EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nebezpečné časy

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Nebezpečné časy

Nevěřící svět bude muset brzo o něčem jiném přemýšlet než o svém oděvu a zjevu, jelikož však je jejich myšlení odváděno neštěstím a zoufalstvím od těchto věcí, nebudou mít ničeho, k čemu by se obrátili. Nejsou zajatci naděje a proto se neobracejí ku Skále. 1T 269 Jejich srdce zemdlí reptáním a strachem. Neučinili Boha útočištěm a On tudíž nebude jejich útěchou, ale bude se posmívat jejich bídě a smát se, až se strach dostaví. Zavrhli a podupali pravdy Božího Slova. Libovali si ve výstředním odívání a trávili svůj život bezstarostně ve veselí a radovánkách. Seli vítr, musí sklízet bouři. V čase soužení a zmatků národů budou mnozí, kteří se zcela nepoddají zkázonosnému vlivu světa a službě satanově, kteří se pokoří před Bohem a obrátí se k Němu celým srdcem svým, ti dojdou přijetí a odpuštění.

Ti ze světitelů soboty, kdo nejevili ochoty přinést jakékoli oběti a poddali se vlivu světa, musí být zkoušeni a ověřování. Nebezpečí posledních dnů spočívají na nás a mládež čeká zkouška, kterou nepředvídali. Budou uvedeni v nejzoufalejší zmatek. Pravost a čistota jejich víry budou zkoušeny. Vyznávají, že očekávají na příchod Syna člověka, avšak někteří z nich jsou prašpatným příkladem nevěřícím. Neprojevují ochotu vzdát se světa, ale spolčují se s ním, navštěvují dýchánky a jiné zábavy, konejší se, že se účastní pouze nevinných zábav. Ale bylo mně ukázáno, že to je právě tato povolnost, která je odděluje od Boha a činí z nich dítky světa. Bůh nepovolává zábavychtivých za své následovníky. Nedal nám sám takový příklad. Jen ti, kdo se dovedou zapírat, kteří žijí životem střídmým, pokorným a svatým, jsou pravými následovníky Kristovými a takoví nemohou vést lehkovážní, prázdné řeči milovníků světa a nemohou z nich mít potěšení.

Den srdce rozdírající úzkostí je před námi. Bylo mi ukázáno, že má být vydáváno ostré svědectví a že ti, kteří se dopracují pomoci Páně, obdrží Jeho požehnání. 1T 270 Ale světitelé soboty mají ještě mnoho práce před sebou. Jak mi bylo ukázáno; jsou Krinolíny (orig. hoops) ohavností a každý světitel soboty by měl působit svým vlivem ku pokárání této směšné módy, která je skrýší hříchů a neřestí a která vznikla v Paříži v domě špatné pověsti. Byli mi ukázání jedinci pohrdající poučením, i když přichází z nebe. Najdou si již nějakou omluvu, aby obešli toto nejostřejší svědectví a navzdory všemu danému světlu, budou oblékat krinolíny, poněvadž to je móda a budou riskovat následky.

Bylo mně ukázáno na proroctví Izaiáše 3, jako hodící se na tyto poslední dny. Dcery Sionu, pomýšlející pouze na svůj zjev a okázalost, jsou zde kárány. Přečtěte si verš 25: "Muži tvoji od meče padnou a silní tvoji v boji." Bylo mi ukázáno, že toto místo v Písmu bude přesně dodrženo. Mladí mužové a mladé ženy, vyznávající křesťanství, avšak nemající křesťanských zkušeností, nenesoucí břímě a nepociťující osobní odpovědnosti, budou zkoušení. Budou poníženi až do prachu a budou toužit po zkušenostech ve věcech Božích, kterých dříve nezískali.

"Válka klade přilbici na jeho čelo,
ó Bože, ochraňuj si lidu svého."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy