EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Spiritismus

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Spiritismus

Byl mi ukázán klam, projevující se klepáním. Viděla jsem, že satan má takovou moc, že nám může ukázat podobu nebo postavu našich příbuzných nebo přátel, kteří v Pánu zesnuli. Bude to vypadat tak, jako kdyby tito přátelé byli opravdu přítomni. Budou užívat slova, která používali, když byli mezi námi i tón hlasu, jaký měli za svého života, bude znít našim uším. Toto vše bude konáno proto, aby byl svět polapen do léčky a uvěřil, že je to pravda.

Viděla jsem, že svatí musí být důkladně obeznámeni s pravdou a toho mohou dosáhnout jedině studiem Písma svatého. Musí vědět, jaký je stav člověka po smrti, protože jinak se jim budou zjevovat duchové, kteří budou o sobě tvrdit, že jsou jejich milými, příbuznými nebo přáteli a budou jim přinášet nebiblická učení. Vykonají všechno, co bude v jejich moci, aby získali jejich sympatie a své výroky budou potvrzovat konáním zázraků. Lid Boží musí být připraven, aby těmto duchům dovedl odolávat biblickou pravdou, která nám zjevuje, že mrtví nevědí nic a ti, kteří se za ně vydávají, jsou duchové ďábelští.

Musíme dobře prověřit základ naší naděje, protože ji budeme muset obhájit Písmem svatým. Uvedený blud se bude stále rozšiřovat a my jim budeme muset čelit tváří v tvář. Když na to nebudeme připraveni, budeme polapeni do léčky a přemoženi. Když však vykonáme to, co z naší strany můžeme vykonat, abychom se připravili na boj, který je právě před námi, Bůh vykoná svůj díl a Jeho všemohoucí rámě nás ochrání. On by spíše "poslal všechny anděly, žijící v nebeské slávě, aby vytvořili zeď kolem věrných duší, než aby je nechal svést a odvést satanovými falešnými zázraky.

Viděla jsem, s jakou rychlostí se tento podvod šířil. Byl 263 mi ukázán železniční vlak, jedoucí rychlostí blesku. Anděl mi přikázal, abych se pozorně dívala. Upřela jsem svůj zrak na vlak a zdálo se mi, jakoby v něm cestoval celý svět. Potom mi anděl ukázal průvodčího, který byl krásný a vznešený, ke kterému všichni cestující obdivně vzhlíželi a prokazovali mu čest. Byla jsem tím přivedena do rozpaků a ptala jsem se anděla, jenž mne doprovázel, kdo to je. Odpověděl mi: "To je satan. On je průvodčí v podobě anděla světla. On zajal svět. Jsou vydáni mocným podvodům, aby uvěřili lži a tak aby byli zatraceni. Jím ustanovený zástupce, který má druhé nejvyšší postavení hned po něm, je strojvůdcem a další podřízení mají různé jiné funkce, pro satana velmi nezbytné. Všichni ujíždějí rychlosti blesku na zahynutí."

Tázala jsem se anděla, jestli jsou ve vlaku všichni beze zbytku a on mě vybídl, abych se podívala opačným směrem. Uviděla jsem tam malou skupinu těch, kteří kráčeli úzkou stezkou. Zdálo se, že všichni jsou pevně spojeni pravdou. Tato malá společnost vypadala velmi ustaraně. Jako kdyby prošla těžkými zkouškami a boji. Pak to vypadalo, jakoby z mračna vysvitlo slunce a ozářilo jejich tváře; začali vypadat vítězoslavně, jakoby vítězství bylo již na dosah.

Viděla jsem, že Pán dal světu příležitost, aby léčku odhalil. I kdyby neexistoval žádný jiný důkaz, pak aspoň jedna věc by měla být pro křesťana dostatečným důkazem, a to ta skutečnost, že spiritismus nedělá žádný rozdíl mezi dobrem a zlem. Thomas Paine, jehož tělo se již rozpadlo v prachu země a který bude vzkříšen při druhém zmrtvýchvstání na konci tisíce let, aby přijal svou odplatu a vytrpěl druhou smrt, je satanem představován jako by byl v nebi a měl tam vysoké postavení. Satan jej na zemi užíval dokud mohl a nyní pokračuje v tomtéž díle tím, že předstírá, že Thomas Paine má v nebi vysoké a vznešené postavení. 264 Tím se satan snaží o něm vyvolat dojem, že jak učil zde na zemi, tak učí i v nebi. Někteří s hrůzou pozorovali, jeho život, smrt i jeho zkažené učení, dokud byl živ, ale nyní se jím nechají poučovat - člověkem nejzkaženějším a nejšpatnějším, který pohrdal Bohem a Jeho zákonem.

Ten, jenž je otcem lži, zaslepuje a svádí svět tím, že posílá své anděly, kteří mluví jakoby byli apoštolé a vytváří zdání, že popírají to, co napsali pod vlivem Ducha svatého během svého pozemského života. Tito lživí andělé vyvolávají zdání, že apoštolé zavrhli své vlastní učení a prohlásili je za falešné. To je práce satanova, neboť jemu dělá radost, když může vyznávající křesťany a celý svět uvrhnout do pochybnosti o Slově Božím. Tato svatá Kniha mu kříží cestu a překáží jeho plánům; proto vede lidi k tomu, aby pochybovali o božském původu Bible. Potom jim představuje nevěřícího Thomase Paineho, jako člověka, který byl po své smrti vzat do nebe, aby nyní společně se svatými anděly, které na zemi nenáviděl, poučoval svět.

Satan dává každému svému andělu určitý úkol. Nabádá je, aby byli lstiví, zchytralí a prohnaní. Některým přikazuje, aby zaujali místo apoštolů a hovořili jakoby oni, zatímco jiní aby zaujali místa nevěřících a bezbožných, kteří se do své smrti Bohu rouhali, ale nyní se objevují jako velmi pobožní. Nedělá se rozdíl mezi nejsvětějším apoštolem a nejbezbožnějším nevěrcem. Oba mají učit totéž. Satanovi nezáleží na tom, koho nechá mluvit, jen když splní jeho záměr. Na zemi byl s Painem ve velmi důvěrném spojení, protože mu sám pomáhal v jeho práci, takže to pro něho není nic obtížného, aby znal jeho slova, která používal 265 nebo i rukopis svého služebníka, který věrně plnil jeho úmysly. Satan nadiktoval Painemu mnohé z jeho spisů, a proto může nyní snadno oznámit svým andělům jeho myšlenky a podat je tak, aby se zdálo, že jejich autorem je Thanas Paine. To je satanovo mistrné dílo. Všechna tato učení, která zdánlivě přinášejí apoštolé, svatí a bezbožní lidé, kteří zemřeli, pocházejí přímo od jeho satanova veličenstva.

Již samá skutečnost, když satan předstírá, že ten, kdo jej tak hodně miloval a Boha tak dokonale nenáviděl, nyní žije ve slávě svatých apoštolů a andělů, by měla stačit k tomu, aby osvítila lidem mysl a odhalila jim temné a tajemné dílo satanovo. Satan ve skutečnosti namlouvá světu i nevěřícím toto: "Nezáleží na tom, jak jste bezbožní, zda věříte v Boha a Bibli, anebo nevěříte. Můžete žít jak chcete, nebe je vaším domovem vždyť všichni vědí, že když Thomas Paine zaujímá v nebi tak vysoké postavení, pak se tam dostanou také oni." Tento blud je tak do očí bijící, že každý kdo chce, může jej rozeznat. Skrze jednotlivce takového ražení, jako byl Thomas Paine se snaží satan pokračovat v díle, které započal po svém pádu. Svou mocí a falešnými zázraky strhává křesťanům základ jejich naděje, zakrývá jim slunce, které je světlem na jejich úzké cestě k nebesům. Snaží se o to, aby svět uvěřil, že Bible není inspirovanou knihou, že není o nic lepší než pohádková kniha a místo ní jim nabízí něco jiného, jmenovitě spiritistické projevy.

Toto je satanův osvědčený postup, jež je pod jeho kontrolou a skrze něho může navádět svět k takové víře k jaké chce. Knihu, podle níž bude souzen se svými následovníky klade do takového stínu, kde ji právě chce mít. O Spasiteli světa učí, že byl jenom obyčejným člověkem, a tak podobně, jako římská stráž, která hlídala Ježíšův hrob, rozšiřovala lživé správy 266 podle návodu předních kněží a starších, tak budou duchovní těm ubohým, svedenýrn následovníkům opakovat falešné projevy spiritismu a dokazovat, že na narození, smrti a zmrtvýchvstání Spasitele není nic podivuhodného. Když tímto způsobem zatlačí Pána Ježíše do pozadí, obrátí pozornost světa na sebe, na své divy a zázraky, o nichž tvrdí, že převyšují skutky Ježíše Krista. Takto svět podlehne satanovým nástrahám, a ukolébán pocitem bezpečí, nepozná ten hrozný podvod, dokud nebude vylito sedm posledních ran. Satan se směje, když vidí, že jeho plán je tak úspěšný a že celý svět je chycen do jeho osidel.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy