EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 14 - 1T 630 - Uveřejňování osobních svědectví

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 14 - 1T 630 - Uveřejňování osobních svědectví

Ve Svědectví č. 13 jsem podala krátký nástin naší práce a zkoušek v období od 19. prosince 1866 do 2l.října 1867. V těchto řádcích zaznamenávám méně bolestné a trapné zkušenosti z uplynulých pěti měsíců.

V této době jsem napsala mnoho osobních svědectví. A mnoha osobám, s nimiž jsem se v posledních pěti měsících setkala na našem pracovním poli, mám dosud svědectví napsat a učiním tak, jakmile jen budu mít chvilku času a dosti síly. Ale právě moje povinnost týkající se těchto osobních svědectví dělá mně již dlouho, nemalou starost. Až na několik málo výjimek zaslala jsem je těm, jichž se týkají, a přenechala jsem těmto osobám, aby s nimi naložili dle libosti. Výsledky byly různé:

l. Někteří přijali svědectví vděčně a odpověděli na ně v dobrém duchu a měli z nich užitek. Ochotně přivolili, aby bratři tato svědectví viděli a vyznali plně a svobodně své omyly.

2. Druzí opět přiznali, že svědectví pro ně byla pravdivá, ale po přečtení je odložili a nechali odpočívat, aniž by svůj život dosti málo pozměnili. Tato svědectví se týkala víceméně sborů, ke kterým tyto osoby náležely, kterým tudíž mohla být ku prospěchu. 1T 631 Ale vše bylo ztraceno, poněvadž tato svědectví byla chována v tajnosti.

3. Jiní opět se proti těmto svědectvím bouřili. Někteří z nich odpověděli v duchu kritiky. Někteří dávali najevo trpkost, hněv a nenávist, a v odvetu za mou práci a námahu spojenou s psaním svědectví obrátili se proti nám a škodili nám, kde jen mohli. Zatímco jiní mne po celé hodiny zdržovali osobními rozhovory, zahrnovali můj sluch a mé bolavé srdce svými nářky, reptáním a ospravedlňováním sama sebe, dovolávali se vlastního soucitu pláčem a ztráceli ze zřetele vlastní chyby a hříchy. Vliv toho všeho na mne byl strašlivý a doháněl mne takřka k zoufalství. Následky chování těchto neposvěcených, nevděčných osob mně způsobily mnohem více utrpení a připravovaly mne o odvahu a zdraví desetkrát více než všechna námaha s psaním svědectví.

A toto všechno jsem sama snášela a moji bratři a sestry vůbec ničeho o tom nevěděli. Neměli správné ponětí o množství unavující práce tohoto druhu, kterou jsem musela vykonávat, ani o břemenech a trápení nespravedlivě na mne uvalených. Podala jsem osobní zprávy v několika číslech svého svědectví a v některých případech byly osoby uraženy, poněvadž jsem neuveřejnila všechny takové zprávy. Pro jejich počet by to bylo stěží možné a bylo by to též nevhodné, protože se některé týkaly hříchů, které nepotřebovaly a také neměly být známy veřejností.

Ale konečně jsem se rozhodla, že mnohá z těchto svědectví by měla být uveřejněna, poněvadž všechna obsahovala víceméně výtku a poučení hodící se pro stovky a tisíce jiných v podobném postavení. Mělo se jim dostat světla, které Bůh uznal za vhodné dát a které odpovídalo jejich případům. Je křivdou je před nimi skrývat a posílat je jedné osobě nebo na jedno místo, 1T 632 kde je drženo jako světlo pod kbelcem. Přesvědčení o mé povinnosti v tomto bodě bylo následujícím snem velmi posíleno.

Byl mně ukázán lesík jehličnatých stromů. Několik lidí, mne v to počítaje, v něm pracovalo. Byla jsem požádána, abych důkladně a přesně prohlédla stromy, jsou-li ve stavu slibujícím rozkvět. Shledala jsem, že jsou některé ohnuté a deformované větrem a potřebují podpěry. Opatrně jsem odstraňovala bláto ze slabých a zmírajících stromů, abych zjistila příčinu jejich stavu. Na mnohých kořenech jsem našla červy. Jiné opět nebyly dostatečně zalévány a zmíraly suchem. Kořeny jiných opět byly ke své škodě spleteny. Mojí prací bylo vysvětlit dělníkům různé příčiny, proč tyto stromy neprospívají. Bylo toho zapotřebí z té příčiny, že stromy na druhých pozemcích, mohly být napadeny jako tyto a že musela být známá příčina, proč se jim nedaří, jak s nimi má být zacházeno a jak mají být pěstovány.

V tomto svědectví mluvím nesmlouvavě o případu sestry Hany Močové, nikoliv snad proto, abych zarmoutila církev v Battle Creeku, ale ze smyslu pro povinnost. Miluji tento sbor i přes jeho chyby. Neznám sbor, který by tak dobře vykonával všeobecné povinnosti a byl také dobrý jiným. Uvádím strašlivá fakta o tomto případě, abych vzbudila všude u našeho lidu smysl pro povinnost. Ani jeden z dvacíti těch, kteří stojí jako dobří Adventisté s. d., neprožívá zásady sebeobětování dle Božího Slova. Ale nepřipusťte, aby jejich nepřátelé, kteří nemají pravých zásad Kristova učení, měli prospěch z té skutečnosti, že jsou káráni. To právě je jasným důkazem, že jsou dítkami Páně. Ti, kteří jsou bez kárání, praví apoštol, ti jsou levobočkové a nikoli synové. Nepřipusťte, aby se tyto nezákonné dítky vychloubaly nad zákonnými syny a dcerami Všemohoucího.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy