EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Reformovaný oděv 1T 521

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Reformovaný oděv 1T 521

V odpovědi na dotazy mnohých sester o správné délce reformovaného oděvu, ráda bych jim řekla, že v naší části státu Michigan jsme přijali jednotnou délku, asi devět coulů od podlahy. Využívám této příležitosti odpovědět na tuto otázku, abych ušetřila čas, který by si vyžádalo odpovídání na tak mnohé dopisy. Byla bych se ozvala již dříve, ale čekala jsem, až se dozvím něco definitivního o tomto bodě ve Zdravotním Reformátoru (Health Reformer). Vážně bych doporučovala jednotnost v délce a řekla, že devět coulů asi tak přibližně souhlasí s mým náhledem v této věci, jak jsem schopna vyjádřit v coulech.

Jak tak cestuji z místa na místo, shledávám, že reformovaný oděv není dobře představován a mám pocit, že by mělo být řečeno něco definitivního, aby se podnikala v této věci jednotná akce. Tento sloh oděvu je nepopulární a z toho důvodu, by měli jevit slušnost a vkus, kdo jej přijímají. Již jednou jsem o tom mluvila, ale někteří se neřídí danou radou. Mezi světiteli Soboty by měla být jednotnost, v délce reformovaného oděvu. Ti, kteří ze sebe činí něco zvláštního přijímáním tohoto oděvu, nesmějí ani na okamžik myslet, že je zbytečné ukazovat pořádek, vkus a slušivost. Než na sebe naše sestry obléknou reformovaný oděv, měly by dostat vzory spodků a šatů jak se nosí. Je velkou škodou pro oděvní reformu, když osoby uvádějí do společnosti styl, který potřebuje v každé podrobnosti reformu dříve, než může řádně representovat reformovaný oděv. Čekejte sestry, až budete moci řádně a správně tento oděv obléci.

V některých místech jsou velmi proti krátkému oděvu. Ale když vidím některé oděvy nošené našimi sestrami, nikterak se nedivím, že jsou lidé jimi znechuceni a že tento oděv odmítají. Kde je tento oděv takový, jaký má být, jsou všichni poctiví a upřímní lidé nuceni uznat, že je skromný a vhodný. V některých našich sborech jsem viděla všechny možné druhy reformovaných oděvu 1T 522 a přesto ani jeden neodpovídal předpisům, které mně byly dány. Některé sestry se objevují v bílých mušelínových spodcích s bílými rukávci v tmavých delénových šatech a ve vestě bez rukávu ze stejné látky jako šaty. Některé mají kalikové šaty, se spodky střiženými dle vlastního nápadu a ne podle střihu, nenaškrobené nebo bez vyztužení pro získání tvaru a přiléhající těsně k údům. V takových oděvech není zajisté možno nalézt ničeho, co by projevovalo vkus nebo uspořádání. Takový oděv by se nedoporučoval dobrému soudu moudrých lidí. V každém slova smyslu je to znetvořený oděv.

Sestry, mající manžely, kteří jsou proti krátkým sukním, táží se mne o radu, mají-li i proti vůli svých manželů přijmout tuto reformu. Radím jim, aby počkaly. Nepokládám otázku oděvu za tak životně důležitou jako Sobotu. V této věci nemůže být nerozhodnosti. Ale odpor, který by musely mnohé sestry překonávat, aby mohly přijmout oděvní reformu, uškodil by jejich zdraví více, než by jim reformovaný oděv prospěl. Některé z těchto sester mně říkají: "Mému manželu se líbí tvůj oděv, říkal, že na něm nemůže nalézt chybičky." A to mne přivádí k názoru, že je nutné, aby naše sestry správně oděvní reformu representovaly, aby ukazovaly upravenost, pořádek a jednotnost v odívání. Připravím si vzory, abych je mohla vzít s sebou na cesty a dát je sestrám, s kterými se setkáváme, nebo abych je mohla poslat poštou všem, kdo by o ně požádaly. Naše adresa bude uvedena v "Review".

Ty sestry, které přijímají krátké sukně, měly by projevovat vkus ve výběru barev. Ty, které si nemohou zakoupit nový oděv, musí co nejvíce využít svého vkusu a vynalézavost, aby učinily starý šat opět novým, aby udělaly ze starého nové. Dbejte, aby barvy spodků a šatů byla stejné barvy a materiálu, ať nevyhlíží fantasticky. Staré šaty mohou být střiženy podle správného vzoru, mohou být vkusně upraveny a vyhlížet jako nové. Prosím vás, sestry, nedělejte si střihy podle vlastních zvláštních nápadů. 1T 523 Tak jak jsou dobré vzory a dobrý vkus, tak jsou také vzory špatné a špatný vkus.

Tento oděv nepotřebuje krinolíny a doufám, že nikdy nebude jimi zohyzděn. Naše sestry nemusí nosit mnoho sukní, aby jejich oděv odstával. Vyhlíží to též úhledněji, když oděv splývá v přirozených záhybech, po jedné nebo dvou lehkých sukních kol těla. Moreen je výborným materiálem pro vrchní sukně, pěkně stojí a je trvanlivý. Musíte-li již mít nějaké sukně, nechť jsou velmi slabé. Prošívané sukně jsou zbytečné. Přece je však dost často vidím, někdy i vyčuhuje kousíček zpod oděvu. To vyhlíží neslušně, nepořádně. Bílé sukně, nošené k tmavému oděvu se nehodí pro krátký šat. Dbejte, abyste měly sukně čisté, úhledné a pěkné. Zhotovujte je z dobrého materiálu a v každém případě nejméně o tři couly kratší než šaty. Nosíte-li něco pro rozšíření sukně, nechť je to tenké a nejméně čtvrt nebo půl yardu od okraje oděvu nebo vrchní sukně. Je-li přímo na okraji sukně umístěna šňůra nebo něco šňůře podobného, rozšiřuje to sukni pouze na okraji, což vyhlíží velmi neslušně a nehezky, zvláště když se sedí nebo shýbá.

Nikdo se nemusí obávat, že bude oděvní reforma hlavním předmětem na mých cestách. Ti, kteří mě již slyšeli o tomto předmětu mluvit, nechť jen se řídí světlem, které jim již bylo dáno. Vykonala jsem svoji povinnost. Přinesla jsem své svědectví a ti, kdo mne slyšeli a četli, co jsem napsala, musí nyní nést odpovědnost za přijetí nebo zavržení daného světla. Budou-li se dělat zapomětlivými posluchači a nikoli činiteli díla, sami se vystavují risiku a budou jednou před Bohem odpovídat za své jednání. Já mluvím jasně. Nikoho nenutím a nikoho nezavrhují. Toto dílo mně nebylo přiděleno. Bůh zná své pokorné, ochotné, poslušné dítky a odmění je dle jejich věrného plnění Jeho vůle. Pro mnohé je oděvní reforma příliš prostá a malicherná, než aby ji přijali. 1T 524 Nemohou zvednout svého kříže. Bůh pracuje prostými prostředky, aby oddělil a rozeznal své dítky od světa. Ale někteří odešli tak daleko od prostoty díla a od Božích cest, že se nalézají nad dílem a nikoli v něm.

Byla jsem odkázána na Nu 14,38-41: "Mluv k synům Izraelským a rci jim, ať sobě dělají třepení široké na podolcích oděvů svých všichni rodové jejich a ať dávají nad třepením šňůrku modrou. A to budete mít za premování, na něžto hledíce, rozpomínati se budete na všecka přikázání Hospodinova, abyste je činili, a nepustíte se po žádosti srdce svého a po očích svých, jichžto následujíce, smilnili byste. Ale abyste pamatovali a činili všecka přikázání má a byli svatí Bohu svému. Já jsem Hospodin Bůh váš, kterýž jsem vyvedl vás z země Egyptské, abych vám byl za Boha: Já Hospodin Bůh váš." Zde Bůh výslovně přikazuje velmi prosté uspořádání oděvu pro dítky Izraelské, aby se lišily od modlářských národů kolem sebe. Když pohlížely na zvláštnost svého oděvu, měly si připomínat, že jsou lidem, plnícím Boží přikázání a že je On zázračným způsobem vyvedl ze jha Egyptského, aby Mu sloužily, aby Mu byli lídem svatým. Neměli sloužit vlastním přáním nebo napodobovat modlářské okolní národy, ale měli zůstat zvláštním, odděleným lidem, aby všichni, kdo je vidí, mohli říci: To jsou ti, které Bůh vyvedl ze země Egyptské, kteří zachovávají zákon desíti přikázání. Izraelita byl takovým znám na první pohled, neboť Bůh ho odlišoval prostými prostředky jaké svého.

Příkaz daný Bohem Izraelským dítkám, aby umístily modrou stuhu na svém rouchu, neměl přímý vliv na jejich zdraví, ale byl jim pro jejich zdraví požehnáním. Byl požehnáním pro jejich poslušnost. I stuha měla uchovat v jejich paměti vysoký Hospodinův nárok a uchovat je od mísení s jinými národy, aby se s nimi nespolčovali v jejich pitkách, 1T 525 v požívání vepřového masa a bujném hýřivém způsobu života, zdraví škodlivému. Bůh nyní si přeje, aby Jeho lid přijal oděvní reformu nejen proto, aby se lišil od světa jako Jeho "zvláštní lid", ale proto, že je reforma v oděvu důležitá pro tělesné i duchovní zdraví. Boží lid ztratil ve velké míře svoji zvláštnost a postupně se přizpůsoboval světu a mísil se s ním, až se v mnohém ohledu stal jemu zcela podobný. To se však Bohu nelíbí. On je řídí, jako za stara řídil Izraelské dítky, aby vyšly ze světa a aby se vzdaly jeho modlářství. Aby nenásledovaly vlastního srdce /neboť jejich srdce jsou neposvěcená/ nebo vlastních očí, které je přivedly k odklonění se od Boha a ku spojení se se světem.

Něco musí nastat, co by oslabilo moc tohoto světa na Boží dítky. Oděvní reforma je jednoduchá a zdraví prospěšná, ale je s tím kříž. Já však děkuji Bohu za tento kříž a ráda a radostně se skláním, aby jej pozvedla. Byli jsme tak sjednoceni se světem, že jsme ztratili kříž z dohledu a že pro Krista netrpíme.

Nemáme si přát vynalézat něco, co by nám bylo křížem, ale jestli-že nám Bůh podá, máme je rádi nést. Přijímáním kříže se lišíme od světa, který nás nemiluje a zesměšňuje naši zvláštnost. Svět nenáviděl Krista, poněvadž nebyl ze světa. Mohou Jeho následovníci očekávat, že se jim povede lépe než jejich Mistru? Žijeme-li, aniž by se nám dostalo výtky nebo aniž bychom vzbudili nelibost tohoto světa, můžeme být znepokojeni. Neboť je to naše přizpůsobování se světu, které nás činí tolik jemu podobnými, že nenachází ničeho, co by vzbudilo jeho závist neb zlobu. Nedochází zde ke srážce různého ducha. Svět opovrhuje křížem. "Neboť slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest." 1K 1,18. "Ale ode mne odstup to, abych se chlubil, jedině v kříži Pána našeho Jezukrista, skrze něho jest mi svět ukřižován a já světu." (Pro další vysvětlení o oděvech odkazujeme čtenáře na "Svědectví pro církev" 4T č1.30 "Prostota oděvu")

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy