EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výchova našich dětí

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Výchova našich dětí

Drahá sestro C, jestliže Pán ve své prozřetelnosti zřídil mezi našim lidem školu ve --- a jestliže místo posílání našich dcer tam, kde by byly ve společnosti a pod vlivem lidí milujících pravdu, posíláš je do --- ústavu, kde se bude stýkat s mládeží světa, která nemá žádnou úctu k Bohu a Jeho zákonu, ptám se tě: jak očekáváš, že Pán bude působit proti tomuto zlému vlivu, který ji musí obklopit, pro nějž ses dobrovolně rozhodla. Pověří snad své anděly, aby konali dílo, které bylo svěřeno tobě? Bůh nepracuje tím způsobem; on očekává, že půjdeme za světlem, které ve svém Slově dal.

Když Bůh hodlal vyhladit prvorozené egyptské, přikázal Izraelcům, aby své děti oddělili z egyptského prostředí a přivedli je do svých příbytků a dveře potřeli krví, aby to hubící anděl viděl a obešel jejich dům. Byla to povinnost rodičů shromáždit své děti. Toto je také tvoje i moje povinnost a povinnost každé matky, která věří pravdě. Anděl má označit na čele všechny oddělené od hříchů a hříšníků a anděl zhoubce půjde za ním a pobije jak staré, tak i mladé.

Bohu se nelíbí naše nepozornost a zahrávání si s Jeho požehnáními, které nám dal na dosah. Nelíbí se mu také, když své děti posíláme do světských společností, neboť to nejlépe 5T 506 odpovídá jejich zálibám a sklonům. Mají-li být tvé děti zachráněny, musíš pracovat věrně. Bůh nebyl zcela spokojen s tvým jednáním v otázce světských společností a nyní je nebezpečí zjeveno. Podporovala jsi také četbu různých příběhů. Tyto knihy, jakož i časopisy s příběhy na pokračování, ležící na tvém stole, vychovaly zálibu tvé dcery natolik, že je myšlenkově opojena a potřebuje větší moc, pevnější vůli než jakou má, aby se ovládla.

Nepřítel dosáhl svého u tvé dcery a spoutal ji ocelovými pouty a její záchrana si vyžádá vytrvalé, neochvějné úsilí. Chceš-li mít v tomto případě úspěch, pak nesmíš pracovat polovičatě. Dlouholeté zvyky nelze tak snadno zdolat. Měla by být umístěna tam, kde neustále působí pevný, trvalý vliv. Radila bych ti, abys ji dala do školy ve ---, nechť má kázeň domova, jakou měla mít před léty. Je to ústav k výchově mládeže, vedený zásadami dobrého domova. Tento domov nemusí vyhovovat sklonům některých, je to však proto, že byli vychováni podle falešných teorií, že byli ochotni uspokojovat vlastní choutky a všechny jejich zvyky a způsoby šly nesprávným směrem. Avšak moje drahá sestro, blížíme se konci času a nyní se nechceme připodobňovat světským choutkám a způsobům, nýbrž vůli Boží, abychom viděli, co říká Písmo a pak kráčeli podle světla, které nám dal Pán. Naše sklony, naše zvyky a způsoby nemají být upřednostňovány. Boží slovo je naším měřítkem.

Pokud se týká zdraví tvé dcery, správné zvyky jen poslouží jejímu zdraví, zatímco nesprávné ji zničí pro tento i věčný život. Máme získat nebe, vyhnout se zatracení, a když jsi v Boží bázni učinila vše, co ze své strany učinit můžeš, 5T 507 pak smíš očekávat, že Pán udělá svůj díl práce. Rozhodný čin může nyní zachránit duši od smrti.

Tvoje dcera potřebuje silný vliv, který by působil proti vlivu společnosti, kterou miluje. Zabere to zrovna tak rozhodné úsilí vyléčit ji z tohoto duševního nepořádku, jako vyléčit pijana z jeho touhy po opojném nápoji. Máš konat dílo,které žádný místo tebe nemůže udělat; nebo je nevykonáš? Chceš ve jménu Páně zacházet se svým dítětem jako s duší ohroženou věčnou zkázou? Kdyby byla děvčetem milujícím Boha, takovým, které se dovede ovládnout, její nebezpečí by nebylo tak veliké. Nerada však přemýšlí o Bohu, o své povinnosti a nebesích. Trvá na své cestě. Nevyhledává denně sílu u Pána, aby odolala pokušení. Chceš jí pak uvést pod vliv, odvádějící od Boha, od pravdy a spravedlnosti? Pakliže ano, pak ji vedeš na pole nepřítele nepřipravenou odolávat jeho moci a překonávat jeho pokušení.

Kdyby byla pod vlivem nebeských a božských vlivů, její mravní citlivost, která je nyní ochromena, mohla by být probuzena a její myšlenky a záměry by působením Božího požehnání mohly téci opačným směrem v nebeském potrubí a ona by mohla být obrácena. Nyní je však v nebezpečí vnější zkaženosti a vnitřního pokušení. Satan hraje hru života o její duši a má všechny předpoklady tuto hru vyhrát.

Ve svém snu jsem mluvila k tobě, tak jak jsem to zde vypsala. Mé srdce silně s tebou cítí. Nebuď malomyslná nad nynějším stavem. Potřebuješ veselou mysl a rozhodnost. Hledej pomoc u Pána. Bůh je tvým přítelem. Nikdy nejsi sama. Písmo je tvým rádcem. Ono je světlem těm, kdo jsou v temnotě. Buď pevná v hodině soužení, neboť přijdou na tebe nové zkoušky. Přilni k Ježíši a učiň Jej tvou silou.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy