EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jak máme světit sobotu?

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Jak máme světit sobotu?

Bůh je milosrdný. Jeho požadavky jsou rozumné a neodporují dobrotě a lásce Jeho povahy. Prvním účelem soboty bylo blaho člověka. Člověk nebyl stvořený kvůli sobotě, protože sobota přišla až po stvoření člověka jako jedna z jeho potřeb. Pán Bůh po šesti dnech stvoření světa odpočinul a požehnal den svého odpočinku. Oddělil 2T 583 ho též k oddechu pro člověka, aby při pohledu na nebe anebo dole na zemi, uvědomil si, že Bůh to vše stvořil za šest dnů a sedmého dne odpočinul, a aby při pohledu na hmatatelné důkazy Boží nekonečné moudrosti plnilo se jeho srdce láskou a úctou ke Stvořiteli.

Když máme zasvětit sobotní den, nemusíme se proto uzavírat, odtrhnout se od krás přírody a nedopřát si čerstvého, osvěžujícího vzduchu. Nikdy bychom však neměli dovolit, aby životní břemena denních povinností a obchodních záležitostí rozptylovaly naší mysl ve svatou sobotu Hospodinovu. Neměli bychom připustit, aby naše mysl přemýšlela o světských záležitostech. Mysl se však neosvěží, nepovznese, když budeme celou sobotu mezi stěnami poslouchat dlouhé kázání a únavné, povrchní modlitby. Když ji takto světíme, potom ji zneužíváme. Účel, pro který byla ustanovena, není takto dosažen. Sobota byla učiněna pro požehnání člověka. Měla obracet jeho mysl od každodenní práce k zamyšlení se nad dobrotou a slávou Boží. Je třeba, aby se lid shromažďoval a rozprávěl si o Bohu, vyměnil si myšlenky a názory o pravdách Jeho Slova a věnoval též čas správné modlitbě. Všechno toto právě v sobotu nemělo by být únavné, dlouhé a nezajímavé.

Určitou část tohoto dne měl by každý prožít mimo dům. Jak mohou děti nejsprávněji poznávat Boha a přijmout více krásných dojmů, než když tráví jistou část svého času v přírodě, ne snad při hře, ale v doprovodu svých rodičů. Nechť se jejich mladá mysl povznáší k Bohu v prostředí krásné přírody, nechť jejich pozornost osloví stopy Jeho lásky k člověku v Jeho stvořených skutcích a děti 2T 584 budou přivábeny a zaujaty. Nebudou v nebezpečí Boží povahu ztotožňovat s přísností a tvrdostí života, ale při pohledu na krásu věcí stvořených pro štěstí člověka, začnou v Něm poznávat něžného, milujícího Otce. Uvidí, že Jeho příkazy a zákazy nejsou jen projevem Jeho moci a autority, ale že Mu jde o štěstí Jeho dětí. Když Boží povaha dostává tvárnost lásky, dobrotivosti, krásy a přitažlivosti, děti ji začnou milovat. Můžete je upozornit na líbezné ptáčky, kteří svými líbeznými melodiemi naplňují vzduch, na rostoucí trávu a slávou oděné květy šířící svou příjemnou vůni. Všechno toto zvěstuje lásku a moudrost nebeského Umělce a zjevuje slávu Boží.

Rodiče, proč nečerpáte z převzácných Božích naučení z knihy přírody, aby děti dostaly správnou představu o Jeho povaze? Ti, kteří jednoduchost obětují za vyumělkovanost a dobrovolně se odvracejí od přírodních krás, nemohou duchovně myslet. Nemohou chápat umění a Boží moc zjevenou v Jeho stvoření, a proto jejich srdce nadšeně nebijí novou láskou a neplní se bázní a úctou při poznání Božích stop v přírodě.

Všichni milovníci Boha měli by vykonat všechno, co mohou, aby sobota byla radostnou, svatou a slavnou. To nedosáhneme, když budeme hledat svoji radost v hříšných, zakázaných zábavách. A přece můžeme mnoho vykonat pro posvěcení soboty ve vlastní rodině a udělat ji nejzajímavějším dnem týdne. Měli bychom věnovat čas a probouzet zájem u dětí. Určitá změna bude mít požehnaný vliv na ně. Můžeme jít s nimi do volné přírody. Možno s nimi posedět v lese, anebo se vystavit paprskům slunce a dovolit, aby nepokojná mysl 2T 585 měla o čem přemýšlet. Měli bychom si s nimi vyprávět o Božích skutcích, aby se láskou nadchly a s úctou obrátily svoji pozornost ke krásám stvořené přírody.

Sobota by měla být tak zajímavá pro naše rodiny, abychom její každotýdenní návrat radostně vítali. Nijak lépe nemohou rodiče zdůraznit sobotu, než když se všemožně vynasnaží ve své rodině správně poučit a probudit zájem o duchovní věci, vytvářet správné názory o Boží povaze a Jeho požadavcích k nám pro zdokonalení křesťanské povahy a dosažení věčného života. Rodiče, učiňte sobotu radostnou, aby ji vaše děti toužebně očekávaly a srdečně vítaly.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy