EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naučení z podobenství

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Naučení z podobenství

Bylo mi ukázáno, že podobenství o hřivnách nebylo plně pochopeno. Toto důležité naučení bylo dáno učedníkům pro užitek křesťanům, žijícím v posledních dnech. A tyto hřivny nepředstavují pouze schopnost kázání a vyučování ze slova Božího. Podobenství se vztahuje i na časné prostředky, které Bůh svěřil svému lidu. Ti, jimž bylo dáno pět hřiven nebo jen dvě, šafařili a zdvojnásobili, co jim bylo svěřeno. Bůh žádá od těch, kdož mají světský majetek, aby jej uložili u Něho na úrok - aby jej vložili do díla a šířili tak Jeho pravdu. A žije-li pravda v srdci příjemce, pomůže také svými prostředky, 1T 198 aby mohla být sdělena druhým, a jeho úsilím, jeho vlivem a jeho penězi přijmou jiné duše pravdu a počnou také pracovat na díle Božím. Viděla jsem, že někteří z vyznávajícího lidu Božího se podobají muži, který zakopal svoji hřivnu. Zadržují své majetky a nečiní ničeho pro věc Boží. Činí si nárok na jejich vlastnictví a na právo, činit se svým majetkem, co se jim líbí, a duše nejsou zachráněny jejich moudrým hospodařením penězi jejich Pána. Andělé udržují věrný zápis o práci každého člověka až bude soud nad domem Božím, bude u jména každé duše napsán rozsudek. Andělu pak je uloženo, aby nešetřil nevěrných služebníků a zahladil je v době soudu. A to, co bylo svěřeno jejich péči, je jim odňato. Jejich světský poklad je smeten a ztratili vše. A koruny, které mohli nosit, kdyby bývali byli věrní, jsou dána na hlavy těch zachráněných věrnými služebníky, jejichž prostředky byly stále k použití věci Boží. A všichni, kdož byli prostředníky ku spasení, přibírají hvězdy slávy na své koruny a zvětšují svoji věčnou odměnu.

Bylo mi také ukázáno, že podobenství o nesprávném šafáři má být chápáno jako poučení. "Čiňte sobě přátelé z mamonu nepravosti, aby když byste zhynuli, přijali vás do věčných stanů." Používáme-li svých prostředků pro Boží slávu zde na této zemi, ukládáme si poklad v nebesích, a když všechny světské statky pominou, má věrný šafář Ježíše a anděly za své přátelé a ti ho uvítají ve věčných stanech.

„Kdo je věrný ve věcech nejnepatrnějších, je věrný též ve věcech velikých. Kdo je věrný ve svým pozemských statcích, které jsou nepatrné, používaje moudře toho, co mu Bůh zapůjčil, bude věrný i svému vyznání. Kdo je nevěrný v malém, je také nevěrný ve mnohém“. Kdo zadrží Bohu, co mu byl zapůjčil, bude nevěrný ve věcech Božích v každém ohledu. 1T 199 „Jestliže jste tedy nebyli věrnými v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Neosvědčíme-li věrnost ve správě toho, co nám Bůh zde zapůjčuje, nikdy nám nedá nesmrtelné dědictví. "A nebyl-li jsi věrný v tom, co náleží druhému, kdo ti dá to, co je tvé vlastní?" Ježíš získal pro nás vykoupení. Je naše, ale jsme zde zkušování, aby bylo jasno, zda jsme hodni života věčného. Bůh nás zkušuje tím, že nám svěřuje pozemské statky. Jsme-li věrnými tak, že svobodně a dobrovolně dáváme podíl z toho, co nám zapůjčil a šíříme tím Jeho dílo, může nám Bůh svěřit nesmrtelné dědictví. "Nemůžeme sloužit Bohu a mamonu!" "Miluje-li kdo svět, lásky Otcovy v něm není!"

Bůh je znechucen nedbalým, nepořádným způsobem, jakým mnozí z Jeho vyznávajícího lidu řídí své světské záležitosti. Zdá se, že ztratili všechen smysl pro tu skutečnost, že majetek, kterého užívají, náleží Bohu a že Mu musí klást jednou počet ze svého šafaření. Někteří mají své světské záležitosti v dokonalém zmatku. Satan má to vše v patrnosti a čeká jen na příznivou příležitost. Svým lstivým způsobem ubírá mnoho prostředků z řad světitelů soboty. A tyto peníze jdou do jeho řad. Někteří lstiví lidé nejsou svolni uspořádat si své světské záležitosti a v neočekávaném okamžiku onemocní a zemřou. Jejich děti, nemající zájem na pravdě, převezmou majetek. Satan to zařídil, jak se mu nejlépe hodilo. Jestliže jste tedy nebyli věrni v nepoctivém mamoně, kdo vám svěří pravé bohatství? A nebyli-li jste věrni v tom, co náleží druhému, kdo vám dá to, co vám náleží?

Byla mi ukázána strašlivá skutečnost, že satan a jeho andělé více rozhodují o majetku lidu Božího, než Pán sám. Šafáři posledních dnů jsou nemoudří. Dovolují satanu, aby kontroloval jejich obchodní záležitosti a získal tak do svých řad to, 1T 200 co patří věci Boží a také se jí má dostat. Bůh o vás ví, nevěrní šafáři, povolá vás k účtování. Viděla jsem, že šafáři Boží mohou věrným, moudrým způsobem řídit své záležitosti na tomto světě, poctivě, přesně a přímo. A je zvláštní předností a povinností letitých slabých a bezdětných, aby uložili své majetky tak, aby mohly být použity ve věci Boží, kdyby byli náhle odvolání. Ale viděla jsem, že satan a jeho andělé jásají nad svým úspěchem v této věci. A ti, kteří by měli být moudrými dědici spasení, nechají téměř dobrovolně a ochotně vyklouznout peníze svého Pána ze svých rukou do řad nepřítelových. Takto posilují království satanovo a zdají se být s tím velmi spokojeni a srozuměni.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy