EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nakladatelství v misijních polích

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Nakladatelství v misijních polích

7T 169 Mnoho má být vykonáno pro budování středisek našeho misijního díla v nových misijních polích. Na mnohých místech by měly být zřízeny misijní tiskárny. Vedle našich misijních škol měly by být tiskařské dílny a učiliště pro jejich pracovníky. Jestliže jsou v některém učilišti lidé různých národností mluvících různými jazyky, každý by se měl naučit tisknout ve svém vlastním jazyce a také překládat z angličtiny do svého jazyka. A když se učí anglicky, měl by zas učit svému jazyku takové anglicky mluvící studenty, kteří to mohou potřebovat. Takto mohou někteří z cizích studentů snížit své školní vydání; a pracovníci mohou být připraveni pro užitečnou službu v misijních podnicích.

V mnoha případech vydavatelské dílo bude muset začít z nepatrných počátků. Bude muset zápasit s mnoha těžkostmi a půjde vpřed jen s nepatrnými vymoženostmi. To by však nikoho nemělo znechutit. Svět obvykle začíná své dílo pouhou okázalostí a chloubou; všechno to však přijde nazmar. Boží způsob je, aby právě ty nepatrné začátky posloužily k vítězství pravdy a spravedlnosti. Z tohoto důvodu se nikdo nemusí chlubit zdárným začátkem nebo být stísněn zdánlivou mdlobou. Bůh je svému lidu bohatstvím i plností a mocí, budou-li jen hledět na to, co se nevidí. Následovat Jeho usměrnění znamená volit si stezku bezpečnosti a pravého úspěchu. "Toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše." 1J 5, 4. 7T 170

Lidská síla nezrodila Boží dílo a lidská síla ho nemůže ani zničit. Ti, kteří nesou Jeho dílo vpřed přes všechny těžkosti a protivenství, Bůh ustavičně povede a bude je chránit svými svatými anděly. Jeho dílo na zemi nikdy nepřestane. Budování Jeho duchovního chrámu půjde kupředu dokud nebude dokonáno a nejvyšší kámen bude položen s pokřikováním. "Milost, milost jemu." Za 4, 7.

°°°°

Křesťan má být požehnáním pro jiné. Tím bude sám požehnaný. "Člověk štědrý bývá bohatší, a kdož svlažuje, také sám bude zavlažený." Př 11, 25. Toto je zákon Božího spravování, zákon, jímž Bůh usměrňuje, aby proudy blaha byly udrženy jako vody velice hluboké k ustavičnému koloběhu, stále se vracející k svému prameni. V naplňování tohoto zákona spočívá moc křesťanských misií.

°°°°

Byla jsem poučena, že kdekoli se naskytnou v důsledku sebeobětavosti a naléhavého úsilí možnosti k založení a rozšíření díla, a Pán požehnal tuto práci, ti, kteří jsou na tom místě, měli by ze svých prostředků pomoci Jeho služebníkům jež byli posláni do nových polí. Kdekoli byla práce založena na dobrém základě, věřící by měli cítit povinnost pomáhat potřebným a přenést i za těžkých obětí jistou část všech prostředků, které v dřívějších létech byly investovány na dílo v jejich místě. Takto chce Pán šířit své dílo. Toto je správně uplatněný zákon o vrácení (o restituci).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy