EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dílo v Texasu

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Dílo v Texasu

Bůh mi zjevil velmi mnoho o tom, jakou práci vykonal satan ve státě Texas prostřednictvím nekřesťanského chování těch, kdož se tam přistěhovali ze státu Michigan. Bylo mi zjeveno, že bratři B nepřijali svým srdcem svědectví, které jim bylo darováno. Důvěřují více sobě, než Duchu proroctví. Cítili, že světlo, které mim bylo dáno, nepocházelo z nebe, ale že přišlo prostřednictvím poselství, které jsem v souvislosti s nimi obdržela. Toto však není správné. Dovolte, abych se otázala. Neexistoval snad žádný podklad pro toto poselství? Neodsuzují je již dějiny jejich života?

V této rodině neprožil nikdo křesťanskou zkušenost, která by jej opravňovala k tomu, aby mohl převzít vedoucí postavení při zvěstování pravdy jiným. „Očisťte se vy, kteříž nosíte nádobí Hospodinovo“ Iz 52,11. Tato slova řekl Boží anděl. Nejste Božími vyvolenými nádobami, abyste mohli mít nějaký podíl v Jeho nejsvětějším díle. Vy jen vše kazíte a ničíte, ale nic neočistíte a nenapravíte.“ Bratři B, úroveň vašeho křesťanství je nízká. Určitou dobu, pokud ještě nejste dobře známí, máte vliv. 4T 331 Tato skutečnost může vést k tomu, že nebudete dostatečně pozorní a budete jednat podle přirozených sklonů svého srdce, dokud milovníci pravdy nebudou pociťovat, že jste velkou překážkou pokroku Božího díla. Toto není zlovolné podezírání, ale aktivní skutečnost.

Kdybyste vždy projevovali laskavost, respekt, ušlechtilou lásku a štědrost vůči chudším lidem, prokázali byste opravdovou službu Kristu. Pokud ve vás přebývá Duch Kristův, měli byste Jej představovat svými slovy, skutky a dokonce i svým vzezřením. Během svých rozhovorů byste měli projevovat především pokoru, a ne pýchu nebo sebechválu. Neměli byste se snažit oslavovat sami sebe a povyšovat se. Pokora je křesťanská ctnost, kterou vůbec neznáte. Měli jste snahu získat nadvládu a snažili jste se prosadit svou moc a nadřazenost, abyste tak mohli ovládat a řídit jiné. Týká se to zejména případu A B. On ani jeho manželka neprokazovali Božímu dílu svým vlivem žádnou morální ani duchovní podporu. Čím užší byla sféra jejich styku s Božím dílem, tím více tomuto dílu prospěli. Jejich slova a skutky nejsou spolehlivým měřítkem. Týká se to všeobecně A B a jejich bratří. Svět a církev mají právo říci, že jejich náboženství je zbytečné. Jsou to povrchní světáci a snažili se využít každé příležitosti k tomu, aby uzavřeli výhodný obchod. Se svými bližními jednají neuctivě a prchlivě. Jsou žárliví, závistiví a namyšlení.

Ti, kteří takto představují pravdu, staví mohutnou bariéru pro spasení jiných. Jestliže se neobrátí, bylo by lepší, aby nikdy nepoznali pravdu. Jejich mysli jsou více ovládány satanem, než Duchem Božím. Manželka bratra A B má laskavé srdce, ale působil na ni její manžel. Často má mnoho prázdných řečí. Její jazyk se často podobá pekelnému ohni, je nezkrotný. „Mnohé mluvení“, říká Šalomoun, „nebývá bez hříchu“ Př 10,19. To je přesně její případ. Mnohé věci přehání, přináší falešná svědectví a tím se neustále dostává do rozporu s Božím přikázáním, i když vyznává, že přikázání zachovává. 4T 332 Nezamýšlí dělat něco špatného, ale její srdce není posvěceno pravdou.

Bratře B, často ses s jinými hádal o otázkách naší víry, ale nikdy jsi nepochopil, co znamená být pravým křesťanem. Ani ve snu tě nenapadlo, jaký je tvůj skutečný stav. Tato netečnost se šíří po celé církvi a drží se všech, kteří podobně jako ty vyznávají Krista, ale svými skutky jej popírají. Kráčíš po cestě nedbalosti a toutéž cestou vedeš i jiné. Boží slovo prohlašuje, že bez svatosti žádný člověk neuzří Boha. Ježíš zemřel „aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, a očistil sobě samému lid zvláštní, horlivě následující dobrých skutků“ Tt 2,14.

„Zjevila se zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem. Vyučující nás, abychom se odřekli bezbožnosti, a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a pobožně živi byli na tomto světě“ Tt 2,11.12. Kristus říká: „Buďte vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebe­sích, dokonalý jest“ Mt 5,48. Co vám pomohou vaše modlitby, když ve vašich srdcích je nespravedlnost? Jestliže se úplně nezměníte, brzy se vám výstrahy přestanou líbit jako synům Izraelským a jako oni odpadnete od Boha. Někteří z vás ústy uznávají pokárání, ale nepřijímají je do srdce. Zůstávají takoví, jací byli dříve, ale jsou méně citliví na vliv Ducha Božího, stávají se zaslepenějšími, ztrácejí moudrost a sebeovládání, mravní sílu, horlivost a radost z plnění náboženských povinností. Když se neobrátíte, nakonec ztratíte svou oporu v Bohu. Po napomenutí nenastala ve vašem životě žádná rozhodná změna, protože jste neviděli ani nepoznali chyby své povahy a velký rozdíl mezi vaším životem a Kristovým životem. Snažili jste se dostat do takového postavení, abyste zcela neztratili důvěru svých bratří.

Bylo mi zjeveno, že situace sboru ----- je žalostná. Tvůj vliv, bratře A B, a vliv tvé ženy vede k neshodám a hádkám. To jsi mohl sám vidět a viděli to i ostatní. 4T 333 Jestliže se odtud neodstěhuješ anebo nebudeš obrácen, povede to ke zkáze sboru. Ty rezivíš a od tebe reziví i ti, kteří jsou s tebou ve styku. Máš dost přívrženců, protože všichni tě nepoznají tak, jako Bůh. Byli zklamáni množstvím tvých slov a krásných řečí. Je to velmi smutný, odstrašující stav.

Bylo mi ukázáno, že A B má dobré výrazové schopnosti a je schopen vést shromáždění; ale pokud se jedná o jeho mravní způsobilost, pak je naprosto nevyhovující. Jeho srdce není smířeno s Bohem. Jestliže se jiní dostanou na vedoucí postavení, setkají se s jeho odporem a s odporem jeho manželky. Tento neposvěcený duch se neprojevuje otevřeně, ale tajně a tito lidé se pak setkávají s překážkami a zastrašováním i když se snaží pracovat podle svých nejlepších schopností. Bůh to vidí a v pravý čas obdrží tu spravedlivou odměnu. Rozděl a panuj - to je heslem tohoto bratra, a jeho manželka na tom není o nic lépe. Má zvrácené myšlení a není smířena s Bohem.

Bratře A B, zpráva o smutné události, kterou jsi způsobil, je uchovávána v nebesích. Ve svém srdci bojuješ proti svědectvím, která tě napomínají. Rodina E se v tobě zklamala. Jiní byli uvedeni do rozpaků, protože umíš dobře předkládat přítomnou pravdu. Ve sboru ----- neexistuje soulad a jednota. Nepřijal jsi a nejednal jsi podle světla, které ti bylo dáno. Kdybys měl na zřeteli Šalomounova slova, dnes by ses nenacházel na takové nejisté stezce. Řekl: „Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej“. Př 3,5. Kdyby ses cele podřídil Boží vůli a Jeho vedení a přestal spoléhat na svou vlastní moudrost, vedl by tě bezpečnou cestou.

Příliš jsi důvěřoval sám sobě. Nikdy jsi nedopustil, aby nějaký jiný bratr vedl shromáždění, nebo aby mu jiní důvěřovali více, než tobě, protože pokud to bylo možné, vždy ses postaral o to, aby neuspěl a celou silou své převrácené vůle jsi bojoval proti takovým návrhům.

S bratrem D jsi nejednal upřímně. Jeho srdce bylo cele nakloněno tobě a byl tvým přítelem. Ale skutečnost, že od tebe odešel, stačila k tomu, aby v tobě vyrostl duch žárlivosti, 4T 334 který byl krutý jako hrob. A tento duch začal působit proti slepému člověku, kterému měla být všemi projevována nejlaskavější péče a nejhlubší soucit. Byl to tvůj zvrácený a oklamaný duch, který vedl jiné k tomu, aby sympatizovali raději s tebou, než s ním. Když viděl, že bratři nemohou poznat čistou pravdu v této věci a byl přesvědčen, že zlo zvítězilo nad pravdou, jeho duch byl tak zraněn, že propadl zoufalství. Potom dokonce odpadl od Boha. Prožil částečný šok mrtvice. Byl téměř zničen, jak duševně, tak i tělesně. Na sborovém shromáždění se tato záležitost bezdůvodně důkladně probírala, což zanechalo špatný dojem v myslích všech přítomných.

Ublížit zdravému člověku je velkým hříchem, ale ublížit člověku, který je slepý a s kterým se mělo jednat tak, aby ztrátu zraku pociťoval co nejméně, je hříchem daleko větším. Kdybys byl ušlechtilým člověkem nebo křesťanem, jak to o sobě říkáš, nemohl bys mu tak ublížit. Ale bratr D měl v nebesích přítele, který ho obhajoval a posilňoval jej, aby se opět chopil Božích zaslíbení. Když byl bratr D zmaten velkým žalem a tím, jak s ním jiní zacházeli, choval se jako nepříčetný. To bylo proti němu použito jako důkaz, že má špatného ducha. Ale vševědoucí Soudce zkoumá pohnutky a odmění každého podle skutků.

Bratře A B, byl jsi velmi domýšlivý a cítil ses kompetentní pro každý úkol. Zavrhoval jsi Svědectví Ducha Božího a kdyby mohlo být po tvém, všechno bys změnil podle svého úsudku. Jak je pro tebe těžké vidět věci ve správném světle, když tě povinnost vede jedním směrem a záliby opačným směrem! Tvé názory na Kristův charakter a nutnost přípravy pro budoucí život jsou úzkoprsé a převrácené. 4T 335

Bylo mi zjeveno, že bratr B a jejich rodiny upadají stále níž a níže. Jsou „oblakové bez vody, jimiž vítr sem i tam točí, stromové uvadlí, neužiteční“, a pokud se nezmění, nakonec budou „dvakrát mrtví a vykořenění“ Juda 12. Tím, že lpějí na svém vlastním úsudku, dostali se dolů, kde ztrácejí praktickou zbožnost, nebesa i svého Boha.

Kdyby byl Boží lid ve spojení se svým Bohem, rozeznal by omezené možnosti těchto lidí, jejich předsudky, žárlivost a sebedůvěru. Námitky, které by mohla snést bezbožná srdce proti Svědectví Božího Ducha, nemohou obstát před Boží prozřetelností. Mohou zakopnout a urazit se o své vlastní otázky. Ale Boží lid by měl vidět, že jejich pyšná srdce nebyla nikdy pokořena a jejich povýšený zrak se nikdy nesklonil. Bible hovoří jasně ve všech bodech, které se týkají povinností křesťana. Ti, kteří činí Boží vůli, poznají toto učení. Ale tito lidé hledají vlastní zdroj světla a ne u slunce Spravedlnosti.

Člověk, který jiným neřekne to, co opravdu cítí ve svém srdci, nemůže být nazýván pravým člověkem. Falešný člověk se snaží jiné oklamat, a to může projevit pohledem nebo slovem. Oklamat je možno i skutkem. Někteří to dělají záměrně a pak se snaží ospravedlnit svůj odklon od striktní pravdomluvnosti. Jsou i takoví, kteří ve snaze pošpinit pověst jiných, začnou o nich ze zlomyslnosti šířit falešné zprávy. Lež, která je motivována sobectvím, lze využít při nákupu a prodeji zboží, dobytka či jiných způsobech obchodování. Také domýšlivost vede ke lži, kterou lidé využijí tehdy, když se chtějí ukázat lepší, než ve skutečnosti jsou. Nepředají dál ani jednu zprávu, aniž by ji trochu změnili. Ó, kolik bude jednou těch, kteří si budou přát, aby se jejich dílo raději neuskutečnilo! Ale nebeské knihy, kde jsou zaznamenána slova i činy, budou vyprávět smutný příběh o tom, co zapříčinila lež. 4T 336

Faleš a klam každého druhu je hříchem proti Boží pravdě. Slovo Boží o tom jasně hovoří: „nelžete a nižádný neoklamávej bližního svého“ Lev 19,11. O lhářích je řečeno, že „díl jejich je v jezeře, kteréž hoří ohněm a sírou, jenž jest smrt druhá“ Zj 21,8. Bůh je Bohem upřímnosti a pravdy. Boží Slovo je knihou pravdy. Ježíš je věrným a pravdivým svědkem. Církev je svědkem a základem pravdy. Všechna nařízení Nejvyššího jsou pravá a spravedlivá. Jak potom musí pohlížet na převrácenost a klam? Elizeův služebník se snažil získat dar, který prorok odmítnul a pro svou lež byl postižen malomocenstvím, jež skončilo smrtí.

Ani samotný život by neměl být získán za cenu lži. Pouhým slovem nebo pokynem mohli mučedníci zapřít pravdu a zachránit si život. Kdyby hodili pouze jediné zrno na oltář modly, mohli být zachráněni před smrtí na popravišti či na kříži. Ale oni nezhřešili slovem ani skutkem, i když by si za odměnu zachránili život. Věznění, mučení i smrt s čistým svědomím byla pro tyto mučedníky milejší, než aby se prodali lži, podvodu nebo odpadnutí. Věrností a vírou v Krista získali čisté roucho a korunu s třpytícími se drahokamy. Jejich život nabyl před Božím zrakem mnohem vyšší ceny, protože stáli pevně na straně pravdy i v těch nejnepříznivějších okolnostech.

Lidé jsou smrtelní. Mohou být upřímně zbožní, a přece mají nedostatky v chápání i vady charakteru; ale nemohou být Kristovými následovníky a přesto spolupracovat s tím, který „miluje a činí lež“ Zj 21,15. Takový život je omylem, neustálým oklamáváním a dokonalým podvodem. Je též těžkou zkouškou odvahy mužů a žen, kteří mají vyznat své vlastní hříchy. Aby někdo mohl říci, „za tento omyl budu platit já“, musí mít pevné zásady, které jsou ve světě velmi málo vidět. 4T 337 Ale ten, kdo se nebojí této upřímnosti, zvítězí sám nad sebou a úspěšně odolá nepříteli.

Věrnost nejpřísnějším zásadám pravdy často způsobí těžkosti nebo dočasnou ztrátu, ale o to větší bude odměna v budoucím životě. Náboženství nespočívá pouze v systému suchých nauk, nýbrž v prak­tické víře, která posvěcuje život a napravuje chování v rodinném kruhu i v církvi. Mnozí mohou dávat desátky z máty a kopru, ale zanedbávají důležitější věci - milosrdenství a Boží lásku. Křesťanský charakter si zdokonalíme tím, když budeme pokorně chodit s Bohem. Bůh vyžaduje věrnost i v těch nejmenších životních povinnostech. Kristus řekl: „Kdo je věrný v mále, i ve mnoze věrný jest“ Lk 16,10.

Při důležitých i při zdánlivě bezvýznamných obchodních záležitostech se pozná, zda je člověk upřímný, či neupřímný, čestný nebo nečestný. Již při sebemenším nečestném jednání se stavíme na stranu nepřítele a blížíme se krok za krokem k nespravedlnosti. Velká část křesťanského světa nespojuje náboženství s každodenním životem. Tisíce malých podvodů a různé způsoby nečestného jednání s bližními odhalují pravý stav srdce a dokazují jeho zkaženost.

Bratře A B, zneuctíváš pravdu. Aby v potůčku mohla téci voda, musí být vyčištěn pramen. Tvá manželka se často zabývá vyhledáváním chyb u svých bratří a sester. Zatímco se snaží vyplet zahradu svých sousedů, zanedbává svou vlastní. Větší úsilí musí věnovat vybudování vlastního čistého charakteru. Hrozí jí velké nebezpečí, že se jí to nepodaří. Jestliže ztratí nebesa, ztratí všechno. Oba byste měli vyčistit chrám své duše, který je velmi znečištěn. Vaše mysl je zkažená. „Počátek moudrosti je bázeň Hospodinova“ Žm 111,10. Buďte vůči sobě samým přísní a nedůvěřiví, ale nikdy nedovolte, aby váš jazyk byl zneužit k tomu, aby vyjadřoval nedůvěru vašich srdcí vůči jiným. 4T 338 Na vás oba čeká velké dílo. Musíte se pokořit před Bohem, který přijme vaše pokání. Doposud jste byli jen posluchači, ale ne činitelé slova. Uznávali jste, že se mýlíte, ale vaše mysl zůstávala nezměněna. Vaše pocity vás vedly k určité změně citů, ale své zásady jste nezměnili. Viděla jsem, že nastala doba, kdy musíte něco prakticky vykonat, jestliže se má váš život dokonale změnit. Boží církev nemůže omlouvat vaše špatné zvyky a nízkou úroveň vašeho křesťanství.

Jeden z vás bratří zastává svou funkci dobře. Avšak vy se s ním neustále hádáte a jeden druhého nenávidíte. I když vás vaši bližní znají v dobrém světle, přesto jste vzdálení od Boha, který se dívá do srdce. Každý z vás potřebuje lépe poznat Kristův charakter, aby mohl zjistit, co má učinit, aby se mu podobal. Jestliže všichni nezměníte způsob svého jednání a nezvítězíte nad svou okázalostí, diktátorstvím a nezdvořilostí, nikdo nebudete působit dobrým světlem, a pak by bylo lepší, abyste se nikdy nebyli narodili. Nastala doba, kdy je potřebí obrátit se vpravo nebo vlevo. „Jestliže je Hospodin Bohem, následujte ho; pakli je Bál bohem, jděte za ním“ 1Král 18,21. Vypěstovali jste si pokřivený charakter, který zneucťuje křesťanství. Pod vaším vedením nebude mít úspěch žádný sbor, protože nejste spojeni s Bohem. Jste namyšlení, pyšní, vychloubační a chcete, aby i jiní byli takoví, jakými jste vy.

Boží církev nesla dlouho břemena vašich nekřesťanských skutků a vašeho chování. Nechť vám Bůh pomůže, abyste viděli a cítili, že vaše věčné zájmy vyžadují úplnou změnu. Svým příkladem odvádíte i jiné od čisté a vznešené stezky svatosti. Opravdu velcí mužové jsou velmi skromní. Skromnost je milostí, která na nich spočívá přirozeně jako roucho. Ti, kteří myslí na užitečné a čisté věci, jsou těmi, 4T 339 kteří jsou ochotni přiznat, jak nedokonalé je jejich chápání. Nejsou namyšlení a ani se nechlubí, ale ve světle nejvyšších cílů, u nichž hledají svou duševní velikost, se jim může zdát, že již začali stoupat vzhůru. Kdo má jen základní znalosti a pokládá se za moudrého a důležitého, je velmi ubohým člověkem.

Dnes vás lidé mohou uctívat a důvěřovat vám, ale když všichni budete spokojeni sami se sebou, nevyužijete světlo a přednosti, které vám byly z milosti uděleny. Vaše mysl nebyla obdařena křesťanskou milostí, ani netouží po posvěcení Darem života. Váš charakter zjevuje vaše nízké a světské smýšlení a odhaluje důsledky nejistoty, že kráčíte svou vlastní cestou a řídíte se vlastním úsudkem.

Ve spojení s Bohem se člověk, který se upřímně snaží poznat Jeho vůli, stává dokonalejším, lepším a posvěceným. Dílo zdokonalení je prací, kterou musí člověk pro sebe vykonat skrze Ježíše Krista. Nebesa mu mohou poskytnout veškeré vymoženosti v časných i duchovních věcech, ale to vše je zcela zbytečné, jestliže není ochoten přijmout tato požehnání a chce si poradit sám. K tomu musí plně použít svou vlastní sílu, protože jinak bude nakonec zvážen na vahách a shledán lehkým. Stane se neúspěšným člověkem pro tento život a ztratí život budoucí.

Všichni, kteří se rozhodným úsilím snaží najít pomoc shůry a v pokoře křižují své já, mohou mít na tomto světě úspěch a mohou získat budoucí nesmrtelný život. Tento svět je místem, kde má člověk pracovat. Jeho příprava pro budoucí svět záleží na tom, jak splní své povinnosti na tomto světě. Božím záměrem je, aby byl požehnáním pro společnost; avšak tento záměr nemůže splnit, jestliže chce žít i zemřít pro sebe. Bůh nás všechny spojil jako členy jediné rodiny a každý je povinen tento vztah pěstovat. Není možné zachovávat Boží přikázání a přitom se vyhýbat službě bližním, což je naší povinností. 4T 340 Kdybychom žili, mysleli a pracovali jen pro sebe, staneme se Božími neužitečnými služebníky. K tomu, abychom se stali dobrými občany nebo příkladnými křesťany, nejsou důležité žádné zvučné tituly ani veliké nadání.

V našich řadách je příliš mnoho těch, kteří jsou neklidní, mnohomluvní a povyšující se, a k tomu si vůbec neváží těch, kteří jsou starší, zkušenější nebo nadřízení. Dnes je v církvi nedostatek lidí s opačnými vlastnostmi, kteří jsou skromní, tiší a bojící se Boha. Je málo těch, kteří by byli ochotni nést břemeno, které na ně bylo vloženo, ne pro svou slávu, ale proto, aby sloužili svému Mistru, který za ně zemřel. Nikdo si nemusí myslet, že ztratí svou důstojnost, když je uctivý ke starším a šedivým lidem. Je nutné, aby naše sbory byly zbaveny plevele. Někteří členové jsou velmi namyšlení.

Bůh jednou povýší ty, kteří se Ho bojí a vzdávají Mu čest. Člověk může být tak povýšen, jako by měl tvořit spojovací článek mezi nebem a zemi. Z rukou svého Stvořitele vyšel s ryzím charakterem, obdařen takovými schopnostmi ke vzdělávání se, že ve spojení Božího vlivu s lidským úsilím se může přiblížit úrovni andělů. A přece, i kdyby dosáhl této úrovně, nemá si o sobě myslet, jak je dobrý a velký.

Bůh člověku daroval duševní schopnosti a způsobilost vzdělávat se. Kdyby bratři B viděli, jak jsou hrubí a nezdvořilí, a snažili se co nejlépe pěstovat a procvičovat svou mysl, kdyby posilňovali každou dobrou vlastnost a vítězili tak nad svými nedostatky, někteří z nich by mohli být přijati jako Kristovi vyslanci. Ale v takovém stavu, v jakém se nachází nyní, je Bůh nemůže přijat jako své zástupce. Neuvědomili si, že jejich úsilí není dostatečné. Jejich mysl nebyla cvičena studiem, pozorováním, přemýšlením a trvalým úsilím o sebekázeň při plnění každodenních povinností. Prostředky ke zdokonalení jsou v dosahu všech. Nikdo není tak ubohý nebo tak zaneprázdněný, aby nemohl s Ježíšovou pomocí zdokonalit svůj život a svoji povahu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy