EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výroba zdravých pokrmů

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Výroba zdravých pokrmů

7T 127 St. Helena, Kalifornie, 16. února 1901

Minulou noc se mi zdálo, že mluvím k bratřím a sestrám a říkám jim, že jako adventisté s. d. musíme pěstovat lásku, trpělivost a pravou zdvořilost. Ježíš chce posílit vedoucí svého lidu, chtějí-li se učit od Něj. Boží lid musí usilovat o dosažení nejvyšší úrovně. Obzvláště ti, kteří jsou zdravotními misionáři, měli by projevovat duchem, slovy i povahou, že následují Ježíše Krista, ten Božský Vzor zdravotně misijního úsilí.

Co nejopravdověji toužím po tom, aby na každém místě šlo toto dílo vpřed podle Jeho příkazů. Už předem vidím těžkosti našeho lidu jako vysoké hory v metodách, kterými jsou některé záležitosti prováděny a zvláště pokud jde o prodej zdravotních pokrmů. Na své cestě vpřed, budeme muset zápasit s těžkými problémy souvisejícími s lidskými vynálezy, které přinesou mnoho zmatku. Intrikářství směřuje k nepoctivosti.

Dr. Kellogg a jeho spolupracovníci s velikou dovedností a vytrvalým úsilím připravili zvláštní druh zdravých pokrmů. Jejich hlavní pohnutkou bylo sloužit blahu lidstva a Boží požehnání spočinulo na jejich úsilí. Půjdou-li podle Boží rady a Kristova příkladu, půjdou vpřed; neboť Bůh dá moudrost a porozumění těm, kteří jej nesobecky hledají. Zdravotní pokrmy, které se vyrábějí v naších továrnách mohou být v mnohém ohledu zkvalitněny. Pán poučí své služebníky jak mají dělat pokrmové přípravky, které jsou jednoduší a méně nákladné. Ještě mnohé poučí o 7T 128 této práci, budou-li ochotni jít podle Jeho rady a ve shodě s bratřími.

Naší bratři ve všech zemích.

Pán mne upozornil abych řekla, že On neomezil všechno světlo týkající se nejlepší přípravy zdravých pokrmů pouze na několik málo osob. Mnohé v různých zemích obdaří moudrostí, která je uzpůsobí připravovat zdravé pokrmy pro prostředí v němž žijí.

Bůh je původcem vší moudrosti, všeho nadání a každé schopnosti. On oslaví své jméno tím, že daruje mnohým moudrost připravovat zdravé pokrmy. Ti, kteří se už déle zabývají touto prací, to nemají považovat jako vměšování do jejich práv, když jiní vyrábějí nové produkty, i když v některých ohledech tyto pokrmy připravené různými jednotlivci mohu být podobné. Bůh použije prosté lidi a dá jim moudrost a porozumění k používání plodů země. On jedná nestranně se svými služebníky. Na žádného nezapomene. Bude působit na podnikavé světitele soboty, aby zřídili továrny, které poskytnou zaměstnání Jeho lidu. Poučí své služebníky o tom, jak připravovat méně nákladné a zdravé pokrmy, které si mohou opatřit i chudí.

Ve všech svých plánech bychom měli pamatovat na to, že dílo přípravy zdravých pokrmů je Božím vlastnictvím, a že se nemá stát předmětem finančních spekulací pro osobní zisk. Je to Boží dar Jeho lidu a užitek má být použit pro dobro trpícího lidstva kdekoliv.

Obzvláště v jižních státech Severní Ameriky bude mnohé objasněno a práce se v mnohém směru usnadní, aby se chudí a nuzní mohli udržet při výrobě zdravých pokrmů. Pod vedením učitelů, kteří pracují pro spásu svých duší, budou poučeni 7T 129 jak pěstovat a připravovat ty plodiny, které se pěstují v jejich blízkosti.

Nesprávné dílo

Někteří z našich bratří svým počínáním velice poškodili dílo. Prozradili světským obchodníkům recepturu výroby zdravé výživy, kterou daroval Bůh svému lidu jako pomocný prostředek k podpoře svého díla, a oni to využili ve svůj vlastní prospěch. Prodali Boží statky pro osobní zisk. Ti, kteří takto odhalili tajemství, které měli ohledně přípravy zdravých pokrmů, zneužili Bohem danou důvěru. Mnozí poznají následky svého porušení důvěry a budou toho vážně litovat, že si své tajemství neopatrovali a nečekali na Pána, aby vedl své služebníky a pracoval podle svých plánů. Ti, kteří prokoukli toto tajemství, budou osnovat plány, jak tomuto dílu zdravých pokrmů ztížit cestu a falešným znázorněním mohou svádět své příznivce, aby nám škodili.

Výroba zdravotních pokrmů by neměla být vypůjčována anebo kradena od těch, kteří svým jednáním snaží se budovat a šířit dílo. Dr. Kellogg za pomoci jiných s velkým nákladem prostředků studoval proceduru přípravy některých zvláštních pokrmů a velice usnadnil jejich výroku. Toto dílo si vyžádalo mnoho vzácného času, neboť bylo vykonáno mnoho pokusů, a je zcela správné, aby ti, kteří se takto namáhali a investovali své prostředky, směli sbírat ovoce svého úsilí. Jako Božímu hospodáři patří Dr. Kelloggovi rozumný příjem ze zvláštních výrobků, které on z Božího požehnání směl připravit, aby měl prostředky k dalšímu přiměřenému úsilí o pokrok Božího díla, 7T 130 jak si to okolnosti vyžádají. Žádný, kdo se dověděl o tajemstvích jejich složení, ať nepodniká přípravu těchto zvláštních pokrmů a neprodává je pro osobní zisk. Ať nikdo nepředstírá, že spolupracuje s těmi, kteří jako první připravili tyto pokrmy a dali je do prodeje, když tomu tak není. Nikdo nemá právo pouštět se do výroby pokrmů jakýmkoliv sobeckým způsobem. Všichni se přibližme k Pánu s pokorným srdcem, snažme se Ho oslavit každým skutkem.

Mám varovné poselství pro ty, kteří znají způsoby výroby zvláštních zdravotních pokrmů připravovaných v našich závodech. Toto své poznání nemají používat k sobeckým cílům, neboť takovým způsobem falešně představí dílo. Tyto vědomosti nemají také zveřejňovat. Měli by se toho chopit sbory a vysvětlit těmto bratřím, že takové jednání je ztrátou důvěry a že způsobí jen hanbu.

Žádný z těch, kteří byli anebo jsou zaměstnáni při výrobě těchto zdravých pokrmů, poprvé připravených Dr. Kelloggem nebo kterýmkoliv jiným průkopníkem díla, neměli by jiným zveřejňovat tajemství výroby těchto zvláštních pokrmů, neboť tím zrazují a olupují dílo o to, co by se mělo použít pro jeho pokrok. Prosím vás bratří, přímé kroky čiňte nohama svýma, aby, což zkulhavělo do konce se nevyvinulo, ale raději uzdraveno bylo. Nedávejte informace těm, kteří z nedostatku svědomitého ohledu pro zdravotní reformu, mohou prodávat místo zdravých pokrmů, potraviny všelijak znehodnocené.

V každém podnikání stůjte na straně spravedlnosti; pak před Bohem i před lidem budete jednat poctivě. Nedejte se zlákat a nevstupujte do žádných nepoctivých jednání. Ti, kteří se pouštějí do výroby pokrmů pro osobní užitek, počínají si do jisté míry svévolně a k tomu nemají právo. To působí veliký zmatek. Někteří nyní připravují a prodávají 7T 131 zboží, které vydávají za zdravé pokrmy, které však obsahují zdraví škodlivé přísady. Opakuji: Tyto potraviny jsou často tak podřadné kvality, že jejich prodejem jsou tomuto dílu způsobovány velké škody tím, že si kupující myslí, že všechny zdravotní pokrmy jsou stejné kvality.

Nikdo nemá žádné právo těžit z prodeje zdravých pokrmů. Ti, kteří prodávají pokrmy, které vynalezl Dr. Kellogg, by se většinou měli předem dohodnout s ním nebo jinými, kteří s ním spolupracují a poučit se o nejlepších metodách přípravy těchto pokrmů. Ten, kdo sobecky vstupuje do tohoto díla, vzbuzuje současně u svých zákazníků dojem, že zisk z prodaného zboží, se používá na podporu dobročinných ústavů, zatím co ve skutečnosti se používá pro osobní zisk, je v Boží nelibosti. Krok za krokem bude jeho obchod upadat a on to dožene do takového zmatku, že jeho bratři budou muset za něj zaplatit, aby dílo uchránili před hanbou.

Pánu se velice nelíbí, když Jeho dílo zneucťuje sobectví těch, kteří v něm pracují. On chce, aby jedno odvětví Jeho díla souladně pracovalo s druhým odvětvím.

Pán chce, aby Jeho lid byl povznesen nad všechny sobecké zájmy. Chce, aby zvítězil nad pokušením, jemuž je vystaven. On chce mít obecenství svatých. On chce, aby se Jeho pracovníci nechali Jím vést. On bude plánovat a uzpůsobovat materiál pro svůj chrám a každý kámen připraví tak, aby jeden k druhému zapadl, aby budova stála dokonalá a úplná, nemající žádného nedostatku.

Nebe má začínat zde na zemi. Bude-li Boží lid naplněn tichostí a pokorou, uvědomí si, že Božím praporem vlajícím nad ním je láska a její ovoce jim bude chutnat. Připraví jim nebesa zde dole, v nichž se připraví pro nebesa nahoře.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy