EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dílo v Evropě

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Dílo v Evropě

8T 38 St. Helena, Kalifornia, 7. prosince 1902

Mým bratřím v Evropě

Mám vám něco říci: Nadešel čas, abychom v Evropě vykonali veliké dílo. Veliké dílo, jaké bylo vykonáno v Americe, může být provedeno i v Evropě. Měli bychom zřídit sanatoria a zdravotní jídelny. Světlo přítomné pravdy mělo by se šířit tiskem. Překládáním našich knih musí jít kupředu. Bylo mi ukázáno, že na mnohých místech v Evropských zemích budou rozžehnuta světla.

Na mnohých místech se nevěnovalo dílu Božímu náležité pozornosti. Itálie, Skotsko a mnohé jiné země potřebují pomoc. V těchto zemích mělo by se vykonat mnohem větší dílo. Potřebujeme pracovníky. Mezi dítkami Božími v Evropě jsou nadaní lidé, a Pán chce, aby jejich schopnosti byly použity při vytváření středisek a to v Anglii i na pevnině, odkud by se šířilo světlo pravdy.

I ve Skandinávii má být vykonáno veliké dílo. Bůh je zrovna tak ochoten pracovat pomocí skandinávských věřících, jak působí skrze americké věřící.

Moji bratři, držte se Hospodina zástupů. On budiž bázeň vaše i strach váš. Přišla doba, aby Jeho dílo bylo rozšířeno. Před námi jsou nejisté časy; sjednoťme se však v křesťanském obecenství, neusilujme o nadvládu a Pán nám bude mocně pomáhat.

Buďme plní naděje a odvahy. Malomyslnost v Boží službě je hříšná a nerozumná. On zná všechny naše potřeby. On je všemohoucí. On může obdařit své služebníky takovou mírou zdatnosti, jak to potřebuje. 8T 39 Jeho nekonečná láska a soucit nikdy neochabuje. Se slávou Všemohoucího se spojuje mírnost a pečlivost láskyplného pastýře. Nikdy se nemusíme bát, že své sliby nesplní. On je věčná pravda. Nikdy nezmění svoji smlouvu učiněnou s těmi, kdož Ho milují. Jeho zaslíbení církvi jsou věčná. On ji na věky oslaví k radosti mnohých pokolení.

Studujte 41. kapitolu Izaiáše a snažte se ji pochopit v celém jejím významu. Bůh říká: "Vyvedu na vysokých místech řeky a uprostřed rovin studnice; obrátím poušť v jezero vod a zemi vyprahlou v prameny vod. Nasadím na poušti cedrů, výborných cedrů, myrtoví a olivoví; vysadím poušť jedlovím; jilmem, též i pušpanem, aby viděli a poznali, a rozvažujíce srozuměli, že to ruka Hospodinova učinila a Svatý Izraelský že to stvořil." Iz 41,18-20.

Kdo si Krista zvolil, spojil se s mocí, kterou nemůže přemoci ani ta největší lidská moudrost nebo síla. "Neboj se, nebo jsem já s tebou", prohlašuje. Nestrachuj se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě a pomáhati budu tobě a podpírati tě budu pravicí spravedlnosti své." "Nebo já, Hospodin, Bůh tvůj, ujal jsem tě za tvou pravici a pravím tobě: neboj se, já tobě pomáhati budu." Iz 41,10.13.

"Ke komu tedy připodobníte mne, abych podobný byl jemu, praví Svatý? Pozdvihněte vzhůru očí svých a vizte kdo to stvořil? Kdo vyvodí v počtu vojsko jejich a všeho toho zejména povolává? Vedlé množství síly a veliké moci ani jedno z nich nehyne. Pročež říkáš Jákobe, a mluvíš Izraeli: Skryta jest cesta má před Hospodinem a pře má před Boha mého nepřichází? Zdaliž nevíš, zdaž jsi neslýchal, 8T 40 že Bůh věčný, Hospodin, který stvořil končiny země, neustává ani zemdlívá a že vystižena býti nemůže moudrost jeho? On dává ustálému sílu a tomu, ježto žádné síly nemá, moci hojně udílí. Ustává a umdlévá mládež a mládenci těžce klesají, ale ti, jenž očekávají na Hospodina nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, avšak neumdlévají, chodí a neustávají." Iz 40,25-31.

°°°°

Světlo pravdy má zářit do všech končin země. Stále větší světlo má svou nebeskou jasností zářit z Vykupitelovy tváře na Jeho zástupce a jejich prostřednictvím osvěcovat temnotu zatemnělého světa. Jako Jeho spolupracovníci prosme o posvěcení Jeho Duchem, abychom vždy jasněji mohli svítit.

°°°°

Světlo přítomné pravdy proniká nyní i do královských paláců. Pozornost státníků má být obrácena k Písmu - k této celonárodní knize zákonů - a oni mají srovnávat své národní zákony s jejími předpisy. Jako Kristovi zástupci nemáme ani chvíli nazbyt. Naše úsilí se nemá omezovat jen na několik měst, kde světlo již v hojné míře svítí a není patřičně doceněno. Poselství evangelia má být zvěstováno všem národům, pokolením, jazykům a lidem.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy