EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Mladí lidé v kazatelské službě

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Mladí lidé v kazatelské službě

Službu evangelia nelze podceňovat. Žádnou akci bychom neměli konat tak, že bychom na službu Slova pohlíželi jako na podřadnější záležitost. Není tomu tak. Ten, kdo podceňuje službu, podceňuje Krista. Nejvyšším ze všech povolání je kazatelská služba ve svých různých odvětvích a měli bychom upozorňovat mládež na to, že není požehnanější práce Boží, než kázání evangelia.

Neodvracujme mladé lidi od kazatelské služby. Je nebezpečí, že v důsledku nesprávného předvedení této věci, budou někteří odvedeni od následování Pána. Někteří byli povzbuzováni studovat lékařské odvětví, kteří se měli připravit pro kazatelskou službu. Byla promluvena slova: „Posilněte přední stráže, postavte v každé části světa věrnou stráž.” Bůh nás vyzývá, mladí lidé. Vyzývá cele oděnou mládež, velkorysou, velkodušnou s hlubokou láskou ke Kristu a pravdě.

Míra nadání nebo vzdělání má mnohem menší důležitost než Duch, s jakým vstupujete do díla. Kazatelská služba nepotřebuje slavné, učené muže, nepotřebuje výmluvná kázání. Bůh volá muže, 6T 412 kteří se mu odevzdají a nechají se proniknout Duchem svatým. Dílo Kristovo i lidství vyžadují posvěcené, sebeobětavé lidi, ty, kteří mohou jít za tábor a nést pohanění. Ať jsou silní, stateční muži připraveni pro čestný boj a ať učiní smlouvu s Bohem při oběti.

Kazatelská služba není povoláním lenochů. Boží služebníci mají plně prokázat své kazatelské povolání. Nebudou líní, ale při zvěstování Jeho slova vynaloží krajní úsilí v zájmu věrnosti. Nikdy by se neměli přestat učit. Mají se uchovat čilí, vědomi posvátnosti díla a pamatovat na velikou zodpovědnost svého povolání, aby nikdy a nikde nepřinesli Bohu porušenou oběť, která je nestála ani studium, ani modlitbu. Pán potřebuje muže s intenzivním duchovním životem. Každý pracovník může být obdarován sílou shůry a může jít vpřed s vírou a nadějí cestou, kterou mu ukazuje Bůh. Slovo Boží zůstává s mladým, posvěceným pracovníkem. Je rychlý, opravdový, mocný a v Božím Slovu nachází neomylný zdroj pomoci.

Bůh povolal tento lid, aby světu přinesl poselství o Kristově brzkém příchodu. Máme přinést lidem poslední pozvání k hostině evangelia, poslední pozvání ke svatební večeři Beránkovy. Tisíce měst, která dosud ještě neslyšela toto pozvání, je mají slyšet. Mnozí, kteří ještě neodevzdali poselství, mají ho zvěstovat. Opětovně se obracím na naše mladé lidi. Nepovolal vás Bůh zvěstovat toto poselství?

°°°°

Kolik našich mladých lidí chce vstoupit do Boží služby, ne aby jim bylo slouženo, ale aby oni sloužili ? V minulých dobách byli lidé, kteří se soustředili na jednoho člověka po druhém a říkali: „Pane, pomoz mi zachránit tuto duši.” 6T 413 Dnes jsou však takové případy vzácné. Kolik lidí dnes si uvědomuje podobné nebezpečí hříšníků. Kolik lidí předkládá své ohrožené přátele na modlitbě Bohu a prosí ho o jejich záchranu?

Apoštol Pavel mohl říct o prvotní církvi: „A oslavovali ve mně Boha.” (Gal 1,24) Nebudeme se snažit žít tak, aby i o nás platilo totéž? Pán připraví způsoby a prostředky pro ty, kteří ho budou hledat celým srdcem. On chce, abychom uznali Boží péči, projevenou v připravování pracovních polí a způsobů pro úspěšné opracování těchto polí.

Kazatelé a evangelisté by se měli více a opravdověji modlit s těmi, kteří jsou pravdou přesvědčeni. Pamatujte, že Kristus je vždy s vámi. Pán je připraven dát vám ze své milosti a posílit, povzbudit upřímného, pokorného pracovníka. Odrážejte pak jiným světlo, které osvítilo vás. Ti, kteří to konají, přinášejí Pánu tu nejvzácnější oběť. Srdce těch, kteří přinášejí dobré spasení, je zapáleno duchem chvály.

°°°°

„Toto praví ten, který drží těch sedm hvězd v pravici své.” (Zj 2,1)

Požehnané vlivy, jichž má být v církvi hojnost, souvisí s Božími kazateli, kteří mají představit vzácnou lásku Kristovu. Nebeské hvězdy jsou pod Kristovou péčí. On jim dává světlo. On usměrňuje jejich pohyb. Kdyby to nekonal, spadly by. Tak je to i s jeho kazateli. Jsou jen nástroji v Jeho ruce a všechno dobro, které mohou vykonat je vykonáno v Jeho moci. V nich má zářit Jeho světlo. Je to jen ke cti Kristově, 6T 414 že své kazatele povolal k většímu požehnání církvi, skrze působení Ducha svatého, než jsou hvězdy světu. Spasitel jim má být vším. Budou-li se dívat na něho, jako On hleděl na svého Otce, budou konat Jeho skutky. Budou-li na Bohu závislí, pomůže jim svůj jas odrážet světu.

Ti, kteří jsou jako hvězdy v Kristově ruce, ať pamatují, že mají vždy zachovat posvěcenou a svatou důstojnost. Jsou Kristovými zástupci. Prostota v Kristu je čistá, posvěcená důstojnost pravdy.

Boží služebníci mají lidu zvěstovat Jeho Slovo. Za působení svatého Ducha budou v takovém pořádku, jako hvězdy v ruce Kristově vyzařovat světu Jeho jas. Ti, kteří se hlásí za Kristovy služebníky ať povstanou a svítí, neboť jejich světlo přišlo a sláva Hospodinova vzešla nad nimi. Ať rozumí, že Kristus čeká, aby konali totéž dílo, jaké konal on. Ať odejdou ze sborů, které poznaly pravdu a jdou zřizovat nové sbory, předkládat Slovo pravdy těm, kteří neznají Boží poselství.

°°°°

Počet pracovníků v kazatelské službě nemá být zmenšován, ale naopak, zvětšován. Kde je dosud jeden kazatel v poli, mělo by jich být dvacet a vede-li je Duch Boží, těchto dvacet bude tak pracovat, že získá nových dvacet.

°°°°

Kristova důstojnost a dílo spočívají v tom, že dává podmínky, jaké se mu líbí. Jeho následovníci se mají čím dál tím víc stát mocí pravdy, čím více se blíží k dokonalosti víry a lásky ke svým bratřím. 6T 415 Bůh připravil pomoc pro každou situaci na níž naše lidské zdroje nestačí. Svého svatého Ducha dává na pomoc v každém boji, posiluje naši naději a jistotu a osvědčuje naši mysl a očišťuje srdce. Chce, aby byly opatřeny dostatečné pomůcky pro přípravu Jeho plánů. Vyzývám vás, abyste hledali pravdu Boží. Hledejte ji celým srdcem a „cokoli by vám řekl, učiňte.” (Jan 2,5)

°°°°

Pán nepovolal mladé lidi k práci ve sborech. Nejsou posláni na to, aby mluvili k posluchačům, kteří nepotřebují jejich nezralé úsilí, kteří si to dobře uvědomují a pod jejich službou necítí žádné působení Ducha. Mladí, schopní lidé, ať spolupracují se staršími na velikém dozrálém poli. Mnozí budou mít nejlepší úspěch, začnou-li u kolportáže a důkladně se připraví pro službu evangelia.

Ať však nikdo není stínem druhého člověka. Ať se nestane pouhým strojem, vykonavatelem osobních nápadů člověka. Žádné kázání nemá být naplánováno. Mají-li promluvit, ať se snaží být poučeni Bohem skrze svatého Ducha. Ať hledají pomoc v modlitbě a pilném zkoumání Božího slova. Budou-li to konat, Ten, který je povolal k práci do služby evangelia, jasně zjeví, že jsou vyvolené nádoby. On jim dá slova, která budou mluvit.

Jejich první povinností je učit se v každém směru od toho velikého Učitele. Jediný cíl je předložen všem v Božím slově - být podobným Jemu, který „chodil dobře čině”.

Kristus říká: „Slouží-li mi kdo, následuj mne” (Jan 12,26) 6T 416 Jen z Kristova života ať se pracovníci naučí, jak mají žít a pracovat. Ať každý den usilují žít Jeho životem.

Mladí lidé, pokračujte v poznávání Pána a poznáte, že „jako jitřní svítání jest vycházení jeho”.(Oz 6,3) Ustavičně se snažte o zdokonalení. Usilujte se vší opravdovostí o ztotožnění se se svým Vykupitelem. Žijte z víry v Krista. Konejte dílo, které konal On. Žijte pro záchranu duší, pro které On položil svůj život. Snažte se každým způsobem pomoci těm, s nimiž přicházíte do styku. Ustavičně usilujte o zlepšení. Ať je váš život naplněním slov: „Nad nepřátely mé moudřejšího mne činíš přikázáními svými”.(Žalm 119,98) Mluvte se svým starším Bratrem, který doplní vaše vzdělání, „řádek za řádkem, příkaz za příkazem, trošku odtud a trošku od onud.(Iz 28,10) Úzké obecenství s Tím, který se sám obětoval, aby zachránil hynoucí svět, vás učiní přijatelnými pracovníky, když se chopíte pravdy a přijmete ji, když zvoláte: „Pán můj a Bůh můj”. Milost a pokoj bohatou měrou bude vaší odměnou.

°°°°

Otevřte nová pole, přikazuje Pán, a rozšiřte řady pracovníků. Připravujte mladé k práci a neodkládejte. Vzdělávejte, vzdělávejte, vzdělávejte.

°°°°

„Však vy pravíte, že ještě čtyři měsícové jsou, a žeň přijde. Aj, pravím vám: Pozdvihněte očí svých, a pohleďte na krajiny, že se již bělají ke žni. Kdo pak žne, odplatu vezme, a shromažďujte užitek k životu věčnému, aby i ten, kdož rozsívá, radoval se spolu, i kdo žne.” (Jan 4,35-36)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy