EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Povinnost sebeovládání

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Povinnost sebeovládání

Choutky přirozené stránky naší povahy bychom měli mít pevně v rukou. Byly nám dány pro důležité cíle, pro dobro, a ne proto, aby se staly služebníky smrti tím, že se zvrátí a promění ve smyslné žádosti. Záliba v kouření, kterou ty, bratře G, svou shovívavostí podporuješ, se stává žádostí zápasící ve tvé duši. Člověk, který nedokáže ovládnout svou chuť, nemůže být trpělivým člověkem. Sebenepatrnější shovívavostí vůči určité zálibě roste chuť na silnější dráždidla. Jsme-li skutečnými pány svých myšlenek, vášní a choutek, ovládneme i svůj jazyk. Využijte plně svou mravní sílu a vzdejte se kouření navždy. Před jinými ses snažil zatajit že kouříš, ale před Bohem jsi nic nezatajil. "Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, kteříž jste dvojité mysli. Ssouženi buďte, a kvělte, a plačte; smích váš obratiž se v kvílení, a radost v zármutek. Ponižte se před obličejem Páně a povýšiť vás" Jak 4,8-10. Tato slova ti doporučuji v Ježíšově jménu a z Jeho pověření. Nezamítej je. 4T 245

Nikdy bys nezavrhl Svědectví, jak jsi učinil, kdyby nebyla pokárána tvá provinění. Domníval ses, že bude snazší vzdát se Svědectví a zavřít oči před světlem, které ti dal Bůh, než se vzdát kouření a skoncovat se svým lehkomyslným životem i žertováním s nevěřícími. Proces očišťování vyžaduje odříkání a zdrženlivost, k čemuž nemáš dost mravní síly; proto si myslíš, že své hříchy omluvíš tím, že nebudeš věřit ve světlo, které ti Bůh poslal. Nezapomeň, že se všemi těmito věcmi se jednou znovu setkáš, neboť jsou zapsány v knize spolu se všemi výstrahami i výtkami, které mi Bůh pro tebe svěřil.

Bratra J je třeba litovat, protože vyrostl se špatnou povahou. Jeho naděje je malá. Jeho úsudek je ovládán nevěrou a pochybnostmi. Má takovou povahu, že stále pochybuje a na vše se ptá. Jediná možnost, jak by mohl přemoci toto veliké zlo, je pěstování opačných povahových rysů. Nevěru by měl potlačovat, a ne ji pěstovat. O svých pochybnostech by neměl mluvit. Nemá právo vzbuzovat u jiných smutek a nedostatek odvahy tím, že jim ukazuje nedostatky svého charakteru. Je-li už postižen tímto smutným zlem, neměl by ztrpčovat štěstí jiných tím, že o své nevěře mluví a působí neblaze na víru svých bratří. Má sklon k tomu, že v každém rozhovoru či napomenutí ignoruje skoro vše, z čeho měl čerpat útěchu a povzbuzení a bere si pro sebe jen to, co - podle jeho mínění - omluví jeho otázky a kritiku. Brána do jeho duše není střežena a je otevřena dokořán, takže satan může vejít a formovat jeho myšlení podle svých představ.

Bylo mi ukázáno, že vaše shromáždění přestávají být zajímavá, protože tam není přítomen Duch Boží. Bratři a sestry jsou úplně v zajetí těchto dvou mužů. Nemají odvahu projevit svou svobodu a ve vší prostotě svých duší vyjádřit svou víru, protože zde je bratr J se svým chladným, přísným, kritickým okem, který dává pozor a je připraven chopit se každého slova, jež by mu poskytlo příležitost dokázat schopnosti své nevěřící mysli. V takové situaci Duch Boží se zármutkem opouští shromáždění. Projevují-li bratři ducha draka, 4T 246 a bojují s těmi, kteří věří, že skrze Svědectví jim Bůh dal světlo a útěchu, je čas, aby bratři a sestry uplatnili nárok na svou úplnou svobodu a na svobodu svého svědomí. Bůh jim dal světlo a oni si musí tohoto světla vážit a mluvit o něm, aby se navzájem posilovali a povzbuzovali. Kdyby se bratr J snažil budit zdání, že světlo, které Bůh poslal skrze Svědectví, nemá s Božím slovem nic společného, pomátl by myšlení druhých, protože na věc poukazuje v nesprávném světle. Bůh neviděl žádnou překážku, proč by tímto způsobem nemohl mysl svého lidu přivést ke Svému slovu, aby měl možnost lépe je pochopit.

Věřící sboru ve --- ochabují víc a více, protože na ně působí špatný vliv; který je brzdí na cestě vpřed. Je to výsadou bratra J odložit stranou svou nevěru a kráčet ve světle pokud ovšem bude chtít. Když nepřijme radu, Boží dílo půjde kupředu i bez jeho pomoci. Avšak Bůh si přeje, aby ve sboru v --- nastala změna. Jeho členové nejdou kupředu, ani zpátky. Bůh může se šesti dušemi, které jsou zajedno v úsudku i smýšlení udělat více, než s mnoha lidmi, kteří pracují tak, jako bratři J a G. S nimi nepřišli do shromáždění andělé světla, ale andělé tmy. Shromáždění byla neužitečná a někdy i škodlivá. Bůh tyto muže žádá, aby přešli na stranu Páně a připojili se k církvi, anebo ať nepřekáží těm, kteří by chtěli cele náležet Pánu.

Hlavní příčinou, proč tak mnozí, kteří se domnívají, že jsou Kristovi učedníci upadnou do těžkého pokušení a nebudou činit pokání, je skutečnost, že dobře neznají sami sebe. Proto byl Petr satanem tak pokoušen a proto tisíce lidí ztrácejí víru. Nepoznali jste své chyby a proto vaše duše strádá. Snažně vás prosím, očistěte své duše tím, že půjdete za pravdou. Navažte znovu spojení s nebem. Kéž vás Bůh chrání, abyste neoklamali sami sebe.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy