EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Filozofie a marné klamání 1T 290

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Filozofie a marné klamání 1T 290

Viděla jsem, že musíme být ze všech stran na stráží a že musíme vytrvale odolávat stálému vtírání se, lichotivým útokům a lstí satanově. Proměnil se sám v anděla světla, klame tisíce lidí a přivádí je do svého zajetí. Je přímo otřásající, jak využívá vědy lidské. Do ní se neznatelně vplížil, podoben hadu, aby mařil Boží dílo. Zázraky a Kristovy skutky představuje jako výsledek lidské dovednosti a moci. Kdyby srdnatě a otevřeně napadl křesťanství, přivedl by k nohám Spasitelovým křesťana v zoufalství a smrtelné úzkostí a tento Jeho silný a mocný Osvoboditel by zahnal odvážného protivníka na útěk. Proto se proměňuje v anděla světla a pracuje na duších, aby je odlákal s jediné a správné cesty. Věda, jako frenologie, psychologie a mesmerismus, jsou cestičky, po kterých se dostane přímo k této generaci a pracuje mocí, charakteristickou pro jeho úsilí ku konci doby zkoušky.

Přečtěte si 2Te 2,8-12: "A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kterého Pán zabije dechem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své, kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší moci a divy i zázraky lživými a se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy přijali, aby spaseni byli. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodu, aby věřili lži a aby odsouzeni byli všichni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost."

Satan se nepozorovaně vloudil do těchto věd a skrze ně otravuje ducha tisíců duší a vede je k nevěře. Velice se raduje ze šíření těchto věd. On sám vymyslel tento plán, 1T 291 aby získal přístup k srdci lidí a mohl je dle své libosti ovlivňovat. Zatím, co se věří, že jeden lidský duch tak zázračně působí na druhý, satan se pohotově vplížil a pracuje všestranně. A zatím co se oddaní stoupenci těchto věd do nebe vychvalují svými domněle velkými a dobrými činy, laskají a oslavují samého satana, který se vetřel a pracuje vší mocí, znameními a lživými zázraky, se vším podvodem nepravosti a bezbožnosti. Anděl pravil: "Dej pozor na jeho vliv. Spor mezi Kristem a satanem dosud neskončil." Toto satanovo pronikání do věd je dobře jeho satanským veličenstvem promyšleno a zmaří po případě v duších mnohých lidí pravou víru v Krista, co Mesiáše a Božího Syna.

Bylo mi ukázáno na Boží moc zjevenou skrze Mojžíše, když ho Pán poslal k faraonovi. Satan rozuměl své věci, neboť měl dobré předběžné znalosti. Věděl velmi dobře, že je Mojžíš Bohem vyvolen, aby zlomil jho poddanství dítek Izraelských. Věděl, že v tomto díle je předobrazem prvého příchodu Kristova, který přišel aby zlomil satanovu moc na lidském rodě a aby osvobodil ty, které satan svou mocí zajal. Satan věděl, že Kristus bude konat mocné dílo a zázraky tak, aby svět poznal, že Ho Otec poslal. Třásl se proto o svoji moc. Radil se se svými anděly, jak dokonat dílo, které by posloužilo dvojímu účelu - tj. za prvé - prací svých nástrojů, kteří napodobovali Boží dílo, zmařit vliv díla vykonaného Bohem skrze Jeho služebníka Mojžíše a za druhé ovlivňovat učence svým dílem, které bude trvat po všecky věky a zmařit tak v mysli mnohých pravou víru v mocné zázraky a skutky konané Kristem, až by přišel na tento svět. Věděl, že jeho království utrpí, 1T 292 neboť moc, kterou udržoval nad lidstvem, bude podrobena Kristu. Nebylo z lidské moci nebo mocí Mojžíšovou, co vyvolalo zázraky před faraonem. Byla to Boží moc. Tyto zázraky a divy byly vykonány skrze Mojžíše, aby přesvědčil faraona, že velký "Já jsem" ho poslal, aby rozkázal faraonovi propustit Izrael, aby Mu mohl sloužit.

Farao povolal své čaroděje, aby ukázali své čáry. Oni také činili divy a zázraky, neboť satan jim přišel na pomoc, aby skrze ně pracoval. Avšak i zde se ukázalo, že Boží moc je nad moc satanovu, neboť kouzelníci nemohli provést všechny ty zázraky, které Bůh vykonal skrze Mojžíše. Jen několik málo jich dokázali. Hole kouzelníků se sice proměnily v hady, ale hůl Aronova je pozřela. (Kouzelníci nemohli ve skutečnosti přeměnit své hole v hady, ale kouzlem, čarováním, kterému pomáhal velký podvodník, mohli vyvolat tento dojem. Bylo to mimo satanovu moc, aby proměnil hole v živé hady. Ačkoli kníže zla má všechnu moudrost a moc padlého anděla, nemá moc stvořit nebo dát život. To je právo, výhrada jedině Boží. Ale satan učinil vše, co bylo v jeho moci, udělal padělek. Lidskému zraku se jevily hole proměněné v hady. Za takové je také měl farao a jeho dvůr. Nebylo na nich nic, čím by se lišily od hadů, vyvolaných Mojšíšem a Aronem. Tak mluví o tom svědectví řečí Písma a tentýž Duch vysvětluje, že Písmo o tom mluví, jak se věc jevila.Viz svědectví 33 str. 224 a 225) Když se kouzelníci pokoušeli vykouzlit vše a nesvedli toho, byli přinuceni Boží moci přiznat i faraonovi, že "totoť jest prst Boží". Satan pracoval skrze kouzelníky na zatvrzení srdce tyranského faraona proti zázračnému zjevení se Boží moci. Satan chtěl zviklat Mojžíšovu a Aronovu víru v božský původ jejich poslání a tehdy by jeho nástroje - kouzelníci byli zvítězili. Satan nerad viděl Izraele sproštěného egyptského otroctví, aby mohl sloužit Bohu. Kouzelníci nedovedli vyvolat zázrak vší a nemohli již napodobit Mojžíše a Arona. Bůh nestrpěl, aby satan pokračoval a proto se nemohli kouzelníci osvobodit od ran. "Aniž mohli čarodějníci státi před Mojžíšem pro vředy, neboť byli vředové na čarodějnících a na všech egyptských." Ex 9,11.

Boží kontrolující moc zde odřízla průchod, kterým satan pracoval a způsobila, že pocítili Jeho hněv ti, skrze které satan tak zázračně pracoval. 1T 293 Dostatečné důkazy byly dány faraonovi, aby uvěřil, kdyby chtěl. Mojžíš pracoval v Boží moci. Kouzelníci nepracovali pouze svojí vlastní vědou, ale v moci svého boha ďábla, který s velkou vynalézavostí řídil své šalebné dílo, aby padělal Boží dílo.

Jelikož se blížíme konci času, je na lidskou duši satanovou lstí mocněji útočeno. Vede oklamané smrtelníky tak, aby připisovali skutky a zázraky Kristovy všeobecným principům. Satan vždy ctižádostivě napodoboval Kristovo dílo a určoval svoji moc a nároky. Obvykle tak nečinil otevřeně a statečně. Je lstivý a ví, že nejpůsobivější cestou k dokonání jeho díla je blížit se ubohému padlému člověku v podobě anděla světla. Satan přišel ke Kristu na poušti v podobě krásného, mladého muže - podobnější vládci než padlému andělu - s Písmem v ústech. Řekl: " Psáno jest." Náš trpící Spasitel mu rovněž odvětil Písmem, řka "Psáno jest." Satan využíval slabosti a utrpení Kristova, který na se vzal naši lidskou přirozenost.

Přečtěme si Matouše 4,8-11: "Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich a řekl jemu: "Toto všecko tobě dám, jestliže padna budeš se mi klaněti." Tehdy dí mu Ježíš: "Odejdiž, satane, nebo jest psáno: "Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš." Tedy opustil Ho ďábel a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu."

Zde předkládá satan Kristu svět v nejpřitažlivějším světle a dává Mu na srozuměnou, že nemá zapotřebí tolik trpět, aby získal království země, satan se zříká všech svých nároků, jestliže se mu Kristus bude klanět. Satanova nespokojenost započala již v nebi, poněvadž nemohl být prvním a nejvyšším v rozkazování roven Bohu - vyvýšen nad Krista. 1T 294 Vzbouřil se a ztratil své postavení a byl vyhoštěn z nebe se všemi, kteří s ním souhlasili. Na poušti se domníval být ve výhodě nad zesláblým a trpícím Kristem a doufal obdržet od Něho oné pocty, které nemohl získat v nebesích. Ale Ježíš, přes svoji slabost a vyčerpanost, nepodlehl ani na okamžik pokušení satanovu, ale ukázal svoji nadřazenost a projevil svoji autoritu, vyzývaje satana: "Pryč s tebou" "odejdi ode mne." Satan byl poražen. Tehdy počal přemýšlet, jak by mohl dosáhnout svého úmyslu a obdržet poctu od lidí, když mu byla odmítnuta Bohem na nebesích a Kristem na zemi. Kdyby bylo pokoušení Krista mělo úspěch, plán vykoupení by byl selhal, satan by byl s úspěchem uvedl lidstvo v beznadějnou bídu. Ale to, v čem nepochodil satan u Krista, podařilo se mu u člověka.

Podaří-li se satanovi tak zmást a oklamat lidskou mysl, aby se smrtelníci domnívali, že jim je dána vlastní moc vykonávat velké a dobré skutky, přestávají se spoléhat na Boha, že pro ně vykoná to, o čem se domnívají, že mají moc vykonat sami. Neuznávají vyšší moc. Nepřiznávají Bohu slávu, kterou vyžaduje dat která Jeho velkému a jasnému majestátu přináleží. Satanovo dílo je tak dokonáno a on jásá, že padlý člověk vyvyšuje sebe právě tak, jak on sám sebe vyvyšoval na nebesích, až byl svržen. On ví, že vyvyšuje-li člověk sám sebe, je jeho zmar právě tak jistý jako jeho vlastní.

Satan nepochodil se svými pokušeními u Krista na poušti. Plán vykoupení byl dokonán. Vysoká cena byla zaplacena za vykoupení člověka. A nyní se satan pokouší odstranit základ křesťanské naděje a obrátit lidskou mysl na takovou cestu, kde by člověk nemohl mít užitku nebo nemohl být spasen nabízenou velkou obětí. Vede padlého člověka "svým podvodem nepravosti" k víře, 1T 295 že se může dobře obejít bez smírčí oběti, že nemusí být závislým na ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Spasiteli, že vlastní zásluhy člověka opravňují k získání Boží milosti. A potom počíná zviklávat důvěru člověka v Bibli dobře ví, že bude bezpečen, bude-li zde jen mít úspěch v tom, aby byla zmařena víra člověka v odhalitele, který ho tak přesně označuje. Vkládá do duše podvod, že není osobního ďábla a ti, kdo tomu uvěří, nenamáhají se, aby odporovali a bojovali proti tomu, o čem jsou ujišťování, že to neexistuje. Takto ubozí slepí smrtelníci konečně přijímají zásadu: "coko-li jest, je správné." Neuznávají pravidla, která by udávala směr jejich životu.

Satan přivádí mnohé k názoru, že modlitba Bohu je zbytečná a pouhou formou. On dobře ví, jak nutné jsou náboženské úvahy a modlitby, aby Kristovi následovníci mohli odolávat jeho lsti a podvodu. Svými útoky by odvrátil duši od těchto důležitých duchovních cvičení, že duše se nemá obracet o pomoc k Všemohoucímu, aby tak získala od Něho sílu k odolávání jeho útokům. Bylo mi ukázáno na vroucí působivé modlitby Božího lidu za starodávna. "Eliáš byl pokoušen zlem podobně jako my a modlil se vroucně." Daniel se modlil třikrát denně svému Bohu. Satan se chvěje vztekem při zvuku vroucí modlitby, neboť ví, že utrpí ztrátu. Danielovi byla dávána přednost před předními a knížaty pro jeho výborného ducha. Padlí andělé se obávali, že jeho vliv oslabí jejich vládu nad zákonodárci království, neboť Daniel měl velkou moc. Obviňující zástup zlých andělů podněcoval přední a knížata k závisti a žárlivosti a tito hlídali proto pečlivě Daniele, aby něco proti němu nalezli a aby o tom mohli zpravit krále. Ale to se jim nezdařilo. Tedy se tyto nástroje satanovy snažily, aby se stala jeho věrnost Bohu příčinou jeho zkázy. Padlí andělé vypracovali pro ně plán a tyto nástroje je pohotově uskutečnily.

Král nevěděl o této lstivé a zákeřné zlotřilostí, 1T 296 zamýšlené s Danielem. V plné znalosti králova výnosu klaněl se Daniel stále svému Bohu, "maje okna otevřená". Považuje pokorné prosby k Bohu za tak důležité, že by raději obětoval svůj život, než abych se jich vzdal. Pro jeho modlitby Bohu je uvržen do lví jámy. Až tak daleko provedli zlí andělé svůj úmysl. Ale Daniel se nepřestává modlit ve lví jámě. Bude strpěno, aby byl sežrán? Zapomněl Bůh na něho? Ach nikoli. Ježíš, mocný vůdce zástupů nebeských, vyslal svého anděla, aby zavřel ústa oněch hladových lvů tak, aby neublížili modlícímu se Božímu muži. V hrozné jámě zavládl mír. Král, jsa svědkem jeho ochrany, vyvedl ho ven s poctami. Satan a jeho andělé byli poraženi a rozlíceni. Nástroje, kterých použili, byly odsouzeny k zahynutí tímto strašlivým způsobem, kterým chtěli zničit Daniele.

Modlitba víry je velikou silou křesťana a má určitou převahu nad satanem. Proto nám namlouvá, že modlitbu nepotřebujeme. Nenávidí jméno Ježíše, našeho zástupce a když Ho vroucně o pomoc prosíme, je satanův zástup plný neklidu. Dobře slouží jeho úmyslům, jestliže zanedbáváme modlitbu, neboť tehdy jsou jeho prolhané zázraky ochotněji přijímány. Co se mu nezdařilo při pokoušení Krista, dokonává klamnými podvody u člověka. Někdy přichází v podobě líbezné mladé osoby neb nádherného stínu. Uzdravuje a je uctíván oklamanými smrtelníky jako dobrodinec lidstva. Frenologie a mesmerismus jsou velice vyvyšovány. Satanovi jsou dobré, ale satan se jich chápe jako nejmocnějších nástrojů ku klamání a maření duší. Jeho umění a lstí jsou přijímány jako přicházející z nebe a víra v Odhalitele Bibli, je zmařena v srdcích tisíců. Satan zde přijímá uctívání, které uspokojuje jeho satanské veličenstvo. Tisíce duší je s ním ve styku a přijímá instrukce 1T 297 tohoto démona - boha a pracuje podle jeho učení. Svět nebyl nikdy tak zkažený jako nyní, kdy se domnívá, že má tolik užitku z frenologie a živočišného magnetismu. Satan používá právě těchto věcí ku zničení ctnosti a ku položení základu spiritismu.

Bylo mi ukázáno na Písmo, jako na obzvláště hodící se proti spiritismu. Kl 2,8: "Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů světa a ne podle Krista." Jak mi bylo ukázáno, bylo tisíce lidí zkaženo filosofii, frenologii a živočišným magnetismem a bylo vehnáno do nevěry. Jestliže se dá lidská mysl touto cestou, je téměř jisté, že ztratí svoji rovnováhu a bude ovládána démonem. "Marné zklamání" naplňuje mysl ubohých smrtelníků. Domnívají se, že mají v sobě takovou moc k vykonávání velkých činů, že si ani neuvědomují potřeby vyšší moci. Jejich zásady a víra "jsou dle ustanovení lidských, podle živlů světa a ne podle Krista." Ježíš je neučil této filosofii. Nic podobného nemůže být nalezeno v Jeho učení. Nikdy neobracel mysl ubohých smrtelníků na ně samé, na moc, kterou by měli. On vždy obracel mysl jejich k Bohu, Stvořiteli vesmíru, jako k prameni jejich síly a moudrosti. Zvláštní výstraha je dána ve verši 18: "Nižádný vás nepředchvacuj svémyslně pokorou a náboženstvím andělským, v to, čehož neviděl, vysokomyslně se vydávaje, marně se nadýmaje smyslem těla svého."

Učitele spiritismu se vám blíží příjemným a okouzlujícím způsobem, aby vás klamali a nasloucháte-li jejich pohádkám, jste podvádění nepřítelem spravedlnosti a zajisté ztratíte svoji odměnu. Když se vás jednou zmocní okouzlující vliv arcipodvodníka, budete otráveni a jeho smrtonosný vliv zkazí a zmaří vaši víru v Krista, jako Syna Božího a vy se přestanete dovolávat zásluh Jeho krve. 1T 298 Oklamáni touto filosofii jsou podvedeni o svoji odměnu podvody satanovými. Opíraje se o své oběti, ponižují se a dovolují svému rozumu věřit v největší nesmysl a přijímají nejabsurdnější myšlenky od těch, o kterých se domnívají, že jsou jejich mrtvými přáteli. Satan tak zaslepuje jejich zrak a překrucuje jejich úsudek, že ani nepozorují zlo a poslouchají instrukcí, domnívají se, že pocházejí od jejich mrtvých přátel nyní to andělů ve vyšších sférách.

Satan si vybral nejjistější, nejvíce okouzlující šalbu, která je vypočtena na lásku těch, kteří uložili své milované do hrobu. Padlí andělé berou na sebe podobu těchto milovaných a opakují události z jejich života a jednají tak, jak jednali jejich přátelé, dokud byli na živu. Tím způsobem klamou příbuzné mrtvých a přivádějí je k víře, že jejich zesnulí přátelé jsou andělé, vznášející se nad nimi a rozmlouvají s nimi. K těm vzhlížejí s jistým uctíváním a co oni praví má na ně větší vliv než Boží Slovo. Tito padlí andělé, vydávající se za mrtvé přátelé, buď zcela zavrhují Boží Slovo jako plané báchorky nebo sloužili to lépe jejich úmyslu, vybírají si podstatné části svědčící o Kristu a ukazující cestu do nebes a změní prostý, jasný výrok Božího Slova, aby se hodil k jejich vlastnímu zkaženému charakteru a tak ničí duše. S náležitou pozorností věnovanou Božímu Slovu každý může být přesvědčen, chce-li jen, o tomto hubícím podvodu duši. Boží Slovo výslovně praví, že "mrtví nevědí nic". Kaz 9, 5.6. "Nebo živí vědí, že umříti mají, mrtví pak nevědí nic, aniž více mají jaké odplaty, protože v zapomenutí přišla památka jejich. Anobrž i milování jejich i nenávist jejich i závist jejich zahynula a již více nemají dílu na věky v žádné věci, kteréž se dějí pod sluncem."

Svedení smrtelníci uctívají padlé anděly, 1T 299 věří, že jsou to duše zemřelých přátel. Slovo Boží výslovně praví, že mrtví nemají již podílu na ničem pod sluncem. Spiritisté tvrdí, že mrtví vědí vše, co se děje pod sluncem, že jsou ve spojení se svými přáteli na zemi, že jim dávají cenné informace a činí zázraky. Ž 115,17 "Ne mrtví chváliti budou Hospodina, ani kdo ze všech těch, kteříž vstupují do místa mlčení." Satan, proměněn v anděla světla, pracuje vším podvodem nepravosti. On, který mohl vyzvednout Božího Syna, který byl učiněn o něco menší andělů, na věž chrámovou, vynést Ho na nejvyšší horu, aby před Ním rozprostřel království země, ten může uplatňovat svoji moc na člověka, který je v síle a vědění daleko pod Božím Synem, i když ten vzal na sebe lidskou přirozenost.

V tomto zvrhlém věku ovládá satan ty, kteří se odloučí od pravdy a odváží se na jeho území. Používá své moci nad takovou duší zdrcujícím způsobem. Bylo mi poukázáno na tato slova: "Nižádný vás nepředchvacuj v to, čehož neviděl, marně se nadýmaje smyslem těla svého." Bylo mi ukázáno, že někteří ukájejí svoji zvědavost, zabývají se a zaplétají se s ďáblem. Nemají sice pravé víry ve spiritismus a se zděšením by ucouvli při myšlence, že mají být mediem. Ale přece si dodávají odvahy a smělosti a přivádějí se do postavení, kde satan může nad nimi vykonávat svoji moc. Takoví nezamýšlejí hluboko vniknout do toho díla, ale nevědí, co dělají. Odvažují se na území ďáblovo a pokoušejí ho, aby je ovládal. Tento mocný ničitel je pokládá za svoji zákonitou kořist, podrobuje si je proti jejich vůli. Když si přejí mít sebe opět v moci - nemohou: Postoupili svoji mysl satanu, ten neupustí od svých nároků, ale podrží si je v zajetí. Žádná jiná moc nemůže osvobodit duši z osidla satanova, jedině Boží moc, jako odpověď na vroucí prosby Jeho věrných následovníků. 1T 300

Jediná jistota spočívá v hledání pravdy, jako ukrytého pokladu tak, jak jej odhaluje Boží slovo. Předmět Soboty, přirozenost lidská a svědectví Ježíšovo jsou velké a důležité pravdy, kterým musí být rozuměno, to bude držet Boží lid jako kotva v těchto nebezpečných časech. Ale masa lidstva pohrdá pravdami Slova Božího, zavrhuje je a dává přednost povídačkám. 2Te 2,10.11: "Protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži."

Tito satanští duchové nejvíce lichotí těm nejzkaženějším a tito je pokládají za duchy svých zemřelých přátel a marně se chlubí svým tělesným myšlením. K1 2,19: "A nedrže se hlavy, od níž všechno tělo po kloubích a svazcích vzdělané a spojené roste Božím vzrůstem, zapírají toho, který daruje tělu sílu, aby každý úd vzrůstal Božím vzrůstem."

Marné filosofování. Údy těla jsou ovládány hlavou. Spiritisté nechávají hlavu stranou a věří, že všechny údy těla musí jednat samy a tento zákon je přivádí do stavu "dokonalosti bez hlavy." J 15,1.2.4-6. "Já jsem ten vinný kmen pravý a Otec můj vinař jest. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezuje a každou, kteráž nese ovoce, čistí aby hojněji ovoce nesla." "Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jakož ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstane-li by při kmenu, tak ani vy, leč zůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo beze mne nic učiniti nemůže. Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest a uschneť a sberou ty ratolesti a na oheň vrhnouť a shoří." 1T 301

Kristus je pramen naší síly. On je vinný Kmen, my pak větvemi. My musíme čerpat potravu z živého Kmene. Pozbaveni síly a potravy z toho Kmene jsme jako údy těla bez hlavy a jsme v tom postavení, ve kterém si nás satan přeje mít, aby nás mohl dle své libosti ovládat. Pracuje "všelikým podvodem nepravosti v těch, kteří hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodu, aby věřili lži." 2Te 2,10.11. Spiritismus je lež. Je založen na velké původní lži: "Ty zajisté nezemřeš." Tisícové odřízli Hlavu a výsledek jest, že údy jednají bez Ježíše jako své hlavy a někdo jiný vede jejich tělo. Jsou ovládání satanem.

Bylo mi ukázáno, že satan nemůže ovládat mysl, pakliže se jeho nadvládě nepoddají. Ti, kdo opustí pravdu, jsou nyní ve vážném nebezpečí. Oddělují se od Boha a od ochranné péče Jeho andělů a satan, který je stále na stráži, aby zmařil duše, počíná jim předkládat své podvody. Takoví jsou v krajním nebezpečí a když to poznají a snaží se odolávat mocnostem temnoty a osvobodit se ze satanových osidel, nemají lehkou práci. Vstoupili na satanovo území a on si činí na ně nárok. Neváhá a napíná všechny své síly a volá ku pomoci všechny zástupy svých andělů, aby vytrhl z Kristovy ruky i jednu jedinou lidskou bytost. Ti, kteří ponoukali ďábla, aby je pokoušel, musí zoufale usilovat, aby se vymanili z jeho moci. Ale když počnou pracovat pro sebe, přijdou jim ku pomoci andělé toho Boha, kterého zarmucovali. Satan a jeho andělé jen neradi ztrácejí svoji kořist. Zápasí a bojují se svatými anděly a zápas je těžký. Ale jestliže ti, kteří bloudili, nepřestávají úpěnlivě prosit a vyznávají v hluboké pokoře své nepravosti, získají nadvládu andělé, kteří vynikají silou a vymaní je z moci andělů padlých. 1T 302

Když byla opona vyzdvižená a já jsem viděla zkaženost tohoto věku, ochořelo mé srdce a můj duch téměř umdléval. Viděla jsem, že obyvatelé země naplňují míru kalicha svých nepravostí. Boží hněv vzplanul a nezmírní se, dokud hříšníci nebudou ze země vymýceni. Satan je Kristův osobní nepřítel. Je původcem a vůdcem každého druhu vzpoury, jak na nebi, tak i na zemi. Jeho vztek vzrůstá, my si jeho moc ani neuvědomujeme. Kdyby naše oči viděly padlé anděly při práci u těch, kteří se cítí spokojenými a mají za to, že se nalézají v bezpečí, necítili bychom se tak jistými. Padlí andělé jsou nám každým okamžikem na stopě. Očekáváme pohotovost - od zlých lidí, jednajících dle satanova návodu, ale zatím co náš duch je nechráněn před jeho neviditelnými nástroji získávají novou půdu a konají před námi divy a zázraky. Jsme připraveni odolávat jim Slovem Božím, jedinou to zbraní, které nemůžeme s úspěchem použít?

Někteří budou pokoušení, aby přijímali tyto divy jako od Boha. Nemocni budou před námi uzdravováni. Zázraky se budou dít před našima očima. Jsme připraveni na zkoušku, očekávající nás, až lživé zázraky satanovy budou ještě plněji předváděny? Nebudou mnohé duše polapeny do osidel a získány? Opuštěním jasných ustanovení a přikázání Božích a dopřáváním sluchu báchorkám, připravují se mnohé duše na přijetí těchto vylhaných zázraků. Musíme se nyní všichni hledět vyzbrojit do boje, který nás brzy očekává. Víra v Boží slovo na modlitbě zkoumaná, prakticky uplatňované, budou naším štítem proti moci satanově a učiní z nás vítěze skrze Kristovu krev.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy