EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


„American sentinel“ a jeho poslání

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

„American sentinel“ a jeho poslání

Bůh používá různé pomůcky při přípravě lidu pro velikou kritickou dobu před námi. Mluví skrze své Slovo i prostřednictvím svých kazatelů. Probouzí strážné a posílá je s varovným, výstražným a poučným poselstvím, aby lidé byli osvíceni. Sentinel byl podle Božího plánu jedním z hlasů oznamujících poplach, aby lid uslyšel a uvědomil si své nebezpečí a konal dílo požadované v této době. Pán chce, aby Jeho lid ostříhal všechno, co mu pošle. Přijde-li světlo, pak je jeho povinností nejen přijmout je, nýbrž nést ho dál, posílit ho svým vlivem, aby jeho plnou moc pocítili lidé v církvi i ve světě. Sentinel se podobá troubě vydávající jistý zvuk a všechen náš lid by ho měl pečlivě číst a pak ho poslat některým příbuzným a přátelům, čímž bude nejlépe využito světlo, které jim dal Bůh.

Ve sloupcích Sentinele - už tři roky znělo varování světu. Ti však, kteří vyznávají, že věří přítomné pravdě nebyli ovlivněni těmito nebezpečnými signály, jak by měli být. Kdyby naši bratři používali Sentinel jak přednostně měli a všichni ho sjednoceně doporučovali v každém sdružení a v každém sboru, jak si to přál Bůh, kdyby pozornost našeho lidu byla obrácena k Jeho dílu, což bylo tak 5T 719 podstatně důležité pro tuto dobu, kdyby ocenili světlo, jímž je Bůh osvěcoval svým varováním, radami a předzvěstmi událostí, které se dějí, pak bychom nyní byli jako lid mnohem dál v přípravě pro toto dílo. Dovolili jsme si však překvapivou lhostejnost a nečinnost v této nebezpečné době. Lid potřebuje přítomnou pravdu, a kdyby si naši bratři v každém sboru uvědomili naléhavý význam hnutí, které postupuje ohledně náboženského zákonodárství, kdyby v tomto hnutí postřehli přímé a jasné naplnění proroctví, vyzývající je probudit se a splnit požadavky v této kritické chvíli, nebyli by nyní v takové strnulosti a v smrtelném spánku.

Slovo Boží nemlčí ohledně tohoto současného hnutí a pochopí to všichni, kdo neodporují Jeho Duchu svým rozhodnutím neslyšet, nepřijímat a neposlouchat toho ducha. Pán nám posílal poselství světla po celá léta, avšak různé vlivy nepřímo znehodnocovaly varování přicházející skrze Sentinel, Svědectví a jiné prostředky, které Bůh posílá svému lidu. Mnohem více mohlo být učiněno skrze Sentinel, kdyby tyto protichůdné vlivy nebyly překážely. Ačkoliv nic nemůžeme říci proti němu, avšak činy odhalují citelnou lhostejnost vůči němu. A dokud strážní nedají troubě jasný zvuk, lid není probuzen a nedbá nebezpečí.

Boží pokárání patří nám proto, že jsme zanedbali závažnou odpovědnost. Jeho požehnání bylo odňato, protože na svědectví které dal, nedbali ani ti, kteří vyznávali, že jim věří. Kéž by došlo k náboženskému probuzení! Boží andělé jdou ze sboru do sboru a konají svou povinnost a Kristus tluče u dveří vašich srdcí a chce vstoupit. Avšak prostředků, které Bůh určil na probuzení církve, aby si uvědomila svou duchovní nouzi, nebylo dbáno. 5T 720 Káravý hlas Věrného Svědka byl slyšen, nebyl však uposlechnut. Lidé se rozhodli jít svou vlastní cestou místo Boží cesty, protože vlastní já nebylo v nich ukřižováno. Takovým způsobem světlo jen málo působilo na jejich mysl a srdce.

Procitne Boží lid nyní ze svého spánku? Využije co nejlépe přítomná požehnání i varování a nedovolí, aby nic nepřišlo mezi ně a světlo, jímž je Bůh chce osvítit? Nechť každý Boží pracovník pochopí situaci a představí naším sborům Sentinel, vysvětlí jeho obsah a naléhavě předkládá skutečnosti a varování, které obsahuje. Kéž Pán pomůže všem vykupovat čas! Nechť neposvěcené city nevedou nikoho k tomu, aby odporoval výzvám Svatého Ducha. Nestůjte v cestě tomuto světlu. Nechť není přehlíženo anebo dáno stranou jako nehodné pozornosti a důvěry.

Čekáte-li, že světlo přijde takovým způsobem, který se bude každému líbit, budete čekat marně. Čekáte-li na hlasitější volání nebo lepší příležitosti, světlo bude odňato a vy budete ponecháni v temnotě. Přijměte každý paprsek světla, který posílá Bůh. Mužové, kteří zanedbávají hlas Ducha a Božího Slova, protože poslušnost předpokládá kříž, ztratí své duše. Když budou knihy otevřeny a dílo každého člověka a pohnutky prozkoumá Soudce celé země, uvidí jakou ztrátu utrpěli. Vždy bychom si měli v Boží bázni uvědomovat, že stojíme jednotlivě před Pánem zástupů a žádná myšlenka, žádné slovo, žádný čin týkající se Božího díla by neměl být poznamenán sobectvím nebo lhostejností.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy