EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výstrahy a napomenutí

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Výstrahy a napomenutí

Dne 23. listopadu 1879 mi byly zjeveny některé věci týkající se našich ústavů, povinností a nebezpečí, které hrozí těm, kdo v nich zastávají vedoucí postavení. Viděla jsem, že tito mužové byli povoláni, aby konali zvláštní práci jako Boží nástroje, které má řídit, vést a ovládat Jeho Duch. 4T 538 Mají vyhovět Božím požadavkům a nikdy si nemají myslet, že patří sami sobě, a že mohou užívat svých sil, jak to budou pro sebe považovat za nejvýhodnější. I když mají v úmyslu být dobří a činit dobře, přece se budou zcela jistě mýlit, nebudou-li stálými žáky Kristovy školy. Jejich jediným bezpečím je - pokorně chodit s Bohem.

Nebezpečí číhá na každé stezce a ten, kdo vyjde jako vítěz, bude právem zpívat v Božím městě vítěznou píseň. Někteří mají vyhraněné charakterové rysy, které bude nutné neustále potlačovat. Budou-li tyto rysy ovládány Duchem Božím, budou požehnáním; nebudou-li, stanou se kletbou. Jestliže se ti, kteří jsou teď neseni vlnou popularity, nestanou nerozvážnými, bude to zázrak milosrdenství. Budou-li spoléhat na svou vlastní moudrost, jak to velmi mnozí v takovém postavení dělali, ukáže se, že jejich moudrost je bláznovstvím. Jestliže však sami sebe vydají nesobecky Božímu dílu a nikdy ani v nejmen­ším neustoupí od zásady, Pán je obejme rameny věčnosti a bude jim mocným s pomocníkem. „Kteříž mne ctí, ty poctím“ 1Sam 2,30.

Tato doba je nebezpečná pro každého, do má hřivny, které mohou být pro Boží dílo cenné, neboť satan takovému člověku neustále nabízí své lákadla, neustále se snaží naplnit ho pýchou a ctižádostí a když by ho chtěl Bůh použít, stává se velmi často, že se stane nezávislý a soběstačný a zdá se mu, že je schopen obstát sám. Toto nebezpečí bude hrozit vám, bratři, nebudete-li žít životem pevné víry a modlitby. Můžete mít hluboký a trvalý smysl pro věčné věci a takovou lásku k lidstvu, jakou ve svém životě osvědčil Kristus. Těsné spojení s nebesy dá vaši věrnosti ten pravý tón a bude základem vašeho úspěchu. Váš pocit závislosti vás bude pudit k modlitbě a váš smysl pro povinnost vás bude vyzývat k úsilí. Modlitba a úsilí, úsilí a modlitba budou náplní vašeho života. Na vaší modlitbě musí být vidět, že veškerou svou schopnost i zásluhy připisujete Bohu, vám že patří jen povinnost pracovat co nejlépe. 4T 539 Potřebujete-li sílu, dostanete ji; ona očekává, že o ni budete usilovat. Jen důvěřujte Bohu, vezměte Ho za slovo, jednejte ve víře a požehnání se dostaví.

V této věci nejsou géniové, logika ani výmluvnost nic platné. Bůh přijímá ty, kdo mají pokorné, důvěřivé, kající srdce a slyší jejich modlitbu; s Boží pomocí se překonají všechny překážky. Kolik mužů s velkými přirozenými schopnostmi a vysokým odborným vzděláním selhalo, když byli postaveni na zodpovědná místa, zatímco ti, kteří měli slabší rozum a méně příznivé prostředí, měli podivuhodný úspěch. Tajemství spočívá v tom, že ti první důvěřovali sobě, kdežto ti druzí se spojili s Tím, který je podivuhodný ve svém úsudku a veliký ve své moci, aby vykonal, co chce.

Pro některé je těžké oddělit si čas pro meditaci a modlitbu, protože je jejich dílo neustále pohání ke spěchu. Neměli by to však opomíjet. Požehnání nebes, získané denní pokornou prosbou, bude pro duši chlebem života a způsobí, že budou růst ve své mravní i duchovní síle jako strom štípený při tekutých vodách, jehož listí bude vždy zelené a který ve svůj čas přináší ovoce.

Někteří se dopustili vážné chyby tím, že nepřicházeli na bohoslužby. Účast na bohoslužbách bude pro ně stejně blahodárná a stejně důležitá jako pro jiné. Možná, že nebudou moci využívat těchto výsad tak často, jako mohou mnozí jiní. Lékaři budou často voláni v sobotu k nemocným a budou možná nuceni učinit i tento den dnem vyčerpávající práce. Takovou námahu, která ulevuje trpícím, prohlásil náš Spasitel za dílo milosrdenství a ne za porušení soboty. Avšak ti, kdo pravidelně věnují své soboty psaní nebo práci a nic na této činnosti nemění, škodí své duši, dávají příklad jiným a nectí Boha.

Někteří nechtějí chápat, jak důležitá je nejen návštěva náboženských shromáždění, ale také svědectví pro Krista a pravdu. Jestliže se těmto bratřím nedostane duchovní síly při věrném provádění 4T 540 každé křesťanské povinnosti - neboť právě tím vstupují do těsnějšího a světějšího vztahu se svým Vykupitelem - bude jejich mravní síla slábnout. Jestliže se v tomto směru nezmění, budou zcela jistě duchovně chřadnout.

Lidé, kterým byla svěřena péče o naše ústavy, zastávají důležitá a zodpovědná místa. Nejsou ve své službě lehce postradatelní, ale neměli by se za ně pokládat. Bůh by se mohl bez nich obejít, ale oni se nemohou obejít bez Boha. Tito lidé by se měli snažit při své práci se všemi dobře vycházet. Zastává-li takový člověk své místo poctivě, musí střežit finanční zájmy ústavu svěřeného jeho péči. Tito lidé by si však měli dát velmi záležet na tom, aby neviděli jen svůj vlastní úsek práce a nepracovali pro své odvětví ke škodě jiných, stejně důležitých odvětví.

Vám, bratří, hrozí nebezpečí, že budete při svých obchodních jednáních dělat vážné chyby. Bůh vás varuje, abyste se měli na pozoru a jeden druhého neutiskovali. Pamatujte, že i podvodník se dovede přetvařovat, ale vaše jednání pak v den soudu neobstojí. Bystrost a přesný odhad finančních výhod či nevýhod, jsou potřebné, protože musíte jednat se všemi třídami lidí a zároveň střežit zájmy našich ústavů, jinak by se tisíce dolarů dostaly do rukou nepoctivých lidí. Nedopusťte však, aby tyto rysy trvale převládaly. Při správném vedení jsou důležitými součástmi charakteru, takže budete-li mít před očima bázeň Boží a v srdci Jeho lásku, budete v bezpečí.

Je mnohem lepší vzdát se některých výhod, kterých by se mohlo dosáhnout, než dovolit, aby rostlo lakomství a učinit tak z něho přírodní zákon. Malicherná povýšenost se na křesťana nehodí. My jsme byli mečem pravdy odděleni od ostatního světa. Někdy si sami ani neuvědomujeme špatné rysy své povahy, třebaže jiní je vidí velmi zřetelně. Čas a okolnosti nás však spolehlivě prověří a odhalí zlato charakteru nebo odkryjí horší kov. Ani jednoho z nás nepoznají všichni lidé, dokud nás neprověří oheň Boží zkoušky. Každá nízká myšlenka, každý nesprávný čin odhaluje nějaký charakterový nedostatek. 4T 541 Tyto drsné rysy se musí dostat pod dláto a kladivo velké Boží dílny a Boží milosrdenství je musí brousit a leštit, než budeme uzpůsobeni pro místo v nebesích.

Bůh může tyto bratry učinit vzácnější než ryzí zlato i než zlato z Ofir, jestliže se sami poddají Jeho přetvořující ruce. Měli by být odhodláni využít co nejušlechtileji každé schopnosti a každé vhodné příležitosti. Boží slovo by mělo být předmětem jejich studia a vodítkem při rozhodování, neboť je ze všech okolností tím nejvyšším a nejlepším. S nejhlubším zájmem by měli studovat jediný bezvadný charakter, dokonalý Vzor, který nalézají v evangeliu. Tou jedinou nejhlavnější lekcí, které se musí naučit je, že jedině dobrota dává pravou velikost. Kéž nás Bůh osvobodí od filosofie a světsky moudrých lidí. Jejich jedinou nadějí je, že se stanou blázny, aby směli být skutečně moudří.

Nejslabší Kristův následovník se spojil s nekonečnou mocí. V mnoha případech může Bůh učinit málo pro učené lidi, protože oni necítí žádnou potřebu opřít se o Toho, který je pramenem vší moudrosti. Proto je po zkoušce nahradí lidmi menšího nadání, kteří se naučili spoléhat na Něj, jejichž duše jsou posíleny dobrotou, pravdou a nepohnutelnou věrností, a kteří se nesníží k ničemu, co poskvrňuje svědomí.

Bratří, jestliže spojíte živou vírou své duše s Bohem, On z vás učiní muže síly. Budete-li důvěřovat své vlastní síle a moudrosti, určitě selžete. Bohu se nelíbí, že máte tak malý zájem o náboženskou službu. Vy jste představitelé, a jako takoví vykonáváte širší vliv než lidé na méně významných místech. Měli byste vždy hledat nejprve království Boží a jeho spravedlnost. Měli byste být aktivními, horlivými pracovníky v církvi, kteří pěstují své náboženské schopnosti a ostříhají své duše v Boží lásce. Pán má v této věci na vás své požadavky, které nemůžete lehkomyslně podceňovat. Buď musíte růst v milosti, nebo budete v duchovních věcech zakrnělí a ochromení. 4T 542 Svědčit pro Krista kdekoli a kdykoli můžete není jen vaší výsadou, ale vaší povinností. Budete-li svou mysl takto cvičit, vypěstujete si lásku ke svatým věcem.

Máme sklon pokládat Kristovy služebníky prostě za lidi a nepoznáváme v nich Jeho zástupce. Všechny osobní úvahy by měly jít stranou. Musíte naslouchat Božímu slovu skrze Jeho vyslance. Kristus stále posílá poselství těm, kdo naslouchají Jeho hlasu. Oné noci, kdy náš Spasitel prožíval smrtelnou úzkost v Getsemanské zahradě, spící učedníci neslyšeli Ježíšův hlas. Měli nejasný pocit, že je přítomen anděl, ale svou ospalostí a ztrnulostí se připravili o sílu i slávu toho výjevu, který by byl posílil jejich duše pro období, kdy se měly odehrát strašné události. Tak právě ti lidé, kteří Boží poučení nejvíc potřebují, často o ně nedbají, protože nevcházejí ve spojení s nebesy. Satan se neustále snaží působit na naši mysl a ovládnout ji. Nikdo z nás není bezpečný, nemáme-li trvalé spojení s Bohem. Pomoc z nebes musíme přijímat okamžitě a chceme-li, aby nás ostříhala Kristova moc, musíme být poslušní všech Jeho požadavků.

Podmínkou toho, abyste nesli ovoce je, abyste zůstávali v ži­vém Vinném kmeni. „Zůstaňte ve mně, a já v vás. Jako ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu, tak ani vy, leč zůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé; neboť beze mne nic nemůžete učinit. Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest, a uschne, a budou sebrány, a na oheň uvrženy, a shoří“ J 15,4-6.

Všechny vaše dobré záměry a dobré úmysly vás neučiní schopnými odolat ve zkoušce pokušení. Musíte být lidmi modlitby. Vaše prosby nesmí být mdlé, nahodilé a nestálé, ale opravdové, vytrvalé a stálé. Není nutně zapotřebí, abyste byli při modlitbě sami, ani při ní nemusíte klečet na kolenou, 4T 543 ale uprostřed své práce můžete často pozvednout duši k Bohu a chopit se Jeho síly. Pak budete lidmi s vysokým cílem, lidmi neporušenými, kteří za žádnou cenu nechtějí být zvikláni v pravdě, právu a spravedlnosti.

Tísní vás naléhavé starosti, břemena a povinnosti. Čím je však tlak na vás větší a čím těžší břemena musíte nést, tím větší je vaše potřeba Boží pomoci. Ježíš chce být vaším pomocníkem. Potřebujete, aby světlo života neustále osvětlovalo vaši cestu a pak se budou Jeho božské paprsky odrážet na druhé. Boží dílo je dokonalý celek, protože je ve všech svých částech dokonalé. Uvědomělá péče o to, co svět nazývá malými věcmi, vytváří velkou krásu i úspěch života. Malé skutky dobročinnosti, laskavé slůvka, malé činy sebezapření, moudré využívání malých příležitostí a časté poskytování malých darů činí lidi velkými v Božích očích. Jestliže se na tyto malé věci věrně dbá, jestliže je tato milost ve vás a je hojná, bude každé vaše dobré dílo dokonalé.

Nestačí, jsme-li ochotni štědře dávat ze svých prostředků pro Boží dílo. On žádá, abyste Mu bez výhrad zasvětili všechny své síly. Omylem vašeho života bylo, že jste odmítali vydat sebe. Možná vám připadá velmi těžké udržet si ve svém postavení těsné spojení s Bohem. Avšak jestliže to neuděláte, bude vaše práce desetkrát těžší. Nad satanem, který uvalí na vaši cestu pokušení, dokážete zvítězit jedině skrze Krista. Táž nepřemožitelná vůle, která přináší úspěch při rozumovém hledání, je rozhodující i pro život křesťana. Musíte být zástupci Ježíše Krista. Měli byste s mnohem větší energií a vytrvalostí zdokonalovat svůj křesťanský charakter a nevystavovat ho na odiv při všem, co děláte, protože věci týkající se věčnosti jsou důležitější než časné záležitosti.

Dosáhnete-li někdy v křesťanském životě úspěchu, musíte si umínit, že se chcete stát muži podle Božího přání. Pán chce, abyste působili na církev i na svět tím, že vysoko vyzvednete korouhev křesťanství. 4T 544 Pro pravý křesťanský charakter by měl být příznačný pevný cíl a nezvratná odhodlanost, na nichž nedokáží nic změnit nebo potlačit ani země, ani peklo. Ten, kdo není slepý k lákadlům světských poct, kdo není lhostejný k hrozbám ani odolný proti svodům, toho zničí satanova vynalézavost dříve, než se naděje.

Bůh chce, abychom se Mu dokonale a cele zasvětili a s ničím menším se nespokojí. Čím obtížnější je vaše postavení, tím více potřebujete Ježíše. Láska k Bohu a Boží bázeň zachovaly Josefa na královském dvoře čistého a bez poskvrny. Dostalo se mu velkého bohatství, velké pocty být prvním mužem po králi a jeho povýšení bylo stejně náhlé, jako veliké. Není možné stát bez nebezpečí na vysokém vrcholu. Bouře ponechá nedotčený skromný kvítek v údolí, ale zápasí s vysokým stromem na vrcholu kopce. Bůh si mohl mnohé lidi použít s nevídaným úspěchem, když byli tísněni chudobou, byl by je zde mohl učinit užitečnými a v budoucnu je korunovat slávou - ale úspěch je zničil. Peklo si je vzalo, protože nebyli pokorní; zapomněli, že Bůh je jejich silou a stali se nezávislými a soběstačnými.

Josefův charakter obstál v protivenství a úspěch nezakalil zlato. Osvědčil tutéž posvátnou úctu k Boží vůli, ať stál vedle trůnu, nebo byl ve vězeňské kobce. Vždy se ke svému náboženství přiznal, a to bylo tajemství jeho stálosti. Vy, jako mužové stojící v čele, musíte mít sílu pravé zbožnosti, která proniká vším. V bázni boží vám říkám, že vaše cesta je plná nebezpečí, která vy nevidíte a která si neuvědomujete. Musíte se skrýt v Ježíši. Nejste v bezpečí, pokud se nedržíte Kristovy ruky. Musíte se chránit vší opovážlivosti a pěstovat v sobě odhodlání, že chcete raději trpět, než zhřešit. Žádné vítězství jehož můžete dosáhnout, nebude mít takovou cenu, jako vítězství nad sebou samým.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy