EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Smrt není věčný život v mukách

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Smrt není věčný život v mukách

Satan začal obelhávat lidi již v zahradě Eden. Řekl Evě: "Nikoli nezemřete smrtí." To byla první satanova lekce o nesmrtelnosti duše. Od té doby v tomto klamání pokračuje až dodnes a bude v něm pokračovat tak dlouho, dokud zajetí Božích dítek nebude ukončeno. Byla jsem upozorněna na Adama a Evu v ráji, kteří vzali ovoce ze zakázaného stromu. Potom přístup ke stromu života střežil cherubín s plamenným mečem a oni byli vyhnáni ze zahrady, protože jinak by jedli ze stromu života a stali by se nesmrtelnými hříšníky. Toto ovoce zajišťovalo nesmrtelnost. Slyšela jsem, jak se jeden anděl tázal: "Kdo z Adamovy rodiny prošel plamenným mečem a jedl ze stromu života?" Potom jsem slyšela, jak jiný anděl odpověděl: "Žádný z rodiny Adamovy neprošel plamenným mečem a nejedl z tohoto stromu; proto neexistují nesmrtelní hříšníci." Duše, která hřeší, zemře věčnou smrtí. Je to smrt, z níž neexistuje žádná naděje na vzkříšení. Pak bude Boží hněv usmířen.

Velmi jsem se divila tomu, že satan tak úspěšně oklamal lidi, aby věřili, že veršem z Božího Slova, který říká" "Duše, která hřeší, umře", je míněno, že duše, která hřeší, nezemře, ale bude žít ve věčných mukách. Anděl pravil: "Život je životem, buď v bolesti, nebo v radosti. Smrt je bez bolesti, bez radosti, bez nenávisti."

Satan řekl svým andělům, aby vynaložili velké úsilí k šíření lži, kterou řekl poprvé Evě v zahradě Eden: "Nikoli nezemřete smrtí!" Když lidé přijali tuto lež a začali věřit, že člověk je nesmrtelný, satan je svedl i k tomu, aby věřili, že 219 hříšník bude žít ve věčných mukách. Tak byla pro satana připravena cesta, aby mohl pracovat prostřednictvím svých zástupců, kteří lidem představovali Boha jako pomstychtivého tyrana, který všechny, jež se Mu nelíbí, uvrhne do pekla, kde budou věčně snášet Boží hněv. Bůh je představován jako ten, kdo se na ně shora s uspokojením dívá, zatímco oni trpí nevýslovná muka a svíjejí se ve věčných plamenech. Satan věděl, že kdyby byl tento blud přijat, pak by mnozí Boha spíše nenáviděli, než aby Jej milovali a uctívali Ho. Mnozí budou zase svedeni k tomu, aby věřili, že hrozby, o nichž Slovo Boží hovoří, nikdy nebudou doslova splněny, protože by se to příčilo Boží laskavé, shovívavé povaze, aby věčně mučil bytosti, které stvořil.

Na druhé straně zase satan vede lidi do jiného extrému, aby zcela přehlíželi Boží spravedlnost a hrozby, o nichž hovoří Slovo Boží a tvrdí jim, že Bůh je samá milost, takže nikdo ne 117 EW bude trestán, nýbrž všichni, svatí i hříšníci, budou nakonec spaseni a dostanou se do Jeho království.

Jelikož bludy o nesmrtelnosti duše a nekonečných mukách jsou velmi populární, satan toho využívá a jinou třídu vede k tomu, aby nehleděli na Bibli jako na knihu inspirovanou. Tito lidé si myslí, že Bible učí mnoha dobrým věcem, ale nedůvěřují jí a ani si jí neoblíbili, protože byli učeni, že Bible obsahuje učení o věčných mukách.

Jinou třídu lidí vede satan ještě dál. Tito lidé dokonce popírají i samu Boží existenci. Jestliže Bůh dovolí, aby jedna část lidské rodiny snášela po celou věčnost hrozná muka, pak se to neshoduje s Boží povahou, jak je popsána v Bibli. Proto odmítají věřit Bibli, a v jejího Autora a smrt pokládají za věčný spánek.

Pak existuje ještě jedna třída, k níž patří lidé, kteří 220 jsou bázliví a ostýchaví. Ty satan svádí ke hříchu a když zhřeší, pak je přesvědčuje, že odplatou za hřích není smrt, ale život v hrozných mukách, který bude trvat po celé nekonečné věky. Když takto satan jejich slabým myslím vyličuje hrůzu nekonečného pekla, získává nad jejich myslemi nadvládu a tito lidé pak ztrácejí svůj rozum. Pak satan a jeho andělé jásají, zatímco nevěřící a ateisté svalují všechnu vinu na křesťanství. Tvrdí, že toto zlo je přirozeným důsledkem víry v Bibli a jejího Autora, i když jsou to ve skutečnosti následky přijetí všeobecně rozšířených bludů.

Viděla jsem, že nebeské zástupy byly rozhořčeny nad tímto drzým satanovým jednáním. Tázala jsem se, proč bylo dovoleno, aby tyto podvody měly tak velký vliv na lidskou mysl, když Boží andělé mají takovou moc, že kdyby dostali rozkaz, snadno by zničili satanovu moc. Potom jsem viděla, že Bůh věděl, že satan využije všeho svého umění, aby zničil lidstvo. Proto nechal napsat své Slovo, v němž tak jasně vyložil své záměry s lidským pokolením, takže ani ten nejslabší člověk se nemusí mýlit. Od té doby, co Bůh dal lidem své Slovo, dbal o to, aby satan nebo jeho andělé, nebo některý jeho služebník či zástupce, nemohli Jeho Slovo zničit. I když jiné knihy mohou být zničeny, Jeho slovo je nesmrtelné. V době před závěrem světových dějin, kdy satanových klamů bude přibývat, bude Bible tak rozšířena, že každý, kdo si to jen bude přát, bude moci mít její výtisk, aby se, mohl vyzbrojit proti satanovým svodům a jeho falešným zázrakům.

Viděla jsem, že Bůh obvzlášť střežil Bibli. A přece v době, když existovalo jen několik jejích opisů, našli se vzdělaní mužové, kteří změnili některá její slova v domění, že ji tím udělají srozumitelnější. Ve skutečnosti to, co bylo srozumitelné, udělali nesrozumitelné, protože to přizpůsobili svým zakořeněným názorům, které byly ovlivněny tradicemi. Viděla 221 jsem, že Slovo Boží jako celek představuje dokonalý řetěz, v němž jeden článek zapadá do druhého, přičemž jedna část Písma vysvětluje druhou. Ti, kteří opravdově hledají pravdu, nemusí chybovat, protože nejen Slovo Boží objasňuje zřetelně a jednoduše EW 118 cestu života, ale byl dán také Duch svatý jako průvodce každé hledající duši, aby jí posloužil k porozumění cesty života, jež je v Bibli zjevena.

Viděla jsem, že Boží andělé nemají nikdy ovládat lidskou vůli. Bůh předkládá člověku život i smrt a každý si může vyvolit sám. Mnozí touží po životě, ale stále pokračují v kráčení po široké cestě. Vyvolují si vzpouru proti Božímu vedení a nedbají na to, že On ze své velké milosti a slitování dal svého Syna, aby za ně zemřel. Ti, kteří si nezvolili přijetí tak draze vykoupeného spasení, musí být potrestáni. Viděla jsem však, že Bůh je neuvrhne do pekla, kde by se věčně trápili, ani je nevezme do nebe, protože kdyby byli uvedeni do toho svatého a čistého společenství, byli by nesmírně nešťastní. Bůh je úplně zničí a způsobí to, že budou, jakoby jich nikdy nebylo. Pak bude jeho spravedlnosti učiněno zadost. Bůh učinil člověka z prachu země; nesvatí a neposlušní budou stráveni ohněm a znovu z nich bude jenom prach. Viděla jsem, že tato Boží shovívavost a slitování by všechny měly vést k tomu, aby vděčně obdivovali Jeho povahu a uctívali Jeho svaté jméno. Až budou bezbožní vyhlazeni ze země, pak všechny nebeské zástupy zvolají: "Amen!"

Satan se s velkým uspokojením dívá na ty, kteří vyznávají Kristovo jméno a přitom pevně lnou k bludům, jejich autorem je on sám. Neustále vymýšlí nové bludy a jeho schopnost a mistrnost v tomto směru neustále vzrůstá. Své zástupce - papeže a kněze - vede k tomu, aby se sami vyvyšovali a podněcovali lidi k pronásledování a hubení těch, 222 kteří nejsou ochotni přijmout jeho klamy. Ó, jaká utrpení a jakou duševní úzkost museli prožít Ježíšovi následovníci! Andělé to věrně zapisovali. Andělům, kteří sloužili trpícím svatým, satan a jeho zlí andělé vychloubačně říkali, že všichni budou pobiti, takže na celé zemi nebude jediného pravého křesťana. Viděla jsem, že v té době byla Boží církev čistá. Nehrozilo nebezpečí, že by do ní vstoupili lidé se zkaženým srdcem; protože praví křesťané, kteří měli odvahu vyznat svou víru, vydávali se do nebezpečí, že zemřou na skřipci, na hranici, anebo budou mučeni jinými způsoby, které vynalezl satan a jeho zlí andělé a vnukli je do myšlení lidí.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy