EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naše publikace - 4T 388

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Naše publikace - 4T 388

Některé velmi důležité věci nejsou v našich vydavatelských kancelářích přijímány s patřičnou pozorností. Ti, kteří zastávají zodpovědná místa, by měli vypracovat plány, jak by se mohly naše knihy dávat do oběhu, aby nepadaly z tiskařského stroje jako bezduché věci a neležely na policích. Naši lidé nejdou s dobou a nevyužívají to, co jim Boží péče poskytuje.

Mnohé naše publikace byly dány na trh za tak nízkou cenu, že výtěžek nestačí udržovat hlavní kancelář a vytvářet dostačující finanční základ pro trvalý provoz. Naši pracovníci, kteří nemají žádný zvláštní úkol v některých odvětvích našeho díla v Battle Creeku v Oaklandu, nejsou informováni o potřebách Boží věci ani o kapitálu potřebném k tomu, aby se provoz udržel. Oni nechápou, co je to odpovědnost za ztráty a vydání, které v takových ústavech každý den jsou. Zřejmě se domnívají, že všechno se děje bez velkých starostí nebo peněžních výdajů, proto naléhavě zdůrazňují nutnost co nejnižších cen u našich publikací, takže ztěží zůstává nějaký zisk. A když byly ceny sníženy až téměř na hranici možností, projevují jen slabý zájem o zvýšení prodeje právě těch knih, u nichž se prosazovaly tak nízké ceny. Když dosáhnou svého cíle, přestanou si dělat starosti, právě když by měli mít opravdový zájem a starost, aby se publikace rychle prodaly, a tím zasévaly setbu pravdy a přinášely finanční prostředky do kanceláří pro investování do jiných publikací.

Se strany kazatelů se velmi zanedbávala povinnost budit o tuto práci zájem sborů v místech, kde působí. Jestliže jsou jednou ceny knih sníženy, je velmi těžké je znovu zvýšit tak, aby přinesly zisk, protože malicherní lidé to budou nazývat spekulací a nepostřehnou, že ani jediný člověk z toho nemá užitek a že Boží dílo nesmí být ochromeno pro nedostatek základního kapitálu. Knihy, které by měly být v oběhu, leží bez užitku v kancelářích našich vydavatelství, 4T 389 protože není dostatek zájmu dostat je do oběhu.

Tisk představuje moc. Jestliže však není dostatek lidí, kteří chtějí naplánovat, jak zajistit široký oběh tiskovin, je jeho moc ztracena. Správně se předvídalo, že je nutné vydávat finanční prostředky na vhodná vybavení, aby se mohly knihy a traktáty tisknout ve velkém množství, ale zanedbávala se otázka návratnosti investovaných peněžních prostředků pro tisk jiných publikací. Moc tisku se všemi jeho výhodami je v jejich rukou a oni jí mohou užívat k tomu nejlepšímu prospěchu, nebo mohou napůl spát a svou nečinností ztratit výhody, které by mohli získat. Rozumná kalkulace jim umožní šířit světlo prodejem knih a časopisů. Mohou je posílat tisícům rodin, které nyní zůstávají v temnotě bludu.

Jiní vydavatelé pravidelně uvádějí na trh knihy, o něž není živý zájem. „Synové tohoto světa opatrnější jsou, než synové světla ve svých věcech “Lk 16,8. Téměř denně se naskytnou zlaté příležitosti k tomu, aby se tiší poslové pravdy mohli dostat do rodin i k jednot­livcům. Ale líní, nemyslící lidé tyto vhodné příležitosti nevyužijí. Živých kazatelů je málo. Tam, kde by jich mělo být sto, je pouze jeden. Mnozí dělají tu velkou chybu, že nevyužívají svých schopností ve snaze spasit duše svých bližních. Stovky lidí by se měly probudit a přinášet světlo do všech měst, vesnic i městeček. Veřejné mínění se musí rozvířit. Bůh říká: Světlo se musí dostat do všech koutů misijního pole. Lidé musí svítit a přinášet světlo těm, kteří jsou ve tmách.

Všude jsou potřební misionáři. Na všech místech by měli být vybráni agitátoři; ale ne nějací nestálí jedinci, nebo muži a ženy, kteří se pro nic jiného nehodí a jinde neměli úspěch, ale mezi těmi, kteří mají dobré vystupování, jsou taktní, rozumní a schopní. Takoví jsou potřební, 4T 390 aby se stali úspěšnými kolportéry, agitátory a zprostředkovateli. Muži, kteří mají pro tuto práci schopnosti, se jí ujmou, ale pak jim některý nerozvážný kazatel bude lichotit, že by svého daru měli využít na kazatelně, a nedělat obyčejného kolportéra. Tak se tato práce podceňuje. Jsou ovlivňováni, aby získali povolení kázat; a právě ti, kteří by měli být vychováni, aby se stali dobrými misionáři a navštěvovali rodiny v jejich domovech, hovořili a modlili se s nimi, jsou přemlouváni a stanou se slabými kazateli. A pole, kde je tolik práce a kde by se mohlo vykonat mnoho dobrého pro dílo, se zanedbává. Schopný kolportér - stejně jako kazatel - by měl být za své služby dostatečně odměňován, jestliže svou práci vykonává věrně.

Je-li některá práce důležitější než ostatní, pak je to práce, prostřednictvím níž lidé dostanou do ruky naše publikace, které je vedou ke zkoumání Písma. Misijní práce - roznášení našich publikací do rodin, rozhovor a modlitba s lidmi a za ně - je dobrou prací. Je to činnost, která vychovává muže i ženy pro pastorační práci.

Pro tuto práci se nehodí každý. Měli by se pro ni vybírat lidé s nejlepším nadáním a schopnostmi, kteří se rozumně a systematicky pustí do díla a budou v něm s nehasnoucí energií pokračovat. Měl by zde být co nejdůkladněji propracovaný plán, a ten by se měl věrně plnit. Každý sbor by měl mít o misijní práci nejhlubší zájem.

Svazky „Ducha proroctví“ a „Svědectví“ by měla mít každá adventní rodina. Bratři by měli znát jejich hodnotu a měli by být vybízeni, aby je četli. Nebylo to zrovna nejmoudřejší dát tyto knihy za nízkou cenu a mít je v každém sboru jen po jednom exempláři. Tyto knihy by měly být v knihovně každé rodiny a měly by se neustále číst. Dejte je tam, kde je může číst mnoho lidí, ať nesou stopy toho, že je četli všichni sousedé.

Měly by se zavést večerní chvilky čtení, při nichž by jeden měl číst nahlas těm, kteří jsou shromážděni u rodinného krbu. Je malý zájem o to, aby se co nejvíc využilo světlo dané Bohem. 4T 391 Mnoho času pohltí rodinné povinnosti a mnoho zájmu se věnuje různým příhodám a okolnostem. Peníze se utrácí za čaj, kávu, stuhy, volánky a ozdoby a mnoho času a práce zabere vyšívání šatů, ale vlastní srdce se zanedbává. Bůh nám dal drahocenné světlo, které mají naše knihy šířit, a tyto publikace by měla každá rodina vlastnit a číst je. Rodiče, vaše děti jsou v nebezpečí, že se odvrátí od světla daného z nebe. Měli byste tyto knihy koupit a číst je, tak budou požehnáním pro vás i pro vaše rodiny. Měli byste půjčit „Ducha proroctví“ svým sousedům a přemluvit je, aby si výtisky koupili. Jste Božími misionáři, měli byste tedy být horlivými, aktivními a smělými pracovníky.

Mnozí lidé kráčejí cestou, vedoucí právě opačným směrem od světla, které dal Bůh svému lidu, protože nečtou knihy, v nichž je světlo i výstrahy, kárání i varování. Světské starosti, zájem o módu a nedostatek náboženského cítění odvrátily pozornost od světla, které Bůh ze své milosti dal, zatímco knih a časopisů, které obsahují bludy, je všude plno. Všude se šíří pochybovačnost a nevěra, zatímco převzácné světlo, přicházející od Božího trůnu, je skryto pod kbelíkem. Bůh bude brát svůj lid k zodpovědnosti za tuto nedbalost. Budeme se muset zodpovídat za každý paprsek světla, jímž nechal osvítit naši stezku, zda jsme jej využili ke svému vzdělání v Božích věcech, anebo zda jsme jím opovrhli, protože bylo příjemnější jít vlastní cestou.

Nyní máme velkou příležitost šířit pravdu, ale naši lidé nestojí o výsady, kterých se jim dostalo. V mnohých sborech lidé nevidí ani necítí, že je třeba pracovat ze všech sil pro spásu duší. Neuvědomují si svou povinnost získávat předplatitele pro naše časopisy, včetně našich zdravotnických časopisů a šířit naše knihy a příručky. Měli by to dělat lidé, kteří jsou ochotni dát se poučit o tom, jak nejlépe získávat jednotlivce i rodiny. Měli by být slušně upraveni, ale ne naparáděni. Jejich chování by nemělo být lidem nepříjemné. 4T 392 Našim členům někdy schází pravá zdvořilost. Tu by měli pěstovat všichni, kteří konají misijní práci.

Naše nakladatelství měla přinášet zisk. Náš lid je může udržet, jestliže prokáže rozhodný zájem o to, aby naše tiskoviny pronikly na trh. Ale jestliže bude v příštím roce tak málo zájmu, jak tomu bylo v roce minulém, bude zisk minimální. Čím bude oběh našich publikací rozsáhlejší, tím větší bude poptávka po knihách, které objasňují pravdy Písma. Mnozí jsou znechuceni nedůsledností, chybami, odpadnutím církve, slavnostmi, loteriemi a různými akcemi, jejichž účelem je získat peníze pro církevní účely. Těch, kteří žijí ve tmě a hledají světlo, je mnoho. Kdyby se naše časopisy, traktáty a knihy, podávající pravdu srozumitelným biblickým jazykem mohly více rozšiřovat, mnozí by našli právě to, co potřebují. Mnoho našich bratří však jedná tak, jakoby lidé měli přijít k nim nebo si chodit pro tiskoviny do našich kanceláří. Vždyť oni nevědí, že něco takového existuje.

Bůh vyzývá svůj lid, aby jednal živě a nebyl líný, loudavý a lhostejný. To my musíme přinášet lidem tiskoviny a přesvědčovat je, aby je přijali, ukázat jim, že obdrží mnohem víc než je cena, kterou za ně zaplatí. Poukazujte na hodnotu knih, které nabízíte. Nemůže se vám stát, že byste je přecenili.

Velmi mě bolelo, když jsem viděla lhostejnost našich lidí, kteří konají tak vznešené povolání. Bylo mi zjeveno, že krev duší ulpí na rouchu mnohých, kteří se nyní cítí spokojeni a necítí zodpovědnost za duše, které kolem nich hynou právě proto, že neobdrželi světlo poznání. Navázali s nimi spojení, ale nikdy je nevarovali, nikdy se s nimi ani za ně nemodlili a nikdy neprojevili opravdovou snahu přivést je k pravdě. Bylo mi zjeveno, že v této záležitosti existuje překvapující nedbalost. Kazatelé nekonají ani z poloviny to, co by konat měli, 4T 393 aby lid pro nějž pracují, vzdělávali ve všech bodech pravdy a povinností. Proto je lid bezduchý a málo aktivní. V této době není zkouškou Božího lidu hranice ani popraviště, právě proto láska mnohých ustydla. Když přijdou zkoušky, je milost rozdělována podle naléhavosti potřeby. Každý z nás se musí zasvětit právě v té oblasti, kde nás Bůh potřebuje.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy