EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zatajování pokárání 1T 233

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Zatajování pokárání 1T 233

Byl mi ukázán život H. a I. Ačkoliv byli napomenuti, nenapravili své nepravosti. Boží lid, zvláště ve státě New York, je dotčen jejich špatným způsobem života. Jejich vliv poškozuje Boží věc. Po dobu posledních desíti let byly mi často ve vidění ukazovány jejich nepravostí a já jsem jim o tom napsala. Ale oni pečlivě ukrývali před svými bratry, že byli pokáráni, obávali se, že by to zmařilo jejich vliv. Ti, jichž se jejich nesprávný život dotýkal, měli mít prospěch z napomenutí, která obdrželi. Měla jsem vložit toto poselství do rukou uvážlivých bratří v církvi, aby všichni porozuměli naučení, které Pán uznal za vhodné udělit svému lidu. Ale když jsem vyprávěla toto poselství, které mi bylo dáno pro tyto bratry, jedině jim samotným, kritizovali mne co nejnešetrněji. To mně způsobilo tak velkou bolest, že mne to přimělo k zamlčení toho, co mi Bůh zjevil o nepravostech jedinců.

Byla to pýcha srdce, že projevovali tito bratři tolik strachu z toho, aby se ostatní nedozvěděli, že byli pokáráni. Kdyby byli pokorně vyznali církvi své nepravosti, byli by jednali dle víry, jejíž vidění vyznávali a církev by byla posílena v nápravě a vyznání jejich chyb. Tito učitelé stáli v cestě stádci. Dávali mu špatný příklad a církev k tomu přihlížela a když bylo pokárání dáváno jiným, tito se tázali: " Proč nebyli pokáráni tito kazatelé, když my pouze následujeme jejich učení?" Tak byly otevřeny dveře satanovi, aby je mohl pokoušet co do pravdivosti vidění.

Bratři byli klamáni a bylo na nich pácháno zlo. Věřili, že jsme zajedno s těmito učiteli a následovali jejich učení a návodu, 1T 234 i když vše bylo nesprávné. Napsala jsem těmto kazatelům v úzkosti ducha, viděla jsem Boží věc uráženou jejich nerozumným jednáním. Jak úzkostlivě jsem očekávala výsledku těchto svých poselství. Ale oni je odložili a bratřím nebylo dovoleno, aby se něčeho o celé věci dozvěděli a tak nemohli mít užitek z poučení, které Pán uznal za dobré jim udělit.

Moje práce byla zmalomyslňující, když jsem viděla, že to, co Bůh určil, není plněno. Často jsem se v zoufalství tázala: "K čemu je všechna moje práce? Tito bratři zaujali toto stanovisko: Věříme viděním, ale sestra Whiteová, píše je, vkládá do nich svá vlastní slova a my chceme věřit pouze té části, o které si myslíme, že je od Boha a ostatního nebudeme dbát. Tak také jednali a své životy nepolepšili. Vyznávali, že viděním věří, jednali proti nim. Jejich příklad vzbudil pochyby u ostatních. Bylo by bývalo lépe pro věc přítomné pravdy, kdyby se oba stavěli proti darům. Tehdy by lid nebyl býval klamán a nebyl by klopýtal o tyto slepé učitele. Doufali a modlili jsme se, aby nalezli správnou cestu a vykonávali dobrý vliv na stádce, ale naděje odumřela a my nemůžeme, my se neodvažujeme déle udržovat tento smír. Ublížili jsme Boží církvi tím, že jsme nepromluvili dříve.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy