EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristus v celé Bibli

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristus v celé Bibli

6T 392 Měli bychom lidi upozorňovat na moc Krista - ukřižovaného Spasitele, který může dát věčný život. Jde o to, aby se jim ukázalo, že Starý zákon nastiňoval totéž evangelium v předobrazech, jako Nový zákon nepřináší žádné nové náboženství; Starý zákon není náboženství, které Nový zákon ruší. Nový zákon je pouze pokračováním a rozvinutím Starého zákona. Nový zákon rozvíjí jeho sílu. ábel věřil v Krista. On byl právě tak vykoupen mocí Kristovou jako Petr a Pavel. Enoch byl rovněž následovníkem Ježíšovým jako milovaný učedník Jan. Enoch vedl božský život. Nebyl již spatřen, protože ho vzal Bůh k sobě. Jemu bylo uloženo, aby zvěstoval opětovný příchod Kristův: „Prorokoval pak také o nich sedmý od Adama, řka: Aj, Pán se béře s svatými tisíci svými, aby učinil soud všechněm.” (Juda 14) Toto Enochovo poselství a jeho vzetí, byly přesvědčivými důkazy pro všechny současníky. Ony byly také pro Matuzaléma a Noeho důraznými argumenty, jimiž mohli přesvědčivě dokázat, že spravedliví mohou být vytrženi.

Bůh, s Nímž Enoch chodil, je náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus. On byl tehdy právě tak světlem světa jako dnes. Tehdy nebyli lidé bez učitelů, kteří je učili cestě života, neboť Noe a Enoch byli křesťané. Ve třetí knize Mojžíšově bylo evangelium uloženo v ustanoveních. Tehdy, tak jako dnes, se požadovala bezpodmínečná poslušnost. Jak je to přece nutné, abychom poznali význam slova Božího.

Je-li položena otázka: Co je příčinou nedostatečného duchovního života v církvi, pak odpověď zní: Necháváme své myšlenky, 6T 393 aby se odchýlily od slova Božího. Kdyby bylo Slovo naším duševním pokrmem a zacházeli bychom s ním s vážností a uctivou pokorou, pak by opětovných božských zjevení nebylo potřeba. Lidé by přijímali jednoduché výklady Písma a jednali by podle nich.

°°°°

Jeho živé zásady jsou jako listy stromu života na uzdravování národů.

°°°°

Slovo živého Boha není jen psané, ale také mluvené. Písmo je Božím hlasem, jež mluví k nám právě tak, jako bychom ho slyšeli svýma ušima. Jestliže si to uvědomujeme, s jakou uctivou bázní bychom pak měli otvírat Boží slovo a s jakou opravdovostí bychom měli zkoumat jeho příkazy! Četba a uvažování z Písma by mělo být pokládáno za audienci u Nejvyššího.

°°°°

Když satan skličuje naši mysl svým našeptáváním, pak jestliže dbáme napomenutí: „Takto praví Pán”, smíme být uvedeni do tajného příbytku Nejvyššího.

°°°°

Mnozí nenapodobují náš svatý Vzor, protože tak málo studují určité rysy tohoto charakteru. Tak jsou mnozí přeplněni plány, vždy zaměstnáni a nemají žádný čas ani místo pro obecenství s drahým Ježíšem, naším Průvodcem. Nepřinášejí Mu každou myšlenku a čin a neptají se: „Je toto cesta Páně?” Kdyby to tak dělali, chodili by s Bohem jako Enoch.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy