EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Knihy a traktáty

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Knihy a traktáty

Správný oběh a správná distribuce našich publikací je jedním z nejdůležitějších odvětví přítomného díla. Jen velmi málo může být bez toho uděláno. A naši kazatelé mohou udělat mnohem více v tomto díle, než kterákoli třída lidí. Je pravda, že před několika léty šli mnozí z našich kazatelů s prodejem knih příliš daleko. Někteří z nich přidali k zásobě, kterou měli na prodej, nejen publikace malé skutečné hodnoty, ale též stejně bezcenné články obchodní.

Ale někteří naši kazatelé pohlížejí nyní krajně puntičkářsky na to, 1T 688 co jsem řekla o prodeji našich publikací ve Svědectví č. 11. Jeden člověk ve státě New York, na němž těžce nespočívá břímě práce, který působil jako agent a měl stále dobrý výběr publikací, rozhodl se a napsal úřadu, že jim dává všechny publikace k dispozici. A to je špatné. Zde vám podávám výňatek ze Svědectví č. 11 :

"Břímě prodeje našich publikací by nemělo spočívat na kazatelích pracujících slovem i písmem. Jejich čas i síla by měly být chovány v rezervě, aby mohli věnovat všechnu svou snahu celé řadě shromáždění. Jejich časem a silou by nemělo být plýtváno při prodeji knih, když mohou být dobře veřejnosti předloženy těmi, na nichž nespočívá břímě kázání Slova. Při vstupu do nových polí může snad být pro kazatele nutné, aby vzal nějaké publikace s sebou, aby je mohl nabídnout lidem. A může být také v některých případech nutné prodávat knihy a traktáty pro Vydavatelský úřad. Ale takové práci se máme vyvarovat, kdykoli může být vykonávána jinými.

První část toho výňatku je blíže označena poslední části. Abych vyjádřila trochu přesněji svůj náhled na tuto věc, neměli by takoví kazatelé jako bratr Andrews, Wagoner, White a Loughborough, kterým je svěřen dohled nad dílem a kteří mají právě z té příčiny mnoho starostí, břemen a práce, ještě přibírat ku svým břemenům prodej našich publikací, zvláště na stanových shromážděních a na Generálních Konferencích. Bylo navrhnuto, aby byli napomenuti takoví, kteří na takových shromážděních tak snížili hodnotu díla, že vykládali před zástupy zboží, které nebylo v nijaké spojitosti s dílem.

Naši kazatelé těšící se dobrému zdraví, mohou se s největší správností a ve správném čase zabývat rozprodáváním našich důležitých publikací. Zvláště horlivého úsilí vyžaduje tohoto času prodej a šíření takových děl, jaká byla nedávno nutně doporučována pozornosti našeho lidu. 1T 689 Ve čtyřech týdnech prodal a rozdal chudým můj manžel na naší cestě do Gratiot, Saginaw a Tuscola, tiskoviny v ceně 400 dolarů. Nejprve vyložil lidem důležitost těchto knih. Pak mu je tak rozebírali, jak jen stačil s několika pomocníky obsloužit.

Proč neobmýšlí naši bratři knižní a traktát-ní fond štědřeji? A proč se nevěnují naši kazatelé se vší vážnosti tomuto dílu? Náš lid má vidět, že toto dílo je právě to, čeho je zapotřebí, aby mohlo být pomoženo těm, kteří pomoc potřebují. Zde se nachází příležitost vložit prostředky dle požehnaného plánu štědrosti. Někdy můžeme tak jasně číst v lidech jako v knihách. Jsou mezi námi takoví, kteří vkládají od jednoho sta až po jeden tisíc dolarů ve velkém podnikání vydávání knih, brožur a traktátů šířících tak pravdu, která má zájem na věčném životě. Jeden je považován za vyplácející se investici, kdežto druhý, jak můžeme soudit dle nepatrnosti záruk, za mrtvou investici - za ztrátu.

V této věci bychom si neměli dopřát pokoje. Náš lid se chopí díla. Prostředky přijdou. A my řekneme chudým a žádajícím knihy: Zašlete nám příkazy s udáním majetkového stavu statků tohoto světa. Pošleme vám zásilku knih obsahující 4 svazky: "Duchovní dary", "Jak žít", "Výzva k mládeži", "Výzva k matkám", "Sobotní čtení" a dvě velké tabulky s "Klíčem výkladů". Máte-li již některé z nich, udejte co máte, a my vám pošleme místo nich jiné knihy anebo jen ty, které nemáte. Zašlete padesát centů n« úhradu poštovného a my vám pošleme pětidolarový balíček a zatížíme fond čtyřmi dolary.

V dobročinném rozdílení knih musí všichni postupovat dle velkého projektu velkomyslnosti a štědrosti tak, 1T 690 jak se provádí vydávání a prodej "Amerických Biblí a traktátů". V mnoha ohledech je počínání si těchto mamutích společností hodno napodobení. Štědrost je možno vidět v testamentech a odkazech a je prováděna v prodeji a darech Biblí a traktátů. Adventisté s. d. by je měli daleko předčit v záležitosti knižní tak, jak je předčí v jiných věcech. Kéž nám Bůh pomůže. Naše traktáty by měly být nabízeny po stovkách za to, co stojí, mají nechávat malou rezervu za balení pro zasílání poštou a doručování. A kazatelé a lid by se měli zařadit do prodeje a šíření knih a brožur a traktátů jako nikdy předtím. Prodávejte, kde jsou lidé sto a ochotni kupovat a kde nikoli, tam jim knihy darujte!

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy