EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pojmenování naší církve 1T 223

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Pojmenování naší církve 1T 223

Bylo mi ukázáno, jakým způsobem dostaly ostatky Božího lidu své jméno. Viděla jsem dvě skupiny lidí. První skupina obsahovala velké církve tak zvaných křesťanů. Tito šlapali po zákoně Božím a skláněli se před papežskými ustanoveními. Světili první den týdne jako sobotu Hospodinovu. Druhá skupina, počtem nepatrná se kořila před velkým zákonodárcem. Zachovávala čtvrté přikázání. Zvláštním a charakteristickým znamením jejich víry bylo svěcení sedmého dne a očekávání příchodu našeho Pána z nebe.

Je zde veden spor o Boží požadavky a nařízení šelmy. První den, jakožto nařízení papežské přímo odporující čtvrtému přikázání, musí se stát zkušebním kamenem v ruce dvourohé šelmy. A proto dává Bůh hroznou výstrahu těm, kteří se klanějí šelmě a obrazu jejímu. Mají pít víno hněvu Božího, které je nalito nesmíšené do kalichu hněvu Jeho.

Žádný jiný název by nebyl pro nás tak vhodným jako tento, shodující se úplně s naším vyznáním a označující nás za lid zvláštní. Název adventisté sedmého dne je vážnou a stálou výčitkou pro protestantský svět. Zdůrazňuje totiž rozdíl mezi ctiteli pravého Boha a mezi těmi, kteří se klanějí šelmě a přijímají její znamení.Jde zde o veliký zápas mezi Božími přikázáními a příkazy šelmy. Drak bojuje proti svatým, poněvadž přesně zachovávají Desatero Božích přikázání. Kdyby se tak snížili a ustoupili ze zásad zvláštnosti své víry, tehdy by byl drak uspokojen, ale oni dráždí jeho hněv, neboť se odvážili pozvednout a rozvinout korouhev odlišnou od protestantského světa, který se sklání před papežským nařízením. 1T 224

Název adventista sedmého dne označuje již sám naši víru a zaujme hloubavou mysl. Jako střela z toulce Božího zasáhne přestupníky Božího zákona, vzbudí pokání a víru v Pána Ježíše Krista.

Bylo mi ukázáno, že téměř každý fanatik, který chce zakrýt svůj úmysl svést druhé, dovolává se příslušenství k Boží církví. Takový název vzbuzuje podezření, protože ho je použito k zakrytí nejstrašnějších bludů. Takový název je pro ostatky Božího lidu nedůsledný a nepřesný, poněvadž by mohl vést k domněnce, že máme víru, kterou bychom chtěli zakrýt.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy