EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dílo v New Yorku

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Dílo v New Yorku

7T 37 St. Helena, Kal., 1. září 1902

Přišel čas, abychom vynaložili rozhodné úsilí při zvěstování pravdy v našich velkých městech. Poselství má být zvěstováno takovou mocí, že posluchači budou přesvědčeni. Bůh povzbudí pracovníky k vykonání tohoto díla. Ať žádný nepřekáží těmto mužům Bohem určeným. Nebraňte jim, k práci je povolal Bůh. Oni budou působit zvláštním vlivem a budou roznášet pravdu na nejméně slibná místa. Někteří, kdo byli kdysi nepřátelé, stanou se vzácnými pomocníky, kteří svými prostředky a svým vlivem pomohou dílu vpřed.

V těchto velikých městech měly by být zřízeny misie, kde pracovníci mohou být vyškoleni pro zvěstování zvláštního poselství pro tuto dobu. Potřebujeme všechno naučení, které tyto misie mohou dát.

Pod vedením Božím byla započata misijní služba v městě New Yorku. Toto dílo by mělo pokračovat v moci téhož ducha, který vedl jeho zřízení. Ti, kteří nesou břímě díla ve velkém New Yorku, měli by mít pomoc nejlepších pracovníků, jakou jen lze opatřit. Zde by mělo být vytvořeno středisko Božího díla a všechno co je vykonáno, mělo by být symbolem díla, které Pán chce vidět na světě.

Jestliže by v tomto velikém středisku mohli zkušení mužové a ženy zřídit misijní práci, pak ti, kteří by chtěli vytvořit správnou představu o pravých, zdravotně misijních zásadách, měli by velikou moc při vytváření správného dojmu u lidu. 7T 38

V každém městě do kterého vstoupíme, má být položen pevný základ pro trvalé dílo. Máme následovat Boží metody. Konáním díla dům od domu a dáváním biblických hodin v rodinách, může pracovník získat přístup k mnohým, kteří hledají pravdu. Otvíráním Písma s modlitbou a vírou se má poučovat lid o cestě Páně.

Ve velkém New Yorku má Pán mnoho vzácných duší, kteří nesklonili svá kolena před Bálem; zde jsou ti, kteří v nevědomosti chodili po bludných cestách. Ty má osvítit světlo pravdy, aby mohli vidět Krista, jako Cestu, Pravdu a Život.

Pravdu máme zvěstovat v lásce Kristově. Žádná výstřednost nebo okázalost neměla by doprovázet toto dílo. Ono má být konáno podle Božího řádu. Má postupovat vpřed v prostotě evangelia. Pracovníci by se neměli nechat zastrašit vnějším zjevem jakkoli znechucujícím. Poučujte svět a Pán svým Slovem bude přesvědčovat posluchače.

Když pravda zasáhla srdce a lidé ji přijali, měli bychom s nimi zacházet jako s Kristovým vlastnictvím, ne jako majetkem člověka. Žádný člověk by se neměl snažit připoutat si jiné, jako kdyby je chtěl ovládnout a přikazovat jim, rozkazovat diktovat a počínat si jako velitel nad zástupem vojáků. Tak si v době Kristově počínali kněží a zákoníci. To však není správné. Pracovníci se mají semknout v Kristově jednotě, avšak nemá být uplatněna žádná nemoudrá autorita nad těmi, kteří přijímají pravdu. Kristova pokora by se měla projevovat ve všem co je řečeno a konáno.

Pracovník by měl ukázat svůj vzrůst v milosti, 7T 39 v podřízenosti vůli Boží. Takto získá bohatou zkušenost. Když u víře přijímá, věří a poslouchá Kristova slova, pak bude zde posíleno úsilí, bude pěstována víra, skrze lásku dělající a očisťující duši. Ovoce Ducha se projeví v životě a působení Ducha bude zřejmé v práci.

Kristus je naším příkladem, naším povzbuzením a naší přehojnou odměnou. Jste "Boží rolí, Boží vzdělání jste." 1K 3, 9. Bůh je stavitel, člověk má však konat určité dílo. Má spolupracovat s Bohem. "Božíť jsme zajisté pomocníci". 1K 3, 9. Nikdy nezapomeňme na ta slova.

Pamatujme, že spolupráce s Kristem, jako vaším osobním Spasitelem, je vaší sílou a vaším vítězstvím. Toto je dílo, kterého se mají všichni z účastnit. Těm, kteří to takto konají přichází ujištění: "Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti." J 1, 12. Kristus prohlašuje: "Beze mne nic nemůžete učiniti." Jan 15, 5. A pokorné věřící duše odpoví: "Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje." F 4, 13.

Kristus je rozumějící, soucitný Spasitel. On přikázal: "Jdouce po všem světě." Mk 16, 15. Všichni musí slyšet varovné poselství. Nejbohatší cena očekává ty, kteří křesťansky běží o závod. Ti, kteří běží vytrvale, obdrží neuvadlou korunu života.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy