EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


K domovu

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

K domovu

8T 252 Když slyším o hrozných neštěstích, které se týden co týden odehrávají, ptám se, co tyto věci znamenají? Nejhroznější neštěstí následují rychle za sebou. Jak často slýcháme o zemětřeseních a vichřicích, požárech a záplavách, při nichž hyne mnoho lidských životů a zničeno bývá mnoho majetku! Zdá se, že tato neštěstí jsou výbuchy nespokojených a nespoutaných živlů; přece však v nich můžeme číst záměr Boží. Jsou jedním z prostředků, jimiž Bůh chce probudit muže i ženy, uvědomující si své nebezpečí.

Kristův příchod je blíže, než když jsme uvěřili. Veliký spor se blíží ke svému ukončení. Boží soudy postihují zemi. Tyto mluví slavnostně, důraznou řečí a praví nám: "Protož i vy buďte hotovi, nebo v tu hodinu, ve kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde." Mat.24, 44.

Mnozí, přemnozí v našich sborech vědí však dosud málo o vlastním významu přítomné pravdy. Snažně je prosím, aby nevšímavě neopomíjeli vyplňovaná znamení této doby, která nám tak zřetelně praví, že skonání je blízko. Ó, jak mnozí, kteří neusilovali o spasení své duše brzy propuknou v hořké naříkání: "Pominula žeň, dokonalo se léto a my nejsme vyproštěni." Jer.8,20.

Žijeme uprostřed posledních událostí dějin tohoto světa. Proroctví se rychle plní. Rychle také míjí čas milosti, nemáme nazbyt ani chvilky času. Kéž nejsme nalezeni spící na stráži. Kéž ve svých srdcích a svými skutky neříkáme: "Můj Pán ještě nepřijde." Kéž raději vážnými slovy zvěstujeme poselství o brzkém opětném příchodu Kristovu a muže a ženy přemlouváme, aby činili pokání a utekli budoucímu hněvu. Měli bychom je přiměti k tomu, aby se ihned připravovali, 8T 253 neboť jak málo víme, co je před námi! Kazatelé a členové sboru měli by vyjít do zrajících polí a vybízet bezstarostné a lhostejné, aby hledali Pána, dokud může být nalezen. Pracovníci všude najdou svou žeň, kde zvěstují zapomenuté pravdy Písma. Najdou takové, kteří přijmou pravdu a svůj život zasvětí získávaní duší pro Krista.

Pán brzy přijde a pak musíme býti hotovi na setkání se s Ním v pokoji. Rozhodněme se tedy, že učiníme vše, co je v naší moci, abychom udělovali světlo svým spolubližním. Při tom nemáme být zasmušilí, nýbrž radostní a stále mít před svým zrakem Pána Ježíše. On přijde brzy; my však musíme být připraveni na Jeho zjevení se a očekávat Ho. Jak slavné to bude, vidět Ho a být přivítáni jako Jeho vykoupení. Dlouho jsme čekali; proto však nemá blednout naše naděje. Teprve až uzříme Krále v Jeho okrase, budeme věčně blaženi. Je mi tak, jako bych hlasitě měla zvolat: "Jdeme k domovu!" Blížíme se chvíli, kdy Kristus přijde v moci a slávě, aby své vykoupené vzal k sobě do jejich věčného domova.

°°°°

"Pročež řekne jeden každý v ten den. Aj, Bůh náš tento jest, očekávali jsme na něj a vysvobodil nás. On jest Hospodin, jehož jsme očekávali; plesati a veseliti se budeme v spasení jeho." Iz 25, 9.

°°°°

"Vejděte, vejděte branami, spravte cestu lidu, vyrovnejte, vyrovnejte silnici, vyberte kamení, vyzdvihněte korouhev k národům. Aj, Hospodin rozkáže provolati až do končin země: Rcete dceři Siónské: Aj, Spasitel tvůj béře se, aj, mzda jeho s ním a dílo jeho před ním. I nazvou syny 8T 254 tvé lidem svatým, vykoupenými Hospodinovými, ty pak slouti budeš městem vzácným a neopuštěným." Iz.62,10-12.

°°°°

Ve velikém závěrečném díle se setkáme s těžkostmi, s nimiž si nebudeme umět poradit; nezapomínejme však, že tři nebeské mocnosti pracují, že Boží ruka drží kormidlo a že Bůh uskuteční co zaslíbil. Z celého světa si shromáždí lid, který Mu bude sloužit v spravedlnosti.

°°°°

"Nermutiž se srdce vaše! Věříte v Boha, i ve mne věřte. V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste kde jsem já i vy byli." Jan 14,1-3.

Dlouho jsme očekávali na návrat svého Spasitele. Toto zaslíbení je však přece jisté. Brzy budeme v zaslíbené zemi. Tam nás Ježíš povede podél živé řeky, tekoucí od trůnu Božího a vysvětlí nám ty temné situace, kterými nás na této zemi provedl, aby zdokonalil naše povahy. Tam prohlédneme nezastřeným pohledem na krásy obnoveného ráje. K Vykupitelovým nohám položíme koruny, které sám vložil na naše hlavy a dotekem zlatých harf naplníme celá nebesa chvalozpěvy o Tom, který sedí na trůnu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy