EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží záměr s Jeho ústavy

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží záměr s Jeho ústavy

8T 153 Newtown, Tasmania, 1. prosince 1895

Vedoucímu lékaři jednoho velikého sanatoria -

Můj drahý bratře: Každý ústav, který nese jméno adventistů sedmého dne, má být pro svět tím, čím byl Josef v Egyptě a Daniel a jeho společníci v Babylóně. Z Boží prozřetelnosti dostali se tito lidé do zajetí, aby pohanským národům přinesli poznání pravého Boha. Měli být zástupci Pána na tomto světě. Neměli se žádným způsobem spolčovat s modloslužebnými národy, s nimiž přicházeli do styku. Měli zůstat věrní své víře a nést se zvláštní ctí jméno vyznavačů Boha, který stvořil nebesa i zem. Tito mladí lidé zůstali věrni zásadám. Žili v úzkém obecenství s Bohem, ctili Ho na všech cestách svých a On je také poctil. On byl jejich moudrostí. On jim dával poznání a porozumění.

Dnešní ostatky lidu Božího mají oslavit Jeho jméno zvěstováním posledního varovného poselství, posledního pozvání ke svatební večeři Beránkově. Jediný způsob, jak mohou splnit Boží očekávání je ten, že budou představiteli přítomné pravdy.

Pán působil skrze lidské nástroje, aby naplnil proroctví. Svatou, věčnou pravdu postavil jasně proti bludům a svodům, o nichž Kristus prohlásil, že budou v posledních dnech.

Můj bratře, jsi v situaci, kde můžeš být představitelem přítomné pravdy. Pevně se přidržuj toho velikého Učitele. Viděla jsem, že držíš prapor, na němž jsou napsána slova: "Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy." Zj.14,12. 8T 154 Někteří z mužů, s nimiž pracuješ v sanatoriu, ti nabízeli prapor s jiným nápisem. Ty jsi odkládal prapor adventistů sedmého dne a chtěl jsi uchopit zástavu, která ti byla nabízena. Ten Veledůstojný se přiblížil k tobě a s hlubokou vážností řekl: -

"Vám tedy věřícím jest poctivost, ale nepovolným kámen, kterýž zavrhli stavitelé, tenť jest učiněn v hlavu úhelní, a kámen úrazu, a skála pohoršení. Těm, kteříž se urážejí na slovu, nepovolní jsouce, k čemuž i odloženi jsou. Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své." 1Pt 2, 7-9. Pak tvoje ruka pevně uchopila ten pravý prapor a bylo slyšet tato povzbuzující slova: "Radujme se a veselme se a chválu vzdejme jemu. Neboť přišla svatba Beránkova a manželka jeho připravila se. A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a stkvoucí, a ten kment jsou ospravedlňování svatých." Zj 19, 7-8.

Dověděla jsem se, že ty a tvoji spolupracovníci jste byli v nebezpečí skrýt zásady naší víry, abyste získali větší vliv. Každá sebemenší snaha provedená v tomto směru bude překážet pravdě v jejím pokroku.

Ty a tvoji spolupracovníci v sanatoriu, potřebujete stálé vedení, jinak ztroskotáte. Zcela určitě musíš pochopit své nebezpečí. Satan se všemožně snaží, aby tě svedl na cizí stezky. Bůh tě posílil. Tvoje duše musí být posvěcena pravdou, aby tvoji neochvějnou zásadnost všichni zřetelně viděli. 8T 155 Čím více se tvá bezmocná duše spoléhá na Boha, čím plněji bude On tvojí důvěrou, tím hladovější budeš po chlebě života.

Bůh má být uznán a poctěn lidem, který se nazývá adventisté sedmého dne. V minulosti byla pravda ke cti Boží zvěstována s přesvědčivou mocí lékaři a pomocníky v našich sanatoriích. Bůh i od tebe nepřijme nic menšího, nýbrž očekává mnohem víc. Ty a tvoji spolupracovníci máte pracovat s vírou a se vší rozhodností, abyste předešli úpadku a udrželi pokrok. Nesmíte omezovat vaše dílo, ani zamlčovat zásady pravdy; musíte rozšířit svoji působnost. Mnoho podniků musí být vybudováno na různých místech. Potřebujeme více horlivosti, více víry, větší vliv a více aktivnějších, nadšených pracovníků.

Pamatujte, že pracujete pro časnost i věčnost. Nebeští andělé jsou pověřeni spolupracovat s vámi na získávání duší. Je nutné vynaložit větší úsilí k zakotvení pravdy na různých místech. Přitom nesmíme zakrýt žádnou část našeho poselství. Přítomná pravda musí být zvěstována duším směřujícím na zahynutí. Ti, kteří nějakým způsobem zakrývají pravdu, zneuctívají Boha. Na jejich šatech ulpí krev duší.

Boží záměr se sanatoriem

Battle-creekské sanatorium je velké misijní pole. Bůh působí na lidi, aby v tomto ústavu hledali úlevu pro své fyzické utrpení. On chce, aby všechno, co s ním souvisí bylo takové, aby s tím mohl souhlasit.

Chce, aby vedle sanatoria bylo vybudováno místo ke shromáždění, aby ti, kteří navštěvují tento zdravotní ústav, měli příležitost slyšet pravdu, jaká je v Ježíši. Drahocenné evangelium nemá být představeno slabým, 8T 156 nekvalifikovaným způsobem, ale výrazně a s vřelým důrazem. Jakmile objasníme, že pobožnost je nutná ke spasení, zvláštnosti našeho vyznání se objeví a odliší nás od světa. Neměli bychom však žádným způsobem útočit proti věrouce hlásané jinými. Ve svém styku s nevěřícími máme svoji víru dokazovat životem podle křesťanských zásad se vší skromností.

Hodnota studia Božího Slova

Budou-li naši studenti medicíny pilně studovat Boží Slovo, budou mnohem lépe připraveni na porozumění jiných svých studijních odvětví, neboť pravé vzdělání vždy začíná opravdovým studiem Božího slova. Naši zdravotně-misijní pracovníci by měli pochopit, že čím víc budou obeznámeni s Božím Slovem a Kristem a čím lépe budou znát zvěst Písma, tím lépe budou připraveni pro svou práci.

Žáci našich škol by měli toužit po vyšším poznání. Nic jim tak nepomůže dosáhnout dobrou paměť, jako studium Písma. A nic jim tak nepomůže získat poznání v jiných studijních odvětvích.

Jestliže nevěřící chtějí studovat ve vašich třídách, kde se připravují zdravotní misionáři a vy byste neradi, aby šířili vliv, který by ostatní studenty odváděl od pravdy, dejte jim příležitost. Někteří z nich se mohou stát nejlepšími misionáři. Oni nikdy neslyšeli pravdu a budou-li v ovzduší vlivu, který zjevuje ducha Mistrova, někteří budou získáni pro pravdu. Při studiu by nemělo být sleveno ze žádné zásady biblické pravdy. Jestliže by připuštění takových žáků, kteří nejsou z našich řad, vedlo k zamlčení velikých pravd, týkajících se našeho přítomného a věčného blaha - pravd, o nichž by mysl měla vždycky přemýšlet - pak bychom je neměli přijímat. V žádném případě nemá být obětována zásada, 8T 157 nebo zvláštní charakteristické rysy naší víry skrývány jen proto, aby někdo z cizích studentů mohl studovat v naší škole.

Věrní učitelé by měli být pověřeni vedením biblických tříd; učitelé, kteří se vynasnaží vést studenty k porozumění toho co přednášejí, ne snad tím, že jim všechno vysvětlí, nýbrž žádat od nich jasné vysvětlení všeho toho, co přečetli. Tito učitelé by si měli pamatovat, že málo užitku bude z povrchního studia Slova. Pronikavý průzkum a opravdové namáhavé studium je potřebné, aby se tomuto Slovu rozumělo. Ve Slově jsou pravdy, které jsou jako zlaté žíly skryty pod povrchem. Skrytý poklad nalezneme, budeme-li ho hledat tak, jak horník hledá zlato a stříbro. Důkaz pravdy Božího Slova je ve Slově samotném. Písmo je klíčem, který otevírá Písmo. Hluboký význam pravdy Božího slova odkrývá naši mysli Jeho Duch.

Bible je velikou učebnicí pro studenty našich škol. Ona zjevuje celou vůli Boží týkající se Adamových synů a dcer. Ona je pravidlem života. Poučuje nás o naší povaze, kterou musíme utvářet pro budoucí život. Nepotřebujeme chatrně osvětlovat pravdu, abychom Písmo učinili srozumitelným. To bychom si také mohli myslet, že polední slunce potřebuje pozemský odraz světla, aby vynikla jeho sláva. Vysvětlivky kněze nebo kazatele nejsou nutné pro záchranu lidí před bludem. Ti, kdo se budou radit Božího slova, budou mít světlo. V Písmu je každá povinnost jasná. Každé naučení je srozumitelné. Každá lekce nám zjevuje Otce i Syna. Slovo může učinit každého moudrým ke spasení. V tomto Slovu je jasně zjevena věda o spasení. Studujte Písmo; neboť ono je Božím hlasem mluvícím k duši člověka.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy