EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jděte na mnohá místa

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Jděte na mnohá místa

8T 145 Cooranbong, N. S. W., 15. července 1895

Jednomu lékaři v Battle Creeku -

Můj drahý bratře: Včera jsem obdržela tvůj dopis a s hlubokým zájmem jsem jej přečetla. Vždy se těším, když od tebe slyším o tvé rodině a ústavu, v němž neseš neobyčejně závažnou odpovědnost. Tvoji jedinou jistotou je poslušnost Božímu Slovu a chození ve světle Jeho tváře. Nepřítel se ustavičně snaží vynacházet metody, jimiž by nás zaskočil a my potřebujeme se vší pozorností upřít zřetel na varování, které nám dal Pán.

Když by staří vlajkonoši chodili po cestách, které jim vyznačil Pán, byli by Ho lépe poctili a byli by mnohem užitečnější. Někteří, jejichž hlas umlčela smrt, mohli žít, napomínat, povzbuzovat a radit. Kdyby ti, jimž v minulých létech byly svěřeny veliké odpovědnosti, dbali na napomenutí a rady Ducha Božího, chodili bychom dnes silní a úspěšní. Když lidé vyučují jiné, aby spoléhali na ně a důvěřovali jim, když pérem nebo hlasem diktují jiným co by měli konat, učí je, aby se opírali o tělo, aby oslavovali člověka a ne Boha.

V bezpečí jsme pouze tehdy, když vyvyšujeme Krista a oslavujeme Jeho jedinečnost. Izaiáš říká: "Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížectví na rameni jeho a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. K rozmnožování pak toho knížectví a pokoje, jemuž nebude konce, sedne na stolici Davidově, a na království jeho, až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v spravedlnosti, 8T 146 od tohoto času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní." Iz 9, 6-7.

Existuje nebezpečí, že lidé přijmou lidskou radu a zavrhnou radu Boží. Ó, kolik se toho musí všichni naučit dříve, než pochopí, že Bůh nehledí tak, jako člověk. Pán říká: "Nejsouť zajisté myšlení má, jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé... Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše." Iz 55, 8-9. Nenastane-li mezi lidem Božím rozhodná reformace, Pán se od něho odvrátí.

Můj bratře, je potřebí ustavičné bdělosti, aby se v Battle Creeku nenahromadily budovy a veškeré vymoženosti. Takto vynaložené prostředky budou svědčit proti nám. Měl bys provádět moudré plány a rozptýlit vliv, který se soustřeďuje v Battle Creeku, rozšiřujíc Světlo, které ti dal Bůh. Blahoslavení ti, kteříž rozsévají při všech vodách. Čím více budeme investovat v Battle Creeku, tím větší budou požadavky pro dodatečné investice; toto však není podle Božího nařízení a zanedlouho tento omyl, soustřeďování zájmů v Battle Creeku, bude zřejmý. Přistavováním budovy k budově v Battle Creeku, napomáháme zanedbávání díla v jiných polích. Přehojné výhody zde, znamenají poškozování díla na jiných místech. Jiné části vinice jsou zbaveny potřebných prostředků. Prostředky by měly být investovány jinde, k získávání duší pro pravdu a k budování příbytků k jejich bohoslužbě.

Bůh poukázal na skutečnost, že je povinností bratří v Battle Creeku pomáhat Jeho institucím na jiných místech. Jako moudrý šafář prostředků, měl bys rozdělit svoje síly a použít moc svého vlivu, abys pomohl těm kdo se nachází v temnotě, aby poznali Pána jaký je. 8T 147

Potřeba rozsáhlejších plánů

Kolik městeček a měst je naprosto zanedbaných. Náš lid poškozuje sám sebe, když se seskupuje na jednom místě. Když jsou stromky v některé školce hustě nasázené vedle sebe, nemohou zdravě růst. Přesaďte stromky ze své hustě vysázené školky. Bůh není oslaven soustřeďováním tak mnohých předností na jednom místě. Udělejte místo; zasaďte stromky na místech, kde se nebude jeden opírat o druhého. Dejte jim prostor k vzrůstu. To Pán od vás očekává.

Prostředky vynakládané na rozšíření vašich výhod v Battle Creeku, které se již i tak rozrostly a přesáhly rozumné hranice, měly by se použít na zřizování misijních stanic jinde. Měli byste rozšířit své plány a rozšířit pole své působnosti. Měli byste vyslat moudré muže do měst a městeček, které ještě neslyšely zvěst evangelia. Vybídněte nejlepší muže, které můžete postrádat, a svěřte jim péči a odpovědnosti. Ať se jim takto dá příležitost rozvinout hřivny, které v minulosti lenivěly. Zařaďte je tam, kde mohou uplatnit Bohem dané schopnosti při volání hříšníků ku pokání. Lidé, kteří projevují lásku k Bohu, měli by mít i určitou příležitost vykonat něco pro Něho.

Lidé by se měli učit opravdově se modlit, a to krátce a věcně. Ať se učí mluvit o Vykupiteli světa a vyvyšovat Muže Golgaty výš a stále výš.

Všechno kázání na světě nepřivede lidi k hlubokému procítění potřeby hynoucích duší kolem nich. Nic tak neprobouzí v lidech sebeobětavou horlivost, jako když je pošlete do nových polí pracovat pro ty, kdo jsou v temnotě. Připravte pracovníky, aby šli na cesty a mezi ploty. Nesvolávejte muže a ženy do velikých středisek, 8T 148 čímž je povzbuzujete, aby opustili sbory, které potřebují jejich pomoc. Lidé se musí naučit nést odpovědnost. Ani jeden ze sta mezi námi nekoná nic kromě toho, že se zapojuje do obecních, světských podniků. Nejsme ani z poloviny probuzeni, abychom pochopili cenu duší, za které Kristus zemřel.

Potřebujeme moudré školkaře, kteří přesadí stromy na různá místa a dají jim příležitost, která jim umožní vzrůstat. Je to pozitivní povinnost Božího lidu, jít do dalekých krajin. Vynaložte úsilí k vyčištění nového pole, aby byla zřízena nová střediska vlivu, kdekoli se jen možnost naskytne. Spolehliví pracovníci s opravdovou misijní horlivostí, ať jdou se světlem a známostí do blízka i daleka. Živé zásady zdravotní reformy ať nesou do obcí, které velkou měrou tyto zásady neznají. Utvořte třídy a vyučujte ošetřování nemocných.

Je skutečností, že vlivem sanatoria se poznání nebeské pravdy dostalo tisícům. A přece existuje zanedbané dílo, které má být vykonáno. Peníze se vynakládaly na opatření různých vymožeností v Battle Creeku, zatímco Pán chce, aby kvas byl přidán všude, aby všechno mohlo být prokvašeno. Místo přistavování budovy k sanatoriu, mělo by být mnoho institucí plně vybaveno a mělo by se pracovat na jiných místech.

Máme muže, kteří dlouho pracovali v sanatoriu, kteří budou vždycky stínem někoho jiného, zůstanou-li tam; kdyby jim však bylo dovoleno spoléhat na vlastní soudnost, stali by se z nich hluboce myslící nezávislí lidé, schopní poskytnout moudré rady. Těmto lidem by měla být dána příležitost nést zodpovědnosti v Boží síle. Takto získají zkušenost, která je uschopní zvěstovat jiným pravdu.

Avšak místo, aby lidé byli vysíláni z Battle Creeku, 8T 149 podle Božího nařízení ve svědectvích, která byla dána, tisíce dolarů bylo věnováno na rozšíření institucí a soustředění zájmů v Battle Creeku. A přichází požadavek z Battle Creeku na více prostředků a více pracovníků. V tom však musí nastat změna.

Jsme povzbuzeni, vidíme-li dílo, které se koná v Chicagu a na některých jiných místech. Před léty se měly některé velké odpovědnosti, které se soustřeďují v Battle Creeku, rozdělit. S uspokojením můžete hledět na široký rozmach sanatoria v Battle Creeku. Bůh však nehledí na to s podobným uspokojením jako vy. Kdyby se podobně budovalo i na jiných místech, kdyby lidé byli pověřeni nést odpovědnosti, bylo by mnohem více síly, mnohem více úspěchů v našem díle a mohli jsme jít mnohem věrněji podle záměru a vůle Boží, než jsme jednali. Ve skutečnosti jen několik málo lidí nese těžké odpovědnosti. Málo jednotlivců vede dílo široko daleko, zatím co jsou mnozí, kteří nenesou žádná břemena.

Mnozí z těch, kdo nesou těžká břemena, musí se obrátit. Kristus jim říká, jako řekl Nikodémovi: "Musíte se znovuzrodit. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže vidět království Boží." (Jan 3, 7.3.) Mnohé ovládá nekřesťanský duch. Dosud se nenaučili v Kristově škole Jeho pokoře a tichosti a nenastane-li změna, podlehnou satanovým pokušením. Rok co rok nesou svatou zodpovědnost a přece dokazují, že jsou neschopni rozeznat mezi svatým a obecným. Jak dlouho ještě budou takoví lidé mít rozhodující vliv? Jak dlouho bude dovoleno jejich slovu vyvyšovat nebo snižovat, odsuzovat nebo pozvedat? Do kdy budou mít takovou moc, že se nikdo neodváží o změnu jejich metod? 8T 150

Budování nových středisek

Lid je vybízen usazovat se v Battle Creeku a podporovat budování moderního Jeruzaléma. Toto není podle Božího pořádku. Takovým způsobem jsou zbavena jiná místa předností, kterých by se jim mělo dostat. Můžete usilovat o rozmach, můžete budovat; ano, avšak ne pouze na jednom místě. Pusťte se do díla, zřiďte vlivná střediska na místech, kde nebylo dosud nic, nebo skoro nic vykonáno. Rozbijte svoje zkostnatělé hromadění; rozšiřujte spásné paprsky světla do temných koutů země. Je potřebí takové práce, která se podobá budování orlího hnízda.

"Mělť jest pokoj Moáb od dětinství svého a usadil se na kvasnicích svých, aniž býval přelíván z nádoby do nádoby, totiž do zajetí nechodíval; pročež zůstala v něm chuť jeho a vůně jeho není proměněna." Jer.48,11. To platí o mnoha věřících, kteří přicházejí do Battle Creeku. Mnozí mají křečovitou horlivost zápasit, avšak jejich světlo se podobá meteoru letícímu po obloze a pak pohasínajícímu.

Boží pracovníci, kteří nosí na srdci zájem o Jeho dílo, ať konají něco pro barevný lid na Jihu. Boží služebníci by se neměli spokojit tím, že se tohoto pole dotknou jen konečky svých prstů. Ti, kdo jsou v srdci díla, ať počítají se vší opravdovostí s tímto misijním polem. Mnozí o něm mluvili, avšak co konají jako šafáři Božích prostředků? Proč se cítí povoláni investovat Boží kapitál v Battle Creeku? Proč konají právě ty věci, před nimiž byli varováni, aby je nekonali? Celá záležitost se stává vážnou; neboť varování a napomenutí bylo nadarmo. Ramena moci v Battle Creeku se roztahovala víc a víc, ve snaze ovládat dílo široko daleko a zlikvidovat to, co nemohou ovládnout. Protestně pozvedám svůj hlas. Duch, který nyní vládne, není Duchem Božím. 8T 151

Pán neustále žehnal Battle Creeku vylitím svého Ducha na sbor a pracovníky, ale jak málo se jich těšilo z působení toho Ducha. Jak málo vynaložilo prostředky podle Božích záměrů. Prostředky se vynaložily na vzdělání těch, kdo znají pravdu, zatímco pole, která jsou zcela neosvětlena, byla zanedbána. Kdyby kazatelé vyšli podle toho, jak je Kristus poslal, kdyby použili dary svěřené k přinášení světla těm, kdo jsou v temnotě, získali by mnohem větší poznání Boha a Krista než jakého se jim dostalo dalším studiem v našich školách.

Nedocenění Bohem daných předností

Nedal nám Bůh určitou práci? Nenabádá nás, abychom se společně postavili proti špatným vlivům a obraceli lidi od bludu k pravdě? Proč ti, kteří se tak často shromažďovali ve velikých shromážděních v Battle Creeku, neuplatnili v praktickém životě pravdu, kterou slyšeli? Kdyby šířili světlo které přijali, jakou změnu povahy by bylo možné vidět. Za každou projevenou laskavost, by Bůh projevil novou laskavost. Nevážili si díla, které bylo pro ně vykonáno, jak by měli. Jinak by šli do temných míst země a rozsvěcovali by světlo. Byli by světu přinesli poselství o ospravedlnění z víry a jejich vlastní světlo by bylo stále jasnější, neboť Bůh by s nimi spolupracoval. Mnozí odešli do hrobu v bludu, neboť ti, kteří poznali pravdu jim nezvěstovali převzácné poznání, které obdrželi. Kdyby světlo, které tak přehojně svítilo v Battle Creeku bylo rozneseno, mnozí by se rozhodli stát se Božími spolupracovníky.

Kéž by naši bratři a sestry náležitě ocenili pravdu! Kéž by je tato pravda posvětila! Kéž by si uvědomili, že na nich spočívá zodpovědnost za šíření této 8T 152 pravdy jiným! Avšak oni si neuvědomují důležitost živé pravdy, aby byli činiteli slov Kristových. Mnozí jsou soběstační. Nejsou naplněni misijním duchem, který by měl oživovat Kristovy učedníky. Kdyby věděli co to znamená, mít úzkost duše za jiné, andělé Boží by působili skrze ně a sdělovali by poznání pravdy. Poznali by pravdu a pravda by je osvobodila. Peníze by se již více nevydávaly na další budování na jednom místě, nýbrž použily by se na otvírání nových polí a vztyčování praporu pravdy ve městech, která dosud ještě nebyla opracována. Povznášející, očisťující a zušlechťující zásady nebes by pronikly do společnosti a působily by jako kvas.

°°°°

Výňatek z dopisu z r.1899, psaného v Cooranbongu, N. S. W., Austrálie -

Je Božím záměrem, aby ta pole, která mají mnoho předností, podělila se o ně s více potřebnými poli. Tuto zásadu máme vždy následovat ve všech našich institucích. Bůh žádá, aby se méně plánovalo budování na místech, kde dílo je již vybudováno a aby prostředky byly odeslány do polí, kde pro nedostatek předností pracovníci pracují ve velmi nevýhodných podmínkách.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy