EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 13 - 1T 569 - Úvod

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 13 - 1T 569 - Úvod

Opět pociťuji za svoji povinnost promluvit zcela otevřeně k Božímu lidu. Je pro mne pokořující vyzdvihovat všechny omyly a vzpoury těch, kteří byli po tak dlouhou dobu ve spojení s námi a s naším dílem. Činím tak proto, abych opravila nesprávné šíření se zprávy o sobě a mém manželovi, vypočítané na poškození díla a jako výstrahu pro druhé. Kdybychom tím trpěli pouze my, mlčela bych, ale když je Boží věc v nebezpečí pohanění a měla by trpět, tedy musím mluvit, nechť je to sebe pokořující. Pyšní pokrytci budou nad našimi bratry triumfovat, protože nalézají dosti pokory, aby vyznali své hříchy. Bůh miluje svůj lid, který zachovává Jeho přikázání a kárá je ne proto, že by snad byli horší než ti druzí, ale proto, že jsou nejlepším lidem na světě. "Koho miluji", praví Ježíš, "toho kárám a trestám."

Ráda bych obrátila zvláštní pozornost na pozoruhodné sny, uvedené v tomto malém díle, které souladně a jasně ilustrují tytéž věci. Většina snů má svůj původ v obecných věcech života, s nimiž nemá Boží duch nic společného. Existují též falešné sny, právě tak jako falešná vidění, které jsou inspirovány satanem. Ale sny od Pána jsou klasifikovány v Božím Slově jako vidění a jsou tak opravdovým ovocem prorockého ducha jako vidění. Takové sny, vezmeme-li v úvahu osoby, které je mají, a okolnosti, 1T 570 za kterých byly dány, obsahují vlastní důkazy své pravosti.

Kéž by požehnání doprovázelo toto malé dílo.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy