EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kazatelé a hospodářské záležitosti

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Kazatelé a hospodářské záležitosti

Byla jsem poučena o tom, jak důležité je, aby naši kazatelé nepřebírali na sebe zodpovědnosti, které by hlavně měli nést hospodáři. V nočním vidění jsem byla ve shromáždění několika našich bratří, kteří nesli břemeno díla. Byli velice zmateni nad finančními záležitostmi a radili se, jak co nejúspěšněji dílo vést. Někteří se domnívali, že je nutno omezit stav pracovníků a přece uskutečnit všechna podstatně důležitá rozhodnutí. Jeden z bratří na zodpovědném místě vysvětloval své plány a uvedl, co by chtěl vidět uskutečněno. Někteří jiní předložili návrhy k uvážení. Pak povstal Jeden, jenž má důstojnost a moc a udal směrnice jimiž bychom se měli řídit.

Několika kazatelům Mluvčí řekl: „Finanční záležitosti nejsou vaším úkolem. Není moudré aby jste se do toho pouštěli. Bůh má pro vás určité úkoly. Jestli že se však pouštíte do toho, k čemu nejste povoláni, pak vaše zvěstování bude naprosto neúspěšné. Toto vás znechutí a znemožní vám dílo, které byste měli konat - dílo, 4T 247 které si vyžaduje pečlivý postřeh a zdravý nesobecký úsudek.“

Ti, kteří jsou zaměstnáni psaním a zvěstováním Slova, měli by se méně zúčastňovat výborových zasedání. Většinu méně důležitých záležitostí měli by přenechat lidem s obchodními znalostmi; čímž by se vyhnuli stálému napětí, které zbavuje mysl, její přirozené síly. Měli by věnovat mnohem větší pozornost zachování tělesného zdraví, neboť zdravá mysl velkou měrou závisí na zdravém těle. Správná doba spánku a odpočinku, a dostatek tělesného cviku jsou podstatně důležitými činiteli pro zdraví těla, duše i mysli. Připravování těla o odpočinek a osvěžení tím, že jeden člověk koná práci za čtyři nebo za tři, nebo i za dva, vyústí v nenapravitelnou škodu.

Vychovávání lidí obchodním záležitostem

Ti, kdo se domnívají, že schopnost člověka pro určité postavení kvalifikuje ho zastat i několik jiných úloh, mohou se dopustit omylů při plánování pokroku díla. Mají tendenci na jednoho vložit takové odpovědnosti, jež by měly být rozděleny mezi několik lidí.

Zkušenost má velikou cenu. Pán chce, aby v Jeho díle pracovali moudří lidé, lidé schopni zastávat důvěryhodné postavení v našich konferencích a institucích. Obzvláště potřebujeme posvěcené ekonomy, lidi, kteří v každém obchodním jednání uplatní zásady pravdy. Ti, kteří mají na starosti finanční záležitosti neměli by brát na sebe jiné zodpovědnosti a břemena, která nejsou sto unést; ovšem tyto obchodní záležitosti nemají být svěřovány nepovolaným lidem. Ti, jímž bylo svěřeno určité dílo, dopustili se někdy omylů, když dovolili, aby 7T 248 netaktní a neschopní lidé spravovali důležité finanční záležitosti.

Lidé zběhlí v obchodních záležitostech měli by rozvinout a zdokonalit své hřivny důkladnějším studiem a cvikem. měli by být povzbuzeni k dalšímu studiu, aby se rychle mohli naučit správným zásadám a metodám hospodaření. Ani jeden hospodář v nynějším díle nemusí být začátečníkem. Jestliže lidé v některém pracovním odvětví mají zužitkovat své příležitosti k tomu, aby se stali moudřejšími a výkonnějšími, pak jsou to ti, kteří svoji schopnost posvětili do díla k budování království Božího na tomto světě. Z hlediska skutečnosti, že žijeme tak blízko konce dějin této země, měli bychom mnohem důkladněji pracovat, pečlivěji očekávat, bdít, modlit se a pracovat. Člověk by měl usilovat o dokonalost, aby byl ideálním křesťanem, dokonalým v Ježíši Kristu.

Důležitost správných zásad

Ti, kteří pracují v obchodním odvětví, měli by všestranně dbát na to, aby se kvůli nesprávným zásadám a metodám nedopustili žádného omylu. Jejich šafaření se může podobat Danielově správcovství na babylonském dvoře. Když jeho hospodaření bylo podrobeno nejpronikavější kritice, nebyla nalezena žádná chyba. Zpráva o jeho šafaření, ať jakkoli neúplná, obsahuje velice vzácné naučení. Zjevuje skutečnost, že hospodář nemusí být pouze mechanicky smýšlejícím člověkem. Může to být člověk, kterého Bůh poučuje na každém kroku. Daniel, i když byl ministerským předsedou v babylonském království, přece byl Božím prorokem, jemuž se dostalo nebeského světla. Jeho život je ilustrací toho, čím se může každý křesťanský hospodář stát.

Bůh nepřijímá ani tu nejskvělejší službu, když není vlastní já obětováno na 7T 249 oltář jako živá, hořící oběť. Kořen musí být svatý, jinak zde nemůže být žádné zdravé, chutné ovoce, jaké jedině přijímá Bůh. Srdce musí být obráceno a posvěceno. Pohnutky musí být správně usměrněny. Vnitřní lampa musí být zásobena olejem, který od nebeských poslů stéká zlatým potrubím do zlatých nádob. Boží poselství nikdy nepřichází k člověku nadarmo.

Pravdy, ty převzácné, životně důležité pravdy, úzce souvisí s věčným blahem člověka, jak v tomto životě, tak na věčnosti, která se otvírá před námi. „Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.“ J 17, 17. Boží Slovo má být uplatněno. Ono bude žít a potrvá na věky. I když světská ctižádost, světské touhy a nejsmělejší plány a záměry lidské povadnou jako tráva, „ti, kteříž jiné vyučují, stkvíti se budou jako blesk oblohy, a kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé, jako hvězdy na věčné věky.“ Dan 12, 3.

°°°°

Dílo Boží v této době potřebuje muže a ženy, převzácných kvalit a spolehlivých administrativních schopností; muže a ženy, kteří dovedou trpělivě, pronikavě postřehnout potřeby díla v různých polích; ti, kteří mají teplé, laskavé srdce, chladnou hlavu, zdravý smysl a nepředpojatý úsudek; ti, kteří jsou posvěceni Duchem Božím a mohou nebojácně říci ne, nebo ano a amen na návrhy; ti, kteří mají pevné přesvědčení, jasné porozumění a očištěné soucitné srdce; ti, kteří žijí podle slov; „Vy všichni bratři jste“; ti, kteří usilují o povznesení a ozdravění padlého lidstva.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy