koupit. Tak je možno zanést pravdu do mnohých domů. 6T 339

°°°°

Pilnost. Začne-li knižní evangelista svou práci, pak by neměl připustit, aby byl odvrácen, ale měl by rozumně a se vší pilností u práce zůstat.

Když koná svou práci, neměl by ponechat nevyužitou žádnou příležitost, aby nepomohl duším, jež touží po poznání a jež potřebují útěchu Písma. Nastoupí-li knižní evangelista svou cestu s Bohem, prosí-li o moudrost shůry, aby při své práci konal jen dobro, pozná rychle své příležitosti, aby přitáhl duše ke Kristu. V duchu Kristově bude připraven říci unaveným povzbudivé slovo.

°°°°

Je-li ve své práci pilný, staví-li věrně lidem před zraky kříž Golgoty, pak knižní evangelista zdojnásobuje své síly, aby byl užitečný pro druhé. Vykládáme-li zde pracovní postup, nechceme navrhovat pevnou linii, po níž by se měl každý pohybovat, neboť s okolnostmi se mění případy. Bůh bude působit na ty, jejichž srdce jsou otevřena pravdě a kteří touží po vedení. On řekne svému lidskému pomocníku: „Mluv k tomu nebo onomu o lásce Ježíšově.” Jakmile bylo uvedeno jméno Ježíš v lásce a něžnosti, ihned se blíží andělé Boží, aby obměkčili a podrobili srdce.

Knižní evangelisté by měli být věrnými žáky, kteří se učí, jak vychovávat, úspěšně vykonávat svou práci a když jsou takto zaměstnáni, měli by mít otevřené oči a uši, aby nabyli moudrosti Boží, aby lidi vyprostili z osidel satanových a připoutali je k Bohu, když se skrze Ježíše Krista dá pevně spojit s trůnem Božím, 6T 340 který je obklopen duhou zaslíbení.

°°°°

Ujištění o úspěchu. Knižní evangelizací se může vykonat veliké a dobré dílo. Pán dal člověku jemnocit a schopnosti. Kdo těchto svěřených darů užívá ke cti Boží a uplatňuje zásady Písma, bude mít úspěch. Máme pracovat, modlit se a důvěřovat tomu, který nás nikdy nenechá na holičkách.

°°°°

Knižní evangelisté by se měli poddat působení Ducha svatého. Vytrvalou modlitbou nabudou síly, jež pochází od Boha a v živé víře budou v Něho důvěřovat. Jeho velký a působivý vliv bude s každým pravým a věrným pracovníkem.

Tak jako Bůh žehná kazatelům a evangelistům při jejich vážném úsilí o přinášení pravdy lidem, tak bude také žehnat věrným knižním evangelistům.

°°°°

Pokorný, zdatný pracovník, který uposlechl Božího volání, si může být jistý, že se mu dostane božského přispění. Již pocit tak velké a svaté odpovědnosti pozvedá charakter. Vede k součinnosti nejvyšších duchovních vlastností a toto stálé cvičení sílí a čistí rozum a srdce. Vliv na vlastní život jako na život jiných je ohromný.

Nedbalí pozorovatelé nemohou tvoji práci ani ocenit ani chápat její důležitost. Mohou ji považovat za nesmyslnou činnost, za život plný nevděčné práce a sebeobětování. Služebník Ježíšův ji ale vidí ve světle, jež září z kříže. Oběť pracovníka se jeví malou v porovnání s obětmi požehnání udílejícího Mistra a pracovník se raduje, že může kráčet v Jeho šlépějích. Úspěch jeho práce mu poskytuje nejčistší radost a je nejbohatší odměnou za život trpělivé námahy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy