EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Důležitost sebeovládání

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Důležitost sebeovládání

Sestro H: Vím jen málo o tom, jaký byl tvůj život, než jsi začala vyznávat víru v Krista, ale skutečně obrácenou ženou ses doposud nestala. Nejednala jsi jako pravý učedník Krista, tvého Mistra. Přijala jsi učení o pravdě, ale nedovolila jsi jí, aby tě posvětila. Neovládala ses, ale uspokojovala jsi své touhy a svá přání na úkor náboženství a zdraví. Snadno se rozčílíš a místo toho, abys svá slova i činy přísně střežila, povolovala jsi svým výbuchům vzteku. Myšlení je ovládáno buď satanem, nebo Ježíšem, a když se vůbec neovládáš, vládne satan a vede tě k tomu, abys hovořila a jednala podle jeho vůle. To se opakovalo tak často, že se to stalo návykem.

Od té doby, co žiješ se svým nynějším mužem, vědomě se hněváš nad naprosto bezvýznamnými věcmi. V takových chvílích se zdá, že máš šílený vztek, zatímco satan přihlíží a směje se neštěstí, které způsobuješ sobě a těm, které máš učinit šťastnými. Tvoje děti zdědily tvé charakterové rysy 4T 496 a kromě toho denně napodobují tvůj příklad slepého, přehnaného vzteku, netrpělivosti a popudlivosti.

Lidskému srdci je přirozené sobectví a zkaženost, které mohou být přemoženy jedině velmi tvrdou kázní a přísnou zdrženlivostí. I potom to bude vyžadovat léta trpělivé snahy a opravdového sebezapření. Bůh dovoluje, abychom zkusili zlo chudoby a staví nás do nesnadných situací, aby se projevily nedostatky naší povahy a mohly být odhaleny a napraveny. Někteří lidé dostanou od Boha výsady i vhodné příležitosti, obdrží světlo i pravdu, aby ji pochopili, ale oni přesto stále ještě omlouvají své charakterové nedostatky a jsou dál sobečtí a podezíraví, mají srdce jako ze žuly, a to jim brání v nápravě. Takové srdce dokáže osekat, otesat a uhladit jedině Duch svatý svým působením.

Byl mi ukázán tvůj minulý život i zkušenost, když jsi poprvé přišla do ---. Tvé chování nebylo rozhodné a nebyla jsi ve správné společnosti. Tvé návštěvy zahradních hostinců s tvými dětmi nepůsobily příznivým dojmem na jiné, pokud se týče tvé pověsti. To jsou smutné kapitoly z tvé zkušenosti. Měla jsi světlo i poznání, ale tvé sklony a pošetilosti tě od Boha odloučily.

Byly mi zjeveny mnohé okolnosti, které se přihodily za tvého pobytu v ---. Tvá silná, zvrácená vůle tě vedla k tomu, abys hanobila pravdu, kterou jsi vyznávala. Tvé chování před světem bylo neomluvitelné. Trest, který obdržela tvá dcera ve škole za úmyslnou neposlušnost, jsi ve své mysli zveličila, až se stal tak velkou urážkou, že tě přiměl hledat ochranu u soudu. Zklamání, které jsi tam prožila a tvé překrucování pravdy velmi ohrozilo morálku. Tyto věci svědčí v nebeských knihách proti tobě. Máš sklon k tvrdohlavosti, nenecháš ponížit své srdce a přiznat chybu, ale chceš před lidmi své jednáni ospravedlňovat bez ohledu na to, jak vypadá před tváří Boží. 4T 497 Můžeš se divit, že při takové výchově je nyní tvá dcera taková, jaká je? Jaký vliv mohl mít takový způsob výchovy na mladou mysl. Myslela si, že nikdo nemá právo ovládat její tvrdohlavost. Setba zasetá tvou vlastní rukou, vzešla a přinesla velmi trpké ovoce.

Láska ke tvé duši mě nyní nutí psát. Tíží mě břímě odpovědnosti, kterou nyní beru na sebe, když ti o těchto věcech píši. Svým jednáním sama zavíráš brány nebes pro sebe i pro své děti, protože ani ty, ani ony tam nikdy nevejdete s takovými charaktery, které máte nyní. Ty, milá sestro, hraješ smutnou, předem ztracenou životní hru. Svatí andělé tě smutně pozorují a zlí duchové vítězoslavně přihlížejí, když vidí, jak rychle ztrácíš vlastnosti, které zdobí charakter křesťana, zatímco na jejich místo satan vštěpuje své vlastní zlé rysy.

Četla jsi spoustu povídek a příběhů, takže žiješ v neskutečném světě. Taková četba působí škodlivě na mysl i na tělo, oslabuje rozum a nesmírně zatěžuje sílu těla. Tvá mysl není vždy úplně v rovnováze, protože tě četba vymyšlených příběhů vzrušovala a ovlivňovala. Mysl by měla být tak ukázněná, aby všechny její síly byly vyvinuty rovnoměrně. Určitý způsob výchovy může posílit zvláštní schopnosti a současně ponechávat jiné schopnosti nevyvinuté, čímž bude jejich užitečnost ochromena. Paměti velmi škodí nesprávně vybíraná četba, která často zbavuje rozumové síly rovnováhy a způsobuje nervozitu, únavu mozku a vyčerpání celého organismu. Jestliže se představivost neustále přesycuje a dráždí vymyšlenou literaturou, stává se brzy tyranem, který ovládne všechny ostatní schopnosti mysli a je příčinou nestálosti a zvrácených sklonů.

Duševně jsi úplně přesycena. Tvůj mozek byl přeplněn znalostmi všeho druhu - politikou, historií, 4T 498 teologií i vtipy - ale přetížená paměť může uložit jen část z toho všeho. Kdybys měla mnohem méně poznatků, ale ukázněnou mysl, mělo by to daleko větší cenu. Nedbala jsi na to, aby tvá mysl byla dostatečně činná, proto tě tvá vůle i náklonnost ovládaly a staly se tvými pány, místo toho, aby se staly tvými služebníky. Výsledkem je ztráta tělesné i duševní síly.

Tvá mysl byla po léta jako bublající potok zaplněný z velké části kamením a plevelem, v němž voda přišla nazmar. Kdybys svou sílu věnovala vysokým cílům, nebyla bys tak neschopná, jako jsi nyní. Máš představu, že všichni ti tvé rozmary v jídle i tvé nadměrné čtení musí trpět. Viděla jsem, jak o půlnoci ve tvém pokoji svítilo světlo a ty ses soustřeďovala na nějaký fascinující příběh, který napínal tvůj předráždění mozek. Tento způsob života tě neposiluje, ale oslabuje tě tělesně, duševně i mravně. Tvá výstřednost je příčinou nepořádku ve tvém domě a - půjde-li to tak dál - způsobí i to, že už nebudeš schopna rozumně myslet. Nevyužila jsi zkušební dobu, kterou ti Bůh určil a promrhala jsi čas, který ti dal.

Bůh nám propůjčuje hřivny, abychom je moudře využívali, a ne zneužívali. Výchova je jen přípravou tělesných, rozumových i mravních sil pro to nejlepší plnění všech životních povinností. Nevhodná četba vede ke špatné výchově. Vytrvalost, síla i činnost mozku se mohou zmenšovat nebo zvyšovat podle toho, jak se jich užívá. Před tebou je nyní úkol - musíš skoncovat s lehkou četbou. Odstraň ji ze svého domu. Nepodlehni pokušení, neboť zvrátíš svou představivost, zbavíš své nervy rovnováhy a zničíš své děti. Nadměrné čtení způsobuje, že nejsi schopna plnit povinnosti ženy a matky, a tak ztrácíš schopnost být někde prospěšná.

Nestuduješ Bibli tak jak bys měla, proto Písmo není pro tebe zdrojem moudrosti a konáš málo dobrých skutků. Lehká četba uchvacuje mysl a činí četbu Božího slova nezajímavou. Jiným se snažíš namluvit, že znáš Písmo. 4T 499 To však není možné, neboť tvá mysl je zaplněna brakovou literaturou. Bible vyžaduje přemýšlení a studium podepřené častou modlitbou. Povrchní čtení nestačí. Některé pasáže jsou tak jasné, že není možno jim rozumět nesprávně, jiné jsou obtížnější a vyžadují si pečlivé a trpělivé studium. Jeho drahokamy pravdy mají být vyhledávány a ukládány v mysli k budoucímu užitku jako vzácné kovy, skryté v pahorcích a horách. Ach, kéž by chtěli všichni cvičit svou mysl v hledání nebeského zlata tak vytrvale, jako to činí se zlatem, které pomíjí!

Jestliže zkoumáš Písmo s opravdovou touhou poznat pravdu, Bůh vdechne svého Ducha do tvého srdce a zapůsobí na tvou mysl světlem svého Slova. Bible je svým vlastním vykladačem, takže jedna pasáž vysvětluje druhou. Při srovnávání biblických citátů které se týkají stejné věci, budeš poznávat krásu a harmonii, o níž se ti nikdy ani nezdálo. Neexistuje žádná jiná kniha, jejíž četba by posilovala a rozšiřovala okruh myšlení, pozvedla a zušlechťovala mysl, jak se to děje při pročítání této Knihy knih. Její studium občerstvuje mysl a ta je takto uváděna ve spojení s náměty, vyžadujícími si vážné zamyšlení a je vedena k tomu, aby se v modlitbě obracela k Bohu s prosbou o sílu pochopit odhalené pravdy. Je-li mysli ponecháno, aby se zabývala všedními náměty místo toho, aby se zabývala hlubokými a těžkými problémy, její schopnost se sníží na úroveň věcí o nichž rozjímá, a nakonec ztrácí svou schopnost rozpínat se do šířky.

Na tvém způsobu života je nejsmutnější to, že tvé omyly a chyby opakují i tvé děti. Jejich „já“ je stále pohrouženo v četbě. Jejím duševním silám to neprospívá, trvale je to poškozuje, protože se řídí tvým příkladem. Nebude schopna studovat a ani jí to nebude bavit. V ranném věku je mysl vnímavá. Zasej tedy dobré símě do dobré půdy a ono ponese ovoce pro věčnost.

Návyky vytvořené v mládí se zřídkakdy podstatně mění, i když se třeba později v životě poněkud přizpůsobují. Celý tvůj život byl formován charakterovým dědictvím, jehož se ti dostalo při narození. Zvrácená povaha tvého otce se odrazila i na jeho dětech. 4T 500 Boží milost dokáže tyto nedobré sklony přemáhat, ale je třeba bojovat velký boj. Tak je to i s tvými dětmi. Jsi k nim stejně shovívavá jako k sobě. Nemáš sílu odepřít si nač máš chuť, a tím kladeš na své zažívací orgány nesmírné nároky. Žádná žena, která hoví svým choutkám, jako to děláš ty, se nemůže těšit dobrému zdraví.

Totéž platí o tvých dětech. Špatná kázeň jejich matky v době, kdy byla schopna o ně pečovat, a jejich dlouhodobé ponechání bez mateřské péče je téměř zahubilo. Avšak právě nyní může u nich při pevném, přímém vedení, nastat velké zlepšení. Ony nejsou neovladatelné, ale bude nesmírně těžké způsobit, aby byly takové, jaké by mohly být, kdyby je rodiče správně vedli. Matka dovede poznat výsledek svého vedení, jestliže chce, nebo se může polepšit a snažit se napravit učiněné zlo. Stezka, na níž teď její děti vstupují, může vést ke ctnosti nebo k neřesti, ke cti nebo k hanbě, do nebe nebo do hrobu. Vliv bohabojné matky, která se modlí, potrvá až do věčnosti. Její dílo přetrvá i po její smrti.

Bratře a sestro H, vy si neuvědomujete smutný stav vašich dětí. Bratr H nezaujal rozhodný postoj, aby na ně dohlížel, takže malý chlapec vládne do značné míry celé domácnosti. Vedení našich dvou starších dětí bylo naprosto nesprávné. Zatímco bratr H byl někdy příliš přísný a často přeháněl, když od nich vyžadoval to, co by nežádal od svých vlastních dětí, tvůj způsob výchovy, sestro H, byl daleko horší. V přítomnosti svých dětí jsi je zastávala a rozněcovala jsi v jejich mladých srdcích myšlenku na odplatu. Vedla jsi je k nepo­slušnosti a mluvila jsi před nimi neuctivě o svém manželovi. Cílem tohoto jednání bylo, aby pohrdali zdrženlivostí. Tak se do jejich mysli vrýval nesmazatelný vliv.

Nyní začínáš na svých starších dětech pozorovat výsledky této výchovy, děláš však do značné míry totéž s dětmi, které Bůh svěřil do tvé péče. Tvá nedůslednost a bezuzdnost je jako zákeřný jed, 4T 501 který se dostal do těla, a jehož trpké výsledky se dříve nebo později projeví. Jeho stopy jsou vyryty ne do písku, ale do skály a nedají se skrýt a v dalších letech budou svědčit o tvé práci.

Milá sestro, nemáš citlivé svědomí. Musíš pečlivě uvážit, jaké návyky vytváříš, a opravdově se modlit, aby tvůj zvrácený charakter byl v krvi Beránkově obmyt ze své nečistoty. Svědomí musí být osvíceno, vášně zkroceny a láska k pravdě chována v duši, než budeš moci spatřit Boží království.

Po celý tvůj život ti chyběly jasné a pevné zásady. Satan je ti stále ještě v patách. Jedinou tvou nadějí je nyní opravdové obrácení k Bohu. Nemylte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Kdyby doba tvé zkoušky byla dnes ukončena, nemohla bys mít žádnou naději, že budeš spasena. Tvé tělesné, duševní i mravní zdraví závisí na správném ovládání tvé povahy. Není pochyb o tom, že se setkáš s věcmi, které budou tvého ducha vzrušovat a přísně tě zkoušet. V Ježíšově síle však můžeš získat sebeovládání. Šalomoun staví člověka, který se ovládá, výš než toho, který zvítězí v bitvě: „Lepší je zpozdilý k hněvu než silný rek, a kdo panuje nad myslí svou než-li ten, kterýž dobyl město“ Př 16,32.

Tím, že sis dovolila nadměrně se rozčilovat, nastal ve tvém organismu stav, který tě bude stát život, jestliže se nezmění. Tupíš svého muže; říkáš mu věci, kterými by se žádná manželka neměla proviňovat. Často jsi hovořila dvojsmyslně a zašla jsi tak daleko, že ses dopustila úmyslného podvodu, abys uskutečnila své záměry. Význačným rysem tvé rodiny je snaha prosazovat v každém případě svou vlastní vůli.

Chování bratra H nebylo takové, jaké být mělo. Jeho sympatie a antipatie jsou velmi silná a on své city nepodřizoval rozumu. Bratře H, tvé zdraví je velmi narušené přejídáním i tím, že jíš ve špatnou dobu. To způsobuje návaly krve do mozku. 4T 502 Myšlení pak jasné není a ty se nedokážeš plně ovládati. Působíš dojmem člověka zbaveného rozvahy. Děláš prudké pohyby, jsi hned podrážděn, přeháníš pohled na věci a vidíš je v nesprávném světle. Pro tvé zdraví je nutné hojné cvičení na čerstvém vzduchu a střídmost v jídle. Neměl bys jíst víc jak dvě jídla denně. Když se ti bude zdát, že musíte jíst v noci, vypijte doušek studené vody a ráno se budeš cítit mnohem lépe právě proto, že jsi nejedl.

Svým dětem bys neměla dovolovat jíst cukroví, ovoce, ořechy nebo cokoli jiného mezi jednotlivými jídly. Dvě jídla denně jsou pro ně lepší než tři. Jestliže rodiče nejsou příkladem a nedodržují tyto zásady, děti budou brzy dělat totéž. Nepravidelnost v jídle ničí zdraví zažívacích orgánů, takže když potom tvé děti přijdou ke stolu, nepochutnají si na zdravém jídle. Jejich chutě se dožadují toho, co jim nejvíc škodí. Tvé děti měly častokrát z nevhodného jídla horečku a zimnici, za kterou byli zodpovědní jejich rodiče. Povinnosti rodičů je, aby viděli, že jejich děti vytvářejí návyky přispívající ke zdraví, čímž si ušetří mnoho úzkostí.

Bratr H je ohrožen mrtvicí a nebude-li i nadále dbát zákonů zdraví, jeho život náhle skončí. Jako rodina můžete být šťastni nebo nešťastni - to záleží na vás. Způsob vašeho života určí vaše budoucnost. Oba potřebujete zahladit ostré hrany svých charakterů a říkat jen taková slova, abyste v den soudu nebyli zahanbeni. Učiňte si pravidlem svého života, že půjdete po stezce povinnosti vpřed. Navzdory četným pokušením, která vás budou přepadat, buďte věrní dobrému svědomí i Bohu a vaše cesta bude přímá. Možná budete zápasit o maličkosti, které nestojí za hádku a výsledkem budou nepříjemnosti. Cesta přímých je cesta pokoje. Ona je tak přímá, že pokorný, bohabojný člověk může po ní chodit, aniž by upadl a aniž by musel hledat křivolaké cesty. Je to úzká cesta; 4T 503 ale lidé s různými povahami mohou chodit bok po boku jedině tehdy, když následují Vůdce svého spasení. Ti, kteří si chtějí ponechat všechny špatné vlastnosti a sobecké návyky, nemohou po této cestě jít, neboť je příliš přímá a úzká.

Velký Pastýř neustále volá své ovce jménem a zve je, aby šly v Jeho šlépějích. On hledá zbloudilé, osvěcuje je bleskem svého slova, aby jim ukázal, v jakém jsou nebezpečí. Sesílá jim z nebe výstrahy i výtky a zve je, aby se navrátili na pravou cestu. Snaží se pomáhat svou přítomností bloudícím a zvedá je, když padnou. Mnozí však jdou cestou hříchu tak dlouho, že Ježíšův hlas nechtějí slyšet. Opouštějí všechny, kdo by mohli nalézt odpočinutí a bezpečí, podřizují se falešnému průvodci a plní slepé sebedůvěry, spěchají dál, stále dál a dále od světla a pokoje, od štěstí a odpočinutí.

Úpěnlivě vás prosím, opatrujte světlo, které vám dal Bůh, a usilujte o změnu. Naši jedinou nadějí je Kristův kříž. On nám dává poznat velikost lásky našeho Otce a tu skutečnost, že Pán nebes vydal sám sebe urážkám, posměchu, ponížení a utrpení, aby se mohl radovat až uvidí, že duše, hynoucí v hříchu, našly spasení v Jeho království. Máte-li své děti rádi, udělejte všechno, co je ve vašich silách, abyste je připravili pro budoucí nesmrtelný život. S takovými náklonnostmi, které mají nyní, nevejdou nikdy do Božího království. Pracujte, dokud je den, vykupujte čas a získejte korunu nesmrtelné slávy. Zachraňte sebe i své domácí, neboť spása duše je největším pokladem.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy