EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naprostá oddanost Bohu 1T 240

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Naprostá oddanost Bohu 1T 240

Drahý bratře a drahá sestro K., v mém posledním vidění byly mi ukázány některé věci, týkající se vaši rodiny. Bůh na vás pohlíží pln milosrdenství a nechce vás opustit, jestliže vy neopustíte Jeho. L. a M. jsou vlažní. Musí se vzchopit a usilovat o své spasení, sice ztratí věčný život. Musí pociťovat osobní odpovědnost a musí mít vlastní zkušenost. Mají zapotřebí, aby Duch Boží pracoval na jejich srdcích, aby milovali a vyhledávali především společnost Božího lidu a aby se oddělili od těch, kdo nemají v lásce duchovní věci. Ježíš vyžaduje plnou oběť, úplné posvěcení. L. a M., vy jste si dosud neuvědomili, že Bůh vyžaduje vaši nedělenou lásku. Vyvolili jste si svaté povolání, ale klesli jste na mrtvou úroveň obyčejných vyznavačů. Milujete společnost mladých, kteří nemají úcty ke svatým pravdám, které vy vyznáváte. Stali jste se takovými jako vaši společníci a uspokojujete se takovým náboženstvím, které by vás činilo příjemnými všem, aniž byste se nutně vystavovali něčí výtce.

Kristus žádá vše, kdyby žádal méně, byla by Jeho oběť příliš drahá, příliš velká, kdyby vás přivedla pouze na takovouto úroveň. Naše svatá víra volá: Oddělení. Nemáme se přizpůsobovat světu nebo mrtvým vyznavačům bez srdce. "Buďte proměněni, obnovením své mysli. Je to cesta sebezapření. A když se snad domníváte, že to je cesta příliš těsná, že je na ní příliš mnoho sebezapření a když snad pravíte: "Jak je těžké odříci se všeho." Otažte se sama sebe: Čeho se pro mne vzdal Kristus? Tato pouhá otázka zastiňuje vše, co můžeme nazývat sebezapřením. Pohleďte na Něj v zahradě, potícího velké krve. Pouze jediný anděl je poslán z nebes, aby posiloval Božího Syna. Následujte Ho na cestě do soudní síně, kde je posmíván, tupen a urážen rozvášněným davem. 1T 241 Pohleďte na Něj, oděného ve starý purpurový královský šat. Slyšte hrubé vtipy a krutý posměch. Pohleďte, jak je Mu na ušlechtilou hlavu vtlačena trnová koruna a jak je bit holemi, které Mu vrážejí trny do spánku a způsobují, že Mu krev stéká se svatého čela. Slyšte ten krvelačný dav, lačně volající po krvi Božího Syna. Je vydán do jejich rukou a oni odvádějí ušlechtilého trpitele, bledého, slabého a odmlévajícího k ukřižování. Je natažen na dřevěný kříž a hřeby prorážejí Jeho něžné ruce a nohy. Pohleďte na Něj, jak visí na kříži ve strašných hodinách své agonie, až si andělé zahalují tvář před touto strašlivou podívanou. A slunce zakrývá svoji záři, odmítají na to hledět. Pomyslete na všechny tyto věci a potom se tažte: "Je to cesta opravdu příliš těsná?" Nikoliv, nikoliv!

V polovičatém životě rozdvojeného srdce naleznete pochyby a temnotu. Nemůžete se radovat ani z útěchy náboženství ani z míru, který dává svět. Neseďte v satanově lenošce malé námahy, ale směřujte k pozdvižení korouhve, které dosáhnout je vaší výsadou. Je požehnanou výsadou obětovat vše pro Krista. Nehleďte na život druhých, nenapodobujte jich, ale stoupejte výše. Máte jediný pravdivý, neomylný Vzor. Jedině bezpečným je následovat Krista. Rozhodněte se opustit ty, kteří se přidržují zásady duchovní lenivosti a kráčejte kupředu k výši Kristova charakteru. Utvořte si charakter pro nebesa. Nespěte na svém stanovišti. Jednejte věrně a opravdově se svojí vlastní duší.

Libujete si ve zlu, které hrozí zničit vaši duchovnost. Zatemní všechnu krásu, užitek a rozkoš z posvěcených stránek. Je to láska k románům, povídkám a jiné četbě, která nemá dobrý vliv na ducha který je nějakým způsobem určen pro Boží službu. Vyvolává nepravé, nezdravé vzrušení, rozpaluje obrazotvornost, činí ducha nezpůsobilým pro užitečné věci a znehodnocuje ho pro jakýkoliv duchovní cvik. 1T 242 Odcizuje duši modlitbě a lásce k duchovním věcem. Četba, která vrhá světlo na posvěcený svazek a urychlí vaše přání a vaší pílí k jeho studiu, není nebezpečná, ale blahodárná. Byli jste mi ukázáni se zraky odvracenými od svaté knihy a úmyslně upřenými na knihy vzrušující, znamenající smrt pro náboženství. Čím častěji a pilněji pročítáte Písmo, tím krásnějším se vám zjeví a tím menší zálibu naleznete v lehké četbě. Denní studium Písma bude mít posvěcující vliv na vašeho ducha. Budete vdechovat nebeské ovzduší. Vložte tento drahocenný svazek na své srdce. Ukáže se vám být dokonalým přítelem a vůdcem v těžkostech.

Měli jste ve svém životě různé cíle před sebou a jak neúnavně a vytrvale jste pracovali, abyste jich dosáhli. Počítali jste a plánovali jste dokud vaše plány se neuskutečnily. Zde máte před sebou cíl, hodný vytrvalého, neúnavného, celoživotního úsilí. Je to spása vaší duše, věčný život. A toto vyžaduje sebezapření, oběti a důkladného studia. Musíte být očištěni a zušlechtění. Nedostává se vám spásy přináležejícího působení Božího Ducha. Vy se mísíte se svými přáteli a druhy a zapomínáte, že jste přijali Kristovo jméno. Jednáte a šatíte se jako oni.

Sestro K., viděla jsem, že na tebe čeká velká námaha. Musíš zemřít pýše a tvým jediným zájmem musí být pravda. Podíl přednosti na věčném životě je závislý na životě, jaký vedeš nyní. Chceš-li obdržet věčný život, musíš již nyní pro to žít a zapírat sama sebe. Vyjdi ze světa a odděl se. Tvůj život se musí vyznačovat střídmostí, bdělostí a modlitbou. Andělé bdí nad tříbením charakteru a odvažují jeho morální hodnotu. Všechna vaše slova a činy se promítají před Bohem. Je to strašlivá, slavnostní doba. Naděje na život nesmí být brána lehkovážně. Musí být zajištěna mezi Bohem a vaší vlastní duši. Někteří se budou opírat o úsudek a zkušenost druhých, 1T 243 než aby se namáhali přísným zkušováním svého vlastního srdce a budou po celá léta bez svědectví Božího Ducha neb viditelného důkazu svého přijetí. Klamou sama sebe. Domnívají se, že mají naději, ale schází jim hlavní kvalifikace křesťana. Především musí svědomitě zpracovat své srdce, potom teprve získá jejich chování onen posvěcený, ušlechtilý charakter, který označuje pravé následovníky Kristovy. Vyžití své vlastní víry vyžaduje úsilí a morální odvahu.

Boží lid je lidem zvláštním. Jejich duch se nemůže mísit s duchem a vlivem světa. Nepřejete si přece, abyste byli nazývání křesťany a přece byli toho nehodnými. Nepřejete si přece setkat se s Kristem s pouhým vyznáním. Nepřejete si přece být klamáni v tak důležité věci. Zpytujte svědomitě základy své naděje. Jednejte upřímně se svojí vlastní duši. Domnělá naděje vás nikdy nespasí. Sčetli jste výlohy? Obávám se, že nikoli. Nyní se rozhodněte, zda chcete následovat Krista, nechť to stojí cokoli. Nemůžete tak činit a přece se radovat ze společnosti těch, kteří nedbají Božích věcí. Váš duch se nemůže mísit, jak nemůže olej s vodou.

Je velkou věcí být Božím dítkem a Kristovým spoludědicem. Je-li to vaší výsadou, poznáte společenství s Kristovým utrpením. Bůh hledí do srdce. Viděla jsem, že Ho musíte ve vší vážnosti a upřímnosti hledět a pozvednout výš svoji korouhev zbožnosti, jinak určitě ztratíte věčný život. Můžete položit otázku: Viděla to sestra Whiteová? Ano a pokusila jsem se vám to přiblížit a podat vám dojmy, které byly dány mně. Nechť vám Pán pomůže, abyste si to vzali k srdci.

Drahý bratře a drahá sestro, bděte pečlivě nad dětmi, duch světa a jeho vliv maří v nich přání být dobrými křesťany. Vymaňte je svým vlivem ze společnosti mladých přátel, kteří nemají zájmu o Boží věci. Musí přinést oběť, mají-li na konec získat nebe.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy