EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží věc na západě 1T 250

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží věc na západě 1T 250

Viděla jsem, že na západě přijali pravdu důstojní, na slovo vzatí mužové, kteří tam budou nyní sloupy Boží věci. Když mohou zařídit své časné záležitosti, tak aby použili pouze částky svých peněz, přispívají zbývajícím dílem Boží věci. Viděla jsem, že někteří byli ihned ochotni přijmout pravdu, přinášenou jim velkodušně, štědře a nezištně bratry z východu. Bratři na západě by se měli vzchopit a hradit výlohy ve svých státech. Bůh to od nich požaduje, ale měli by si pokládat za výsadu, že tak smí vůbec činit. Bůh je bude osvědčovat, bude je zkoušet, aby viděl, zda se chtějí vzdát svých světských zálib a aby dokázali svoji víru skutky.

Viděla jsem, že Boží ruka byla vztažená, aby shromažďovala duše na západě. Vyslal muže, kteří umějí vyučovat pravdě, jejichž povinností bude, nést poselství na nová působiště. Viděla jsem, jestliže přijmou přítomnou pravdu s porozuměním mužové, kteří se přestěhovali z východu na západ a prodělali tvrdost usídlení v nové zemi, že projeví vytrvalost a rozhodnost charakteru v pravdě právě tak, jak činili, když zajišťovali pro sebe časné majetky a že se právě tak vším srdcem zapojí do díla šíření pravdy. Jestliže by tato shodná horlivost chyběla, nevykonala na ně pravda dosud svůj spásný, posvěcující vliv.

Byla jsem uvedena zpět do shromáždění v -- . Bratr P. pociťoval tíhu Boží věci, ale bratr R. měl odbojného ducha. Jeho svědectví nebylo v souladu s Božím dílem a dělal starosti a potíže těm, kteří pracovali pro jeho rozkvět. Ale pro Boží věc by bylo bývalo lépe, kdyby byl býval trpěn o něco déle a bratří snášeli trpělivěji zmatek, který působil. Bratr P. měl čekat, 1T 251 až by se náboženský charakter R. více rozvinul. Byl by se brzo buď spojil s ostatky Božího lidu, nebo zůstal stranou. Ale R. získal sympatie pro svůj věk. Podílel se na duchu skupiny "Messenger" a celý jeho život byl tím zatemněn. Jeho žena byla urážlivá, zatrpklá a horlivě roznášela nepravdivé zprávy. Byla svému muži tím, čím byla Jezábel Achabovi. Popichovala svého muže, aby bojoval proti Božím služebníkům, vydávajícím ostré svědectví.
Jejich vliv pracoval na východě rozhodně proti duchu pravdy a proti těm, kteří zasvětili své životy práci pro jejich rozkvět. Na východě je třída lidí, vyznávajících, že věří pravdě, ale hýčkajících tajnou nespokojenost a nelibost vůči těm, kteří nesou břímě tohoto díla. Pravé cítění takovýchto lidí se neprojeví, dokud nevyvstane nějaký vliv nepřátelský Božímu dílu. Teprve potom zjeví svůj pravý charakter. Takoví ochotně sbírají a rozšiřují zprávy, nezakládající se na pravdě a to jen proto, aby zmařili vliv těch, kdož jsou zapojeni v díle. Všichni, kdo se chtějí od těla odtrhnout, najdou příležitost. Vždy se něco vyskytne, co by vyzkoušelo jednoho každého. Velká doba tříbení je právě před námi. Nedůvěřivci a rýpalové, kteří stále pasou po zlém, propadnou. Nenávidí napomenutí a zavrhují nápravu. Ti, kdož milují ducha poselství třetího anděla, nemohou mít společenství s duchem R. a jeho ženy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy