EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Soucit s bloudícími - 4T 321

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Soucit s bloudícími - 4T 321

Drahý bratře A, vstávala jsem časně ráno, abych ti napsala. Nedávno mi bylo dáno světlo, za které jsem zodpovědná. V tomto státě se mi Pán zjevil dvakrát. Zatímco jsem s Ním v noci hovořila, bylo mi zjeveno, že Boží dílo je spjato s mnoha věcmi. Byla mi zjevena situace v církvi, ve škole, v sanatoriu a nakladatelství v Battle Creeku, jakožto i situace Božího díla v Evropě a Anglii, ve státech Oregon a Texas a na jiných nových polích. Je velmi důležité, aby práce na nových polích byla dobře započata, a aby nesla božskou pečeť. Na těchto nových polích budou mnozí v nebezpečí, že přijmou pravdu a budou s ní souhlasit, ale neprožijí pravé obrácení ve svém srdci. Když budou zkoušeni v bouři a v pokušeních, budou překvapeni, že jejich dům nebyl vystaven na skále, ale na písku. Kazatel se musí vyznačovat praktickou zbožností a musí ji rozvíjet ve svém každodenním životě i v charakteru. Jeho přednášky by neměly být pouze teoretické.

Byly mi zjeveny některé věci, které nenapomáhají vítězství pravdy ve státě Texas. Bratři B a jejich rodiny nebyli nikde užiteční, ani nebyli požehnáním Božímu dílu. Bylo mi ukázáno, že jejich vliv se nepodobá příjemné vůni. Nemohou budovat Boží dílo, protože nemají vlastnosti, s kterými je člověk schopen podporovat Boží pravdu. Kdyby naše mysl byla obrácena k Bohu, nebyli byste zbaveni zdravého úsudku, zvláště po věrném varování těmi, kterým jste měli důvěřovat. Krásná slova a lichocení vás oklamaly. Tito bratři mají zkažené charaktery a vůbec se vám nepodobají. Kdyby nad sebou stále bděli a s vírou se opravdově modlili k Bohu, mohli by být ještě zachráněni. 4T 322 Skrze Ježíše Krista mohou změnit svůj charakter a získat tak morální způsobilost, aby se mohli postavit před Pánem, až přijde. Ale Bůh jim nesvěřil žádný významný úkol, protože mnohé duše by zahynuly. Tito lidé nejsou schopni vést Boží stádo. Za situací, kdy měli mluvit co nejméně, vybírat slova a projevovat skromnost, přišly ke slovu jejich negativní povahové rysy a tím bylo Boží dílo mařeno.

Jako bratr C, ani ty jsi neměl zdravý úsudek. Přeceňovali jste schopnosti jiných lidí. Loď může být v dobrém technickém stavu, ale jestliže se objeví malý nedostatek, například kousek trámu prožraného červem, jsou ohroženy životy všech cestujících. Všechny články řetězu mohou být dobré, avšak jeden vadný článek znehodnotí celý řetěz. Jsou jednotlivci, kteří mají výborné vlastnosti, ale mají některé výrazné rysy povahy, které je učiní nezpůsobilými pro svaté a slavné Boží dílo. Tito lidé projevují nedostatky ve všech křesťanských ctnostech a jejich příklad není hodný následování.

Můj bratře, dříve než tvé dílo bude takové, jaké by mohlo a mělo být, musíš na sobě hodně pracovat. Tvá mysl je zatemněna. Soucit a spojení s těmi, jejichž charaktery jsou na nízké úrovni, ti vůbec neprospěje, ale způsobí, že tvůj duch se zkazí, zkoroduje, ztratí hodnotu a odloučí tě od Boha. Máš prudkou povahu. Nevzal jsi na sebe plnou zodpovědnost za chod domácnosti. Pokud neustále nejsi pod očisťujícím vlivem Ducha Božího, hrozí ti nebezpečí, že budeš mít hrubou povahu. Abys správně představoval Kristův charakter, musíš zlepšit svůj duchovní život a spojit se s Bohem ve velké práci, ke které jsi byl předurčen. Tvé myšlenky musí být povzneseny a tvé srdce posvěceno, aby ses mohl stát spolupracovníkem Ježíše Krista. „Očisťte se vy, kteříž nosíte nádobí Hospodinovo“ Iz 52,11.

Boží dílo v Texasu by dnes bylo na mnohem vyšší úrovni, 4T 323 kdyby se do něho nezapojili bratři B. Mohla bych se o této záležitosti zmínit mnohem podrobněji, ale nyní tak nebudu činit. Stačí říci, že tito lidé nemají Boží pravdu. Cítili, že jsou schopni vykonat téměř vše, k čemu jsou povoláni a neusilovali o to, aby napravili své nežádoucí rysy charakteru, které je provázejí již od narození, ale nad nimiž by výchovou, vzděláním a kázní mohli zvítězit. V tomto směru se pokusili o určitou nápravu, ale má-li být vážena na váhách, stále jsou ještě shledáváni lehkými.

V Božím Slovu jsou zaznamenány obecné zásady pro formování správných životních návyků, a také svědectví, jak obecná tak osobní, která byla sestavena tak, aby se pozornost upoutala zvláště na tyto zásady. Ale na jejich srdce a mysli toto Slovo dostatečně nezapůsobilo a neuvědomili si nutnost rozhodné změny. Kdyby správně zhodnotili vlastní stav, viděli by, jak jsou vzdáleni od dokonalého Vzoru a pěstovali by víru, která je laskavá a očisťuje duši. Zejména bratři A B jsou přirozeně svévolní, diktátorští a soběstační. Myslí si, že jsou lepší než jiní. Závidí a žárlí na každého člena církve, o kom si myslí, že by mohl být ceněn výše, než oni sami. Vyznávají, že jsou svědomití, ale ve vztahu k bratřím, o kterých si myslí, že by mohli být považováni za lepší než oni sami, často vidí v jejich oku třísku, ale nevidí trám ve svém oku. Drží se maličkostí, hovoří o bezvýznamných podrobnostech a přikládají tak slovům a skutkům svůj vlastní význam. To se zvlášť týká dvou z těchto bratří.

Tito muži, zejména A B, jsou schopnými řečníky. Okouzlující způsob jejich přednesu vzbuzuje dojem, že jsou poctiví a mají ryzí zájem o Boží věci, takže zde existuje možnost oklamat a zatemňovat mysli těch, kteří naslouchají. Při psaní těchto řádků cítím bolest v srdci, protože vím, že tato rodina má velký vliv. Neměla jsem v úmyslu hovořit znovu o těchto lidech, ale vážnost těchto záležitostí mně nutí, abych psala dál. 4T 324 Jestliže kazatelé slova, kteří vyznávají, že jsou ve spojení s Bohem, nedokáží rozpoznat vliv takových lidí, nejsou způsobilí, aby zastávali funkci učitelů Boží pravdy. Kdyby tito lidé nezaujímali důležité postavení a nesnažili by se učit a vést jiné, nic bych neříkala. Ale když vidím, že Božímu dílu hrozí nebezpečí, nemohu již déle mlčet.

Je třeba zabránit tomu, aby se tito bratři usídlili na jednom místě a vytvořili skupinu, která by v církvi měla vůdčí postavení. Nemají přirozenou náklonnost k lidem. Neprojevují soucit, lásku a čistou náklonnost k ostatním, ale vyžívají se v žárlivosti, závisti a hašteření. Jejich svědomí už otupěla. Vůbec neprožili Kristovou lásku a Jeho pokoru. Bůh zakázal, aby takoví členové byli v církvi. Jestliže nebudou obráceni, nemohou vidět nebeské království. Raději kritizují jiné a vyhledávají na nich drobné chyby, ale nesnaží se o to, aby roucho svého vlastního charakteru očistili v krvi Beránkově a zbavili ho tak od skvrn hříchu.

Ale nyní přicházím k bolestivější části historie, týkající se bratra D. Pán mně seznámil s událostmi, ve kterých jste ty i bratr C hráli významnou úlohu. Oba jste zarmoutili Boha. Viděla jsem i slyšela něco, co mi způsobilo bolest a lítost. Toto bezbožné a nerozumné vyšetřování, které mi bylo ukázáno, je úplně podobné tomu, co lze očekávat od bratří B. Ale nejvíce mne překvapilo a zarmoutilo to, že to byli právě takoví lidé, jako bratr C a ty, a vy jste hráli tak významnou roli v tomto hanebném, jednostranně zaměřeném vyšetřování.

Bratru C, který jako právník co nejpřísněji vyšetřoval celou záležitost, chci říci: Takovou práci bych nechtěla dělat ani za největší bohatství světa. Byli jste prostě oklamáni a svedeni cizím duchem, který v sobě neměl ani špetku úcty. 4T 325 Zvítězila tam jen závist, žárlivost, zlo a pochybné spory.

Asi si myslíte, že jsem příliš přísná, ale nemohu být přísnější, než si tato záležitost zasluhuje. Pomysleli jste si všichni, když jste odsuzovali nevinného, že Bůh je také soudcem? Následující poměry bratra D byly důsledkem postavení, které jste mu přisoudili. Kdybyste ukázali svou poctivost a soucit, dnes by stál na místě, kde by svým vlivem mocně podporoval pravdu, která se projevuje tichým duchem. Bratr D nebyl pohotovým řečníkem, ale příjemné a otevřené vystupování A a B mělo svůj vliv. Na tohoto slepého člověka by se mělo pohlížet se soucitem a něžností, ale namísto toho byl postaven do nejhoršího světla. Bůh vše viděl a nepodpoří ani jednoho, kdo měl podíl na tomto nepoctivém vyšetřování. Bratře A, pak to už pro tebe nebude nic příjemného, když budeš sedět na soudu proti slepému bratru. Měl by ses poučit z této zkušenosti a nebrat ohled na lidi, kteří vnášejí předsudky proti těm, které Bůh podporuje, s kterými má soucit a posiluje je.

Bratr C ani ty jste nemohli vidět nedostatky u bratří B, a ani jste nemohli rozpoznat protikladné rysy charakteru bratra D. Ale jeho vliv posvěcený Duchem Božím, vám mohl o Božím díle říci desateronásobně více, než vliv bratří B. Měl jsi velký podíl na tom, že bratru D bylo ublíženo. Radím ti, abys tohoto špatného činu litoval tak upřímně, jak ses ho dopustil. Ve jménu Páně tě vyzývám, aby ses osvobodil od lidských vlivů a zavřel své uši před pomluvami. Nedovol, abys opakoval svědectví jiného člověka; raději nechej Boha a nikoli lidi, kteří jsou neposvěceni, jak u nás doma, tak i v zahraničí, aby na tebe vložil břímě odpovědnosti za Jeho dílo.

Bratr C potřebuje, aby na jeho srdce působil obměkčující a očisťující vliv Božího Ducha. Měl by se tomu učit především ve svém domě. „Milování buď bez přetvářky“ Řm 12,9. V jeho domě by neměl mít místo duch odsuzování, panovačnosti a hašteřivosti s veškerou zlomyslností. 4T 326 Tentýž duch má negativní vliv i v církvi. Pokud bude nyní jeho povaha změněna, bude jednat mnohem laskavěji. Také by se měl cvičit v sebeovládání. Bratr D není bez viny, ale ti, kteří ho odsuzují, jsou desetkrát horší.

Bratře A, proč ses pevně nepostavil na stranu utlačovaných? Proč ses nesnažil urovnat tento spor? Proč jsi nejednal jako Spasitel, který řekl: „Kdo je z vás bez hříchu, první hoď na ni kamenem?“ Jan 8,7. Učinil jsi velkou chybu, která může znamenat ztrátu několika duší, ale učinil jsi to z nevědomosti. Kdybys ve prospěch bratra D vyslovil alespoň jediné slovo, které by vyjadřovalo tvůj soucit, bylo by to v nebesích zaznamenáno k tvému dobrému. Ale ty jsi jednal bezmyšlenkovitě, podobně jako ti, kteří odsoudili Krista, a v osobě Jeho svatého jsi odsoudil svého Spasitele. „Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili“ Mt 25,40. Ježíš vždy co nejpřísněji káral pokrytectví, ale upřímní hříšníci, kteří činili pokání, byli přijati, omilostněni a potěšeni.

Myslel sis, že by bratr D mohl uvěřit tomu, že správné je špatné a špatné je správné, protože jeho bratři se snažili, aby tomu uvěřil? Byl nemocný a nervózní, všechno se mu zdálo temné a nejisté. Ztratil důvěru k tobě i k bratru C, a ke komu se měl obrátit? Neustále mu bylo něco vyčítáno, dokud se nestal zmateným, roztržitým a zoufalým.Ti, kteří ho přivedli k tomuto stavu, spáchali větší hřích.

Kde se poděl soucit? Vždyť to nebylo ani z občanského hlediska humánní jednání. Světští lidé by nebyli tak bezohlední, nemilosrdní a neslušní. Již pro jeho nemoc by s ním jednali se soucitem, rozvážně a se sousedskou láskou. 4T 327 Ale zde byl slepec, bratr v Kristu a někteří jeho bratři seděli jako soudcové a posuzovali jeho záležitost.

Zatímco bratr byl pronásledován jako zajíc, který utíká před smrtí, během procesu ses několikrát hlasitě smál. Seděl tam bratr C, který je velmi laskavý a sympatický, a káral své bratry za jejich kruté jednání. Avšak zde byl ubohý slepec, člověk stvořený k Božímu obrazu, který je vyvýšen nad němá zvířata a ptactvo, které je v Jeho péči. Kdyby mezi vámi promluvil ten, který hovořil tak, jako žádný z lidí nikdy nemluvil, slyšeli byste rozsudek: „Cedíte komára, velblouda pak polykáte“ Mt 23,24.

Člověk, který má rád zvířata, by měl projevit mnohem větší soucit a lásku ke Kristu v osobě tohoto postiženého svatého. Ale vy jste jednali jak bez rozumu. Bratr B měl okouzlující proslov. Bratr D neuměl tak dobře mluvit. Nedovedl tak dobře formulovat své myšlenky, aby se mohl hájit. Byl tak překvapen, že nedovedl využít situaci ve svůj prospěch. Jeho bratři, kteří jej tvrdě kritizovali, byli právníky a tím byl tento slepec ve velké nevýhodě. Bůh viděl a zaznamenal vše, co se onoho dne odehrálo. Tito muži byli mistři ve svém oboru a byli si jisti svým vítězstvím, zatímco slepý bratr, zneužit a potupen, cítil, že ztrácí půdu pod nohama. Jeho důvěra vůči těm, o nichž byl přesvědčen, že stojí na místě Kristově, byla úplně otřesena. Prožil takový morální šok, že to pro něj znamenalo téměř jistou zkázu, jak duchovní, tak i tělesnou. Každý koho se týkala tato záležitost, by měl před Bohem cítit nejhlubší výčitky a činit pokání.

Bratr D se dopustil chyby vlivem toho, že už nedokázal unést tíhu výčitek a nezasloužené kritiky, která patřila někomu úplně jinému. Boží dílo miloval celou svou duší. Bůh mu ukázal, že pečuje o slepé a stal se úspěšným, ale jeho žárlivým bratřím se to nelíbilo. 4T 328 Bůh působil na srdce nevěřících, aby k němu byli laskaví a cítili s ním, protože je slepý. Bratr D byl uctivým křesťanem a smířil se dokonce i ze svými světskými nepřáteli. Bůh se stal jeho laskavým otcem a vedl jej na jeho cestě. Na základě poznání pravdy býval upřímný a sloužil Bohu celým svým srdcem, bez ohledu na výčitky, závist a falešné obvinění. Právě ty, bratře A, jsi bratru D ublížil jako poslední. Ale on neodešel od Boha, i když se kazatelé a lidé postarali o soudní jednání, ve kterém nemohl vidět spravedlnost. Přikován k věčné skále se měl pevně držet svých zásad, nadále věřit a stát na straně za cenu jakéhokoli rizika. Ó, jak je nyní nutné, aby bratr D pevněji přilnul k Ruce, která je dosti mocná, aby jej mohla zachránit.

Vše co má v tomto životě hodnotu, je možno dosáhnout ve spojení s nebesy a s budoucím nesmrtelným životem. Boží věčné rámě se ujme i té nejslabší duše, která se k němu obrací s prosbou o pomoc. Nejvzácnější poklady ztratí svou hodnotu, ale duše, která žije bezúhonným životem pro Boha a nenechá se zlákat marnou slávou, bude navždy s Ním. Boží město otevře své zlaté brány, aby přijalo toho, kdo se během života na této zemi nechal vést Bohem, čerpal z Jeho moudrosti a měl v Něm svou útěchu, i když prožíval utrpení. Uvítají jej tam písně andělů a bude jíst ovoce stromu života.

Bratr D neměl úspěch tam, kde měl zvítězit. Ale Boží soucitné oko na něm stále spočívá. I když člověk může zklamat, Bůh jej ještě miluje, má s ním soucit a podává mu svou pomocnou ruku. Jestliže bude pokorný, mírný a bude-li jeho srdce laskavé, On pozvedne jeho hlavu a jeho nohy povede bezpečně ke Skále věků. „Byť se i hory pohybovaly, a pahrbkové ustupovali, milosrdenství mé však od tebe neodstoupí, a smlouva pokoje mého se nepohne, praví slitovník tvůj Hospodin“. (Iz 54,10).

Nikdo z nás se nemůže vymluvit na jakoukoli formu zkoušky, jestliže ztratíme spojení s Bohem. On je zdrojem naší síly a zárukou, že obstojíme před každým soudem. 4T 329 Když Jej budeme prosit o pomoc, jeho mocná ruka nás spasí. Bratr D měl cítit, že Bůh je jeho otcem, že v Něj může doufat a radovat se, i když ho na této zemi opustili všichni přátelé. Vyzývám jej, aby neokrádal Boha o službu, která Mu náleží, protože křehký člověk jej může zklamat. Ať si pospíší a zasvětí se Bohu a slouží Mu ze vší síly své bytosti. Bůh jej miluje a on miluje Boha a jeho dílo musí být v souladu s jeho vírou, ať se lidé k němu chovají jakkoli. Jeho nepřátelé mohou poukazovat na jeho současnou situaci a tvrdit, že to dosvědčuje, že ve svých úsudcích o něm měli pravdu. Bratr D jednal ukvapeně a bez náležité rozvahy. Jeho duše byla znechucena a myslí si, že byl tak zraněn, že se již nemůže uzdravit. Ti, kteří ho tak bezohledně pronásledovali, mají velmi daleko k bezúhonnosti svého života a charakteru. Kdyby Bůh posuzoval jejich nedokonalý charakter a život tak, jak oni jednali s bratrem D byli by již dávno zatraceni. Ale soucitný Bůh jim byl milostiv a nejednal s nimi podle jejich přestoupení.

Bůh byl vůči bratru D věrný a on měl opětovat Jeho milostivé skutky bez ohledu na to, že člověk projevuje tak málo lásky a lidského chování. Bratr D má tu přednost, že se před lidskou svárlivostí skryl v Kristu a cítil zde nevyčerpatelný zdroj vděčnosti, spokojenosti a pokoje, k němuž měl přístup v každém okamžiku. Kdyby měl jakkoliv velký pozemský poklad, nebyl by tak bohatý, jak může být nyní, když má tu přednost, že může stát na straně pravdy a pít z nevyčerpatelného zdroje spasení.

Cožpak Bůh nedaroval také bratru D svého Syna, který za něj zemřel? A nedaroval mu s ním svobodně všechny věci? Proč by měl být nevěrný Bohu, když ho člověk zklamal? Láska, která váže matčino srdce k nemocnému dítěti je silnější než smrt, ale Bůh prohlašuje, že i kdyby matka zapomněla na své dítě „já však nezapomenu se na tě“ Iz 49,15. Ne, ani jediná duše, která v Něj věří, nebude opomenuta. 4T 330 Bůh pamatuje na své dítky nejněžnější péčí, před Ním je psána pamětná kniha, aby nikdy nezapomněl na děti, svěřené Jeho péči.

„Každé lidské pouto může být zrušeno,
přítel přítele může zklamat nevěrou;
matky přestanou pečovat o své vlastní,
nebesa i země pominou,
ale Hospodinova láska se nikdy nezmění.“

Bratr a sestra D mohli být pro církev velkým požehnáním, kdyby je církev lépe chápala a přijala jejich úsilí. Ale závist, nesrovnalosti a žárlivost je vyhnaly z církve.

Salem, Oregon, 8. července 1878

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy