EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Modlitebny 1T 196

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Modlitebny 1T 196

Viděla jsem, že mnozí, jimž Bůh svěřil prostředky, se domnívají, že jich mohou svobodně užívat, zřizují si příjemné domovy pro své pohodlí zde na zemi. Ale když staví dům, ve kterém mají uctívat velkého Boha, obývajícího věčnost, nejsou sto věnovat Mu prostředky, které jim zapůjčil. Žádný se nesnaží, aby předstihl druhého, dávaje najevo svoji vděčnost Bohu za zjevenou pravdu tím, že činí vše, co je v jeho silách, aby připravil vhodný a důstojný dům modlitby. Naopak, někteří se pokoušejí dát co nejméně a mají za ztracené peníze na přípravu stánku, ve kterém má Nejvyšší mezi nimi přebývat. Takové obětování je špatné a Bohu je nelze přijmout. Viděla jsem, že by se Bohu lépe líbilo, kdyby Jeho lid ukázal tolik moudrosti a péče v přípravě domu pro Něho, kolik má ve svých vlastních obydlích.

Oběti a zápaly byly požadovány od synů Izraelských bez vady a poskvrny, ty nejlepší ze stáda, a každý z národa se musel podílet na tomto díle. Dílo Boží pro tento čas bude obsáhlé. Stavíte-li dům pro Pána, neurážejte a neomezujte Ho předhozením svých špatných obětí. Přineste tu nejlepší oběť do domu, stavěného pro vašeho Boha. Nechť je tou nejlepší, jakou můžete přinést, projevte svůj zájem o to, abyste jej upravili co nejpohodlněji a nejdůstojněji. Někteří se domnívají, že to je bezúčelné, poněvadž čas je tak krátký. Řiďte se tedy podle toho i ve svých domovech a ve všech svých světských zařízeních.

Viděla jsem, že by Bůh mohl pokračovat ve svém díle beze vší lidské pomoci, ale to není Jeho úmyslem. Přítomný svět je určen za jeviště zkoušky člověka. Člověk je zde, aby si vytvořil charakter, který s ním přejde do života věčného. Dobro a zlo je před ním a jeho budoucí stav závisí od volby, kterou učiní. Kristus přišel, aby změnil běh jeho myšlenek a zálib. 1T 197 Jeho srdce musí být obráceno od pokladu tohoto světa a musí být zaměřeno na poklad nebeský. Bůh se oslavuje také sebezapřením. Velká oběť byla pro člověka přinesena a nyní je zkušován a osvědčován, zda bude následovat příkladu Ježíšova a bude přinášet oběti pro své spolubližní. Satan a jeho andělé jsou spojeni proti lidu Božímu, ale Ježíš se snaží jej sobě očistit. Žádá po nich, aby podporovali Jeho dílo. Bůh dosti vložil do svého lidu na tomto světě, dosti, aby bez obtíží mohl šířit Jeho dílo a je Božím úmyslem, aby prostředků, které mu svěřil, bylo spravedlivě použito. Prodej co máš a rozdej chudým, je částí Božího svatého slova. Služebníci Boží musí povstat, musí hlasitě volat a nesmí nikoho šetřit, "ukažte lidu mému jeho přestoupení a domu Jákobovu jeho hříchy." Dílo Boží se musí stát obsáhlejším a bude-li Jeho lid poslušen Jeho rad, nezbude mnoho prostředků v jejich vlastnictví, aby byly stráveny konečným požárem. Všichni budou mít uloženy své poklady, kde jich mol ani rez nezkazí a srdce nebude mít pouto, kterým by bylo připoutáno k zemi.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy