EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jednota víry

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Jednota víry

Vyznávající věřící v --- a okolí nepracují tak, jak by se od nich dalo očekávat, a nežijí dle pravdy, kterou vyznávají. Vše mařící vliv spočívá na Boží věci Severního Wisconsinu. Kdyby byli všichni měli onu lásku k Review, kterou Bůh žádal, byli by měli užitek a bylo by se jim dostalo poučení těmi pravdami, které "Review" hájí. Měli by správnou víru, pevný postoj k pravdě pro tuto dobu určené a byli by ochráněni a zachráněni od toho fanatismu. Jemný postřeh mnohých duší jest tupen, nepravé vzrušení zmařilo jejich rozeznávající schopnost a duchovní rozhled. Je nyní největší důležitostí pro ně, aby postupovali rozumně, aby satanovo dílo nemohlo být plně dokonáno, aby nemohl zničit ty, jež měl moc svést.

Když jsou ti, kdo byli svědky a zakusili nesprávnou službu Bohu přesvědčeni o správnosti svého omylu, těží satan z tohoto jejich omylu, stále jim je připomíná, aby je odradil od každé duchovní práce, a tím se snaží zmařit jejich víru v pravou zbožnost. Poněvadž byli jednou oklamání a podvedeni, obávají se usilovat o zvláštní pomoc a vítězství, upřímnou, horlivou modlitbou Bohu. Takoví nesmějí dovolit satanu, aby vyhrál svoji věc a dohnal je k chladné formalitě a nevěře. Musí si uvědomit ti, že základové Boží stojí pevně. Uznejte Boha za pravdivého a každého člověka za lháře. Jejich jedinou jistotou je, postavit své nohy na pevnou základnu, 1T 324 aby viděli a chápali poselství třetího anděla, aby si vážili pravdy, milovali ji a byli jí poslušni.

Kristus vyvádí svůj lid a přivádí jej k jednotě víry, aby mohli být jedno, jako On je se svým Otcem. Rozdíly názorů musí být odloženy, aby všichni mohli být jedno s tělem, aby mohli být jedné mysli a jednoho smyslu. 1K 1,10: "Prosím vás pak bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste jednostejně mluvili všichni a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte spojeni jednostejnou myslí a jednostejným smyslem." Ř 15,5.6: "Bůh pak dárce jednomyslnosti a potěšení, dejž vám jednomyslnými býti vespolek podle Jezukrista, abyste jednomyslně jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce Pána našeho Jezukrista." F 2,2: "Naplňte radost mou v tom, abyste jednostejného smyslu byli, jednostejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejně smýšlejíce."

Všechen Boží lid má mít zájem na Boží věci. Mezi bratry ve Wisconsinu se toho zájmu nedostává. Nedostává se zde také energie. Někteří si myslí, že není hříchem promarnit jen tak svůj čas, zatím co druzí, milující vznešenou věc pravdy, vykupují svůj čas a v Boží síle se cvičí a tvrdě pracují, aby jejich rodiny mohly žít slušně a pohodlně a aby mohli ještě něco uložit stranou pro Boží věc, aby tak přispěli také svoji částkou k šíření Božího díla a ukládali si tak poklad v nebesích. Nemůže být jednomu ulehčováno a druhému nakládáno. Bůh ukládá těm, kdo mají tělesné zdraví a tělesnou sílu, aby dělali, co je v jejich silách, aby používali své síly k Jeho slávě, neboť nejsou svoji. Jsou odpovědni Bohu za to, jak používají svého času a své síly, které jsou dary nebeskými.

Povinnosti pomáhat pokroku šíření pravdy nespočívá pouze na majetných. Každý musí přinést svůj díl. Člověk, který používal svého času a své síly k hromadění majetku je zodpovědný za to, 1T 325 jak tohoto majetku používá. Má-li někdo zdraví a sílu jako jediný kapitál, musí jich správně používat. Jestliže tráví hodiny v nečinnosti a zbytečnými návštěvami a povídáním, je lenivým a nedbalým v zaměstnání, a to Slovo Boží zapovídá. Takoví mají potom co dělat, aby zaopatřili své vlastní rodiny a pak aby uložili stranou něco pro dobročinné účely z toho, v čem jim Bůh požehnal.

Nejsme postaveni do tohoto světa jen proto, abychom pečovali pouze o sebe, ale je od nás požadováno, abychom pomáhali ve velkém díle záchrany a takto napodobovali užitečný Kristův život, život sebezapření a sebeobětování. Ti, kteří milují více své vlastní pohodlí než boží pravdu, nebudou se starat, aby užívali svého času a své síly rozumně a dobře, tak aby mohli hrát svoji úlohu v šíření pravdy. Mnozí z mládeže ve Wisconsinu nepociťovali dosud váhy a tíže Boží věci, ani potřebu přinést nějakou oběť pro její šíření. Nemohou nikdy dosáhnout síly, dokud nezmění svůj život a nebudou usilovat o šíření pravdy, aby duše mohly být zachráněny. Mnozí zapírají sebe sama, projevují zájem a namáhají se tak dvojnásob pro své neúnavné úsilí podporovat věc, jež milují. Činí Boží věc části sebe sama, trpí-li, trpí oni s sebou, prospívá-li, jsou šťastni.

Přísloví 3,9.10: "Cti Hospodina ze statku svého a z nejpřednějších věcí všech úrod svých. A naplněny budou stodoly tvé hojnosti a presové tvoji moštem oplývati budou." Kdo je pohodlný a nedbalý, může se utěšovat pomyšlením, že Bůh od něho ničeho nežádá, poněvadž nemá žádného zisku. To však nebude pro něho omluvou. Neboť kdyby byl pilně využíval svého času, kdyby nebyl lenivý ve svém povolání, měl by určitý výnos. Kdyby se vší rozhodností se snažil něco vydělat, aby mohl vložit do Boží pokladnice, byly by mu cesty otevřeny a získal by nějaký příjem, aby mohl věnovat na Boží věc a aby si tak ukládal poklad v nebesích.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy